Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

Reformisano pravosue: zato je baklja opasnija od metalne ipke

 

Idiotizam i bez predumiljaja

Baklja 10 godina, ubistvo deaka tri godine, amar dve godine, a metalna tangla u glavu tri meseca

 

Josip Bogi

 

Do kakvih je epohalnih dostignua dolo reformisano (rasformisano) pravosue moe da se vidi na brojnim primerima iz prakse.

Kakva je sutinska razlika izmeu pokuaja ubistva bakljom, koje je izvrio nejaki Uro Mii, i nasilnikog ponaanja metalnom ipkom koje su izvrili Zemunci?

Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je na po tri meseca zatvora Miloa Mladenovia (18) i Danila uu (19) zbog prebijanja Teofila Pania, novinara nedeljnika Vreme, u gradskom autobusu u Zemunu, jula ove godine. Istom presudom sud im je ukinuo pritvor, ali im je odredio meru zabrane naputanja boravita, kao i zabranu da se pribliavaju Paniu na manje od 100 metara.

To je neto to nije dopustivo i poruka ovakve presude nije adekvatna krivinom delu i napadu iz oigledne mrnje na jednog novinara. Sredstva izvrenja, ipke koje su koriene, govore u prilog tome da su posledice ovog krivinog dela mogle da budu izuzetno teke. injenica da su se optueni skrivali posle izvrenja krivinog dela ne ukazuje na to da je pritvor mogao da bude ukinut onako kako je ukinut. A Mii i dalje ami u zatvoru.

 

Ko je tu ta umislio

 

Evo ta kae lan 56 Krivinog zakonika u pogledu izricanja kazne ispod minimuma - sud moe uiniocu krivinog dela izrei kaznu ispod granice propisane zakonom ili blau vrstu kazne, kad: 1) zakon predvia da se kazna moe ublaiti; 2) zakon predvia da se uinilac moe osloboditi od kazne, a sud ga ne oslobodi od kazne; 3) utvrdi da postoje naroito olakavajue okolnosti i oceni da se i sa ublaenom kaznom moe postii svrha kanjavanja.

Interesantno e biti da se vidi koji e od ovih razloga sudija navesti u obrazloenju presude. To je verovatno jedan od ovih izabranih, reizabranih, vrlo podobnih, zaslunih i nadasve poslunih sudija, zbog kojih se reforma pravosua ocenjuje kao uspena.

Da li su napadai mogli da budu svesni da udarcima u glavu metalnom ipkom mogu da ubiju novinara? Napad su izvrila dva mukarca koja su Pania izvesno vreme pratila i potom ula za njim u autobus. Naoigled putnika izvadili su metalnu ipku i njome udarali Pania po glavi i telu. Potom su pobegli i danima se krili.

Kada je Uro Mii osuen na 10 godina zatvora zbog napada zapaljenom bakljom odnosno pokuaja tekog ubistva s umiljajem andarma Neboje Trajkovia na utakmici Crvena zvezda - Hajduk decembra 2007. godine to je bilo opravdano. Ostaje nedoumica kako je sud mogao da prihvati takvu kvalifikaciju tuilatva kada po Zakonu o spreavanju nasilja andarm nije mogao da bude u krugu objekta, jer po tom istom zakonu red na sportskim objektima iskljuivo vre redarske slube. Izuzetak su utakmice visokog rizika. Takve utakmice se proglaavaju tri dana pre odravanja utakmice. I tada je precizirano da samo kada doe do naruavanja javnog reda i mira policija intervenie, i to na poziv komesara za bezbednost. Drugo je pitanje ko je poslao policajca na nezakonit zadatak meu ludake da izgubi glavu. To dalje znai da nije u pitanju pokuaj ubistva andarma ve obinog graanina. Verujem da andarm nije samovoljno otiao meu ludake. Zato niko iz MUP-a nije odgovarao?

lan 114, teko ubistvo: zatvorom od najmanje deset godina ili zatvorom od 30 do 40 godina kaznie se: 1) ko drugog lii ivota na svirep ili podmukao nain; 2) ko drugog lii ivota pri bezobzirnom nasilnikom ponaanju; 8) ko lii ivota lice koje obavlja poslove od javnog znaaja u vezi sa poslovima koje to lice obavlja. Poslom od javnog znaaja smatra se obavljanje profesije ili dunosti koja ima poveani rizik za bezbednost lica koje ga obavlja, a odnosi se na zanimanja koja su od znaaja za javno informisanje, zdravlje ljudi, obrazovanje, javni prevoz, pravnu i strunu pomo pred sudskim i drugim dravnim organima.

Mii je krivino delo izvrio sa eventualnim umiljajem, nije hteo da ubije andarma, kako je to navelo tuilatvo, ali je bio svestan da moe da ga ubije i na to je pristao. Sud nalazi da je Mii pokuao da mu ugura baklju u usta. Srea je to je oteeni rukom odgurnuo baklju. Ovo je rekao, obrazlaui presudu, sudija Velimir Lazovi.

Sud je utvrdio da je Mii posle toga nastavio Trajkovia da juri sa bakljom i naneo mu povrede koje se, prema nalazu vetaka, mogu opisati kao teke telesne povrede. Ako se bakljom mogu naneti teke telesne povrede, ta li se sve moe metalnom ipkom, i to po glavi. Srea pa je Pani drao ruku na glavi i amortizovao udarce.

Ako je Uro znao da napada andarma jer ga je prepoznao po motoroli i pitolju, zato napadai na Pania nisu na isti nain okvalifikovani, optueni i osueni s obzirom na to da su znali koga napadaju, znali su da je to novinar, imali su plan napada, imali su motiv to su i priznali, pratili su novinara i prebili ga metalnom ipkom pri emu su bili svesni da udarcima u glavu mogu da ga ubiju.

Obrazlaui visinu kazne Urou Miiu, sud je ocenio kao olakavajuu okolnost njegovu mladost i to to ranije nije osuivan, ali je kao oteavajuu okolnost sud imao u vidu stepen iskazane agresivnosti i posledice napada. Kakvu li su tek agresivnost ispoljili napadai koji su Pania "sluajno pratili" od Zelenog venca do Zemuna, gde su ga naoigled prolaznika udarali metalnom ipkom. I nita - samo nasilniko ponaanje. Ako su policija, tuioci i sud okvalifikovali nejakog Uroa Miia kao ubicu, kakva je razlika izmeu njegovog ponaanja i ponaanja napadaa na Pania. Da li je baklja opasnija od metalne ipke?

 

Komine poruke

 

Jo jedan sluaj govori o nedoslednosti i bezobrazluku reformisanog pravosua, a to je sluaj u kome je policajac Miljan Rajievi, pripadnik interventne brigade policije, u martu 2009. godine ubio ora Zaria, za ta je nepravnosnano osuen na sedam godina zatvora. Pa onaj nesrenik to je udario Velimira Ilia i ekspresno dobio dve godine. Pa sluaj na smrt pretuenog 16-godinjeg deaka, za ta su akteri dobili samo po tri godine, to je presuda za koju je i otac ubijenog deaka rekao da je adekvatna kazni za depne krae.

A koliko tek smeno izgleda izricanje mere bezbednosti prilaska na razdaljinu od sto metara. Ko e to kontrolisati i pratiti njihovo kretanje? Moda e sam Pani morati da angauje telohranitelje koji e sa slikom u ruci, ba kao kod desanta na Drvar i na Tita, zagledati prolaznike i da li su to ba osueni? Moda e i Pani i osueni nositi elektronske narukvice kako bi se videlo rastojanje izmeu njih u svakom trenutku, koje ne sme da bude manje od 100 metara. Morae neko to sve da kontrolie iz nekog centra. Veliki brat, brate!

Da li je Teofil Pani trebalo da dopusti barabama da ga dokusure metalnom ipkom udacima po glavi da bi zadobio teke telesne povrede i da tada policija i tuilatvo okvalifikuju takvo ponaanje kao pokuaj ubistva? Takva poruka jasno govori da Pani nije trebalo ni da se brani. Da li je baklja koja nije zavrila u telu (ustima) andarma opasnija od metalne ipke i da li su napadai, takoe, mogli da budu svesni da dejstvom ipke po glavi mogu da ubiju novinara koji ima status lica koje se bavi poslom od javnog interesa, tj. ima slian status kao i slubeno lice?

Reformisano pravosue takva pitanja i ne postavlja.

 

 

 

 

 

 

Reformisan i zdrav razum

 

 

Kako funkcionie reformisano pravosue govori i sledei sluaj.

Naime, spor je poveo pre pet godina unuk, ovek koji danas ima 70 godina, sa ciljem da ostvari pravo na porodinu grobnicu na Novom groblju, u kojoj je sahranjen njegov deda, a kasnije i njegov otac. Poto to pitanje nije bilo blagovremeno regulisano u ostavinskoj raspravi, on je pokrenuo spor.

Posle pet godina sporenja, reformisani sud je naknadno utvrdio da nedostaju "kljuni" dokazi da bi unuk ostvario pravo i trai da unuk podnese sledee dokaze:

- Da obezbedi dva svedoka koji mogu da potvrde da je u grobnici sahranjen njegov deda, koji je umro - 1903. godine. Ako sud potuje pravo, to znai da su svedoci morali biti punoletni na dan sahrane dede, to bi znailo da danas ne mogu biti mlai od 130 godina.

- Izvod iz matine knjige roenih za dedu. A poto je deda roen u pretprolom veku na Kosovu, u vreme vladavine Turaka, unuku ne preostaje nita drugo nego da ovaj dokument lako pribavi iz "urednih crkvenih knjiga koje se nalaze u savreno ouvanim crkvama po Kosovu", a moda i iz elektronske baze podataka koju su uredno vodili Kemal paa Ataturk i sultani pre njega.

Kada je unuk saznao ta treba da prui kao dokaz da bi i sam mogao da legne pored svojih predaka doslovno je pao u komu.

Sa svoje strane, reformisani sud e spor svakako efikasno okonati. Prva mogunost - negativno po unuka zbog nedostatka dokaza, jer takve dokaze ne moe da obezbedi niko ko nema kvalitetnu komunikaciju s onim svetom; druga mogunost - reenje spora usled iznenadne smrti stranke; trea opcija - ako sve to ne uspe, unuku za utehu ostaje da prodajom dela akcija NIS-a izgradi velelepnu porodinu grobnicu na drugom mestu, a da ostatak bogatstva steenog penzijom ostavi svojim potomcima.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane