https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid istrauje

Tabloid istrauje

 

Ekskluzivno: Organizovani kriminal u utanovevom Ministarstvu odbrane (4)

 

To nije dravna, to je fekalna tajna

 

 

Ministarstvom odbrane Srbije haraju verceri naoruanja. Ministarstvo je pod aktuelnim ministrom postalo leglo i izvor najcrnjih korupcionakih afera. O tome iz samog epicentra kriminalnih zbivanja pie pukovnik Milan Jovanovi, iju fotografiju ne objavljujemo iz razumljivih razloga

 

 

Milan Jovanovi

 

 

Nepisano je pravilo da sve vojske sveta uvek prate 3K (kia, kurve i kerovi). Za razliku od ostalih vojski, srpsku vojsku (ono to je jo ostalo od nje) prati 6K (kia, kurve, kerovi, kum Boris, kum Dragan i kum Ilija).

Ko su ti kumovi? To su dravni i vojni vrh, koji zarad linih interesa i interesa svojih nalogodavaca na najpodliji nain unitavaju sopstvenu vojsku i dravu.

Sve najvee nabavke i prodaje naoruanja i vojne opreme (NVO) u Ministarstvu odbrane od poetka mandata ministra utanovca do danas sprovodi njegov kum Ilija Pilipovi, "pomonik ministra za pranje para", sa svojim "dobrim dekima" iz Uprave za snabdevanje - "Debelim", "Diplomatom", "Misterom 5%", "Doktorom", "Riletom" i "Madam". Nabavka i prodaja uglavnom idu preko takozvanog "integratora namenske industrije" Jugoimporta SDPR ili preko "privrednih giganata" CPR Impexa, GIM-a ili Evaca.

 

Strogo poverljive nabavke

 

Vladinom Uredbom o sredstvima posebne namene objavljenom u Slubenom glasniku RS br. 82/2008 na perfidan i nedozvoljen nain itav jedan dravni organ osloboen je primene Zakona o javnim nabavkama.

Umesto da se nae nain kako da se kontrolie nabavka naoruanja (koja je veoma bitna za sprovoenje civilne kontrole Ministarstva odbrane i Vojske Srbije), ministar odbrane Dragan utanovac, da bi stvorio "zakonske" uslove za "zakonitu" pljaku i suzbio prie o korupciji prilikom nabavki za potrebe odbrane zemlje, preko lanova Vlade uredbom izuzima itavo Ministarstvo odbrane i Vojsku, ime omoguava nepostojanje kontrole nabavke bilo kog segmenta vojnike opreme.

Dakle, Dragan utanovac je uspeo da ozakoni pljaku vojne imovine i pretvori Vojsku i Ministarstvo odbrane u pomono sredstvo Jugoimporta SDPR.

Pomenutom uredbom blie se odreuju sredstva posebne namene poverljivog karaktera u ministarstvu nadlenom za poslove odbrane i u Vojsci Srbije i propisuje nain i postupak nabavke i otuenja tih sredstava. Na nabavku sredstava posebne namene ne primenjuju se propisi kojima se ureuju javne nabavke!

lanom 12. pomenute uredbe "Istraivanje trita naoruanja i vojne opreme u inostranstvu, privremeni uvoz i izvoz pokretnih stvari posebne namene, spoljnotrgovinsko poslovanje koje je predmet posebnih ugovora o vojnoj i vojno-tehnikoj saradnji sa vladama i ministarstvima drugih zemalja, realizaciju donacija iz inostranstva, zakljuivanje spoljnotrgovinskog ugovora kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa, koji se odnose na nabavke sloenih borbenih sistema i pripadajuih usluga i nabavke i prodaje koje su odlukom ministra odreene kao dravna tajna i kao strogo poverljivo, obavlja u svoje ime a za raun Ministarstva javno preduzee koje je osnovano za obavljanje te delatnosti kao delatnosti od opteg interesa.

Javnom preduzeu na ime naknade za obavljeni posao nabavke sloenih borbenih sistema i pripadajuih usluga i nabavke i prodaje koje su odlukom ministra odreene kao dravna tajna i kao strogo poverljivo, pripada komisiona provizija u visini od 1,5 odsto od vrednosti realizovanog posla. Za izvrenje ostalih spoljnotrgovinskih poslova iz stava 1 ovog lana javnom preduzeu pripada naknada stvarnih trokova.

Poslovi spoljnotrgovinskog prometa koji nisu navedeni u stavu 1. ovog lana mogu se poveriti i drugim licima registrovanim za poslove spoljnotrgovinskog prometa naoruanja, vojne opreme i robe dvostruke namene, u skladu sa zakonom".

 

O, zar se i to moe?

 

Da u Srbiji postoji nezavisna sudska vlast Ustavni sud bi uredbu razmotrio i sigurno ustanovio da je prekren zakon, odnosno da je Vlada uzela sebi za pravo da donese uredbu sa zakonskom snagom. On bi tu uredbu stavio van snage i Vladi vie ne bi palo na pamet da sebe proglaava za zakonodavca.

Kako u praksi izgleda primena napred navedene "zakonske" uredbe videemo na sledeem:

U sklopu sprovoenja takozvane "utanoveve reforme vojske" Dragan utanovac i njegov kum Ilija Pilipovi nae eminentne i u svetskim razmerama poznate i priznate remontne zavode (Remontni zavod Kragujevac, Remontni zavod aak i Remontni zavod "Moma Stanojlovi" Batajnica), a radi "racionalizacije" poslovanja i "reavanja" socijalnog programa vika zaposlenih, sa dohodovnog naina privreivanja stavljaju na budet odnosno svode ih sa institucije zavoda na instituciju obine vojnike radionice.

Tako "reformisanim" remontnim zavodima politika razvoja, angaovanja, proizvodnje... vodi se na drugom mestu. Ostavi bez sopstvenog iro-rauna, zavodi postaju zavisni od drugog. Umesto njih drugi planira kada, gde i na kojim poslovima e biti angaovani (oni su na vojnom budetu). Drugi im odreuje cenu proizvodnog sata, uslove rada, dinamiku, rokove, poetak i zavretak radova. Ne odluuju ni oemu. Imaju samo obaveze.

Kao lag na tortu, Jugoimport SDPR im je nametnuo obaveze izdavanja takozvanih sertifikata, odnosno atesta i garancija da e svi nedostaci koji u garantnom roku nastanu na sredstvu koje su remontovali biti otklonjeni na njihov teret.

Nai priznati i poznati zavodi transformisani u vojnike radionice trajae i postojati onoliko dugo koliko to drugom bude trebalo i odgovaralo. U ovom sluaju to je takozvani integrator namenske industrije Jugoimport SDPR.

 

Objanjenja tek slede

 

Na nedavnim poslovima remonta preko 20 aviona G2 u Libiji ugovorene vrednosti 22 miliona USD, Jugoimport SDPR je sa osam miliona dolara pokrio sve svoje trokove i trokove zavoda proistekle iz remonta (rezervni delovi, ispitivanja, radna snaga, putni i drugi trokovi, plate zaposlenima) i plus ostvario profit. Preostalih 14 miliona USD je putem ugovora o konsaltigu, ispitivanja trita i pruanja podrke na voleban nain isparilo preko zajednike privatne kompanije brata direktora Jugoimporta Nikevia i utanovca. Dakle 1,5 odsto od 22 miliona po SDPR-u iznosi - 14 miliona USD.

Na trenutnim poslovima remonta sedam aviona G2 u Libiji Jugoimport SDPR od zavoda samo nabavlja deo rezervnih delova uz obavezu izdavanja sertifikata i garancija. Preko privatne kompanije angauje bive radnike zavoda koji su po socijalnom programu napustili zavod i plaa ih po minimalnim cenama. Koliko li e u ovom sluaju po Jugoimportu SDPR iznositi 1,5 odsto?

Koliko li e iznositi 1,5 od0sto za remont narednih 30 aviona G2?... Koliko tih 1,5 odsto treba da "iznesu" od jedne milijarde USD na ime izvoza naoruanja koja se u svakoj prilici pompezno najavljuje od trgovakog maga Jugoimporta SDPR Dragana utanovca?

Nekom drugom prilikom obelodaniemo kako se preko "privrednog giganta" sa dvojicom zaposlenih - CPR Impexa - sprovodi pljaka pri prodaji tenkova, haubica, koji se remontuju u TRZ aak, i artiljerijske i druge municije, koja se remontuje u TRZ Kragujevac.

Obelodaniemo zato za peadijsko naoruanje, iji je izvoz u jednom danu ugovorio "privredni gigant" sa dvojicom zaposlenih CPR Impex sa Upravom za snabdevanje po komisionim ugovorima od 12. februara 2010. Br. 170-93-7-10 na iznos od 576.000 USD; br. 170-93-8-10 na iznos od 135.620 USD; br. 170-93-9-10 na iznos od 1.499.721 USD; br. 170-93-10-10 na iznos od 115.345 USD; br. 90-93-5-10 na iznos od od 47.500 USD... iako je rok proao pre tridesetak dana, jo nije uplatio obavezni ugovoreni avans od 30 odsto.

Objasniemo zato nadleni iz Uprave za snabdevanje (Debeli, Diplomata, Mister 5%, Doktor, Rile i Madam), umesto da raskinu navedene ugovore, ine sve (kao i za tenkove, komisioni ugovor br. 90-93-3-10 na iznos od 825.000 USD) da naoruanje zavri u Gruziji ili pak u Inguetiju, Dagestanu, eeniji.

Objasniemo zato nema useljavanja u zgradu u Kumanovskoj ulici, koja je bila zavrena pre tri godine (u kojoj je bio planiran petosoban stan za Borisa Tadia, tadanjeg ministra odbrane). Objasniemo zato pomenuta zgrada nema dozvolu za gradnju ni upotrebnu dozvolu, a u njenu gradnju Vojska je uloila preko 10 miliona evra.

Do tada organi gonjenja, "nezavisno" tuilatvo i sudstvo imaju dovoljno dokaza da barem u poslednjem momentu preduzmu zakonske mere da se tim i takvim dobronamernicima, demokratama jednom za svagda stane na put.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane