Natrag

Policija

Policija

Zvezdara: sluaj zbog kojeg su graani poeli da zaziru od organa reda

 

Samoubistvo policijom

 

Sauvaj nas Boe od ovakvih zatitnika, za koje red i mir mogu da nastupe tek kada ne bude nijednog graanina. alosno je da ni posle mnogo decenija od svog nastanka uveni stihovi "otadbine nae to su ponajbolji sinovi, kada pobiju neoprezne uvaju ih inovi" ne gube na aktuelnosti, kao to pokazuje sluaj egzekucije koju je policija nedavno izvrila u Beogradu

 

Milan Malenovi

 

 

ivot Mirona Milutinovia nasilno je prekinut kada je imao samo 24 godine, i to hicima iz vatrenog oruja koje su 28. novembra 2010. ispalili pripadnici policijske stanice Zvezdara. Cela ova tragedija ima dva dela: onaj kratki, nesporni, i drugi, daleko dui i veoma sporan.

Nesporno je da se pokojni Miron tog kobnog dana zatvorio u stanu svoje bake u ulici Vitezova Karaoreve zvezde 2b u Beogradu. Prethodno je gledao televizijski izvetaj o hapenjima navodnih huligana koji su 10. oktobra pokuali da spree odravanje Parade ponosa, odnosno javno promovisanje homoseksualnosti. Iritiran ovim, mladi Miron je zapao u psihozu i kroz prozor stana u prizemlju u kome se nalazio - izbacio TV-aparat.

Svojim gestom Miron, istina, nije nikoga ni povredio ni ugrozio, ali su njegova majka i baka, koje su bile prisutne, htele da pozovu policiju i hitnu pomo kako bi Mirona hospitalizovali, budui da je i ranije imao sline psihike probleme od kojih se ambulantno leio. Da bi im to onemoguio, Miron je iskljuio telefone u stanu, pa je baka morala da ode do komije na drugom spratu i da odatle pozove policiju.

Baka je dobro poznavala svog unuka i mnogo ga je volela. Policiji je prvo telefonom, a zatim, kada je pristigla patrola, i usmeno objasnila da se radi o licu sa psihikim tegobama koje nije nasilno prema lanovima porodice zateenim u stanu. Samim tim to je baka mogla da napusti stan videlo se da njoj i majci Miron nije ograniavao kretanje. Nije ih, dakle, koristio kao taoce.

Miron je jedino odbijao da napusti stan ili da u njega pusti patrolu policije. Zbog toga je pozvana posebna, za ovakve sluajeve obuena ekipa strunjaka koja je trebalo da pregovorima navede Mirona da se preda i odu u bolnicu.

Do ovog momenta sve je nesporno. Sada poinje ono to je sporno i o emu postoje najmanje dve verzije.

 

ta je bilo i ta im se snilo

 

etiri tog dana pristigla policajca Policijske stanice Zvezdara bili su Momir Mladenovi, eljko Velikovi, Nenad Ili i Milo Stojkovi. Umesto da se strpe i saekaju dolazak ekipe specijalista, ova etvorica ulaze u verbalni duel sa nesrenim mladiem.

Isprovociran neim to su mu policajci dobacili, Miron iz kuhinje uzima malu sataru za meso i iskae kroz prozor stana. Ovu verziju dogaaja daju oevici, lanovi Mironove porodice. Policija tvrdi suprotno: da Miron niim nije bio isprovociran i da je bezrazlono sa satarom u ruci krenuo na patrolu.

U tom trenutku je, po policijskom izvetaju, ispred prozora stana u kome je Miron boravio, bila samo trolana ekipa policajaca, jer je jedan od pristigle etvorke, navodno, otiao iza zgrade da osmotri situaciju. Od pomenute trojke, opet po policijskom izvetaju, dvojica slubenika su pobegla odmah kada je Miron iskoio kroz prozor, a na licu mesta je ostao samo Momir Mladenovi. Zato i on nije pobegao kao njegove kolege?

Iz Zapisnika komisije o razmatranju okolnosti upotrebe sredstava prinude potpisanog 24. decembra 2010. od strane glavnog policijskog savetnika Nikole Laketia, glavnog policijskog savetnika Neeljka Munjasa, policijskog savetnika Vasa Kobca i, kao zapisniara, samostalnog policijskog inspektora Dejana Bojovia ne vidi se ni gde su ostali pripadnici policijske patrole bili niti ta su radili. U Izvetaju se pominje samo Momir Mladenovi.

Ceo izvetaj je kao da su ga pisali osnovci, a ne visoki policijski slubenici. Tako se na jednom mestu navodi kako je pomenuti Mladenovi ispalio dva ili tri hica u vazduh, kao znak upozorenja, a da je zatim, navodno ivotno ugroen, ispalio nekoliko hitaca u pravcu nesrenog Mirona. Ovakva nepreciznost u pogledu ispaljenih metaka ne postoji ni u nekom seoskom lovakom drutvu.

Policijski slubenici due tano odreeni broj metaka i posle upotrebe vatrenog oruja lako se utvrdi koliko je hitaca ispaljeno. Nakon ove tragedije pristigla je kriminalistiko-tehnika ekipa koja je pronala sve aure i to uredno evidentirala. Iz obdukcionog zapisnika od 29. novembra 2010, potpisanog od strane dr Radojevia, dr Nikolia i dr Pavlekia proizilazi da je Miron pogoen sa pet metaka.

Policijska komisija je, dakle, lako mogla da utvrdi koliko je Mladenovi ispalio hitaca upozorenja: dva ili tri, kao i koliko je metaka ispalio u pravcu Mirona.

Problem je u tome to svedoci ove tragedije, sa izuzetkom pomenute policijske etvorke, tvrde da nije bilo hitaca upozorenja i da je Miron egzekutiran u pravom smislu te rei.

Da ovakav prikaz dogaaja nije bez osnova pokazuju i mnoge neloginosti koje se pojavljuju u daljem radu dravnih organa, kako same policije, tako i pravosua.

 

Zvezdarci - oprez

 

Pomenuta policijska komisija je u svom radu koristila samo ono to joj je odgovaralo, pa je tako dola do zakljuka da je policajac Momir Mladenovi ispravno postupio i Mirona liio ivota u krajnjoj nudi. Komisija nije uopte ni razmatrala obdukcioni nalaz, jer joj on nije iao u prilog.

U svom zapisniku trolana lekarska komisija je utvrdila da su etiri od pet rana nanetih Mironu iz vatrenog oruja bile smrtonosne. Ona peta, iako nije bila smrtonosna, morala je Mirona da onemogui u daljem kretanju, budui da je bio pogoen u butinu.

Policijska komisija, nasuprot ovome tvrdi da je Miron policajca Mladenovia oborio na zemlju i da je zatim na njega nasrnuo sa satarom u ruci, zbog ega je policajac morao da upotrebi vatreno oruje. I to ak pet puta, kako proizilazi iz obdukcionog zapisnika, iako je koristio poluautomatski pitolj CZ 99. Kao to vidimo, ovo oruje po policijskim tvrdnjama moe da ispaljuje i rafale.

Ve posle prvog pogotka u gornji deo tela, Miron je morao da izgubi svest i klone. Samim tim nije postojala potreba da mu se nanose ostale rane. Tako govore injenice, ali jedino ako je tana policijska informacija da je vatreno oruje koristio samo policajac Mladenovi, a ne i njegove kolege.

Obdukcioni zapisnik, koji je policijska komisija ignorisala, otkriva jo neke neloginosti iz slubenog izvetaja. Policija tvrdi kako se policajac Mladenovi nalazio na zemlji u trenutku kada je pucao u Mirona, koji mu se pribliavao u uspravnom poloaju.

Nesreni mladi je bio visok 183 cm, pa u kom god poloaju da se nalazio policajac na zemlji, visinska razlika izmeu cevi njegovog pitolja i ulaznih rana u gornjem delu Mironovog tela morala je da bude najmanje jedan metar. Kako je onda mogue da su kanali rana, u najboljem sluaju po policiju, blago navie, kada bi po logici morali da budu otro navie?

Postoje, meutim, bar dva kanala koja su tanad nainila u gornjem delu Mironovog tela koja idu nanie. Kako je mogue da policajac koji lei ili sedi na zemlji nanese ovakve povrede licu koje stoji iznad njega? Izgleda kako policija eli da prikrije ili da policajac Mladenovi nije bio na zemlji ili da su u Mirona pucali i ostali lanovi patrole. Ili i jedno i drugo.

U meuvremenu se u zatakavanje celog sluaja ukljuilo i domae pravosue. Zamenica vieg javnog tuioca u Beogradu Mirjana Jovanovi ve mesecima u nekoj fijoci dri predmet protiv policajca Mladenovia i njegovih sauesnika, ali tvrdi da vodi istragu, a da od suda nije zatraila pokretanje istranog postupka. A radi se o sumnji da je izvreno jedno od najteih krivinih dela, ije procesuiranje ima prioritet u odnosu na brojna laka dela.

Kada bi zamenica tuioca i odbacila krivinu prijavu, to bi omoguilo porodici nastradalog Mirona da podnoenjem zahteva za sprovoenje istrage ipak pokrene sudski postupak. Zbog toga tuilatvo, meutim, nita ni ne preduzima, ekajui da vreme uini svoje.

Pokojnog Mirona niko i nita vie ne moe da vrati meu ive. Njegova porodica oekuje, bar toliko, da se utvrdi prava istina i da se eventualni krivci za ovaj nemili dogaaj pravedno osude.

Policajac Mladenovi i trojica njegovih kolega jo uvek su u slubi, zbog ega bi stanovnici Zvezdare morali da budu posebno oprezni. I zabrinuti.

 

 

 

 

 

Ne akati meku

 

I u Smederevu pravosue pokuava zatakavanjem da amnestira policiju. Borko S. je pred istranim sudijom iz tog grada Mirkom ariem priznao delo koje mu se stavljalo na teret, a to je posedovanje narkotika.

U istoj izjavi, Borko je naveo i osobu od koje je nabavio drogu - Sreka Dogandia. Pomenuti je u tom trenutku bio ef odeljenja smederevske policije za suzbijanje narkotika.

Zbog ove injenice tuilac prisutan pri davanju izjave, Gordana Maksimovi, istog momenta odbija da preduzme istrane radnje protiv Dogandia tvrdnjom da ga je Borko optuio iz osvete zbog ranijih privoenja. Nita drugo u prilog eventualne nevinosti visokog policijskog slubenika tuilatvo nije uspelo da iznese.

Istraga bi mogla da ide i u prilog samog Dogandiu, jer bi se njome definitivno otklonile sve sumnje. Ali, postoji i mogunost da se to ne desi, ve da se utvrdi policijska umeanost u trgovinu narkoticima u Smederevu.

Iz tog razloga pravosue uti i zabija glavu u pesak, a sam inspektor mora da ivi pod teretom sumnje da umesto suzbijanja narkomanije on istu pospeuje.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane