Natrag

Aleksinac

 

Još jedna tužna slika kriminalnog rasturanja državne imovine

 

Od slučaja do stečaja

U nizu primera kako Republika Srbija svoju imovinu daje na milost i nemilost organizovanoj pljački, aleksinačko preduzeće Betonjerka svakako ima istaknuto mesto. Iz hronologije otimanja koju je Tabloid dobio od svojih izvora u Betonjerki, vidljivo je kako to u praksi funkcioniše.

 

Ana Lešo

 

Privredno društvo Betonjerka iz Aleksinca osnovano je još davne 1965. godine zbog postojanja potrebe za ugradnjom betonskih stubova i trafo stanica u sistemu tadašnje Elektroprivrede Jugoslavije. Osnivač Betonjerke Aleksinac bila je Elektrodistribucija Niš, čiji znak i danas stoji na memorandumu. 
 Betonjerka Aleksinac nikada tokom postojanja, sve do privatizacije 2006. godine, nije koristila kredite.
Nesrećnom prodajom PD Betonjerka, u decembru 2006. godine, neadekvatnom kontrolom koju je obavila Agencija za privatizaciju, kao i prikrivanjem činjenica od strane odgovornih lica u Betonjerki Aleksinac, došlo je do prezaduženja privrednog društva i do blokade tekućeg računa, koje u ovom trenutku iznosi preko 522.000.000,00 dinara!
Zbog toga i zbog sumnje u niz nesavesnih i kriminalnih radnji, podneta je krivična prijava protiv     Slobodana Petrevskog iz Aleksinca, direktora PD Betonjerka do 10.12.2008.godine, a od 11.12.2008. zamenika generalnog direktora, Zore Veselinović-Obradović iz Beograda, generalnog direktora PD Betonjerka a.d. Beograd, Slaviše Purića iz Beograda, Vladimira Kamenice, predsednika Skupštine akcionara, Ljubiše Jovanovića i drugih odgovornih lica u AIK banci u Nišu i Čačku, odgovornih lica u RGZ - Službi za katastar nepokretnosti u Aleksincu, odgovornih lica u Univerzal banci u Nišu, odgovornih lica u Banci Inteza u Beogradu - zbog zloupotrebe službenog položaja radi pribavljanja lične koristi i drugih krivičnih dela kojima su naneli štetu privrednom društvu od preko 500.000.000,00 dinara.
  
 Od trenutka privatizacije 10.1.2007. godine do 30.12.2008. godine, bivši kupac Slaviša Purić i odgovorno lice Betonjerke - Slobodan Petrevski uzeli su više kredita kod poslovnih banaka u Srbiji. Tako na  dan 31.12.2009. godine po tom osnovu Betonjerka ima dugovanje prema Banci Intezi Beograd, Univerzal banci Beograd, Meridijan banci Novi Sad i OTP banci Novi Sad u ukupnom iznosu 72.894.712,00 dinara.
Sva ta sredstva od uzetih kredita, a delom i tekućih sredstava Betonjerke, isti akteri su u istom periodu preneli na povezana pravna lica kao pozajmice, odnosno ukupno šest privrednih društava koja su direktno ili indirektno u većinskom vlasništvu Slaviše Purića, i to firmama: Posavina Obrenovac, Slap Tamnavac Beograd, Minel elip Beograd, S poenta Beograd, Slap Group Beograd i Inter-export Beograd, u ukupnom iznosu od 92.842.084,00 dinara (sa stanjem na dan 31.12.2008. g).
 Tokom 2007. i 2008. godine Slobodan Petrevski je uplatio avanse, takođe povezanim pravnim licima, i to: Inter-exportu Beograd, Minel elipu Beograd, Slap Group Beograd, u ukupnom iznosu od 54.261.172,00 dinara, a ta sredstva Betonjerki do današnjeg dana nisu vraćena niti je roba isporučena. Petrevski je, takođe kao direktor Betonjerke Aleksinac, potpisao ugovor o pristupanju dugu sa AIK bankomna 350.000.000,00 dinara, gde je korisnik kredita povezano lice - Inter export. Ugovor broj 1146002/4 od 8.9.2009.g. Kao direktor Betonjerke Aleksinac, dao je i menicu za otplatu kredita povezanog lica IGM Kolubara na 45.362.000,00 dinara uzetog kod AIK banke.

 Zloupotrebom rukovodećeg položaja, Petrevski je omogućio da PD Betonjerka Aleksinac za njegove lične potrebe uplati naknadu za izdavanje bankarske garancije po ugovoru 0209517719-1, a na osnovu izveštaja o knjiženju u iznosu od 253.020,00 dinara, i time nanese štetu privrednom društvu za oktobar 2007. godine. Petrevskom je dana 30.11.2007. godine na njegov tekući račun uplaćen iznos od 120.000.000,00 dinara - izvod broj 280 Banka Inteza, od povezanog lica Slap Group u Čačku.
Uz odobrenje Slaviše Purića, Petrevskom je omogućeno da Betonjerka a.d. bude jemac preduzeću Zastava elektro iz Rače (gde je vlasnik navedenog preduzeća rođak Slaviše Purića) za 25.000.000,00 dinara. Ovo preduzeće nije izvršilo povraćaj kredita, pa je po osnovu jemstva došlo na naplatu preduzeću Betonjerka od strane KBC banke.
Treba napomenuti da je 26.11.2008. godine Agencija za privatizaciju naložila bivšem kupcu ove firme za povraćaj pozajmica i avansa od strane povezanih pravnih lica na poslovni račun Betonjerke i na povraćaj kredita uzetih od poslovnih banaka, kao i na raskid ugovora o jemstvu i pristupanju duga koje je Betonjerka potpisala sa poslovnim bankama.
Slaviša Purić je pokušao da izigra nalog Agencije u tom smislu što je stvorio obavezu Betonjerke prema povezanim pravnim licima, kojima su date pozajmice po osnovu kupovine udela firme Supper Slap koje ova ima u firmi Minel elip Beograd, i to:
 Purić je kao predsednik Upravnog odbora Betonjerka a.d. Beograd, suprotno članu 83 Statuta privrednog društva Betonjerka a.d., suprotno članu 442 i 443 Zakona o privrednim društvima, dana 12.12.2008. godine doneo odluku o otkupu udela u Minel-Elip po ceni od 103.463.041,00 dinara, čiji je vlasnik preduzeće Supper Slap Beograd odnosno Stevan Purić (sin Slaviše Purića).
Zora Veselinović-Obradović dana 12.12.2008. godine potpisuje Ugovor o prenosu udela sa preduzeća Supper Slap na preduzeće Betonjerka a.d. gde se u članu 1 ugovora konstatuje da Supper Slap ima udela u Minel Elip za vrednost od 1.202.395,90 evra.
Kako bi prikrili tragove za iznos od preko 92 miliona dinara koji je  trebalo da vrate povezana pravna lica (Inter export Beograd, Minel elip Beograd, Posavina Obrenovac, Slap tamnavac Beograd, S poenta Beograd i Slap Group Beograd) Betonjerki, a po nalogu Agencije za privatizaciju, jer su sredstva nenamenski i zloupotrebom dobijena, Zora Veselinović-Obradović potpisuje Ugovore o cesiji sa povezanim licima koja su dugovala preduzeću Betonjerka.
 Dana 30.12.2008. godine (na dan kad je raskinuta privatizacija) Zora Veselinović-Obradović podnosi RGZ Službi za katastar nepokretnosti Aleksinac zahtev za upis hipoteke, što Katastar nepokretnosti u Aleksincu i čini.
Na kraju, privatizacioni savetnik je dao pisano obrazloženje da Agencija za privatizaciju u ovom slučaju može bez ikakvih smetnji da donese Odluku o restrukturiranju koju je predložio privremeni zastupnik. Međutim, Agencija za privatizaciju ponovo izlazi sa predlogom da Ministarstvo donese zaključak o restrukturiranju!
Naravno, lako je zaključiti da nekome u Agenciju za privatizaciju  (onome ko treba da donese odluku o restrukturiranju) nije stalo do donošenja takve odluke i da postoji težnja da Betonjerka Aleksinac ode u stečaj, bez obzira na to što je Republika Srbija vlasnik ovog preduzeća (70 posto). 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane