https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Bezbednost

Bezbednost

 

Evropska policijska jedinica za specijalne operacije

 

Slubena lica bez lica

 

EUROGENDFOR je paravojna i tajna policijska jedinica za brza dejstva koja objedinjuje vojne, policijske i obavetajne ingerencije i sredstva. Njenu neposrednu upotrebu odobrava posebni ministarski krizni tab evropske administracije u Briselu

 

Miroslav Zori

 

Da li ste uli za EUROGENDFOR? Ako niste, nije nikakvo udo budui da ova evropska jedinica za specijalne operacije ima i kontraobavetajne ingerencije. Ulini nemiri u Grkoj tokom kojih je cela ova drava bila blokirana do mere da se razmiljalo i o uvoenju vanrednog stanja, bila je prilika u kojoj je EUROGENDFOR mogao prvi put da bude upotrebljen.

"U Groj se kuva", pie u jednom dokumentu koji je nedavno obelodanila nemaka tampa, "Iz dana u dan su protesti sve nasilniji, a vlast Grke je sve manje u stanju da obuzda narodni gnev." Na kraju je usledila preporuka da se EUROGENDFOR pripremi za intervenciju koja bi dovela do slamanja ustanka.

Osnivanje EUROGENDFOR-a je inicirao raniji francuski ministar odbrane Alliot-Marie. Prethodno je Francuska prola kroz fazu ulinih nemira koji su izbili u predgraima sa visokim procentom stranaca, preteno doljaka iz islamskih zemalja. Ruilaka energija mladih, potomaka doseljenika, zapanjila je tada ceo svet i iznenadila francusku vlast. Policijske snage, opremljene standardnim sredstvima za suzbijanje ulinih protesta, s mukom su uspevale da situaciju vrate pod kontrolu. Sa iskustvom koje su tada stekli, francuski andarmi ine okosnicu EUROGENDFOR-a budui da neke EU zemlje nemaju nikakvih iskustava sa masovnim i dugotrajnim demonstracijama uz elemente nasilja.

Za razliku od Francuske, na nemakim ulicama se povremeno ve vie decenija odvija pravi mali rat izmeu vlasti i tzv. leviarskih autonomaa, manje-vie neformalnih politikih grupa ultraleviara. Autonomai nisu brojni kao Arapi u Francuskoj, ali su daleko bolje organizovani, tako da je za slamanje njihovih buna strategija vanija od brojnosti bezbednosnih snaga.

Kombinujui ova dva iskustva, tvorci EUROGENDFOR-a su doli do zakljuka da osim iskustva, oruja i motorizacije, ova organizacija treba da ima i kapacitete za obavetajni rad i sprovoenje tajnih operacija.

Da bi njen rad bio jo efikasniji, jedinica je formacijski postavljena veoma blisko evropskim vojskama, sa kojima koordinira svoj rad u "evropskim kriznim regionima", kako stoji u pomenutom izvetaju. EUROGENDFOR trenutno ima oko 3.000 saradnika i tab u severnoitalijanskoj Vienci.

EUROGENDFOR je paravojna i tajna policijska jedinica za brza dejstva koja objedinjuje vojne, policijske i obavetajne ingirencije i sredstva. Njenu neposrednu upotrebu odobrava posebni ministarski krizni tab briselske administracije. Jedinica je formalno duna da prilikom moguih intervencija sarauje sa policijskim i vojnim vlastima zemlje u kojoj dejstvuje. Meutim, osnovni cilj jedinice i jeste da primenom sredstava neposredne prinude amnestira nacionalne vojne i policijske snage od optube da sprovode nasilje nad sopstvenim stanovnitvom, tako da su njene metode svima unapred jasne.

Ono to posebno buni zagovornike viih standarda potovanja ljudskih prava u EU jeste nain na koji se procenjuje neophodnost aktiviranja EUROGENDFOR-a. Najjednostavniji odgovor bi glasio: nikako. European Gendarmerie Force, kako glasi zvanini originalni naziv ove trupe, teoretski moe u svakom trenutku i na svakom mestu da bude angaovan. "Ugovor iz Velzena" kojim je regulisana organizacija i korienje EUROGENDFOR-a predvia da je kriza koja opravdava njegovu upotrebu nastupila i ako neka zemlja ne ratifikuje ili ne primenjuje Lisabonski sporazum, ili ako neka zemlja odbija da se povinuje odlukama EU vlade u Briselu, kao na primer prilikom jednostranog istupanja iz evropske monetarne unije.

Ovako iroko prostrta ovlaenja daju za pravo onima koji smatraju da je EUROGENDFOR uperen protiv svakog ko bi da menja trenutni poredak u EU i da je damoklov ma nad glavama svih stanovnika, ali i vlada Evrope.

Krstasti ma na grbu EUROGENDFOR-a simbolizuje jedinicu, lovorova kruna predstavlja pobedu, a granata u plamenu ukazuje na vojne korene navodne policijske formacije. Moto je "LEX PACIFERAT" to znai "Zakon donosi mir" i istie "princip bliske povezanosti sprovoenja prava i (ponovnog) uspostavljanja bezbedne sredine koja se moe odbraniti".

U lanu 4. osnivakog akta aktivnosti EUROGENDFOR-a se oznaavaju kao "zatita ljudi i imovine i sprovoenje javnog reda pri izbijanju javnih nemira." Formalnu odluku o aktiviranju jedinice donosi telo koje se sastoji od ministara vojske i odbrane zemalja lanica EU i to na poziv vlade pogoene zemlje, ali i na sopstvenu inicijativu.

Teoretski se pripadnici ove jedinice povinuju zakonima zemlje u kojima su stacionirani ili dejstvuju. Sa druge strane su svi objekti i zemljite koje za svoje potrebe koristi EUROGENDFOR eksteritorijalno, to e rei da na njima ne vai lokalno pravo i da na iste ne mogu ni da kroe lokalne vlasti bez izriite dozvole komande jedinice. Samim tim je nacionalno pravo potisnuto u korist EU odredaba ime se uvodi vanredno stanje ak i onda kada ono nije formalno proglaeno. Da li stanovnici EU znaju za ovo i da li se sa tim slau? Teko da ikoga interesuje njihovo miljenje.

 

 

 

 

Scenario za izbeglice

 

Ni mala vajcarska nije vie onako mirna i neutralna kao nekad. Generaltab je nedavno obavestio Komisiju za bezbednost (SiK) vajcarskog Nacionalnog saveta da postoji opasnost od nemira i velikog broja izbeglica u EU.

"I u Evropi mogu da nastanu danas jo nezamislive situacije", izjavio je komandant vajcarske armije Andre Blatman na sastanku SiK-a u Bernu. Po njegovom miljenju, posle Grke, u narednim mesecima nemiri mogu da izbiju i u paniji, Francuskoj, Italiji i Portugaliji. U tom sluaju bi armije svih zemalja, pa i vajcarske, morale da interveniu kako bi povratile kontrolu nad velikim brojem izbeglica.

"I velike reke izbeglica mogu da opravdaju upotrebu vojne sile", smatra Blatman. "Pomislite samo na privrednu situaciju u Grkoj gde iznenada bankrot preti jednoj EU lanici."

Prema tom scenariju bi izbeglice mogle da krenu iz ekonomski posrnulih zemalja i da u velikom broju utoite pokuaju da nau u vajcarskoj. Za njihovo zaustavljanje ne bi bile dovoljne samo snage EU zemalja, koje e i same biti prenapregnute unutranjim problemima, ve Blatman insistira na upotrebi i vajcarske armije, koja je poslednji put bila formalno u ratu u 18. veku kao lanica antinapoleonovske koalicije.

 

 

 

Dodatno naoruanje

 

U trenucima najtee finansijske krize u svojoj istoriji, Grka je odluila da se dodatno naorua i to ne lakim orujem za guenje ulinih protesta. U zajedniki sinhronizovanoj akciji pariske i berlinske administracije na Grku se vri pritisak da konano realizuje ranije dogovorenu kupovinu ratnih brodova i aviona od ove dve zemlje. Vrednost celog paketa je oko osam milijardi evra, a novac bi doao iz posebnih kredita koje e odobriti Nemaka i Francuska, ali i briselska vlast Unije.

Kako svako naoruavanje Grke automatski sobom povlai i dooruavanje turske armije, nije teko zakljuiti kako privrede najrazvijenijih EU zemalja izlaz iz trenutne ekonomske krize trae u prodaji oruja.

 

 

 

 

Osnovni cilj jedinice EUROGENDFOR je da primenom sredstava neposredne prinude amnestira nacionalne vojne i policijske snage od optube da sprovode nasilje nad sopstvenim stanovnitvom, tako da su njene metode svima unapred jasne.

 

 

 

Krstasti ma na grbu EUROGENDFOR-a simbolizuje jedinicu, lovorova kruna predstavlja pobedu, a granata u plamenu ukazuje na vojne korene navodne policijske formacije. Moto jedinice je "Zakon donosi mir" i istie "princip bliske povezanosti sprovoenja prava i (ponovnog) uspostavljanja bezbedne sredine koja se moe odbraniti".

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane