https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zloini

Zloini

 

Pokojni inspektor Branko Gluica ostavio dokaze naem uredniku Milovanu Brkiu: Ostojiu i Pajtiu, ko je sledei?

 

Znam zato ste me ubili

 

Dana 24. decembra 2009. godine u Novom Sadu je ubijen Branko Gluica, bivi operativac Dravne bezbednosti Srbije i Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. Gluica je ubijen hicima iz vatrenog oruja, iz neposredne blizine, u ulici Vatroslava Jagia, u automobilu marke jugo. Prole nedelje na adresu glavnog urednika Tabloida Milovana Brkia stiglo je pismo, koje objavljujemo u celini, a koje su poslale kolege ubijenog inspektora, potujui njegovu elju da, ukoliko mu se neto desi, o tome, sa dokazima, bude obaveten i Milovan Brki. Sahrani pokojnog Gluice prisustvovao je i na urednik Josip Bogi, takoe penzionisani pukovnik i rukovodilac Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije. O neredigovanim dokazima koje objavljujemo, a koji su datirani etiri dana pre ubistva Zorana inia, prosudite sami

 

 

...

 

Dravno vee tuilaca je 15. decembra 2009. godine izabralo zamenike republikog javnog tuioca. Meu izabranima je i ore Ostoji, i sam lan Dravnog vea tuilaca, koji je u prolosti bio naelnik Policijske uprave Novi Sad, republiki javni tuilac (izabran deset dana nakon ubistva Zorana inia) i koji je zajedno sa Bojanom Pajtiem pravio spisak tuilaca i sudija koji e u ovom reizboru biti izabrani u Vojvodini, sve uz ustupke Nenadu anku (sudija Duko Periin iz Optinskog suda izabran u Apelacioni sud u Novom Sadu).

Nekoliko dana kasnije, 24. decembra, ubijen je u Novom Sadu Branko Gluica, kako je po turom i strogo kontrolisanom saoptenju policije objavljeno, penzionisani pripadnik BIA i UBPOK-a.

Na uviaju na licu mesta, za razliku od ostalih uviaja, bili su elnici Policijske uprave Novi Sad, a da ne bi neto izmaklo kontroli, po ko zna koji put je, kada je to potrebno, deurni istrani sudija "sluajno" bio ponovo izabrani Miroslav Alimpi (po izboru Bojana Pajtia i sada izabranog predsednika Apelacionog suda Slobodana Nadrljanskog, kod kojeg je Bojan Pajti nakon zavrenih studija bio pripravnik).

Pokojni Branko Gluica je kao iskusan profesionalac pretpostavljao da bi mu se neto moglo dogoditi, pa je odavno odreenom broju ljudi, u koje je imao poverenje, ostavio dokumente koji ukazuju na ono zbog ega je pretpostavljao da bi mu se neto moglo dogoditi. I, naalost, dogodilo se.

Gospodine Brkiu, razlozi za ovo to se dogodilo, sada naalost pokojnom, Branku Gluici, nalaze se u injenici da je dana 15.10.2002. godine Policijska uprava Novi Sad, po nalogu tadanjeg naelnika ora Ostojia, primila zahteve, istog dana ove zahteve odobrila i izdala line karte i putne isprave osobama koje ne ive u Novom Sadu, a radi se o roditeljima Duana Spasojevia, voe zemunskog klana, koji je na ovaj nain, a uz pomo ora Ostojia i naelnika BIA - Centar Novi Sad Mitraina Jovanovia, uspeo da blagovremeno, pripremajui se za 12. mart 2003. godine i atentat na Zorana inia, svoje roditelje i novac zemunskog klana poalje u Junoafriku Republiku.

Gospodine Brkiu, Vi ste jedna od adresa, po za ivota iskazanoj volji pokojnog, na koju e dokumenti koje ove navode dokazuju biti dostavljeni.

 

 

 

 

MUP REPUBLIKE SRBIJE

UPRAVA ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Odeljenje za obavetajno operativne poslove

Odsek u Novom Sadu

11Broj 7/2-0198/2003

Dana 08.09.2003. godine

NOVI SAD

 

SLUBENA BELEKA

 

 

Koja se odnosi na izdavanje linih karata i putnih isprava, branom paru Milijani i Luki Spasojevi, iz mesta Retkocer, Optina Medvea, od strane SUP-a Novi Sad a po odobrenju tadanjeg naelnika ora Ostojia.

 

Radei na poslovima operativnog radnika BIA - Centar Novi Sad, dana 10.10.2002. godine, neposredni rukovodilac, naelnik odeljenja Nikola Rodi pozvao me je u svoju kancelariju i izdao usmeno nareenje.

Da izvrim delimine provere za Luku Spasojevi roenog 03.10.1938. godine u mestu Retkocer, optina Medvea, i njegovu suprugu Milijanu Spasojevi roenu 24.01.1933. godine takoe u mestu Retkocer, Optina Medvea. Za gore navedena lica mi je rekao da se raspolae saznanjima da sada ive u mestu Ruanj, Optina ukarica, grad Beograd, ulica Avalska br.1- deo broj 1.

Za njih mi je jo naveo da su nekad bili prijavljeni u Novom Sadu na adresi Klisanski Put br.186.

 

Proverom kroz JIS MUP-a Srbije i uvidom u evidencije linih karata SUP-a Novi Sad utvrdio sam da Luka i Milijana Spasojevi nisu evidentirani sa mestom prebivalita u Novom Sadu. Nakon toga preko rukovodioca odeljenja linih karata SUP-a Novi Sad Irene Dragi, izvrena je pretraga u adaktiranim (starim plastinim) linim kartama gde je utvreno da su navedena lica 1967. godine bili sa prebivalitem u Novom Sadu na adresi Klisanski put br.186.

O svemu gore navedenom upoznao sam naelnika odeljenja Nikolu Rodia i preneo mu da po reima Irene Dragi ova lica ponovo ne mogu biti prijavljeni u Novom Sadu bez odgovarajue dokumentacije.

Dana 15.10.2002. godine u prepodnevnim satima telefonom me je nazvala Irena Dragi i saoptila da lica za koja sam se ja interesovao pre neki dan sada treba da po nareenju naelnika SUP-a Novi Sad Ostojia prijavi sa prebivalitem u Novom Sadu i da im izda line karte. A problem je u tome to oni za to ne ispunjavaju uslove niti imaju adekvatnu dokumentaciju. Tako da njoj sada nije jasno o emu se tu radi i pitala me je da li je to moda neka "nametaljka" za nju.

Odgovorio sam joj da sam odreene provere za brani par Spasojevi radio na zahtev mog pretpostavljenog te da ja sa prijavom boravka i izdavanja linih karata nisam upoznat, pa sam joj savetovao da postupi po svojoj savesti.

 

Nakon ovog telefonskog razgovora ja sam se odmah obratio naelniku odeljenja Nikoli Rodiu i izrazio negodovanje, traei obrazloenje zbog ega mi je dao ovakav zadatak a prethodno mi nije saoptio razloge provere za brani par Spasojevi. Upoznao sam ga sa sadrinom telefonskog razgovora sa Irenom Dragi i predoio mu da me je doveo u neprijatnu situaciju prema koleginici iz SUP-a Novi Sad. Njegov odgovor bio je da Irena i ja ne treba da brinemo iz razloga to je sve to odreeno po dogovoru izmeu naelnika BIA - Centar Novi Sad Mitraina Jovanovia i naelnika SUP-a Novi Sad ora Ostojia.

Sticajem okolnosti delu razgovora izmeu mene i Nikole Rodia prisustvovao je i moj kolega iz odeljenja, koji je iza mene izaao iz kancelarije Rodia i uao u moju kancelariju. Diskretno sa apatom mi je saoptio da on ve dui vremenski period vodi PO, nad Nenadom Opaiem iz Veternika gde mu se na merama TKTR izmeu Duana Spasojevia i Opaia spominje naelnik BIA - Centar Novi Sad Mitrain Jovanovi kao i jo neka druga lica iz policije i aktuelne vlasti. Da je upoznat da se Spasojevi alio Opaiu da negde mora da skloni roditelje i prijavi boravak jer se boji za njihov ivot. Preko istog izvora doao do saznanja da je pre neki dan Opai u rutinskoj kontroli od saobraajne policije bio zaustavljen na ulasku iz Veternika u Novi Sad. Tada je on zajedno sa njegovim obezbeenjem razoruao i maltretirao policajce. O svemu ovome redovno je izvetavana nadlena uprava BIA - ali nita nije preduzeto da se prekine ova kriminalna aktivnost Nenada Opaia. Tako da njemu uopte nije jasno "ko tu za koga radi"

 

Nakon ubistva premijera Republike Srbije Dr. Zorana inia i uvoenja vanrednog stanja i akcije "Sablja" ja sam samoinicijativno sva saznanja sa kojima sam raspolagao kao operativni radnik BIA i bila su od znaaja za akciju "sablja" ustupio OOOP-e Odsek Novi Sad i ona su izmeu ostalog sadrana u slubenoj beleci broj 11-7/2-0048/2003. Od 21.03.2003.godine.

 

Dana 05.09.2003. godine od strane efa odseka Novi Sad OOOP-e Bogdana Puia usmeno je data instrukcija da se po pitanju naina prijave prebivalita branog para Spasojevi u SUP-u Novi Sad prikupe potrebna saznanja.

Uvidom u JIS MUP-a R Srbije utvreno je da Spasojevi (Boidar) Luka, JMBG 3010938802501 roen 03.10.1938. godine u mestu Retkocer, Optina Medvea, sa prebivalitem u Novom Sadu, ul. Novosadski put br. 178, br.lk. 561124 izdate 15.10.2002. godine sre. Broj SR 14183530 izdata od SUP-a Novi Sad.

 

Spasojevi (Radosav) Milijana JMBG 2401933807500 roena 24.01.1933. godine u mestu Retkocer, optina Medvea, sa prebivalitem u Novom Sadu, ul. Novosadski put br. 178. br.lk 561125 izdata 15.10.2002.godine, ser. Broj SR 14183531 izdata od SUP-a Novi Sad.

 

Vlasnik kue na ijoj su adresi imenovani prijavljeni je Vranje (Stojan) Milan JMBG 1510940800112 roen 15.10.1940. godine u mestu Mali Dubovnik, optina Bosanska Krupa, BIH, po zanimanju autoprevoznik.

 

Proverom preko poznanike veze ija je kua u neposrednoj blizini Vranjeeve i koja odlazi kod istih u kuu utvreno je da brani par Spasojevi ne boravi na ovoj adresi niti su joj oni po pokazanoj fotografiji poznati.

 

Uvidom u kartoteku linih karata u prisustvu deurnog referenta, utvreno je da je kartone linih karata Luke i Milijane Spasojevi neko izuzeo a da to nije evidentirano u registar izuzetih kartona linih karata. Referent je u prisustvu OSL OOOP - Novi Sad izvrio uvid u Registar izdatih linih karata gde je utvreno da su samo pod zadatim rednim brojem upisana imena Luke Spasojevi, a odmah iza njega i Milijane Spasojevi, dok rubrike: ime oca, datum i mesto roenja, ser.broj lk i rubrika napomena tj. primedba (gde se evidentiraju osnovi prijave i ime referenta koji je obradio predmet), nisu popunjeni.

Nakon ovoga konkaktirano je sa referentom u odseku za Putne isprave koji je telefonskim putem uspostavio kontakt sa naelnikom odeljenja pogranine policije i upravne poslove Radovanom Vuureviem koji je odobrio da se u prisustvu referenta od strane ovlaenih OSL OOOP - Novi Sad izvri uvid u evidencije izdatih putnih isprava za gore navedena lica. Utvreno je da su Luki i Milijani Spasojevi istog dana tj.15.10.2002. godine kada je podneen zahtev za linu kartu izdate i putne isprave. Lukin broj putne isprave je 003554161. U rubrici pod brojem deset nije evidentirano od kada boravi u prebivalitu kao i broj lk.

Isto je utvreno i na zahtevu Milijane Spasojevi sa tim to je broj njene Putne isprave 003554160.

Na oba zahteva za izdavanje pasoa gore imenovanih sa leve strane vidno je evidentirano da su izdati na urgenciju naelnika . Ostojia.

 

Zahtevi za izdavanje pasoa su uz revers izuzeti, doneeni u slubene prostorije OOOP-e Odsek Novi Sad gde su skenirani a potom vraeni naelniku Vuureviu.

Dana 06.09.2003. godine OSL OOOP Novi Sad S-10, pozvan je na mobilni telefon od strane naelnika odeljenja pogranine policije i upravne poslove SUO-a Novi Sad Radovana Vuurevia i zamoljen da doe kod njega u kancelariju.

Pri ostvarenom kontaktu u njegovoj kancelariji u najboljoj nameri naelnik Vuurevi je OSL OOOP Novi Sad saoptio da je tog jutra u 08.00 sati bio pozvan od strane naelnika SUP-a Novi Sad Kostreevi Miladina, koji se od njega interesovao da li su jue OSL UBPOK-a izvrili uvid u evidenciju izdatih putnih isprava za gore navedena lica i ko im je to odobrio. Odgovor Vuurevia naelniku Kostreeviu bio je da on to lino odobrio te da je to standardna procedura i da uvid u izdate putne isprave moe da trai OSL MUP-a i BIA uz prethodnu najavu te da tu nita nije sporno jer je procedura ispotovana. Naelnik Kostreevi je tada samo odgovorio "dobro uemo se u ponedeljak".

Na kraju razgovora naelnik Vuurevi je rekao da e pokuati da pronae adaktiranu dokumentaciju ako je uopte i priloena za izdavanje linih karata branom paru Spasojevi, kao i da e kopirati registar izdatih lini karata te nam dostaviti na uvid.

 

Prilog:

- Fotokopija zahteva za izdavanje pasoa na ime Luka i Milijana Spasojevi

- Fotokopija priznanice o uplati za putnu ispravu

- Uveliana fotografija Luke i Milijane Spasojevi sa zahteva za izdavanje pasoa.

 

Beleku sainili

S 10

S 22

S 45

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane