Natrag

Milojevićava strana

Milojevićava strana

Kosjeri: tajna jedne muke

 

Kad Srbijaume bane u elektrane

 

U Kosjeriu sve je fantomsko, jedino su zarade optinskih monika realne, a njihove muke providne i ve viene

 

Igor Milanovi

 

 

Zamenik generalnog direktora JP Srbijaume dopisom od 21. januara 2011. obavetava predsednika optine Kosjeri Dragana Vujadinovia da to javno preduzee moe da odobri prenos prava korienja nepokretnosti na drugog korisnika. U tom smislu uz isti dopis dostavljena je i odluka Upravnog odbora JP Srbijaume o prenosu prava na korienje izvesnog broja parcela u korist optine Kosjeri.

Pomenutu odluku UO od 30. decembra 2010. potpisao je predsednik Momilo Koji. U obrazloenju se navodi kako je Skuptina optine Kosjeri na sednici odranoj 20. decembra 2010. "donela Odluku o donoenju prostornog plana jedinice lokalne samouprave - optine Kosjeri broj 350-10/09-02". Time su, navodno, bili ispunjeni uslovi za prenos prava korienja navedenih parcela.

Jedini problem je u tome to Skuptina optine Kosjeri nije zasedala dana 20. decembra. Kako se jasno vidi iz Slubenog lista optine Kosjeri 1/11 od 2. februara ove godine, odluka broj 350-10/09-02 doneta je tek na sednici poetkom februara i potpisana od strane predsednika skuptine Milana tulovia.

Kako su lanovi UO Srbijauma unapred znali ne samo da e ta odluka da bude doneta, ve i pod kojim e brojem da bude zavedena?

Iz nekog razloga, optinskoj vlasti u Kosjeriu je trebalo da se pomenuta odluka knjii kao izglasana jo u 2010. godini, pa je iz tog razloga i upuen dopis Srbijaumama sa lanim podacima o sednici skuptine koja nikada nije ni odrana.

Razlog za ovu urbu mogue je da lei u jednoj drugoj odluci izglasanoj na istoj sednici od 2. februara 2011. godine. Radi se o odluci o osnivanju drutva sa ogranienom odgovornou izmeu optine Kosjeri i Tek Energy DOO (koju u skuptini Kosjeri uporno piu kao Tek Energu).

Zajedniko preduzee Kosjeri elektrane treba da koristi postojee hidropotencijale na teritoriji optine u cilju proizvodnje elektrine energije. Za tu svrhu optina bi kao svoj osnivaki ulog unela pravo korienja potrebnog zemljita i stekla 10 odsto vlasnitva nad zajednikim preduzeem.

Tek Energy bi odradio ostatak za 90 odsto vlasnitva nad zajednikim preduzeem. Zanimljivo je da ova firma, u vlasnitvu Hydrovista AG iz vajcarske i prijavljena na adresi Prote Mateje 52 u Beogradu, raspolae osnivakim kapitalom od samo 500 evra.

U finansijskom izvetaju za svoju prvu godinu poslovanja, 2009, Tek Energy DOO navodi da ima ukupnu aktivu od samo 1.538.000 dinara i ni jednog jedinog zaposlenog. Zbog toga je razvrstano u mala preduzea.

Kako ovakvo preduzee moe da gradi hidrocentrale, makar i one male?

Trik koji se krije iza fantomske odluke Skuptine optine Kosjeri i saradnje sa isto tako fantomskom firmom lei u - korienju zemljita. elnici optine su namerili da pod maskom izgradnje malih hidroelektrana urede infrastrukturu o troku budeta. Zemljite oko planiranih centrala ve je dobrim delom u privatnom posedu optinskih glavonja, a njima e u narednom periodu biti dodeljene i parcele koje su dobijene od Srbijauma.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane