Natrag

Untitled Document

Tabloid istražuje

Uputstvo Bundesvera za nemačke verifikatore na Kosovu (4)

Rezolucije Ujedinjenih nacija ključ za verifikatore

Tabloid će u nekoliko nastavaka objaviti do sada nepoznati dokument  "Vodiča Bundesvera za nemačke verifikatore na Kosovu" iz novembra 1998. Vodič, zapravo, predstavlja edukativno - bezbednosni dokument koji je trebalo verifikatorima da obezbedi efikasno delovanje na kriznom području. No,  iz ovog vodiča vidi se i stav Berlina prema krizi na Kosovu neposredno pred bombardovanje SR Jugoslavije od NATO alijanse marta 1999. godine i doprinos Nemačke odvajanju Kosova 

Pripremio: Miodrag Dinić

 Posebni dodaci u "Vodiča Bundesvera za nemačke verifikatore na Kosovu" iz novembra 1998. godine sadrže Rezolucije Ujedinjenih  nacija koje su dovele do dovođenje verifikatora OSCE na Kosovo. Prva je Rezolucija UN1160 koja je donesena 23. marta 1998. godine.  ...Savet bezbednosti, uzimajući stavove iznesene u izjavama ministara Nemačke, Francuske, Italije, Ruske Federacije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država (kontakt grupa), od  9. i 25. mart 1998. (S/1998/223 i S/1998/272), uključujući i predlog sveobuhvatnog embarga protiv Savezne Republike Jugoslavije sa Kosovom, odobrava odluku na posebnoj sednici Stalnog saveta i Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE), od 11. mart 1998. (S/1998/246), da se osudi prekomerna upotreba sile od strane srpske policije  protiv civila i mirnih demonstranata na Kosovu, kao i sve terorističke aktivnosti  Oslobodilačke vojske Kosova ili bilo koje druge grupe ili pojedinca, te podršku za bilo kakve terorističke aktivnosti na Kosovu iz inostranstva, uključujući i putem pružanja finansijskih sredstava, oružja i obuke, uzimajući i navodeći izjave od strane predsednika Republike Srbije 18. mart 1998. u političkom procesu na Kosovu i Metohiji (S/1998/250) i napomenuti da su se vodeći predstavnici etničkih grupa kosovskih Albanaca jasno založili za nenasilje, uz napomenu da je u sprovođenju od izjava Kontakt grupe od 9. mart 1998. Navedene mere, uticale su na učinjen  napredak, ali je potrebno i dalje usmeravati situaciju ka daljem poboljšanju bezbednosti. Takođe je naglašena predanost svih država članica da se suverenitet i teritorijalni integritet SR Jugoslavije, delujući prema Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija, ne ugrožava.
Prema Rezoluciji UN 1160:
1. Poziva se Savezna Republika Jugoslavija da odmah zaustavi sve dalje bezbednosne korake kako bi se do maja našlo političko rešenje za pitanje Kosova kroz dijalog i sprovesti navedene mere Kontakt grupe od 9. i 25. mart 1998,
2. Takođe se poziva vođstvo kosovskih Albanaca da osudi terorističke napade, a posebno se ističe, da etničke grupe Kosova, a posebno Albanci svoje ciljeve ostvaruju isključivo mirnim putem,
3. Naglašava da se do kraja nasilja i terorizma na Kosovu, vlast u Beogradu ponudi Albancima istinski politički proces,
4. Poziva se vlast u Beogradu, kao i vođe etničkih grupa kosovskih Albanaca da bez odgađanja i raznih pretpostavki započnu dijalog o političkim procesima, a da će im rad podržati i olakšati Kontakt grupa,
5. Istina, i bez rezultata ovog dijaloga u deklaracijama Kontakt grupe od 9. i 25. mart 1998. postoje predlozi za rešavanje kosovskog problema na nacionalnom i teritorijalnom integritetu Savezne Republike Jugoslavije, a sa standardima OEBS-a, uključujući i onu iz Helsinkija, odnosno konačni akt Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi u 1975. koja postavlja standarde, te uz Povelje Ujedinjenih nacija, a u skladu, i da takvo rešenje i prava kosovskih Albanaca na Kosovu i svih drugih mora uzeti u obzir, te izražava svoju podršku za poboljšane statusa za Kosovo, što uključuje i znatno veći stepen autonomije i  samouprave,
6. Pozdravlja se potpisivanje, 23. marta 1998., sporazuma o merama za sprovođenje Ugovora o obrazovanju iz 1996., pozivaju se sve strane da se osiguraju da njegova implementacija teče glatko i bez odlaganja u skladu sa dogovorenim rasporedom prethodnika, te izražava svoju spremnost da razmotri mere razrešenja, ako jedna od stranaka blokiranih sprovođenje,
7. Izražava svoju podršku za naporima OEBS-a za mirno rešavanje krize na Kosovu  uključujući predsednika Savezne Republike Jugoslavije i Specijalnog predstavnika Evropske unije kako bi se obezbedio povratak misije OEBS-a, na duže vreme,
8. Odlučeno je da će sve države sa ciljem promovisanja mira i stabilnosti na Kosovu, sprečiti prodaju ili snabdevanje oružjem i drugim materijalom bilo koje vrste, uključujući oružje i municiju, vojna vozila i opremu i rezervne delove za Saveznu Republiku Jugoslaviju, uključujući Kosovo... Takođe će terorističke aktivnosti u ovom području će biti sprečene;
9. Odlučuje, u skladu sa pravilom 8 od njenog privremena pravila postupka, a verifikatori iz svih postojećih odbora bezbednosti imaće mandat da preduzimaju sledeće zadatke, ... izveštavanje o primedbama i preporukama:
a) pribavljanje informacija iz svih država o merama preduzetim kako bi se efikasno sprovodile ove rezolucije sa zabranama,
b) ispitivanje  informacija o kršenjima  zabrana ove rezolucije, kao i preporuke za odgovarajuće mere u odgovoru na ove povrede; 
c) redovno izveštavanje odbora Saveta bezbednosti informacijama o navodnim povredama rezolucije, koje se odnose na zabrane,
 d) Usvajanje smernica kako bi olakšala implementaciju ove rezolucije sa zabranama,
e) ispitivanje u skladu sa paragrafom 12 izveštaja.
10. Pozivi svim državama i svim međunarodnim i regionalnim organizacijama, bez obzira na bilo koja prava ili obaveze iz međunarodnih Konvencija, ugovora ili licenci ili dozvola, vreme pre stupanja na snagu ove rezolucije zabranama strogo u skladu sa ovom rezolucijom delovati, te ističe u ovom kontekstu, .... u Firenci, u junu 1996., potpisali su Konvenciju o subregionalnoj kontroli naoružanja koja se primenjuje;
11. Zahtevi generalnog sekretara da Odbor u skladu sa stavom 9 i pomoću Sekretarijata organizuje korake koje treba preduzeti;
12. Zahtevi države da Odbor u skladu sa stavom 9 u roku od 30 dana nakon usvajanja ove rezolucije preduzme mere za prijavu koji su u skladu sa rezolucijom,
13. Poziv OSCE-u od generalnog sekretara da izveštava o situaciji na Kosovu i da u tom pogledu, primenjuje mere iz rezolucije,
14. Zahtev generalnog sekretara Savetu da ga redovno informiše i to ne kasnije od 30. dana nakon usvajanja ove rezoluciju i svakih 30. dana o situaciji na Kosovu i sprovođenju ove rezolucije, 
15. Zahtevi generalnog sekretara, za konsultacije sa nadležnim regionalnim verifikatorima u svom prvom izveštaju, kao i preporuke u pogledu uvođenja sveobuhvatnog sistema praćenja i sprovođenje ovog rešenja sa  zabranama, te poziv svim državama, posebno susednim država da u tom pogledu u potpunosti sarađuju
16. Donese na osnovu izveštaja Generalnog sekretara, procenu situacije koju će Kontakt grupa, OEBS i Evropska unija razmotriti i ponovno preispitati sa ovom rezolucijom...
...b) specijalne jedinice policije da prekinu i akcije  protiv civilnog stanovništva..,
c) humanitarne organizacije i predstavnici  Kontakt grupe i drugi predstavnici da mogu da borave na Kosovu...,
...e) misija Ujedinjenih nacija i Visokog komesara za ljudska prava na Kosovo je omogućena...,  
17. ...u skladu sa rezolucijom 827 (1993), 25. maj 1993. stvoren je Međunarodni sud za prikupljanje informacija u vezi sa nasiljem na Kosovu...
18. Potvrđuje da je učinjen konkretan napredak u rešavanju ozbiljne političke situacije i pitanja ljudskih prava na Kosovu, a međunarodna pozicija Savezne Republike Jugoslavije se i normalizuje u međunarodnim odnosima i njihovo potpuno učešće u međunarodnim institucijama se unapređuju,
19. Da se u slučaju nedostatka konstruktivnog napretka ka mirnom rešenje za situaciju na Kosovu, primenjuju dalje mere...
No, Ujedinjene Nacije donele su 23. septembra 1998. godine Rezoluciju 1199 koja je se naslanja na prethodnu rezoluciju. Nakon što je razmotrio izveštaje, generalni sekretar u skladu sa ovom rezolucijom, a posebno nakon izveštaj od  4. septembra 1998. (S/1998/834), kao i izjave od strane ministara inostranih poslova Nemačke, Francuske, Italije, Ruske Federacije,Velike Britanije i Severne Irske i Sjedinjene Američke Države (Kontakt grupe) od 12. juna 1998. u vezi sa zaključivanjem na sastanku Kontakt grupe sa ministrima spoljnih poslova Japana i Kanade (S/1998/567, aneks) i dalje izjave da je kontaktna grupa  8. jul 1998. u Bonu, koja je (S/1998/657), i uvažavanje zajedničke izjave od strane predsednika Ruske Federacije i Savezne Republike Jugoslavije, 16. juna 1998 (S/1998/526), navodeći izjave tužioca Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i Kontakt grupe 7. jula 1998, u kojem on izražava uverenje da se situacija na Kosovu, oružanog sukoba u smislu mandata suda, ozbiljno zabrinuti zbog nedavnih teških borbi na Kosovu, a posebno o prekomernoj upotrebi sile od strane srpskih snaga bezbednosne i Vojske Jugoslavije, do brojnih žrtava među civilnim stanovništvom i kao i stvaranja uslova za proterivanje više od 230.000 ljudi.
To izaziva duboku zabrinutost zbog priliva izbeglica u severnu Albaniju, u Bosnu i Hercegovinu, te u druge evropske zemlje. To govori o porastu broja interno raseljenih lica na Kosovu i drugim delovima Savezne Republike Jugoslavije, iz koje procenama Ujedinjenih nacija Visoki komesar za izbeglice 50.000 ljudi bez stanova i drugih sredstava za pokriće njihove osnovne potrebe. Treba omogućiti  pravo svim izbeglicama i raseljenim da se vrate u svoju državu, uz naglašenu odgovornost Savezne Republike Jugoslavije. Obezbediti uslove za osudu svih oblika nasilja prema svim stranama, kao i korišćenje terorističkih napada. Takođe sprečiti, na Kosovu nabavku oružja i obuku terorista za sprovođenje akcije na Kosovu, kao i kršenje rezolucije 1160 (1998).
Postoji  duboka zabrinutost za naglo pogoršanje humanitarna situacija na Kosovu, to jest humanitarne katastrofe, kao u izveštaju Generalnog sekretara, te naglašavajući potrebu da se to spreči. Govori se i o izveštajima koji govore o povećanje kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava...

Sporazum o Verifikatorima
Sporazum o misiji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za verifikaciju na Kosovu i Metohiji 19. oktobar 1998.
Sporazum o misiji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za verifikaciju na Kosovu i Metohiji
- Privrženi poštovanju principa Povelje UN kao i principa Završnog dokumenta iz Helsinkija o miru, stabilnosti i saradnji u Evropi, kao i Pariske povelje,
- Imajući u vidu naročito značaj postizanja mirnog, demokratskog i trajnog rešenja svih postojećih problema u pokrajini Kosovo i Metohija, zasnovanog na ravnopravnosti svih građana i nacionalnih i etničkih zajednica,
- Privrženi požrtvovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država u regionu,
- Saglasni da poštuju i spremni da doprinesu da SRJ primenjuje rezolucije SB UN 1160 i 1199,
Savezna vlada SR Jugoslavije s jedne strane, i OEBS, s druge, Postigli su  Sporazum.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane