https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Ekskluzivno

Ekskluzivno

 

"Satelit" između privatnih ministara privatnog predsednika privatne države

 

Kolju jagnje zbog vola

 

 

Umesto da se dobiju odgovori na pitanje zašto će građani Srbije platiti najmanje 45 miliona evra izraelskoj kompaniji Imiset (?), odluka Vlade da "selektivno" skine oznaku državne tajne sa slučaja "satelit" i podizanje optužnice zbog zloupotrebe službenog položaja protiv Prvoslava Davinića bacanje je prašine u oči građanima Srbije i poreskim obveznicima i manipulacija aktuelnog predsednika Srbije Borisa Tadića i njegovog kuma, ministra odbrane Dragana Šutanovca

 

Pukovnik Mile Jovanović

 

U bivšoj Jugoslaviji, u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu, postojao je Sektor za nauku i razvoj (NIR), na čijem čelu se nalazio pomoćnik saveznog sekretara za narodnu odbranu za nauku i razvoj. U sastavu Sektora za nauku i razvoj postojao je Centar za sistem ekspertskog ocenjivanja programa i projekata istraživanja i razvoja OS SFRJ (CEOP). Pomenuti centar nalazio se u zgradi bivšeg SSNO na uglu ulice Kneza Miloša i Birčaninove u Beogradu i bio je potčinjen pomoćniku saveznog sekretara za narodnu odbranu za nauku i razvoj. Na čelu NIR-a u različitim periodima, pored ostalih, nalazili su se: general-potpukovnik dr Avgust Vrtar, general-potpukovnik dipl. ing. dr Ramiz Abduli, general-pukovnik dipl. ing. dr Zlatko Rendulić...

 

Ozbiljne analize

 

U CEOP-u je u drugoj polovini osamdesetih godina prošlog veka urađeno "Ekspertsko ocenjivanje programa angažovanja izviđačkog satelita" (primerak pomenute ekspertize  nalazi se u vojnom arhivu u Žarkovu).

- Zašto ovaj dokument nije dostavljen Vladi iz Ministarstva odbrane?...

- Zašto se i sa te analize nije skinula oznaka državne tajne?

- Zašto pomenuta ekspertiza, u kojoj se izričito kaže da angažovanje izviđačkog satelita nije rentabilno, kako sa naučno-tehnološke strane tako i sa ekonomske, strategijske i bezbednosne strane, nije uzeta u obzir prilikom rasprave o angažovanu istog za potrebe Državne zajednice SCG, koja je inače mnogo manja od bivše SFRJ i od nje je manje ugrožena od spoljnih faktora?

- Zašto je pomenuta ekspertiza iskorišćena i ko ju je koristio da bi se došlo do nove afere "satelit"?

Naredbu za izvršenje "ekspertskog ocenjivanja angažovanja izviđačkog satelita" potpisao je savezni sekretar za narodnu odbranu na osnovu člana 79. tačke 12. i člana 108. stav 3. Zakona o opštenarodnoj odbrani. U naredbi je, pored nosioca projekta i rokova, između ostalog bilo regulisano da će pri izvršavanju istraživanja neophodnu podršku pružiti  i nadležni organi VPS, vojni školski centri, ZNGŠ za RV i PVO, VTI KOV-a, komande RV i PVO, kao i RM. Rezultati ekspertize nisu se mogli objavljivati bez odobrenja saveznog sekretara za narodnu odbranu.

Pri ekspertskom ocenjivanju u razmatranje su ušli izviđački sateliti: francuski, francusko-izraelski, izraelski i britanski. Za rangiranje satelita korišćene su sledeće metode:

- metoda "ELECTRE" I i II

- metoda "PROMETHEE" I, II i III

- metoda "ARHIMED" I i II

i kriterijumi iz svih naučnih oblasti: vojno-tehnička opravdanost, bezbednosna opravdanost, vojno-ekonomska opravdanost, relevantnost, perspektivnost, komercijalnost, rizici, stepen neizvesnosti realizacije itd.

 Za ekspertsko ocenjivanje programa kao osnovni metod korišćeno je multikriterijsko vrednovanje i modifikovane metode iz teorije matematičke statistike, kao i veliki broj kompjuterskih programa kao što su npr. "Delti 1", "Delfi 2" i dr.

Svaki program (projekat) bio je dekomponovan na pojedine podgrupe, grupe-oblasti. Zatim je vršeno:

- ekspertsko ocenjivanje unutar podgrupe i individualno,

- ekspertsko ocenjivanje na nivou grupe,

- sinteza u ekspertskoj podgrupi,

- sinteza u ekspertskoj grupi,

- finalna sinteza ili kompozicija,

 Prilikom ekspertskog ocenjivanja mala prednost data je francuskoj verziji izviđačkog satelita. Kasnije se došlo do saznanja da su tehničke karakteristike verzije francuskog, francusko-izraelskog i izraelskog izviđačkog satelita slične ili istovetne (pa nije nikakvo iznenađenje što je ugovor potpisan u Parizu).

 

Nije prošlo

 

I pored decidiranih zahteva od strane vojno-obaveštajnih organa i DB da su im radi blagovremenih i adekvatnih bezbednosnih mera potrebni satelitski snimci, projekat "Angažovanje izviđačkog satelita" - nije prošao. Sporni su bili i sledeći elementi:

- izviđački satelit neosporno je nepotreban SFRJ. Nije rentabilan ni sa naučno-tehnološke ni sa ekonomske, strategijske i bezbednosne strane;

- nema nikakve garancije da su dobijeni snimci blagovremeni i verni stanju na terenu. Napad na SFRJ mogao se izvršiti modernim sredstvima za invaziju (raketama) sa velike udaljenosti;

- za 24 časa satelit bi dostavljao 120.000 snimaka iz vazduha zemalja iz okruženja SFRJ za čije dešifrovanje bi bila potrebna glomazna ekipa posebno školovanih ljudi...

Negativan stav eksperata za angažovanje izviđačkog satelita vojno-obaveštajni organi i organi DB su prihvatili i više na tome nisu insistirali.

Za ekspertsko ocenjivanje iz Centra "CEOP" su angažovani vrhunski stručnjaci, mahom sa činom pukovnika, kao što su: pukovnik prof. dr Vujanović, pukovnik dr Nešković, pukovnik prof. dr Puharić, pukovnik prof. dr Milošević i dr. Oni su rukovodili i aktivno učestvovali u ekspertskom ocenjivanju. Većina su bili profesori univerziteta, doktori nauka, a bilo je i dvostrukih doktora nauka.

Vršen je izbor vrhunskih stručnjaka iz svih vidova vojske ( RM, RV i PVO, KOV) kao i izbor ostalih stručnjaka sa celokupne teritorije SFRJ. Bio je veliki postotak učešća iz civilnih struktura, negde 35-45 odsto, a iz vojnih struktura negde oko 55-65 odsto, među njima akademika doktora, magistara, diplomiranih inženjera itd. i nastavničkih zvanja - profesora, vanrednih profesora, docenata itd.

U ekspertskom ocenjivanju su, pored pripadnika JNA, profesora sa univerziteta, učestvovali i stručnjaci iz veoma poznatih instituta kao što su "SMELT" iz Ljubljane, "Institut za ekonomiju industrije" iz Beograda i dr.

(U sektoru su bili vrhunski stručnjaci koji su pored ostalih zadataka iz nauke i tehnologije vršili i ekspertsko ocenjivanje projekata i programa. Od oko 700 projekata i programa /zbog zastarelosti, dugog projektovanja, materijalnog faktora, nedovoljne stručnosti iz pojedinih oblasti, neadekvatne strategije, geopolitičkog položaja zemlje, zavisnosti od dobre volje inodržavnih organa/ ekspertsko ocenjivanje svelo se na stotinak projekata. Pored ekspertskog ispitivanja programa "Angažovanje izviđačkog satelita", vršena su, na primer, ekspertska ispitivanja programa kao što su: ispitivanje programa "Sloboda", ispitivanje programa "Nadzvučni avion" (NA), ispitivanje programa "Sistem savremenog komandovanja", ispitivanje programa "Modernizacija remontnih zavoda (RZ) i namenske industrije", ispitivanje programa "Raketa Grom" itd.)

 

Poštovala se vlastita pamet

 

Imajući u vidu napred navedeno i treba ukazati na činjenicu da je u periodu od 30 godina posle završetka Drugog svetskog rata u svetu bilo 468 ratova i vojnih sukoba na teritoriji 69 zemalja, uz učešće oružanih snaga 81 države (u Evropi 36, Africi 118, Latinskoj Americi 135 i Aziji 179). U tom i takvom periodu blokovskih podela i hladnog rata bivša Jugoslavija, koja je bila mnogo veća i ugroženija od Srbije, projekat je razmatrala na najvišem naučnom nivou. Opak, poštujući "svoju pamet" bivša SFRJ, kako rekosmo, nije prihvatila projekat "angažovanja izviđačkog satelita", jer nije bio rentabilan.

Sve to je nova vlast, legitimisana oktobra 2000. godine, pa do danas, kao naučnu i demokratsku tekovinu gurnula na marginu. U tom kontekstu opšte degradacije, koju spram Vojske sprovode u Ministarstvu odbrane, posebno u Sektoru za materijalne resurse, deluje organizovani kriminal "na zakonskoj osnovi", koji se ogleda u očiglednoj pljački vojne imovine sa ogromnim neželjenim političkim, ekonomskim i drugim posledicama, kako za državu Srbiju tako i za njenu vojsku.

Izvor Tabloida iz neposrednog okruženja Svetka Kovača, direktora Vojno-bezbednosne agencije, o odluci Vlade da skine oznaku državne tajne sa slučaja "satelit" i podizanju optužnice za zloupotrebu službenog položaja protiv Prvoslava Davinića ovako vidi razvoj događaja:

"Priprema terena za zakup satelita započeta je 2003. godine, u vreme naglog urušavanja sistema odbrane državne zajednice SCG i Vojske SCG, kada je ministar odbrane bio - Boris Tadić. Jedan od udarnijih marketinških poteza Tadićevog vojnoministarskog kabineta bio je na sva zvona objavljeno osnivanje Uprave za javne nabavke u Ministarstvu odbrane (čitaj: uprave za javnu krađu). Preciznije, promena imena dotadašnje Uprave za snabdevanje i postavljanje svojih novih kadrova na ključna mesta (načelnika uprave, bitnih stručnih referenata itd.). U to vreme došlo je do smene direktora u javnom preduzeću Jugoimport SDPR. On lično je postao predsednik Upravnog odbora javnog preduzeća Jugoimport SDPR. Svog kuma Šutanovca namestio je za poslanika u Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore. Šutanovac je, kao kadar Demokratske stranke u Skupštini SCG, izabran za predsednika Odbora za bezbednost i odbranu i postavljen za jednog od savetnika u javnom preduzeću Jugoimport SDPR".

"Umesto da bude zaveden red u vojnim liferacijama, da bude eliminisano nameštanje poslova i da se ostvare velike uštede, preciznije, promena imena dotadašnje Uprave za snabdevanje i postavljanje svojih novih kadrova na ključna mesta (načelnika Uprave, bitnih stručnih referenata itd.) Tadić je, bez obzira na to ko će biti posle njega ministar odbrane, obezbedio permanentnu kontrolu i uticaj nad planiranjem i trošenjem finansijskih sredstava u MO i Vojsci Srbije...

 

Svestan i nameran gubitak

 

"Znajući za negativne rezultate ekspertskog ocenjivanja projekta 'Angažovanje izviđačkog satelita', pod uticajem raznoraznih lobista, ino-nalogodavaca, prilikom posete Izraelu u svojstvu ministra odbrane Tadić je u načelu dogovorio mnoge oblike saradnje sa izraelskim ministarstvom odbrane i njihovom vojnom industrijom. Između ostalog, razmatrane su eventualne mogućnosti i uslovi za angažovanje izraelskog izviđačkog satelita. Budući da je izabran za predsednika Srbije i da se saglasio da na njegovo mesto ministra odbrane dođe žrtveno janje Prvoslav Davinić, koji nije kadar Demokratske stranke, Tadić preko svojih pripremljenih i već postavljenih kadrova, a uz angažovanje sportskih menadžera i svog bivšeg savetnika Vesića, nastavlja pripremu za angažovanje izviđačkog satelita".

Kako je došlo do potpisivanja ugovora o angažovanju izviđačkog satelita to već i vrapci znaju. Kao predsednik Srbije i član VSO Tadić aktivno učestvuje u lobiranju za angažovanje izviđačkog satelita koji uopšte nije bio potreban, ali je bio dobra prilika za značajnu ličnu korist.

Nakon pristizanja prve rate za naplatu u iznosu od 4,6 miliona evra diže se halabuka koja dovodi do smene Prvoslava Davinića. Pokreće se istražni postupak koji se uskoro obustavlja. Dolaskom Šutanovca na mesto ministra odbrane utanačuju se način i redosled stvari kako bi se novonastala situacija maksimalno iskoristila. U tom kontekstu treba gledati i posetu predsednika Srbije Tadića Izraelu sa delegacijom u kojoj je bio ministar odbrane i ekipa privrednika (isključivo pripadnici DS-a i neizostavni "integrator odbrambene industrije").

Preko svog ministra pravosuđa i marioneta iz tužilaštva i sudstva, kojima nad glavom trajno visi mač reizbora, čine sve da sudska arbitraža u Parizu i arbitraža u Londonu donesu presudu - u korist izraelske kompanije...

"Pošto su izabrali, odnosno odredili čoveka koji će biti žrtvovan, a da bi se ostali učesnici nekažnjeno izvukli, po diktatu Borisa Tadića i Dragana Šutanovca, tužilaštvo je protiv Prvoslava Davinića podiglo optužnicu zbog zloupotrebe službenog položaja, a Vlada je selektivno skinula oznaku državna tajna sa slučaja 'satelit' isključivo radi političkih poena. Pri tome, nalogodavac iz senke, glavni ideolog - strateg i inicijatori ove afere neće odgovarati..."

"Sada kada smo izgubili spor, imamo i žrtvenog jarca, pa možemo Izraelcima da isplatimo traženi iznos, jer oni koji čekaju proviziju već su nestrpljivi. Zato su u svojoj zaslepljenosti, računajući da je sve pod kontrolom, postali najagilniji i najgrlatiji u osuđivanju žrtvenog jarca. Ova afera završiće samo na novinskim stupcima".

 

 

 

 

 

 

 

Sve po redu

 

 

Slučaj "satelit" samo je jedan u čitavom nizu kriminalnih radnji u aranžmanu istih ljudi iz MO i vrha vlasti, a od kojih javnost očekuje odgovor. Radi se, podsećanja radi, o: 

- nabavci nove telekomunikacione opreme,

- nabavci sanitetskih vozila za potrebe Univerzijade,

- nabavci točkova za avione,

- nestajanju para koje su iz NIP bila obezbeđena za remont vazduhoplova, te zašto nije  remontovan mig 29 i helikopteri ruske proizvodnje,

 - uslovljavanju pojedinih fabrika namenske industrije za plasman njihovih proizvoda uz određenu proviziju preko posrednika - Jugoimporta SDPR,

 - zaključenju ugovora sa Irakom, Alžirom, koji ne može da se završi bez uzimanja sredstava od Vojske,

- višem državnom interesu da se za 30 odsto nižim cenama Jugoimport Montu iz Podgorice da naoružanje i vojna oprema koja većim delom završava na Kosovu i zemljama koje su pod embargom UN,

- slučaju "Evako" (prodaja municije po nižim cenama stranim državljanima i ofšor-kompanijama),

- nameštanju dogovornog pobednika na nadmetanjima u zadnjih nekoliko godina (slučaj "CPR Impex" i dr.),

- pljački pri izgradnji vojne baze "Cepotina" i izgradnji, završetku i dodeljivanju stanova za starešine itd.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane