Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Skandalozno

Skandalozno

 

Ministarstvo odbrane: Posle kriminalnog izvetaja o kontroli kriminalnih ugovora

 

Izdaja je za njih kompliment

 

U periodu duge krize, u kojoj vlast pokazuje najvii stepen bezobzirnosti prema svojim graanima, ministar odbrane Dragan utanovac ini sve da u potpunosti uniti Vojsku Srbije, bezbednost i odbrambeni sistem zemlje kako bi Srbija bila pretvorena u banana-dravu. Za veoma kratko vreme svog mandata, sa svojim pomonikom i kumom Ilijom Pilipoviem (o emu je na list u vie navrata pisao) u potpunosti je ostvario uticaj i kontrolu nad vojno-bezbednosnim, materijalno-finansijskim i drugim inspekcijskim i vojnim organima. Vei deo Ministarstva odbrane, namensku industriju i remontne zavode ova dvojica stavila su u funkciju Jugoimporta SDPR, postavi tako nosilac i bastion organizovanog kriminala u dravi Srbiji

 

Pie: pukovnik Milan Jovanovi

 

Posle serije tekstova o organizovanom kriminalu u Ministarstvu odbrane Srbije, pod pokroviteljstvom ministra odbrane lino i njegovog pomonika i kuma, Tabloid je preko svog izvora iz neposrednog okruenja ministra odbrane (kabineta ministra) doao do kopije etvrtog primerka Zapisnika o izvrenoj redovnoj i deliminoj inspekciji materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje.

Na osnovu ovlaenja direktora Inspektorata odbrane Str. pov. br. 468-2 od 7. maja 2010. godine i dopuna ovlaenja Str. pov. br.468-4 od 17. maja 2010, Str. pov. br. 468-6 od 21. maja 2010. godine i Str. pov. br.468-8 od 2. juna 2010. godine, u periodu od 10. maja do 7. juna 2010. godine izvrena je redovna i delimina inspekcija materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje, Sektora za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane.

Inspekcijom je obuhvaen period od 1. januara 2007. godine do dana inspekcije. Inspekciju je izvrio inspektorski tim u sastavu:

- pukovnik, doc. dr Rade ugi, rukovodilac,

- pukovnik edo Milivojevi, lan,

- pukovnik Vjekoslav Bogunovi, dipl. pravnik, lan,

- pukovnik mr Slavko Stojkovi, lan,

- potpukovnik Duko Miji, dipl. in., lan,

- vojni slubenik Ljiljana Stevanovi, dipl. pravnik, lan,

- Daliborka Srekov, dipl. pravnik, lan,

- Spomenka Vejvoda, mr ph. spec., lan,

- Branislav Radivojevi, dipl. in., lan,

 

u prostorijama Uprave za snabdevanje, po sledeim pitanjima:

1.Materijalni dokazi o postupanju po Reenju Materijalno-finansijske, trine i graevinske inspekcije, pov. br. 699-5 od 15. jula 2008. godine;

2. Planovi nabavki i reenja o finansijskom planu za 2007, 2008, 2009. i 2010. godinu;

3. Evidencije o izvrenim nabavkama i ugovorima za 2007, 2008, 2009. i 2010. godinu;

4. Evidencija o izvrenju Plana za reavanje evidentnih zaduenja (redni broj, broj ugovora, naziv dobavljaa, iznos, rok za reavanje);

5. Druge poslovne knjige, evidencije i raunovodstvene isprave, prema kojima su zadaci realizovani, ustrojene i hronoloki poreane, shodno odgovarajuim propisima.

 

timanje o troku graana

 

Na osnovu lana 25 stav 1 Zakona o dravnoj upravi (Slubeni glasnik RS, br. 20/92... 101/05) dana 15. juna 2010. godine sastavljen je Zapisnik o izvrenoj redovnoj i deliminoj inspekciji materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje pod oznakom Odbrana, Slubena tajna, Strogo poverljivo (Str. pov. br. 468-10 od 15. juna 2010. godine). Navedeni zapisnik su potpisali inspektori:

- pukovnik doc. dr Rade ugi,

- pukovnik edo Milivojevi,

- pukovnik Vjekoslav Bogunovi, dipl. pravnik,

- pukovnik mr Slavko Stojkovi,

- potpukovnik Duko Miji, dipl. in.el.,

- vojni slubenik Ljiljana Stevanovi, dipl. pravnik.

Izvor Tabloida iz kabineta ministra kae:

"Imajui u vidu pravo stanje stvari, da Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije caruje organizovani kriminal, mito i korupcija, da hara mafija, paljivom analizom navedenog zapisnika da se zakljuiti:

- kontrola je izvrena namenski, po diktatu i pod kontrolom ministra odbrane, u cilju dnevne politike upotrebe. Oito je da je prevashodni cilj kontrole bio da se, ako ve ne mogu da se ne evidentiraju propusti odnosno nezakonite radnje ministra i njegovog pomonika i kuma, na neki nain verifikuju naknadnim dovoenjem dokumentacije kako-tako u nekakve zakonske okvire. Tamo gde to nije bilo mogue uinjen je veoma veliki napor da se prikae kako je ministar doveden u zabludu. Naime, radi se o bacanju praine u oi graanima i poreskim obveznicima i manipulaciji aktuelnog ministra i njegovog pomonika i kuma u pokuaju prikaza da se u Ministarstvu odbrane radi planski, zakonito".

(Podseanja radi, na list je u broju 207 od 25. maja 2010. godine, pod naslovom "Sve e to narod lansirati", izmeu ostalog pisao da se u... "Upravi za snabdevanje, od sredine maja, po linom nareenju ministra utanovca, sa ve unapred napisanim pozitivnim nalazom, boravi materijalno-finansijska inspekcija...")

Dalje izvor Tabloida kae:

"Gde su ugovorene vrednosti manje, a samim tim i manja teta po vojsku i dravu, inspektori su namenski iste detaljnije eljali. Tamo gde su vrednosti vee, gde je oigledan sukob interesa, tamo su se trudili da koliko-toliko umanje propuste i nezakonitosti. Primer za to su komisioni ugovori sa Jugoimportom SDPR br. 1565/07 u vrednosti 5.385.180,87 EUR, br. 1572/07 u vrednosti 12.886,730,58 EUR o nabavci telekomunikacione opreme za integrisani sistem veza. Pomenuti ugovori su sklopljeni iako se u nabavku uopte nije trebalo ulaziti. U nabavku se ulo suprotno propisanoj proceduri, posebno suprotno odredbama lana 74 stav 1 i l. 77 stav 1 Pravilnika o opremanju, jer ne postoji taktika studija i prethodna analiza na osnovu kojih bi se moglo utvrditi potreba nabavke ovih sredstava. Nakon sprovedenih verifikacionih ispitivanja u TOC-u ponuena oprema nije zadovoljila, odnosno dobila je negativnu ocenu. Znai da nabavku ponuene opreme preko Jugoimporta SDPR nije trebalo ni vriti. Na ovakvo stanje stvari naelniku Uprave za snabdevanje (pukovniku Sranu Novakoviu i pomoniku ministra odbrane za materijalne resurse Iliji Pilipoviu ukazivali su predsednik komisije pukovnik Milutin Kovaevi i lanovi komisije vie puta, kako usmeno tako i pismeno. I pored napred navedenih saznanja, ugovori su sklopljeni i izvrena je avansna uplata. Ugovor u potpunosti nije realizovan. Isporuena opreme nije stavljena u funkciju niti moe da se stavi zbog nepouzdanog rada". "Zato?Pojma nemam. Zakljuite sami...", kae na izvor iz kabineta ministra odbrane.

 

 

Kadrovske rokade

 

"U meuvremenu od momenta sklapanja ugovora sa Jugoimportom SDPR u Upravi za snabdevanje desila su se, u zavisnosti od doprinosa i uloge pojedinaca, odreena kadrovska reenja:

- VD naelnika Uprave za snabdevanje pukovnik Sran Novakovi premeten je na vii poloaj i unapreen u in brigadnog generala;

- predsednik komisije pukovnik Milutin Kovaevi najuren je iz Uprave u VTI;

- ostali lanovi komisije su degradirani, odnosno premeteni, i postavljeni na nie poloaje;

- naelnik VTI je smenjen,

- za naelnika Uprave, umesto pukovnika, a sada brigadnog generala Srana Novakovia, postavljen je pukovnik eljko Savi tzv. Debeli;

- za naelnika odeljenja za izvoz-uvoz je, umesto pukovnika Milutina Kovaevia, postavljen pukovnik Milorad Filipovi, tzv. Diplomata;

- u odeljenju finansija izvrena je rotacija tako to je na mesto naelnika odeljenja, umesto pukovnika Andria postavljen potpukovnik Predrag Jovievi, tzv. Mister Pet Posto, i unapreen u in pukovnika, a na njegovo mesto postavljen je bivi naelnik odeljenja pukovnik Andri;

- za direktora Direkcije nabavke i prodaje bez konkursa je dovedena i postavljena (biva saradnica pomonika ministra odbrane za materijalne resurse llije Pilipovia, dok su radili u SDPR-u) gospoa Mirjana Milojkovi tzv. Madam;

- umesto biveg strunog (u DNP) referenta, potpukovnika Gorana Markovia, koji je upuen u komandno-tabnu kolu a zatim vraen i postavljen na mesto pukovnika Andria, postavljen je potpukovnik Dragan Mika, tzv. Doktor;

- lanovi komisije formirane Odlukom ministra odbrane u vezi sa ispitivanjem zakonitosti postupka nabavke taktike telekomunikacione opreme (general-majori Ljubomir Samardi i Radivoje Vukobratovi) penzionisani su uz dodeljivanje druge stambene jedinice kvadrature preko 100 kvadrata i istovremeno zadravanje ranijih stanova, pukovnik Danko Jovanovi je unapreen u brigadnog generala i postavljen za naelnika Uprave za logistiku J-4; civilna lica Aleksandar Stojanovi i Ljiljana Santra su novano nagraeni. Oni su u svom izvetaju nametnuli zakljuak da je ministar odbrane doveden 'u zabludu' pre donoenja odluke o izboru stratekog partnera. O emu se ovde radi i ta se ovde krije... sasvim je jasno i da se zakljuiti".

 

Vie nego simptomatino

 

Daljom analizom pomenutog zapisnika na izvor iz kabineta ministra odbrane kae:

"Akcenat je namerno i sugestivno posebno dat na kontrolu nabavke hrane i lekova. I pored odreenih proceduralnih propusta to nije toliko zabrinjavajua stvar. Veoma brine injenica to je kontrola prodaje pokretnih stvari preko privilegovanih kompanija izvrena povrno, parcijalno i uz prisustvo nepozvanih lica iz bezbednosnih slubi (tzv. istaa - pukovnika osia i majora Bogdanovia, kadrova koje je na ta mesta svojevremeno doveo i postavio general u penziji Milan Zari, iji sin radi kod svog kuma Crnogorca u CPR Impex). Naime, izvrena je samo delimina kontrola sledeih ugovora:

- ugovor br. 1533-95-29-07 od 21. novembra 2007. godine sa preduzeem Bulet Ltd. u iznosu od 488.256,00 USD,

- ugovor br. 1533-95-30-07 i 1532-95-31-07 od 26. novembra 2007. sa CPR Impexom u iznosu od 116.729,60 i 28.548,00 USD,

- ugovor br. 767-93-12-07 od 23. jula 2007. sa firmom Mikro u iznosu od 18.000,00 USD,

- ugovor br. 814-95-13-07 od 23. jula 2007. sa GIM-om, u iznosu od 481.776,80 USD,

- ugovor br. 1730-95-8-08 od 19. februara 2008. sa Evacom u iznosu od 5.946.159,10 USD,

- ugovor br. 278-95-9-08 od 21. marta 2008. sa CPR Impexom u iznosu od 339.002,37 USD,

- ugovori sa Jugoimportom SDPR br. 277-95-12-08 od 21. marta 2008. na iznos 642.510,00 USD; br. 297-95-13-08 od 21. marta 2008. na iznos 45.312,00 USD; br. 240-93-11-08 od 19. marta 2008. na iznos od 320.960,00 USD; br. 298-93-10-08 od 19. mareta 2008. na iznos od 100.536,00 USD; br, 1608-93-19-09 od 30. novembra 2009. na iznos od 94.400,00 USD; br. 1741-93-20-09 od 23. decembra 2009. na iznos 286.200,00 USD".

"Nama poznavaocima prilika u Ministarstvu odbrane, a samim tim i u Upravi za snabdevanje, iz pomenutog zapisnika ne moe da promakne injenica da je kontrola ugovora o prodaji pokretnih stvari uz prisustvo bezbednosnih organa izvrena namenski, povrno, parcijalno, delimino... samo kod privilegovanih kompanija GPR Impex, GIM, Bulet, Evaco, Mikro i Jugoimport SDPR.

Simptomatino je da su svi napred navedeni ugovori o prodaji pokretnih stvari potpisani na osnovu neposredne pogodbe za koju su samo te kompanije znale a ne na osnovu rezultata pismenih nadmetanja. Interesantna je i injenica koja se vidi iz Zapisnika, da su navedeni ugovori potpisani poetkom ili krajem godine, u periodu orijentaciono oko boinih i novogodinjih praznika, ili sredinom godine, mahom u periodu godinjih odmora. Ovo je uraeno zbog toga to se raunalo da e zbog novogodinjeg slavlja, pauza u radu i godinjih odmora kompletna procedura protei nezapaeno i da imaju dovoljno vremena da u zavisnosti od situacije kompletnu dokumentaciju ukalupe u zakonske okvire".

 

Komisija "slepa"

 

"Da su inspektori imali u vidu podnete prigovore na pojedina nadmetanja, da su ili tragom tih prigovora, da su imali u vidu i razloge zbog kojih su pojedine strane i domae kompanije o nezakonitim radnjama obavestile najvie dravno i vojno rukovodstvo, organe pravosua, odreena strana i domaa sredstva informisanja, ambasade, i da na njih nije vren pritisak, ni u kom sluaju ne bi sainile ovakav zapisnik. U tom sluaju svakako bi detaljnije kontrolisali proceduru sprovoenja nadmetanja i zasigurno dali odgovor zato se jedino u srpskom Ministarstvu odbrane ponude kod pismenih nadmetanja otvaraju bez prisustva ponuaa, a zapisnici o istom i izbor ponuaa vri kasnije, odnosno "kako tata kae". Zasigurno bi inspektori dali odgovor zato se izmeu ostalog sa privilegovanom kompanijom CPR Impex, gigantom sa dvojicom zaposlenih, na osnovu jedne konkursne dokumentacije, umesto jednog ugovora sklapa u jednom danu (12. februara 2010) vie ugovora (ugovor br. 170-93-7-10 na iznos od 576.000,00 USD; br. 170-93-8-10 na iznos 115.345,00 USD; br. 170-93-9-10 na iznos 1.499.721,00 USD; br. 170-93-10-10 na iznos 115.345,00 USD; br 90-93-3-10 na iznos 47.500,00 USD; br. 90-93-3-10 na iznos od 825.000,00 USD).

Zasigurno, inspektori bi umesto postojee konstatacije u Zapisniku ("Navodi inspekcije da kroz kontrolisane ugovore se da zakljuiti da je ustanovljeno da je plaanje, uglavnom, bilo avansno, pre isporuke naoruanja, a za nepotovanje ugovora Uprava je naplaivala ugovorne kazne. Da je u realizaciji ugovora bilo i neznatnih proceduralnih odstupanja, koja nisu bitnije uticala u zakonitost u radu. Ako ovome dodamo injenicu da se prodaja naoruanja i vojne opreme sprovodi neposrednom pogodbom, u skladu sa cenovnikom koji je donela struna komisija i da nije utvrena znaajnija povreda zakonitosti") dali sasvim suprotan zakljuak.

U koju svrhu je sainjen navedeni zapisnik, graani Srbije e shvatiti.

Nezamislivo je da inspektori nisu, ako nita drugo, ono barem konstatovali na osnovu kojih kriterijuma je struna komisija sainila i odredila cenovnik. Kako komisije u Upravi za snabdevanje rade, na list je pisao i u nekoliko prethodnih brojeva.

 

 

 

 

 

Neverovatne stvari

 

 

Izvor Tabloida izvlai iz svega i dodatne zakljuke:

"Mene zabrinjava to to je po nalogu amerike administracije srpska vlast, predvoena natoovskim krilom - ministrom odbrane Draganom utanovcem - potpisala Sporazum u oblasti odbrane sa lanicom NATO-a Hrvatskom, ime su uinjeni svi koraci za prvo posredno a kasnije i direktno prisajedinjenje nae drave NATO-u. Naime, Vojska Srbije, tanije ono to je od nje ostalo, u saradnji sa integratorom odbrambene industrije SDPR-om i drugim dravnim institucijama, uestvovae u nabavci i proizvodnji vojne opreme i naoruanja. Da nije alosno, bilo bi smeno: srpski vojnici branie zemlju u uniformama i lemovima koje su izradile i dizajnirale hrvatske firme "Kroko" i estan-Bu".

Prilikom nedavne posete Hrvatskoj na ministar odbrane Dragan utanovac u izjavi datoj Jutarnjem listu rekao je da 'visoko ceni ulogu Hrvatske vojske na Kosovu'... Ako ovome dodamo saoptenje Nacionala da su SAD inicirale tajni susret na Loinju naelnika Generaltaba general-potpukovnika Miloja Miletia sa njegovim hrvatskim kolegom i da SAD na Sporazumu u oblasti odbrane izmeu Hrvatske i Srbije radi due od godinu dana, i ako imamo injenicu, podseanja radi, da je Srbija 2003. godine, u vreme kada je ministar odbrane bio Boris Tadi, u elezari US Stila, bivem Sartidu, kao jedina od drava bive Juge koja je izvrila unitavanje vojnog naoruanja i seenje dugih cevi, tanije unitenje srpske artiljerije, navodno po preporuci odnosno po nalogu sa Zapada, onda je sasvim jasno o emu se radi.

Sasvim je jasno to u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije caruje organizovani kriminal, mito i korupcija i to u istima hara mafija. Jedna od posledica sainjenog Zapisnika o izvrenoj namenskoj kontroli u Upravi za snabdevanje i izvrenog potpisivanja vojnog sporazuma izmeu Srbije i Hrvatske jeste revolt zaposlenih u Ministarstvu odbrane i slubama u njenom sastavu koji je jasno bio izraen 29. juna 2010. godine. Nadam se da e lopue, kriminalce i izdajnike stii zasluena kazna".

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane