Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

ajetina: Privatizacija drave ili podravljenje privatnika

 

etvoro viak, dvanaestoro taman

 

Umesto da se bori za zakonitost u radu, predsednik optine ajetina se ismeva reenjima ministarstava i privatniku poverava da radi najosetljivije poslove iz domena lokalne samouprave. A ono to je osetljivo to je i dobro plaeno, zna se, jer pare mogu da dolaze i od zainteresovanih stranaka

 

Igor Milanovi

 

U ajetini je dugogodinji predsednik optine Milan Stamatovi (DSS), ovek za koga se neki njegovi sugraani nadaju da e za sve ime je "usreio" ovu optinu uskoro odgovarati na sudu.

Jedna od Stamatovievih visprenih umotvorina odnosi se na usvajanje zakljuka o poslovno-tehnikoj saradnji sa Idea studiom DOO, privatnim preduzeem u vlasnitvu Ivana Petronijevia. Skuptinska veina je bez problema prihvatila taj zakljuak i objavljen je u slubenom listu ajetine 1/2010 od 19. februara 2010. Ta tehniko-poslovna saradnja, meutim, obuhvata i obavljanje nekih poslova iz delokruga lokalne samouprave koji su neprenosivi na privatna preduzea.

Ovom nezakonitom zakljuku prethodilo je oduzimanje predmeta od dve urbanistkinje u optini, Katarine Deli i Slavice Jeremi, pa poto su se neobraeni predmeti gomilali u pisarnici, Stamatovi je doao na ideju da u ispomo pozove privatnu firmu. Ili je tu ideju imao ve i u trenutku kada je bez posla ostavio dve svoje saradnice?

Ministarstvo ivotne sredine i prostornog planiranja dalo je zatim tumaenje da je izdavanje graevinskih dozvola nemogue prenositi na privatna preduzea. Stamatovi je bio drugaijeg miljenja od ministra Olivera Dulia, pa je promenio uloke brava na vratima kancelarija pomenutih urbanistkinja. Tako dolazi do situacije da radnice redovno dolaze na posao koji ne mogu da obavljaju samovoljom predsednika optine, a njihovi predmeti se ustupaju privatnom preduzeu za masnu nadoknadu.

ikanirane radnice obraaju se nadlenima, te tako Ministarstvo za dravnu upravu i lokalnu samoupravu alje upravnu inspekciju, a ovaj nadzor rezultira ukazom po kome pomenutim urbanistkinjama treba da bude obezbeen radni prostor. Ovo, meutim, ne ostavlja nikakav utisak na diplomiranog pravnika i naelnika optinske uprave Siniu Bulatovia budui da on ni do danas nije postupio po reenju inspekcije. Predsednik optine je blizu, a ministar daleko, rezonuje Bulatovi.

Poto privatno preduzee radi njihov posao, dve urbanistkinje i jo dvoje kolega ostaju nerasporeeni, ali se istog tog dana u radni odnos u optini prima 12 drugih radnika, partijskih istomiljenika predsednika Stamatovia. Sve ovo uraeno je na osnovu nevaeeg pravilnika o sistematizaciji radnih mesta.

Dok su ekali reenje Ministarstva, nerasporeeni radnici su vreme provodili po tuim kancelarijama, jer od svojih vie nisu imali kljueve. Kada je Ministarstvo naloilo Optini da svi radnici budu vraeni na posao do konane odluke suda, u kancelariju jedne od njih upada biva pomonica predsednika optine Bojana Boani, stavlja sve predmete u jedu kutiju i odnosi ih bez zapisnika i bez formalne primopredaje. Skrivanje tragova, ta li je?

Umesto da postupi po odluci Ministarstva, Stamatovi i ovog puta demonstrira bahatost pa izdaje nareenje kojim radnicima vraenim na posao zabranjuje ulazak u slubene prostorije Optine.

Samo tri godine pre nego to e urbanistiku nadlenost da poveri privatnom preduzeu, Stamatovi je kukao kako na Zlatiboru vlada pravi haos kada su nekretnine u pitanju, zbog ega ar placa u centru kota i 30.000 evra, a kvadratni metar poslovnog prostora 5.000 evra, dok je stambeni prostor dosegao cenu od 2.000 evra. Kako e privatnik, koji ima samo poslovne interese, da uvede red u ovu osetljivu oblast gde je i sama Optina zakazala, niko ivi ne zna, pa ni sam Stamatovi.

 

 

 

 

Radnice dolaze na posao koji ne mogu da obavljaju, a njihovi predmeti se ustupaju privatnom preduzeu za masnu nadoknadu.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane