https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Kriminal

Kriminal

 

Ruska mafija nije nestala sa scene nakon krvavih devedesetih

 

S druge strane zakona

 

U ruskim novinama Moskovski komsomolac (MK) objavljen je intervju sa takozvanim lopovskim autoritetom. Prenosimo ovaj tekst sa komentarima naeg dopisnika Viktora Hlistuna

 

Viktor Hlistun

dopisnik iz Moskve

 

 

Moskovski komsomolac intervju sa osobom od autoriteta u kriminalnim krugovima, koja iz razumljivih razloga ne otkriva svoje ime, donosi pod podnaslovom "Nije sluajno koveg mafijakog kuma iji je nadimak bio Japanac (sedeo je u amerikom zatvoru, a u Rusiji je bio autoritet ne samo u lopovskim krugovima ve i meu inovnicima na vlasti) bio prekriven ruskom trobojkom - ruskom zastavom. Vlasti su ljubazne prema nama, zato to je korupcija svemona."

"Mafija je besmrtna", danas u Rusiji ova krilatica vai vie nego ikad. Ruska mafija nije nestala sa scene nakon krvavih devedesetih. Upravo suprotno - danas doivljava udesnu evoluciju. Mafijai su tako tesno povezani sa dravnim aparatom da na prvi pogled ne moete ni da zakljuite ko je pred vama: kralj sveta prestupnika ili visoki inovnik.

Ruski autoriteti za kriminal oslobaaju se staljinistikog naslea i bore se izmeu sebe snagom intelekta. Viestruke kombinacije tih "velikih majstora" stavljaju vlast u bezizlazan poloaj. A mafijai sa interesovanjem gledaju na inovnike ratove koji se vode po celoj zemlji i unose u tu "bitku bez pravila" svoj mali prilog.

ta je danas ruska mafija? O tome je MK razgovarao sa kriminalnim autoritetom najvieg ranga, ekspertom za noviju istoriju ruskog podzemlja.

 

Nije mit, ve realnost

 

Da li u Rusiji danas postoji organizovani kriminal takvog nivoa da bi se mogao nazvati mafijom?

- Mafija postoji, i nema nikakvih objektivnih injenica koje govore da e nestati. Tamo gde postoji ozbiljan posao, tamo postoji i ozbiljan kriminal. To su razni nivoi jedne iste graevine. Jednostavno, danas nikome nije prijatno da govori o ruskoj mafiji: ona je veoma brzo urasla u ekonomiju i u politiku. Mit o padu ruske mafije ire osobe manje vanosti koje nisu ubeene u svoju bezbednost. To je stari tos svih nelegalnih sindikata na svetu. A nai uvari pravnog poretka, umesto pravih mafijaa, proturaju javnosti nekakve lopove niskog ranga i junog (Kavkaz i Srednja Azija) toka. Na njih je mogue svaliti sve grehe. Na primer, recimo kao da oni dre pod kontrolom na projekat veka - olimpijski Soi. Tamo toga nema, zato na bajkama o kriminalu na Olimpijadi 2014. hrabro mogu da profitiraju inovnici.

U Ministarstvu unutranjih poslova kau da je broj organizovanih kriminalnih grupa (OKG) formiranih u toku poslednjih godinu dana porastao. Da li je to tano?

- Ako ekonomija zemlje pada, onda raste samo broj siledija organizovanih u kriminalne grupe. Mogue ih je nazvati i OKG. Radi se o tome da OKG kontrolie biznis. Iako u biznisu ima loih dela, kako njihov broj moe da raste? Ali, kada policija hoe da pokae svoju efikasnost, pod pojam OKG poinju da svrstavaju i one koji tu ne pripadaju. Organi zatite pravnog poretka ute o uticajnim figurama ruske mafije. Od njih mogu da imaju, po izboru, ili veliki novac, ili velike neprijatnosti. U poslednje vreme izbor je pao na novac. Generalno govorei, to je policija korumpiranija, to se mafija bolje osea.

Govorite "ruska mafija". Ima li ona zbilja nacionalnu boju?

- Svaka mafija u svojoj osnovi ima "nacionalno odelo". Na primer, mnoge ona asocira na italijanske tajne organizacije, iako su, realno gledano, pre njih postojali klanovi Iraca u Americi. Organizovani kriminal u svojoj osnovi nema mnogo etnikih manjina, posebno imigranata. Deava se da postojanje sopstvenog nelegalnog sindikata dugo bude pitanje etnikog ponosa, kao to su, na primer, predstavnici kriminalne elite meu doljacima iz Gruzije. U principu, danas se u celom svetu kriminal visokog ranga postepeno infiltrira u ekonomiju, a ekonomija ne poznaje dravne granice. Ipak, ruska mafija je osobena i na nju se to ne odnosi. Ona i danas jasno zastupa svoju nacionalnu stranu. Nije sluajno koveg njihovog kuma Japanca bio prekriven ruskom zastavom, sa njom je on otiao u grob. To je bilo simbolino, drukije nije ni moglo biti. Uostalom, ruska mafija okuplja ljude raznih veroispovesti (danas meu njenim istaknutim lanovima ima i onih koji se svrstavaju pod krst, polumesec ili pod Davidovu zvezdu).

 

Divlji karakter

 

U emu je specifinost savremene ruske mafije?

- Pre svega, ona nikada nije bila organizovana na ideji nacionalnog revana (Rusi su suvie veliki narod da bi se oseali kao manjina ili kao stranci). Ona u osnovi poiva na ekumenskoj ideji vlasti, pre svega u linom i materijalnom odnosu. Gde god bili, Rusi vrlo brzo poinju da diktiraju svoja pravila. Kada je pomenuti Japanac otiao u Ameriku, snaao se tamo kao bubreg u loju.

I uopte, ruska mafija je uporna, poput irskih gangstera i brutalna poput Sicilijanaca, usmerena na finansijske strategije poput jevrejskih grupa. A znate li kome treba zahvaliti to je naa mafija najjaa od svih? Drugu Staljinu. Zahvaljujui njegovom reimu, u nedrima organa bezbednosti je stvorena kasta kriminalaca koji su radili pod okriljem zakona. Cilj tog sovjetskog "izuma" bio je jaanje kontrole nad kriminalcima, pre svega u zatvorima. U to vreme kroz zatvore su proli milioni graana, pa se na taj nain, faktiki u celoj zemlji, milom ili silom, irio moni psiholoki uticaj te kaste. Nju je vlast strukturisala po rangovima i teritorijama.

ta e se desiti ako u zakon budu unete izmene, tako da ako ovek samo prizna da je kriminalac moe da bude kanjen?

- To je nemogue u dravi koja sebe naziva pravnom. A i nijedan mafija nee pouriti da sebe nazove kriminalcem. Nekada kriminalci nisu mogli sebi da dozvole da imaju porodicu, svojinu, rad, danas se o tome govori kao o neemu iz prolosti. A u organima bezbednosti nastavljaju da ukazuju na obine brutalne momke koji, ako su i deo mafije, imaju u njoj sporednu ulogu.

 

Kriminalci sa kravatama

 

Kako izgledaju i ponaaju se savremeni kriminalni autoriteti?

- Ako govorimo o mafijaima, oni su pre svega usredsreeni na moskovski region i imaju svoj sopstveni stil. Meu prestonikim autoritetima, paradoksalno, na ceni su dva kvaliteta - izraena inteligencija i krajnja agresivnost. Meu njima je postalo moderno rukovoditi sopstvenim stvaralakim projektima - od religioznih do filmskih. Narkotike ne uzimaju, alkohol se konzumira umereno (alkohol se nikad ne slui na poslovnim sastancima). Do sada se odrao obiaj da prestoniki autoriteti u vezi sa nasilnim blokom mafije (oni koji se bave "fizikim pritiscima") nose "generalske" zvezde na ramenima. Ta tradicija e verovatno uskoro da bude prekinuta, ali za sada je se jo pridravaju. U modu je ulo jo neto - tetovae ruske trobojke. Govorim, naravno, ne o gruzijskim kriminalcima, koji su se naselili u Evropi i koji se ponaaju suve buno, da to niko nee moi beskonano da trpi. Iako evropski novinari njih takoe nazivaju ruskom mafijom, oni sa ruskom mafijom nemaju nikakve veze, niti imaju ita zajedniko sa njom. Inae, svi ruski mafijai izraeno zagovaraju patriotizam (iako ne vole da preciziraju u emu se on ogleda). I to ima duboke korene. Kada su Nemci krenuli na nae severozapadne teritorije, u kojima je bilo mnogo logora, istaknuti kriminalci su pokuali da formiraju neto poput partizanski odreda.

Postoje li nekakva ogranienja kada je o starosti re? Postoji li specifian nain oblaenja mafijaa?

- Nema starosnih ogranienja, ali realno gledano, u viem mafijakom sloju, najmlai pripadnici nemaju manje od 50 godina. Tu se trai ivotno iskustvo i duboko razumevanje ljudske prirode. Kulturi odevanja poklanja se velika panja, ali to je opti znak civilizovanosti. Po izgledu, oni se ne razlikuju od onih sa kojima posluju. Ne smatra se pristojnim upotrebljavanje argona, njihova komunikacija je diskretnija i jeziki korektnija od njihovog okruenja. Oni za sebe imaju obiaj da kau: "U toku 24 asa, 8 sati je za odmor, 14 za samoobrazovanje, jedan sat za line stvari i jedan sat za mafijake poslove." Verujte, taj poslednji sat je veoma efikasno iskorien.

 

Bez tabua

 

Kakvi tabui danas postoje u ruskoj mafiji?

- Mogue je da postoji tabu u vezi sa njihovim sudijama. To su oni koji se bave samo sudijskim poslovima i niim drugim. Oni su jedinstvena i veoma konzervativna kasta. Nemaju dunost da se bave biznisom, niti da budu bogatai, kako bi se iskljuile bilo kakve predrasude. Vrata svojih stanova najprincipijelniji od njih nikada ne zatvaraju, ve ih dre pritvorena. Na taj nain istiu da od njih nemate ta da uzmete. Ni njihova deca nisu duna da budu uspena i bogata, to je nepisano pravilo. Oni sa sobom ne nose novac, novanik, kreditnu karticu.

ist komunizam... Kako ovi ilegalni sudovi ive bez novca?

- Oko njih uvek postoje ljudi koji reavaju sve poslove u vezi sa novcem. Sudiju obino tite jedan-dva proverena oveka. Sudija ne gubi vreme na reavanje svakodnevnih, ivotnih, problema, u njegovim rukama je sudbina ljudi. O smrtnoj kazni ili doivotnom zatvoru odluuju trojica sudija. I ako je jedan od njih protiv, presuda se opoziva.

 

Objanjenje MK

 

Prema podacima Ministarstva unutranjih poslova, na operativnom nivou u organima unutranjih poslova Ruske Federacije danas se vodi spisak od 149 pripadnika elite u organiziovanom kriminalu. Prole godine bilo je uhapeno, zbog razliitih prestupa, njih 48, to je za treinu vie nego 2008. godine. Pored toga, do dananjih dana u (zatvorenikim) kolonijama, istranom zatvoru i zatvorima boravi 92 pripadnika elite.

(Dodau tome da u celoj Rusiji, prema nekim podacima, postoji 149 takvih lica.V.H.)

Moete li nam navesti nekoliko imena?

- Pominjanje imena je zabranjeno. To nisu gangsteri i ubice iz prolih vremena koji su hranili svoju sujetu itajui u crnoj hronici u novinama o sopstvenim podvizima. Ruski kriminalni lideri sebe nazivaju jednostavno autoritetima, a i to nevoljno. Ipak, finansijski genije mafije Majer Lanski (inae stanovnik Belorusije), koji je skoro pola veka bio glavna figura meudravnog podzemnog sveta, uveravao je da je ceo svoj ivot bio potovan kao biznismen. On je bio spreman da se sudi sa svim novinama koje su tvrdile obratno. Takav je bio i Japanac. Ali, to je individualni stil. Paradoks je u tome da je mogue otvoreno govoriti o bliskim vezama sa organizovanim kriminalom, a istovremeno se baviti svojim poslovima. Zato sam danas i pristao na ovaj intervju. Vlasti su prema nama dobronamerne, jer je korupcija svemona.

U poslednje vreme uhapeno je nekoliko pripadnika mafijake elite. Izvori iz pravosudnih organa govore da su se sami prijavili kako bi dospeli iza reetaka, gde e, verovatno, biti u velikom broju...

- Za delo za koje, po novom zakonu, mogu da dobiju doivotnu robiju? To je suvie visoka cena. A i ne mogu lanovi visokog mafijakog drutva da se nalaze u zatvoru. To je poslednje mesto gde su oni spremni sebe da vide. Za reenje bilo kojih pitanja, oni imaju i tehniku i veze.

Krajem prole godine stupile su na snagu izmene Krivinog zakona koje pootravaju odgovornost za organizovani kriminal. Na primer, u paragrafu 4, lana 210 Krivinog zakona stoji da se lica koja zauzimaju visoke poloaje u kriminalnoj hijerarhiji kanjavaju liavanjem slobode na rok od 15 do 20 godina ili na doivotno liavanje slobode.

 

 

Mafijai nemaju suparnike

 

Danas su kriminalni arbitrarni sudovi i mafijaka elita - razliiti klanovi?

- Nedavno su se oni podelili i razilaze se sve vie i vie. Od vremena Staljina vlastima je bilo unosno da sve sporove reava kriminalistika elita koja je pod njihovom kontrolom. Danas ovi arbitrarni sudovi (koji predstavljaju cvet ruske mafije) ak nemaju zatvorskog iskustva. A njima poveravaju reavanje poverljivih sporova o veoma velikim novanim iznosima i glavnim pitanjima. Predstavnicima stare garde to se ne dopada i tu se nalazi koren sukoba.

Oni koji su korumpirani mogu da se nazovu i suparnicima mafije?

- Ni u kom sluaju. I kada se govori da je vlast u dosluhu sa mafijom, to se ne odnosi na Rusiju. Oni su danas na suprotnim stranama, ali su meu njima jasno postavljene granice i na odreenim nivoima ne plaa mafija za svoju nepovredivost, ve obratno, vlast plaa mafiji. Korumpirani inovnici danas ratuju meu sobom. Oni ne mogu da podele sfere uticaja. Ko e tu da presudi? Policija? Sudije? Zato sve ee inovnici pribegavaju pomoi od kriminalnih arbitrarnih sudija. Nedavno je bio takav sluaj - rukovodioci dva ozbiljna dravna ministarstva nisu mogli da podele dobit. I, obratili su se predstavnicima mafije, koji su za procenat od 20 odsto presudili u ovom sluaju. Sve je ovo jedinstveno dostignue autoriteta ruske mafije, pre svega moskovske. Toga nema nigde, a kod nas je to postala norma ponaanja.

Zar su ratovi meu inovnicima toliko ozbiljni da oni ne prezaju ni od stvaranja veza sa kriminalnim strukturama?

- U otadbinskoj korupciji konkurencija je jo otrija od one koja je vladala meu bandama devedesetih godina prolog veka. Ratovi inovnika postali su znak dananjeg vremena. Obini graani ih ne vide, ali u tim ratovima, kao i u pravim ratovima, ima i ubijenih i ranjenih. inovnici strahuju za svoj ivot - od njih to danas redom moete uti. Oni se ne boje toliko uobiajenih stvari, koliko neeg tananijeg, poput znalaki nametene saobraajne nesree ili otrova koji sporo deluje. Zato nije suvino da, onaj ko rizikuje da se pojavi na korupcionakom "frontu", ima fiziku i moralnu podrku. Osobe visokog ranga, istina, mogu da koriste legalne snage bezbednosti, ali apsolutna veina pribegava podrci mafije.

Utie li mafija na ivot obinih graana?

- Na njih utie ekonomsko stanje u zemlji u koje mafija unosi svoje investicije. Oni koji nemaju nelegalne prihode, nemaju ni veze sa mafijom. Mafija nee nestati sa scene sve dok je iva korupcija. A to za naeg ivota neemo doekati.

 

Komentar

 

Jasno je da ovaj predstavnik mafijake elite pokuava da opravda sebe. On tvrdi da dejstva mafije ne utiu na obine graane, da mafijaki sindikati nemaju veze sa obinim graanima. Ali, to nije istina. Tano je da visoke kriminalne strukture, generalno, pljakaju inovnike, politiare koji nezakonito zarauju novac. Ipak, razmislite: da li novac koji imaju inovnici, politiari i ostala kamarila, dolazi iz depova obinih graana. Korumpirani policajac uzima novac obinih Rusa i od tog novca plaa mafijakim bosovima. Tako da se ispostavlja da borbu, koja se sada vodi protiv korupcije, treba smatrati i borbom protiv mafije. Iako mafijai ni po koju cenu nee priznati da inovnici pljakaju obine graane. Jer, i njima je stalo da im bude bolje.

 

 

 

Mafija je besmrtna, danas u Rusiji ova krilatica vai vie nego ikad. Ruska mafija nije nestala sa scene nakon krvavih devedesetih. Upravo suprotno - danas doivljava udesnu evoluciju.

 

 

Ruska mafija je uporna poput irskih gangstera i brutalna poput Sicilijanaca, usmerena na finansijske strategije poput jevrejskih grupa.

 

 

Do sada se odrao obiaj da prestoniki autoriteti u vezi sa nasilnim blokom mafije, oni koji se bave "fizikim pritiscima", nose "generalske" zvezde na ramenima. Ta tradicija e verovatno uskoro da bude prekinuta, ali za sada je se jo pridravaju.

 

 

Oni koji nemaju nelegalne prihode, nemaju ni veze sa mafijom. Mafija nee nestati sa scene sve dok je iva korupcija.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane