Natrag

Kragujevac

U gradu na Lepenici vladaju prevaranti i foliranti

 

Ko zna {ta Anigor jo{ zna?

 

  Veroljub Stevanovi} se proglasio za sveca! No, svetinje smo pogazili, me|u njima i Verka, koga optu`uju za brojne kriminalne radnje. A Veroljub re~e: "Fijat - punto". I do|e "punto". Italijani do|o{e, ali bez para. I `itije svetog Veroljuba }e se u~iti i ~itati u {kolama, srednjim ali i osnovnim, i na Pravnom fakultetu gde je afera "Indeks". Ali, oni {to mute izvore ~iste vere, optu`uju ga za razne malverzacije - Gradski bazen, [arenu pijacu, obdani{te Lane...

 

Miodrag Milojevi}

Ne treba i}i daleko, do|ite do kabineta Veroljuba Stevanovi}a, tu gori kandilo vere pred Trojeru~icom, tu se svakog jutra ~itaju `itija svetih iz Prologa Vladike Nikolaja i njegove pouke. Ali i sveti Vladika je bio najve}i propovednik devetnaestog veka, pa su ga proganjali i mu~ili. Isto kao {to Verka proganjaju istra`ni organi.
Tako pi{e Odbor za za{titu li~nosti i dela Veroljuba Stevanovi}a.
Pa ka`e: "Svedoci smo da se protiv Veroljuba Stevanovi}a, ~lana na{eg udru`enja i gradona~elnika Kragujevca, vodi velika borba u cilju da se njegov lik i delo prika`u javnosti u {to gorem svetlu i da se tako ukalja obraz ~oveka..."
Pominju se "lik i delo",  {ta sam rekao - Odbor za za{titu li~nosti i dela: "Tako je te{ko shvatiti bilo {ta ako ka`emo da je Veroljub Stevanovi} svetosavac. To je ~ovek kome je svetinja sve ono {to nam je Sveti Sava zave{tao, tako da ako znamo kakvim putem idu svetosavci, onda nam je potpuno jasno da su sve optu`be ~ista glupost i la`, a Sveto pismo jasno govori ko je otac la`i."
Bog je na Veroljubovoj  strani. I ta~ka: "Bo`ji sudovi su mnogo stro`i nego bilo koji drugi. On brine kako ostati ~ovek na ovoj vetrometini, ali nije nikakvo ~udo {to ga toliko napadaju, jer ako je ~ovek ve}i u vrlini, sve su ve}i napadi na njega.
Strah nas je da se neki nisu drznuli i visoko digli glave pa misle da su toliko mo}ni da sude, a suditi zna~i sebi presudu potpisivati, zna~i na patnjama drugih graditi svoje kule.
Verka optu`uju da k}erki gradi ku}u."
"Stoga vas bratski molimo, ne gre{iti du{e, jer greh je ono {to svakoga stigne i niko nije izbegao stradanje ko je drugoga uni`avao i pljuvao.
Pogledajte sva dobra koja Veroljub u~ini, ona svetle nezalaznom svetlo{}u, i njihov sjaj je mnogima zaslepeo o~i, tako da kad pogledaju Veroljuba ugledaju mrak, a to je jer im o~i ne trpe svetlost, a znamo kome se to samo doga|a.
Njegova dela su toliko dobra donela da to ne}e dozvoliti da se svetosavac blati, njega }e njegove zadu`bine da povedu ka bla`enstvu, a u mnogim kragujeva~kim porodicama je jedna mala zadu`bina Veroljuba Stevanovi}a.
Njegovo anga`ovanje godinama je pra}eno osudama samo zato {to on snagu prikuplja na ~istim izvorima vere pravoslavne. Mnogo je potoka poku{alo da uprlja ove izvore `ivonosne,  ali je svaki oti{ao u ponor i sobom odneo one koji su zlo planirali. Molimo, budite deca jutra koje svanjava kad se pred svetosavskim kandilom molimo."
Tako na Kragujev~ane apeluje udru`enje, organizacija Svetosavska Nova Srbija, ~iji je  Veroljub istaknuti ~lan. I osniva~.
Nova Srbija je politi~ka stranka Velimira Ili}a, Sveti Sava, koliko je poznato, nije ~lan nijedne politi~ke stranke.
Kako je do{lo do glupog i nesvakida{njeg spoja Nove Srbije i Svetoga Save?
Na ~elu gradskog odbora Nove Srbije u Kragujevcu nalazi se Vladan Vu~i}evi}, ljuti rival Veroljuba Stevanovi}a.
Da bi eliminisao neugodnog i dosadnog protivnika, Veroljub Stevanovi} je poku{ao preko svojih ljudi da izvr{i pu~ i zbaci Vu~i}evi}a.
Lepo zami{ljeno, ali nije uspelo. Pu~isti su se, posle neuspeha na politi~kom polju, okrenuli veri i molitvama.
Okuplja ih, podr`ava, moralno i materijalno, Veroljub Stevanovi}.
Ako Verko posrne - nema moralne podr{ke, nema materijalne potpore.
Odlu~ili su da se Stevanovi} proglasi za sveca, jer "neprijatelji ponovo di`u glave", kako su govorili komunisti. "Neki su se drznuli i visoko digli glave..."
A Veroljub re~e: "Fijat - punto". I do|e "punto". Italijani do|o{e, ali bez para.
I `itije svetog Veroljuba }e se u~iti i ~itati u {kolama, srednjim ali i osnovnim, i na Pravnom fakultetu gde je afera "Indeks".

Nije kupanje nego okupacija

Oni {to mute izvore ~iste vere optu`uju ga za malverzacije. Slu~aj prvi - rekonstrukcija Gradskih bazena.
Gra|evinsko preduze}e Anigor iz Kragujevca dostavlja papire Kuriru o kriminalu oko javnih nabavki.
Anigor po~inje od malog bazena za nepliva~e.
Sproveden je postupak za rekonstrukciju bazena za nepliva~e i bazensku tehniku.
Po{to posao traje od 2002. godine, radovi su izvo|eni fazno. Poziv je objavljen u februaru pro{le godine, ali je gra|evinsko preduze}e Anigor iz Kragujevca uputilo `albu, pa je Komisija za javne nabavke, prihvativ{i prigovor, poni{tila ceo postupak.
Procenjeno je da bi se raspisivanjem jo{ jednog tendera i ulaskom u novu proceduru zavr{ila kupali{na sezona, zbog ~ega je doneta odluka da se pokrene postupak sa poga|anjem bez prethodnog tendera.
Tako pripoveda Danijela Drobnjak, na~elnik Odeljenja za javne nabavke pri gradskoj upravi.
- Razlog {to smo odlu~ili da idemo u ovaj postupak je re{enje Sanitarne inspekcije kojim se zabranjuje rad bazena ukoliko se ovaj posao ne zavr{i.
Zna~i, Sanitarna inspekcija zbog bazena za nepliva~e, koji je skromnih dimenzija, u jeku sezone zatvara bazen za pliva~e?
- Tako|e, u prethodnim radovima imali smo problema sa izvo|a~ima koji su namerno obustavljali postupke, `alili se Komisiji za za{titu prava ponu|a~a, na ~iji se odgovor posle ~ekalo po nekoliko meseci.
- Opredelili smo se za postupak sa poga|anjem zbog rokova, jer da to nismo u~inili, bazeni ne bi radili pro{log leta.
Nekoliko firmi dostavilo je ponude...
Ako je postupak tajni, na kakvoj se tajnoj seansi na{lo nekoliko firmi? Danijela nije navela nijednu.
- Ugovor je zaklju~en sa Gra|evinskim preduze}em Ratko Mitrovi} iz ^a~ka,  rok za izvo|enje radova bio je 50 dana, to je pla}eno 42,4 miliona dinara.
Kako re~e Danijela Drobnjak, radovi su trajali nepuna dva meseca, {to je cela kupali{na sezona.
Bazeni su radili tokom leta, ljudi si skakali u vodu, bazen za nepliva~e nije mogao da radi, u suvom bazenu su majstori da Sanitarna inspekcija ne bi zatvorila bazene za pliva~e zbog nepliva~a. Nepliva~i se nisu okupali nijednom, zbog majstora.
Dok majstori izvode radove, bazen za nepliva~e je bio suv, zna~i nije bio u funkciji, radnici, koji kupa}e ga}e nemaju, smetali su kupa~ima.
Neko re~e "kupanje" - neko "okupacija".
- Ovo nije kupanje nego okupacija!
Zna~i, pri~a o bazenu ne pije vodu. Sanitarna inspekcija, brzina radova, sve ostalo - izgovor je za tajnu pogodbu.
Svaki slede}i slu~aj, drugi slu~aj, isti je kao prvi slu~aj.
Izgradnja fiskulturne sale u Drugoj kragujeva~koj gimnaziji.
Najbolju ponudu od 75, 5 miliona dinara dalo je preduze}e Anigor iz Kragujevca.
@alili su se ostali ponu|a~i, pa je direktor gimnazije Mioljub Joksimovi} doneo odluku o prelasku na postupak sa direktnim poga|anjem. Obrazlo`enje je da "ponu|ena cena" daleko prelazi vrednost nabavke. Zna~i, Anigor je odbijen jer je skup. Visoka cena.
Uz signal Uprave grada, koji je stigao direktno od Neboj{e Vasiljevi}a, zadu`enog za gradske resurse, direktor Joksimovi} raspisuje tajni, direktni postupak poga|anja.
Za koga ga raspisuje, kad se raspisuje u ~etiri oka?
Posle {est dana, 10. marta, posao dobija britanska firma za 9l milion dinara, {to je 16 miliona vi{e od ponude Anigora, a Anigor je, po re~ima direktora, prethodno odbijen zato {to je skup. Anigor je drugi put odbijen zato {to je jeftin.
Direktor pri~a da je za projektovanje fiskulturne sale pozvano 27 projektantskih ku}a, da je ponude dostavilo devet, a da je posao za 100.000 dinara dobio In projekt, {to nije bitno.
Posao je ~ekao nekoliko godina, a kad sredstva iz NIP-a nisu stigla, grad je sam zapo~eo gradnju.
- Kad je doneta odluka da grad sam finansira gradnju, pokrenut je postupak sa poga|anjem bez prethodnog objavljivanja. Kako bi u~enici u {to kra}em roku dobili fiskulturnu salu.

 

[arena pijaca

 

Buvlja pijaca u Kragujevcu nalazila se pod otvorenim nebom. Grad je imao obavezu da preseli buvljak, po{to je u neposrednoj blizini slovena~ki Merkator izgradio Roda centar sa rodom na amblemu.
Slovenci, koji ne trpe konkurenciju, zahtevaju, vr{e pritisak da se [arena pijaca izmesti na drugu lokaciju.
Moglo se to u~initi u roku od tri dana, tako {to se metalne tezge, oblo`ene o{trim limom, jednostavno prenesu.
- Po{to je grad imao obavezu prema Merkatoru da {to pre premesti buvljak, pre{lo se na pogodbu direktnim poga|anjem.
Kakvu obavezu grad ima prema prodavcima na buvljoj pijaci? Nikakvu. Da im nadoknadi zgradu koju nisu ni imali.
Zna~i, ~ista la`, kao i sve ostalo.
Ponovo je Anigor u igri. Anigor upu}uje zahtev Komisiji za za{titu ponu|a~a, koja delimi~no poni{tava postupak.
Naru~ilac se na to ne obazire. Naru~ilac, forme radi, raspi{e tender, zatim ga sam poni{tava, izmi{ljaju}i razli~ite izgovore. U konkretnom slu~aju, izgovor su "tehni~ki nedostaci"  tendera. Izve{taj Komisije nije ni razmatran. Nema ga u odluci. [to govori da su tenderi poni{tavani automatski.
Tender se poni{tava zato {to se Anigor `alio. U slu~aju da se niko nije `alio, tender se opet poni{tava. Cilj je tajna pogodba.
Radoslav Mirkovi}, direktor Gradske tr`nice: "Februara 2998. Gradske tr`nice sprovode tajni postupak sa poga|anjem bez prethodnog objavljivanja i posao dobija GZZ Gradnja iz Stare Pazove."
Sredinom novembra 2008. Komisija za za{titu ponu|a~a poni{tava postupak sa poga|anjem na izgradnji [arene pijace, koja je u me|uvremenu zavr{ena.
Radoslav Mirkovi}, direktor, obja{njava: "Vi{e firmi se javilo na javni poziv, jedna od njih je i Anigor.''
Na intervenciju Anigora, Komisija za za{titu ponu|a~a tra`ila je izmenu kriterijuma po kome je bilo potrebno da ponu|a~ ima 3 hiljade kvadrata izgra|enih objekata na 2 hiljade.
Anigor zahteva da se izmeni bodovanje roka izrade, ali je komisija Gradske tr`nice to odbila.
Opet se, "zbog brzine gradnje", u{lo u postupak direktnim poga|anjem. Pozvana su tri izvo|a~a, dosadni Anigor naravno nije pozvan, posao je dobila GZZ Gradnja iz Stare Pazove, kao i na po~etku.
Procenjena vrednost radova iznosila je 129, a izvo|a~ je ponudio da posao uradi za 124 miliona dinara. Zna~i, grad je tu u{tedeo. Procena je, naravno, vr{ena sasvim proizvoljno.
Sada se odigrava velika malverzacija koja ukazuje da se radi o gra|evinskoj mafiji, o sprezi i vezi op{tinskih i republi~kih organa.
Anigor se 10. aprila, zna~i pravovremeno, `ali republi~koj Komisiji za za{titu ponu|a~a.
Objekat [arene pijace se uveliko gradi. Komisija usvaja `albu Anigora, ali navodi da se Anigor `alio 34 dana posle zakonskog roka.
Tek u novembru, kada je objekat zavr{en, Komisija za za{titu ponu|a~a poni{tava tender, navode}i da je predmet pogre{no zaveden u njihovoj pisarnici - predat je l0. aprila, zna~i na vreme, a ne 15. maja.
Direktor Radoslav Mirkovi} zaklju~uje: "Ne snosimo nikakvu odgovornost zbog propusta  republi~ke komisije. Da smo mi pogre{ili, do sada bismo bili ka`njeni, {to nije u~injeno."

Lane moje

I izgradnja monta`nog de~jeg vrti}a Lane poverena je preduze}u Ratko Mitrovi} iz ^a~ka. Isti scenario, ista meta, isto odstojanje. Raspisuje se konkurs koji se poni{tava. Na gradili{tu su se pojavile ma{ine Aki in`enjeringa koji je u~estvovao u izradi projektne dokumentacije i po zakonu nema pravo da u~estvuje na tenderu.
Direktorka De~je ustanove u Kragujevcu, Slavica Otovi}, prepri~ava pri~u drugih direktora.
- Krajem 2007. raspisan je tender za izgradnju monta`nog objekta obdani{ta  u kragujeva~kom naselju Bubanj. Na listi ~ekanja je bilo oko 800 dece i posao je trebalo {to pre zavr{iti.
Grad je za izgradnju vrti}a izdvojio 20 miliona dinara. Na tender se javilo devet firmi, ali je samo pet preuzelo dokumentaciju. Ponu|a~i su ulo`ili prigovor na propuste u konkursnoj dokumentaciji, jer nije bila navedena procenjena vrednost nabavke. Tenderska komisija je poni{tila postupak.
Javni poziv je odmah obnovljen, ali je preduze}e Anigor podnelo zahtev Komisiji za za{titu ponu|a~a koja je donela re{enje o obustavljanju postupka u celosti.
Potom se pristupilo postupku sa direktnim poga|anjem, odluka je doneta 13. marta. 2008. godine.
Prevara se sastoji u slede}em: prvo se odabere termin kad }e se vrti} pustiti, posle se pristupa izgradnji vrti}a. Kako se mo`e odrediti  termin po~etka rada vrti}u koji ne postoji?
- Bili smo u velikom ka{njenju jer je od septembra vrti} trebalo da po~ne sa radom. Imenovana je komisija i primenjen je postupak direktne pogodbe. O razlozima ove odluke obave{tena je Uprava za javne nabavke u Beogradu.
Pozvano je vi{e firmi, ali su se zbog kratkog roka izvo|enja radova odazvale samo tri. Posao je dobio Ratko Mitrovi}iz ^a~ka.
Ugovorena je cena od 11 miliona dinara, sa PDV-om 14 miliona dinara, {to se retko moglo na}i.
Ne{to se odjednom dogodilo. Anigoru je  neo~ekivano, bez vidljivog razloga, lo{e krenulo. Direktorka Otovi} podse}a da je 2003. godine rekonstruisan vrti} Neven. Izvo|a~ radova, po ceni od 16 miliona dinara, bilo je preduze}e Anigor.
Ono {to je 2003. bilo dobro, sada je lo{e: "Sve {to je ura|eno, ura|eno je veoma lo{e, zidovi su napukli, plo~ice su odlepljene, ispadaju {tokovi... Ustanova je tra`ila da Anigor izvr{i popravku, kako ne bi bila ugro`ena bezbednost dece. Tehni~ki prijem objekta Neven ni do danas nije ura|en.
Sve malverzacije obelodanilo je preduze}e Anigor iz Kragujevca, {to ne zna~i da u prethodnom periodu nije bilo malvezacija. Ko gubi, ima pravo da se ljudi.
Dobri i lo{i momci. Dok su gradska vlast i Anigor `iveli u ljubavi, napravljeni su odre|eni propusti. Niko se nije `alio na Anigor dok je Anigor radio. Kad je Anigor otkrio malverzacije, dobri Anigor postao je lo{ Anigor.
Gradska vlast optu`uje: "Parketski radovi u Osnovnoj {koli 21. oktobar povereni su    preduze}u Anigor. Ugovor je zaklju~en na 1,4 miliona dinara, aneksom je dodato jo{ toliko da je krajnja cena ispala 1,8 miliona dinara.
Anigor je dao najpovoljniju ponudu za sanaciju mokrih ~vorova u Prvoj tehni~koj {koli u Kragujevcu. Cena je 2,1 milion dinara, ali je uvidom u dokumentaciju zaklju~eno da je pla}eno dvostruko vi{e.
Za sanaciju Osnovne {kole Jovan Popovi}prvobitno ugovorena cena aneksom ugovorom je pove}ana za 2l2.000 dinara.
Anigor je vr{io adaptaciju galerije Narodnog muzeja u Kragujevcu, cena 437.000 dinara. Usledila su tri aneksa ugovora, pa je krajnja cena bila 971.000 ili dvostruko vi{e.
Izvedeni gra|evinski radovi na rekonstrukciji Doma omladine pla}eni su Anigoru gotovo dvostruko vi{e od ugovorene cene, koja je iznosila 345.000 dinara.
Tada se Anigor nije `alio. Tada se op{tinari nisu `alili na Anigor.
Za rekonstrukciju de~jeg vrti}a Neven ponu|ene su dve faze radova, prva  9,6 miliona dinara, druga 3,6 miliona dinara. Dve nedelje kasnije, Anigor di`e cenu na skoro 17 miliona.
Bilo je to vreme kad je firma Anigor u`ivala poverenje gradske vlasti. Uz poverenje idu i beneficije. Anigor da najjeftiniju ponudu, zatim se, uz saglasnost op{tinara, cena dvostruko uve}ava.
Tako da svi budu zadovoljni. I naru~ioci posla i Anigor. Podrazumeva se da ne{to, ne zna se koliko, ode u privatne d`epove.
Ako je preduze}e Anigor radove izvodilo nekvalitetno na jednoj ustanovi, ko je lud da slede}i posao opet poveri Anigoru?
Kad su raskinuli Veroljub Stevanovi} i Anigor, po~ela je ki{a: "Za rekonstrukciju Centra za socijalni rad u Kragujevcu sklopljen je ugovor za 3,9 miliona dinara. Odmah po zavr{etku  radova, na poslednjem spratu je do{lo do proki{njavanja.
Kad je do{lo do proki{njavanja, svako je u kineskoj radnji kupio po jedan ki{obran, da  sumnja ne bi pala na Anigor.
Plafon u jednoj kancelariji je otpao, a Centar je naknadnu popravku krova platio 677.000  dinara.
Kad je to bilo? Za{to Anigor tada nije tu`en? Rok za `albe je istekao. Gradsko ve}e je donelo odluku da svu dokumentaciju dostavi tu`ila{tvu i pokrene krivi~ni postupak za nesavestan rad preduze}a Anigor. Ko zna {ta Anigor jo{ zna?

 

 

Ovde mobilni

Nisu vesti o sumnjivim, prljavim poslovima jedino {to sti`e iz Kragujevca. Ima i drugih, lepih vesti. Prona|en telefon "nokija",  koji je dostavlja~ tu`ila{tva  I. D. star 35  godina ukrao Miroljubu Tomi}u, predsedniku Okru`nog suda. Mobilni telefon "nokija" ukraden je 21. oktobra pro{le godine, za vreme Velikog {kolskog ~asa, iz slu`benog automobila Okru`nog suda. Policija je telefon prona{la u Jagodini, kada je aktiviran. Nemogu}e je da telefon predsednika Okru`nog suda nije kori{}en godinu dana? Ukraden je pro{le godine, tek sada je vra}en.
Da ga policija nije koristila?
Zoran Ili}, istra`ni sudija Op{tinskog suda u Kragujevcu, saop{tio je da }e protiv dostavlja~a biti pokrenut postupak zbog toga {to je kra|u izvr{io na drzak na~in, {to ima predznak te{ke kra|e.
Tako se izra`avaju sudije u Kragujevcu - sa znacima, sa predznacima. Oznaka, ozna~itelj i ozna~eno.
- Telefon je "nokija N 95", procenjen je na 33.000 dinara. Upu}eni i svi koji prate trendove ka`u da telefon karakteri{e "velika memorija, audio i video zapis, rezolucija slike od pet megapiksela, infracrveni port, d`i-pi-ar-es-vap  pretra`iva~."
Takav je slu`beni telefon predsednika Okru`nog suda. Takav je bio, takav je i prona|en.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane