Natrag

Apel

Apel

 

Ministarstvu odbrane Srbije: Organizovani kriminal, mito i korupcija

 

U maricu ih, Ivice

 

Nakon to je ministru odbrane Draganu utanovcu dostavljen Zapisnik o izvrenoj redovnoj i deliminoj inspekciji materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje (Str. pov. br. 468-10 od 15. juna 2010) od strane Inspektorata odbrane Ministarstva odbrane, grupa oficira i civilnih lica iz ovog ministarstva, zgranuta i okirana beskrupuloznou, drskou i smelou ministra odbrane i njegovog kuma-pomonika llije Pilipovia, uputila je otvoreno pismo Vladi Srbije i poimenino ministru policije Ivici Daiu, s pozivom da reaguje i sprei dalje unitavanje, rasturanje i prisvajanje dravne imovine.

 

...

 

Gospodine ministre,

Mi, pripadnici Vojske Srbije, ne moemo vie da se mirimo sa otvorenim, bezobzirnim, drskim, neprijateljskim uruavanjem Srbije, srpske vojske i sistema odbrane od strane najvieg vojnog vrha drave. Ne moemo vie da se mirimo sa bahatim, neodgovornim, siledijskim, reklamerskim, potcenjivakim, manipulatorskim, diskriminatorskim ponaanjem ministra odbrane Dragana utanovca. Ne moemo vie da se mirimo sa rodbinsko-kumovskom kadrovskom politikom, gde neistomiljenike i sposobne penzioniu ili poloajno degradiraju stavljajui ih na beznaajna mesta, gde uvlakae i kriminalce unapreuju, nagrauju i pohvaljuju. Ne moemo vie da se mirimo sa mitom, korupcijom i organizovanim kriminalom, to je postalo pravilo u strukturama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije od kada je Dragan utanovac postavljen za ministra odbrane, a njegov kum llija Pilipovi za pomonika ministra odbrane za materijalne resurse.

Gospodine ministre,

Pre nego to pravdu uzmemo u svoje ruke preostalo je jedino da se direktno obratimo Vama (po naem miljenju jednom od retko korektnih, odgovornih ministara u sadanjoj Vladi Srbije), sa molbom i zahtevom da u skladu sa Vaim ovlaenjima preduzmete blagovremene i adekvatne mere kako u otkrivanju i sankcionisanju pljakaa vojne imovine tako i u daljem spreavanju organizovanog kriminala, mita i korupcije u MO i Vojsci Srbije i uruavanja sistema odbrane. Na Vama je da li ete postupiti po zakonu ili ete kolegu staviti u zatitu.

Zbog specifine organizacije (nepostojanje nepristrasne i adekvatne civilne i unutranje kontrole, izgovori da se radi o vojnoj i dravnoj tajni i navodnim reformama Vojske) ve dui niz godina Ministarstvom odbrane Srbije i Vojskom Srbije hara mafija. Imajui u vidu situaciju u zemlji ovo ne bi bilo nikakvo iznenaenje da ministar odbrane Dragan utanovac i njegov pomonik za materijalne resurse llija Pilipovi nisu postavili organizacionu i kadrovsku strukturu MO i Vojske Srbije iskljuivo zarad linih interesa i koristi.

Izgovarajui se da se radi o "reformi Vojske", pod neposredni uticaj i linu kontrolu stavili su:

- odbrambenu industriju zemlje - namensku industriju i remontne zavode (sve poslove namenske i zavoda kanaliu preko Jugoimporta SDPR i svojih of-or kompanija ili privilegovanih privatnih kompanija uz debelu proviziju),

- finansijsko-inspekcijske organe koji po diktatu ministra odbrane i njegovog pomonika za materijalne resurse vre namensku kontrolu i sainjavaju namenske zapisnike kao to je Zapisnik o izvrenoj redovnoj i deliminoj inspekciji materijalno-finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje str. pov. br. 468-10 od 15. juna 2010. Za poznavaoce prilika u Ministarstvu odbrane, Sektoru za materijalne resurse, Upravi za snabdevanje (Usn), navedeni Zapisnik o izvrenoj redovnoj i deliminoj inspekciji materijalno-finansijskog poslovanja Usn je kolski primer kako se oigledne pljake mogu prikazati kao dobro i zakonito poslovanje (zapisnik u prilogu),

- organi vojne policije, Vojno-bezbednosne agencije i Vojno-obavetajne agencije su u funkciji zatite kriminalnih i drugih nezakonitih radnji,

- direktno, bez prethodnih ekspertskih analiza, bez obzira na to da li to treba ili ne treba MO i Vojsci Srbije, odluuju i utiu na to ta e se nabavljati i preko koga e se nabavljati naoruanje i vojna oprema (NVO) za MO i Vojske Srbije,

- prodaju NVO suvine Vojsci Srbije vre putem uhodanih nametenih tendera. Uz napred dogovorenu proviziju i druge pogodnosti posao dobijaju odabrane privilegovane kompanije kao CPR Impex, Gim, Evaco, Bulet (kompanije koje su za tu namenu i formirane, sa jednim do tri zaposlena, sa ogranienom odgovornou i osnivakim kapitalom od 500 evra i sl).

Pored toga to privileguju neke kompanije, utanovac i Pilipovi imaju vie svojih of-or kompanija na Kipru, Devianskim ostrvima i drugim svetskim destinacijama poreskog raja. U inostranstvu imaju vie deviznih rauna na svoje ime ili imena pripadnika svoje familije.

U gradovima u kojima su gradonaelnici iz DS-a, utanovac i Pilipovi vojne komplekse i nepokretnosti (kasarnski krugovi, domovi Vojske, kasarnski objekti) bez tendera daju pod najpovoljnijim uslovima partijskim pristalicama, reklamerski prikazujui iste lopovluke kao da su najbolje mogue opcije koje su se mogle postii. Kasarnski kompleksi i vojni objekti koji se nalaze u optinama gde gradonaelnici nisu iz DS-a za sada se ne diraju. Propadaju) i brzo e postati plen njihovih saradnika. U svim transakcijama, ukljuujui tu i izgradnju stanova kao i vojne baze "Cepotin", ministar i njegov kum su se dobro ugradili.

Sektor za materijalne resurse, Uprava za snabdevanje, vojno-bezbednosni organi i vojna materijalno-finansijska inspekcija sve nezakonite nabavke, prodaje i druge nezakonite aktivnosti naknadno uokviruju u zakonske okvire.

Prema naim saznanjima, pred domaim i stranim sudovima se zbog kriminalnog delovanja i nezakonitog sprovoenja nabavki ili prodaje NVO protiv MO Srbije (drave Srbije) vodi vie sudskih sporova, koji e pored materijalne tete za zemlju sigurno imati i politike posledice. Vie stranih kompanija je direktno ili preko svojih ambasada ili privrednih predstavnitava obavestilo vojno-politiki vrh drave o kriminalnim radnjama u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (nametanju tendera, pokuajima reketiranja, sprezi pojedinih lica iz USn i SMR sa vercerima i preprodavcima naoruanja i municije).

Da bi sa sebe odagnali svaku sumnju i da se u MO i Vojsci Srbije radi "iskljuivo po zakonu", prema naim saznanjima kumovi utanovac i Pilipovi pod svoj uticaj stavljaju i pojedina lica iz drugih organizacionih celina sudstva, tuilatva, drugih ministarstava itd. (Slavica Ruoji i Biljana Bakovi-Tabanovski iz struktura sudstva i tuilatva, Ana Blagojevi iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i dr.). Navedene gospoe su bez ikakvih protokolarnih najava i evidentiranja poseta na prijavnicama u poslednjih nekoliko meseci postale stalni i privilegovani posetioci kabineta ministra utanovca i njegovog kuma Pilipovia.

U ovom trenutku na organe vojne bezbednosti, vojne policije, finansijsko-inspekcijske i druge vojne organe ne moe se raunati, jer su pod direktnom kontrolom i uticajem ministra odbrane. Ni lino nisu zainteresovani i sposobni da se uhvate u kotac sa organizovanim kriminalom. Zbog linih interesa pojedinaca, koji su u veini sluajeva direktni uesnici (izvrioci) organizovanog kriminala, MO i VS se ve dui period nalaze u rukama mafije.

Od 2005. do danas tenderi za kupovinu NVO za potrebe MO i Vojske Srbije, te za prodaju NVO suvinih Vojsci Srbije nameteni su. To je postalo pravilo od kada je ministar odbrane postao Dragan utanovac, a dodatno od momenta kada je on svoga kuma lliju Pilipovia postavio na mesto pomonika ministra odbrane za materijalne resurse, a u Upravi za snabdevanje na kljuna mesta postavljeni pukovnici Savi, Jovievi, Filipovi, Marjanovi, potpukovnici Mika, Konjokrad, Risti i gospoa Milojkovi.

Gospodine ministre, ovo je samo deli nezakonitog i lopovskog poslovanja koji se u organizaciji ministra odbrane i njegovog pomonika za materijalne resurse na "zakonskoj osnovi" sprovodi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

 

Beograd, 28. jun

 

 

 

 

Privatna prija

 

Kada se svemu dodaju predstavnici privilegovanih kompanija Jugoimport (Nikevi), CPR Impex (Crnogorac), Evaco (erni), Bulet (Lojani), MDI - Podgorica (Damjanovi) i dr., te bivi rukovodei ljudi iz MO SMR Usn (pukovnik Milutin Kovaevi, kojeg Vlada odreuje da bude u komisiji za ispitivanje sluaja "Satelit" iako je lino doprineo da do sluaja doe, pukovnici u penziji Rudi, Ivanovi, Sandi, Stevanovi i dr.) onda je sasvim jasno zato se:

- ponude za nabavku NVO za potrebe MO i Vojske Srbije ili za prodaju NVO suvinih Vojsci Srbije otvaraju bez prisustva ponuaa. Tom prilikom se ne sainjavaju zapisnici. Oni se sainjavaju naknadno i to nakon usaglaavanja svih aktivnosti i dogovora i stavljanja istih u zakonske okvire;

- Uredba Vlade (Uredba o sredstvima posebne namene objavljena u Slubenom glasniku RS br. 82/2008) stavlja iznad osnovnog zakona o Javnim nabavkama, odnosno Uredbom se odobrava nezakonito poslovanje i isto stavlja u zakonske okvire. Kada bi Ustavni sud ocenjivao zakonitost navedene Uredbe zasigurno bi doneo odluku da je ista neustavna;

- vojno-policijski, vojno-bezbednosni, materijalno-finansijsko-ispekcijski organi, umesto da kontroliu zakonitost poslovanja, stavljaju se u slubu ministra i njegovih pulena;

- jedan vojni ministar bez ikakvog plana i dravnih potreba, a zarad linih interesa, o troku poreskih obveznika svakodnevno tumara po inostranstvu, prikazujui to kao jaanje srpskog odbrambenog sistema, bilateralnih odnosa, poveanja izvoza i kojeta drugo, kao da je to njegov posao. Ispada da Srbiji nisu potrebni ostali ministri, dovoljan je samo on...

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane