https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid otkriva
     
      Vodič Bundesvera za nemačke verifikatore na Kosovu (5)
     
      Posmatrači spremni na sve
     
      Tabloid će u nekoliko nastavaka objaviti do sada nepoznati dokument "Vodiča Bundesvera za nemačke verifikatore na Kosovu" iz novembra 1998. Vodič, zapravo, predstavlja edukativno-bezbednosni dokument koji je trebalo verifikatorima da obezbedi efikasno delovanje na kriznom području. No, iz ovog vodiča vidi se i stav Berlina prema krizi na Kosovu neposredno pred bombardovanje SR Jugoslavije od NATO marta 1999. godine i doprinos Nemačke odvajanju Kosova
     
      Pripremio: Miodrag Dinić

     
      Poseban deo "Vodiča Bundesvera za nemačke verifikatore na Kosovu" iz novembra 1998. govori o zdravstvenoj preventivi i opasnostima od zaraza na Kosovu koje mogu proisteći iz sledećih izvora:
      - vode i to posebno pitke koja je nedovoljna ispitana
      - kontaminirane hrane,
      - opasnost zaraze od životinja ili insekata,
      - loša higijena u medicinskim ustanovama,
      - seksualni kontakti sa neproverenim partnerima
      Osim toga postoji povećana opasnost od eksidenta koje utiču na moguće pogoršanje zbog životne sredine (vazduh), kao i nepravilnog skladištenja toksičnih materija koje su pod kontrolom UN-a. Tu je i pitanje upotrebe, posebno insekticida. Takođe, postoji i opasnost od psihičke opterećenosti koja može da izazove zdravstvene probleme. Najvažniji princip zaštite je da se spreči infekcija povezanih rizika, a to se čini vakcinama za hepatitis A i B, tifus, difteriju i u nekim slučajevima protiv besnila. Vakcinacija protiv tuberkuloze odraslih se ne preporučuje.
      Preporučuje se stroga kontrola pri uzimanju pitke vode. Treba konzumirati samo flaširanu i to u originalnom pakovanju. Tu vodu koristiti i za pranje zuba. Pranje vodom iz vodovoda je moguće, međutim treba izbegavati gutanja vode! Sveži čaj, kafu i bezalkoholna pića u bocama, treba koristiti u originalnom pakovanju jer tada nema rizika. Ne stavljati led u piće. Hrana mora uvek biti sveža. Voćna salata od neoljuštenog voća izaziva rizik od zaraze. Konzumirati samo pasterizovano mleko. Ne postoji apsolutna zaštita od infekcija uzrokovanih hranom, čak i ako su samo delimično opasne, bakterije mogu uticati na dobijanje "gut flora" (putni proliv). Posebno hrana u ugostiteljskim objektima može biti opasna jer nije prema nemačkim standardima.
      Kada dođe do proliva u početku i sledeća 24 sata se uzima glukoza, čajevi, koka-kola... Uzimanjem odgovarajućeg leka (Immodium) smanjuje se učestalost proliva. Nakon 24 sata može se jesti čista testenina, pirinač ili stariji beli hleb. Kako se zdravstvena situacija stabilizuje trećeg dana mogu se uzimati proteini i masti, što vodi ka normalizaciji ishrane.
      Osnovna pravila o higijeni ishrane su sledeća: hrana mora da se skladišti u frižiderima, da se pojede čim se izvadi iz originalnog pakovanja, pranje lonaca i tanjira, kao escajga i to ručno, a zatim ga dezinfikovati. Hranu treba štititi od insekata i miševa, kao i telo kako bi se izbegao direktni kontakt. Ako se boravi duže vreme na jednom mestu veoma je važno imati kontejner za otpad i usmeravati otpadne vode ka kanalizaciji.
      Kada su u pitanju medicinske ustanove ne postoji standardna higijena kao na Zapadu. Posebno obratiti pažnju na to da se bolest može preneti putem kontaminirane igle ili prljavih instrumenata. To se posebno odnosi na stomatološke usluge. Preporučuje se da svako ima svoj špric i igle, obavezno.
      Postoji veliki rizik od zaraze prilikom seksualnih odnosa sa neproverenim osobama gde čak ni kondomi ne mogu biti apsolutna zaštita od zaraze.
      Druge napomene u vodiču ukazuju na ozbiljne zdravstvene probleme, kao što su visoka temperatura, povraćanje, krvavi proliv, teška ranjavanja, teška zaraza... Za takve probleme obavezno zatražiti pomoć lekara, po mogućnosti u bolnicama i to u velikim gradovima ili vojnim institucijama NATO-a u Bosni. Preporučuje se da kućna apoteka bude tako opremljena da može da pruži prvu pomoć. Posebnu pažnju treba obratiti na opasnost od ujeda zmija, pauka ili pasa lutalica.. Saobraćajne nesreće se mogu izbeći velikim oprezom u vožnji...
SPORAZUM SRJ I OEBS
     
      I Uspostavljanje i okončanje

  1. Misiju OEBS za verifikaciju na Kosmetu uspostavlja Stalni savet OEBS u skladu sa rezolucijom SB UN kojom se OEBS poziva da uspostavi misiju.
  2. Vlada SRJ je obavestila predsedavajućeg OEBS-a da podržava uspostavljanje misije.
  3. OEBS će tražiti od zemalja članica da daju osoblje i obezbede sredstva za Misiju za verifikaciju na Kosmetu u skladu sa ustanovljenim procedurama.
  4. OEBS će uspostaviti koordinaciju sa drugim organizacijama koje smatra za shodno kako bi Misija za verifikaciju mogla da obavi sve svoje ciljeve na najefikasniji način.
  5. Diplomatska posmatračka misija na Kosovu (KDOM) će delovati u ime Misije OEBS za verifikaciju dok ona ne bude uspostavljena. U trenutku kad OEBS počne da funkcioniše, Misija za verifikaciju će apsorbovati KDOM.
  6. Vlada SRJ ovim garantuje bezbednost i sigurnost Misije za verifikaciju i svih njenih članova.
  7. U slučaju postojanja vanredne situacije na Kosmetu, koja po proceni direktora Misije ugrožava bezbednost članova Misije za verifikaciju, SRJ će dozvoliti i sarađivati u evakuisanju članova Misije za verifikaciju.
  8. Vlada SRJ će prihvatiti Misiju OEBS za verifikaciju kao diplomatsko telo u smislu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Misija će uživati privilegije i imunitete koji proističu iz takvog statusa, kao i njeni članovi u skladu sa Bečkom konvencijom.
  9. Vlada SRJ i njeni organi će odrediti zvanične oficire za vezu koji će sarađivati sa Misijom za verifikaciju u Beogradu, Prištini i na lokacijama na terenu. Organi SRJ, Srbije i Kosmeta se obavezuju da obezbede punu saradnju i podršku Misiji za verifikaciju. To će obuhvatiti, ali se neće ograničiti samo na, smeštaj, frekvenciju ili frekvencije, vize i dokumentaciju, carinske olakšice, registraciju za vozila, gorivo, medicinsku pomoć, vazdušni pristup za pomoćne letilice kao i pristup aerodromima Beograd i Priština i drugim aerodromima u skladu sa uobičajenom procedurom.
  10. OEBS i SRJ su saglasni o jednogodišnjem mandatu Misije za verifikaciju uz produženje na zahtev predsedavajućeg OEBS-a ili vlade SRJ.


      II Opšte obaveze, uloge i misije
      1
      11. Verifikovanje sprovođenja od strane svih na Kosmetu rezolucije SB UN 1199 i izveštavanje Stalnog saveta OEBS-a, Saveta bezbednosti i drugih organizacija o slučajevima napretka i/ili nepoštovanja. Ti izveštaji će se dostavljati i organima SRJ.
      12. Uspostavljanje stalnog prisustva na onoliko mesta na Kosmetu koliko se smatra potrebnim kako bi se izvršile obaveze.
      13. Održavanje bliskih kontakata sa organima vlada SRJ, Srbije i po potrebi drugim organima Kosmeta, političkim partijama i drugim organizacijama na Kosmetu kao i akreditovanim međunarodnim i nevladinim organizacijama koje pomažu u ispunjavanju njenih obaveza.
      14. Nadziranje izbora na Kosmetu u cilju obezbeđivanja otvorenosti i korektnosti izbora u skladu sa propisima i procedurom, koji treba da budu dogovoreni. Za potrebe izbora, Misija se može proširiti pomoćnim osobljem za izbore.
      15. Podnošenje izveštaja i davanje preporuka Stalnom savetu OEBS-a, Savetu bezbednosti UN i drugim organizacijama iz oblasti obuhvaćenih rezolucijom SB UN 1199.
     
      III Specifični zadaci
     
      16. Misija za verifikaciju će putovati širom Kosmeta da bi verifikovala da se svi pridržavaju prekida vatre. Ispitivaće izveštaje o kršenju prekida vatre. Osoblje misije će imati punu slobodu kretanja i pristupa širom Kosmeta u svako doba.
      17. Misija za verifikaciju će svake nedelje primati informacije iz nadležnih štabova vojske i policije SRJ/Srbije na Kosmetu u vezi sa kretanjem snaga tokom prethodne nedelje na, iz, i u okviru Kosmeta. Na zahtev direktora Misije za verifikaciju, osoblje Misije može biti pozvano da prati policiju u okviru Kosmeta.
      18. Misija za verifikaciju će tražiti barikade na putevima i izveštavati o njima i drugim objektima koji utiču na tokove saobraćaja, a koji nisu postavljeni u svrhe kontrole saobraćaja ili kriminala. Direktor Misije će stupiti u kontakt sa relevantnim organima po prijemu takvih izveštaja. Ovi organi će, ili na zadovoljavajući način objasniti razloge za postavljanje objekata, ili će naložiti da objekti budu odmah uklonjeni. Misija za verifikaciju će takođe da primi obaveštenje, ukoliko vanredne okolnosti dovedu do postavljanja barikada iz razloga drugih od kontrole kriminala i saobraćaja. Direktor Misije može zahtevati uklanjanje svih barikada na putevima.
      19. Misija za verifikaciju će održavati kontakte sa organima SRJ u vezi sa aktivnostima kontrole granice i kretanja jedinica sa zadatkom da kontrolišu granicu na područjima Kosmeta koja su udaljena od granice. Misija za verifikaciju će, po pozivu organa SRJ ili na svoj zahtev, obići jedinice granične kontrole i pratiti ih dok one izvršavaju svoje uobičajene zadatke kontrole granice.
      20. Misija za verifikaciju može da prati, po pozivu ili na zahtev, policijske jedinice na Kosmetu u obavljanju njihovih uobičajenih zadataka.
      21. Misija za verifikaciju će, u meri u kojoj je to moguće, pomoći UNHCR, MKCK, i druge međunarodne organizacije u olakšavanju povratka raseljenih lica u njihove domove, pružanju humanitarne pomoći koja bi im olakšala normalizaciju života kao i humanitarne pomoći od strane vlasti SRJ, Srbije i Kosmeta kao i humanitarnih organizacija i nevladinih organizacija. Misija će verifikovati stepen saradnje i podrške koju SRJ i njeni organi pružaju humanitarnim organizacijama i akreditovanim nevladinim organizacijama na olakšavanju proceduralnih zahteva kao što je izdavanje putnih dokumenata, ubrzavanju carinskog postupka za humanitarne pošiljke i radio frekvencije. Misija će ulagati takve demarše koje smatra neophodnim za rešavanje uočenih problema.
      22. Kad se postigne političko rešenje kojim se definiše samouprava na Kosmetu i počne njegova primena, direktor Misije će pružiti, kako iz sopstvenih resursa, tako i kroz povećanu podršku OEBS-a za primenu u oblastima kao što su nadgledanje izbora, pomoć pri uspostavljanju institucija na Kosmetu i razvoju policijskih snaga Kosmeta.
      23. Direktor Misije će primati periodične ažurirane podatke od relevantnih organa u vezi sa eventualnim optužbama o zloupotrebama od strane pripadnika vojske ili policije i statusom disciplinskih ili zakonskih postupaka protiv lica koja su umešana u takve zloupotrebe.
      24. Misija za verifikaciju će održavati veze sa organima SRJ, Srbije kao i, u meri u kojoj je potrebno, organima Kosmeta i MKCK u vezi sa pristupom MKCK licima u pritvoru.
      25. Direktor Misije će, po potrebi, pozivati predstavnike nacionalnih zajednica i vlasti da razmene informacije i daju smernice za primenu sporazuma o uspostavljanju Misije za verifikaciju.
      26. Direktor Misije će izveštavati OEBS i druge organizacije o slučajevima napretka i/ili nepoštovanja odnosno odsustva potpune saradnje bilo koje strane.
     
     
      IV Sastav i objekti
     
      27. Direktor, zajedno sa osobljem u sedištu, što će biti određeno u zavisnosti od potreba Misije za verifikaciju.
      28. Biće dozvoljeno 2.000 nenaoružanih lica koja vrše verifikaciju iz država članica OEBS-a. štab i dodatno osoblje su uključeni u ovaj ukupni broj. Misija se može proširiti stručnim licima koja obezbeđuje OEBS.
      29. Sedište u Prištini.
      30. Prisustvo na terenu na lokacijama po Kosmetu odrediće direktor Misije.
      31. Manja kancelarija za vezu u Beogradu.
      32. Vozila, veza i druga oprema, zajedno sa lokalnim angažovanim tumačima i dodatno osoblje koje direktor smatra potrebnim za obavljanje zadataka Misije.
     
      V Prisustvo na terenu
     
      33. Centri za koordinaciju će biti uspostavljeni u sedištu svake opštine Kosmeta sa posebnim oblastima nadležnosti, pod rukovodstvom direktora Misije koji se nalazi u Prištini.
      34. Mnogi opštinski centri za koordinaciju će imati jednu ili više podstanica u manjim gradovima/selima u opštini. Broj i lokacija podstanica će se razlikovati od opštine do opštine, u zavisnosti od uslova verifikacije i dotadašnjeg stanja sukoba.
      35. Šef svakog centra za koordinaciju će održavati vezu sa lokalnim opštinskim vlastima i lokalnim rukovodstvom etničkih Albanaca i drugih zajednica. Svaka podstanica će biti odgovorna za koordinaciju sa lokalnim vlastima, uključujući lokalno rukovodstvo glavnih etničkih grupa.
      36. Broj osoblja koje će vršiti verifikaciju dodeljeno svakom centru za koordinaciju i svakoj podstanici će zavisiti od složenosti pitanja verifikacije u datoj oblasti.
      37. Svaki centar za koordinaciju i podstanica bi imali vozila odgovarajuće konfiguracije koja bi bila korišćena za patroliranje oblasti u njihovoj nadležnosti.
     
      Sačinjeno u Beogradu, 16. oktobra 1998. godine u dva originalna primerka, na srpskom i engleskom jeziku. Ovaj Sporazum za Saveznu Republiku Jugoslaviju je potpisao tadašnji ministar inostranih poslova Živadin Jovanović, a za OEBS predsedavajući Bronislav Gerem.
     
     
      Svedočenje
      Među članovima Verifikacione misije OEBS na Kosovu i Metohiji u proleće 1999. godine bilo je i obaveštajnih oficira NATO koji su raspolagali uređajima za lociranje mogućih ciljeva bombardovanja, rekao je general Božidar Delić, svedočeći u Haškom tribunalu u odbranu Slobodana Miloševića, optuženog za zločine protiv čovečnosti na Kosmetu. Kao potvrdu te tvrdnje on je naveo da je grupa verifikatora bila samo jednom u njegovoj kancelariji u štabu brigade u Prizrenu i da je ta prostorija precizno pogođena raketom, kao i da su samo jednom obišli prostor gde su smešteni tenkovi njegove brigade i to mesto je takođe bombardovano, već prvog dana agresije NATO. On je rekao da se uverio da su verifikatori OEBS komunicirali sa formacijama OVK satelitskim telefonima. I pored takvih saznanja, jedinice Vojske Jugoslavije su, na zahtev sefa Verifikacione misije Vilijema Vokera, učestvovale u organizovanju njihove evakuacije, a MUP Srbije je obezbeđivao njihove objekte, rekao je general Delić. On je, takođe, tvrdio da su pripadnici jedinice 549. motorizovane brigade, u vreme masovnog izbegavanja kosovskih Albanaca u Albaniju i Makedoniju, u aprilu 1999, isključivo pomagali izbeglicama na putevima.
     
     
      Podrška OVK
     
      Bivši pomoćnik načelnika Uprave za bezbednost Generalštaba Vojske Jugoslavije (GŠ VJ) Branko Gajić izjavio je pred Haškim tribunalom da je OVK 1998-99. planski raseljavala albanske civile s Kosova i to predstavljala kao humanitarnu krizu. Svedok je rekao da su oficiri VJ obilazili albanska sela i nastojali da stanovništvo uvere da im ne preti nikakva opasnost. "Oslobodilačka vojska Kosova je u jesen 1998. iskoristila povlačenje VJ u kasarne, u skladu sa sporazumom Milošević-Holbruk, da bi ponovo zaposela položaje s kojih se povukla pred državnim snagama", rekao je general Gajić. Prema nalazima kontraobaveštajnih organa VJ članovi verifikatorske misije OEBS, koja se na Kosovu razmestila u novembru te godine, pružala je logističku podršku OVK, dostavljajući joj informacije o armiji i policiji, ali i hranu. To su, napomenuo je Gajić, "naročito činili pripadnici misije iz SAD". Prema njegovim rečima oni su, sredinom marta 1999., od komandanata OVK zatražili da promene pozivne znake za radio-veze kako bi imali "zaštićenu komunikaciju".
     

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane