Natrag

Beli kriminal

Beli kriminal

Smederevo: sluaj pogrenog poroaja

 

Kad ivot tek pone a ve zastari

 

Ni posle skoro tri godine niko iz porodilita smederevske bolnice "Sveti Luka" nije odgovarao zbog smrti Stefana Ivanovia, koji se zaslugom lekara rodio sa tekim poremeajima i koji su ga konano kotali ivota. Pravosue uti, a lekarske komore odlau predmet dok ne nastupi apsolutna zastarelost

 

Milica Grabe

 

Smederevski brani par Milena i Zoran Ivanovi osam godina su ekali na roenje svog prvog deteta. Kada je do poroaja konano dolo 16. maja 2008. sve je krenulo po zlu. Iako je dete oko vrata imalo obmotanu pupanu vrpcu, deurna doktorka na akuerskom odeljenju bolnice Sveti Luka u Smederevu, dr Sunica Hajdar Vuletovi, koja je i vodila Mileninu trudnou, tri puta je bezuspeno pokuavala da poroaj izvede korienjem vakuuma umesto da odmah pristupi izvoenju carskog reza.

Zbog ovoga je mali Stefan nekoliko minuta bio bez kiseonika, usled ega je dolo do trajnog oteenja mozga, roen je sa zaetkom cerebralne paralize i imao je epileptine napade. Ne napunivi ni godinu dana Stefan je preminuo februara 2009. godine.

Zvanina istraga o ovom sluaju jo uvek traje, jer tuilatvo u Smederevu nije sigurno da li postoje elementi krivinog dela nesavesnog rada lekara, iako je Sudsko-medicinski odbor jo 24. novembra 2010. zakljuio: "Zdravstveno stanje deteta ustanovljeno nakon poroaja... u direktnoj je uzrono-posledinoj vezi sa zakasnelom odlukom da se poroaj izvri carskim rezom..."

Pomenuti izvetaj su potpisali predsednik Odbora prof. dr Branimir Aleksandri, sekretar prof. dr Tatjana Atanasijevi i jo sedam lanova, profesora medicinske struke.

Direktorka bolnice Sveti Luka dr Dragana Aleksi Milovanovi ni dva meseca po ovako izvedenom poroaju nita ne preduzima, a unutranji nadzor nareuje tek poto se Zoran Ivanovi obratio inspekciji zdravlja koja zatim od direktorke trai izvetaj. U komisiji za nadzor nalazila se, meutim, i dr Miroslava Peri Mati, koja je u vreme poroaja Milene Ivanovi bila deurni pedijatar, pa je tako i sama uestvovala u dogaaju koji je kasnije trebalo da ispita!?

Zbog ovoga i ceo izvetaj nadzorne komisije vrvi od protivrenosti i nepreciznosti. Tako na jednom mestu dr Peri Mati pie kako "dete nije udahnulo, nije zaplakalo" iako neto ranije citira dr Hajdar Vuletovi koja kae da je "beba udahnula, ali nije zaplakala".

Kako se na ovaj nain nije dolo do preciznih saznanja ko je kriv za preranu smrt malog Stefana, a smederevsko pravosue nita nije preduzimalo da i samo doe do nekih zakljuaka, Zoran Ivanovi 28. decembra 2009. godine Regionalnoj lekarskoj komori (RLK) za centralnu i zapadnu Srbiju u Kragujevcu podnosi predlog za pokretanje postupka protiv sledeih lekara: dr Sunice Hajder Vuletovi, prim. dr med. Dragane Aleksi Milovanovi, anesteziologa Natae Stefanovi Stoimenov, pedijatra-neonatologa Miroslave Peri Mati, dr Lole Dragutinovi, dr Suzane Izkierdo i dr Miroljuba Stefanovia.

RLK 23. februara 2010. donosi reenje o nepostojanju formalnih uslova za voenje postupka protiv dr Hajdar Vuletovi i dr Stefanovi Stoimenov, jer one nisu bile lanovi te komore. Mesna nadlenost RLK se odreuje po mestu upisa lekara u komoru, a to je u sluaju ove dve doktorke bio Beograd, to podnosiocu predloga nije moglo da bude poznato.

Umesto da odmah predmet prosledi RLK Beograda, RLK za centralnu i zapadnu Srbiju eka jo vie od pola godine, pa tek onda to ini. Razlog za ovakvo odugovlaenje je veoma jasan: apsolutna zastarelost po ijem nastupanju vie nije mogue voenje postupka pred Sudom asti Lekarske komore, u ovom sluaju je nastupala 13. decembra 2010.

Reenje kojim je formalno zapoet istrani postupak pred RLK Beograda doneto je tek 28. septembra 2010, iako je predmet iz Kragujevca stigao skoro etiri nedelje pre toga. Posle toga se nita nije deavalo sve do 30. decembra 2010. kada je predsednik suda asti dr Ivica Milosavljevi doneo reenje o obustavi postupka zbog nastupanja apsolutne zastarelosti.

Kako smo uspeli da saznamo, prerana smrt malog Stefana nikako nije jedini ovakav sluaj u porodilitu bolnice Sveti Luka u Smederevu. I nikada do sada ni jedan lekar nije odgovarao za svoje propuste, bar ne pred ovozemaljskim institucijama.

 

 

 

 

Kako se pravno obesmiljavaju pogreno poraanje, kratak ivot i prerana smrt tek roene bebe.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane