https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

 

Savski venac: Graevinska mafija eli da srui legalne, a legalizuje divlje objekte

 

Rupe u dedinjskom DUP-etu

 

 

Neizvrenje sudskih presuda jedan je od glavnih problema u Srbiji. Tako bar pie na bilbordima irom Beograda, uz podatak da izvrenje eka 105.000 presuda sa svega 35 sudskih izvritelja. Ali, jo se nije rodio sudski izvritelj koji e naterati vlast da potuje i izvri odluke suda. Tipian primer nepotovanja Ustava, zakona, reenja viih administrativnih organa, pa i sudskih odluka jeste optina Savski venac

 

N. Bulatovi

 

Beogradska optina Savski venac, na elu sa predsednikom Tomislavom oreviem, stavila se iznad svih propisa i pokuava da sprovede to se sprovesti ne moe, a sve u interesu tajkuna i monika zainteresovanih za ekskluzivne lokacije na Dedinju i Senjaku. Re je o pokuaju da se izmeni Detaljni urbanistiki plan koji vai do 2021. godine i do tada se ne moe menjati.

Optinari pokuavaju da legalizuju nelegalne objekte u blokovima 11 i 12, a srue legalne u blokovima 1 i 20, jer su na te lokacije bacili oko pojedini tajkuni. U pitanju su blok 1 na Dedinju i blok 20 na Senjaku koji su deo DUP-a usvojenog 2000. godine za deo optine Savski venac. Grupa graana iz ovih delova grada ve punu deceniju vodi rat sa optinskim vlastima, kako im u interesu urbanistike mafije ne bi poruili objekte.

Najvei problem je svakako blok 1 koji je napravljen 1988. godine na osnovu programa optine Savski venac. Tada su izgraene brojne zanatske i trgovinske radnje, kao i neki stambeni objekti. U to vreme DUP nije postojao, ve su date sve privremene graevinske i druge dozvole koje su u to vreme bile jedine mogue. Tek 2000. godine donet je DUP za taj deo grada, a postojei objekti uklopili su se u sve parametre koje je predviao taj plan. Izuzev zgrade televizije Pink koja po svojim gabaritima nije odgovarala.

Iste godine, donet je i zakon o legalizaciji, koji je predviao legalizaciju svih objekata koji se uklapaju u DUP.

Dakle, nita sporno nije bilo da se legalizuju ovi objekti sa privremenim dozvolama. Ali jeste za novu vlast. Optina Savski venac i grad Beograd 2001. godine donose odluku da se blokovi 1 i 20 izuzmu iz regulatornog plana. Ustavni sud to 7. novembra 2002. godine ponitava odlukom u kojoj konstatuje da je regulatorni plan donet po svim propisima, te da Skuptina grada nije ovlaena da donosi bilo kakva akta suprotna zakonu koji regulie ovu oblast. Stvar se jedno vreme smiruje i vlasti u tom trenutku prihvataju da izvre legalizaciju. Ali nakon kraeg zatija, ubrzo ponovo pokreu postupak za izmenu regulatornog plana.

Do danas je doneto est reenja nadlenog ministarstva i nekolicina presuda Okrunog suda u Beogradu i Ustavnog suda, u korist grupe graana sa Dedinja i Senjaka. No uzalud, urbanistika mafija ne posustaje. ak je 17. februara ove godine i Sekretarijat za graevinske i urbanistike poslove grada Beograda uputio dopis u kojem daje miljenje protiv legalizacije objekata u blokovima 1 i 20-4. To je rezultiralo i uzaludnim obraanjem grupe graana gradonaelniku Draganu ilasu.

S druge strane, zgrada Pinka, takoe u bloku 1, nije se uklapala u parametre predviene DUP-om. Meutim, meu prvima je legalizovana tako to su se gradske vlasti pozvale na lan 43. tada vaeeg zakona o legalizaciji, koji kae da je mogue neto i legalizovati, iako se ne uklapa u DUP. Isti taj lan, Ustavni sud je ukinuo kasnije kao neustavan. Ali zgrada ruiaste televizije je ostala, jer je ve bila legalizovana, a steena prava se teko mogu oduzeti. to moe eljko Mitrovi, vlasnik Pinka, koji se legalizovao van svih uslova, ne mogu mali vlasnici, iako njihovi objekti ispunjavaju sve parametre DUP-a.

U spreavanju njihovog prava u poslednjih est godina, prednjai Tomislav orevi, najpre kao predsednik Izvrnog odbora, a zatim i kao predsednik optine Savski venac. On je sa svojom platom predsednika optine od 70-80.000 dinara, na Senjaku izgradio dve vile, jednu do druge. Kao arhitekta po struci, orevi u najmanju ruku ima udno poimanje graevinske materije.

U blokovima 11 i 10 nakon donoenja DUP-a izgraeno je 50-60.000 kvadratnih metara stambenog prostora divlje gradnje, koja se ne uklapa u postojei regulatorni plan. Ipak, vlast pokuava njih da legalizuje, a da srui objekte koji su sagraani ranije po svim vaeim propisima i koji se u skladu sa planom. Tomislav orevi to eli da postigne spreavanjem legalizacije i radom na novom projektu DUP-a za taj deo optine, za ta je angaovao optinske kapacitete.

Projekti detaljnih regulatornih planova rade se obino po desetak godina, a kada se donesu, vae na period od 20-ak godina. Tako je uobiajeno u svetu, upravo da bi se izbegle zloupotrebe i spreilo esto menjanje planova, kako kojoj vlasti dune. I mada 75 odsto optine Savski venac nema usvojen detaljni urbanistiki plan, umesto da se bavi time, orevi pokuava da poniti i izmeni jedini postojei. Nije teko pogoditi njegove motive.

Naravno, tajkuni bi mogli nakon legalizacije otkupiti objekte od postojeih vlasnika, to je otvorena opcija. Ali u tom sluaju, nema nita od provizija za optinske elnike.

Zato optina Savski venac nemilice troi budet na izradu novog projekta DUP-a koji je nezakonit, na ankete marketing agencija i na plaanje sudskih trokova zbog izgubljenih parnica sa graanima navedenih blokova. Optinskim elnicima je lako da troe toliki novac, jer ga ne daju iz svog depa, ve iz depova graana Savskog venca i graana Srbije. Meutim, nikako da neko od njih zbog svega toga krivino odgovara. Posluni tuioci godinama dre krivine prijave po fiokama, da bi ih na kraju odbacili.

 

 

 

 

ta narod eli

 

Kolika je elja da doe do izmena plana koji vai do 2021. godine, govori i injenica da je optina angaovala Stratedik marketing da im pomogne u toj nameri. Tako je ova marketing kua koju vodi Sran Bogosavljevi u telefonskoj anketi navodno ispitivala graane Dedinja ta bi eleli da vide u svom kraju. Po principu ponuenih odgovora (ako je ankete uopte bilo i ako su izneti rezultati istiniti), graani su izrazili elju za bioskopom, bibliotekom i, naravno, velikim trnim centrom.

podeli ovaj lanak:

Natrag