https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Policija pljaka

Policija pljaka

 

Drumski razbojnici otimaju i van drumova

 

Verovatno je Srbija jedina zemlja u svetu gde bilo ko iz bilo kog razloga moe da prijavi bilo koga sa kim je u svai, i da policija bez ikakvih dokaza, pa ak i bez zakonskih osnova, sankcionie prijavljenog graanina. A onda se jo imovina nevino opanjkanog koristi za podmirivanje dugova koje su policajci napravili kod lokalnog kafedije

 

Igor Milanovi

 

Reenjem etvrtog optinskog suda u Beogradu od 28. maja 2009. Vlada Pavlii je nasledio automobil svog preminulog oca. Ubrzo posle toga ga je i prijavio i registrovao na svoje ime.

Korienje pomenutog vozila neoekivano se za vlasnika zavrilo 26. januara 2011. godine i to na potpuno neoekivani nain.

Tog dana je kriminalistiki inspektor Jova Pilja iz policijske stanice Novi Beograd uz saradnju sa svojim efom Goranom Ivanoviem i veim brojem uniformisanih lica od zakonitog vlasnika oduzeo vozilo i o tome izdao potvrdu broj 44/11.

Inspektori su Pavliiu saoptili da tako postupaju na osnovu potrage za vozilom koju je izdao do danas neidentifikovani slubenik iz policijske stanice Novi Beograd, a na osnovu prijave izvesne Dragice Puzavac. Pomenuta gospoa, meutim, policiji nikada nije predala bilo kakav dokument pomou kojeg bi dokazivala da polae bilo kakvo pravo na vozilo.

Bukvalno je ispalo da svaki graanin moe da ueta u policijsku stanicu Novi Beograd i prvom slubeniku na koga naie izdiktira registarski broj automobila svog komije sa kojim je u zavadi, a policija e odmah da ode i vozilo zapleni.

Gospodin Pavlii je u meuvremenu policiji dostavio sva dokumenta koja govore da je on nesporni vlasnik automobila. Izmeu ostalog predao je originalni zapisnik o primopredaji vozila od 2. aprila 2008. koji je Verano remont DOO izdao pokojnom Pavliievom ocu. Policiji je prikazao i reenje etvrtog optinskog suda u Beogradu kojim je oglaen jedinim naslednikom pomenutog automobila.

Pavlii je bio i jo uvek jeste u posedu originalne saobraajne dozvole broj 883650 koju mu je izdala nadlena policijska uprava i kojom se potvruje da je on, Vlada Pavlievi vlasnik vozila koje mu potom bez ikakvog osnova oduzima druga policijska stanica.

Umesto da mu po prilaganju svih ovih dokumenata policija odmah vrati automobil, makar i uz obino izvinjenje da je dolo do zabune, inspektor Pilja tvrdi da to nije mogue, jer je, navodno, od zamenice javnog tuioca iz Prvog osnovnog tuilatva u Beogradu Svetlane Nenadi dobio pismeno obavetenje da su provere jo u toku.

O kakvim se to proverama radi i da li se one zaista i sprovode niko iz tuilatva nije hteo da objasni Pavliiu i njegovom advokatu Zoranu Vojvodiu, iako je od dana oduzimanja vozila do izdavanja usmene informacije bilo prolo vie od tri meseca.

Poto su se svi nadleni pravili mutavi, a vozilo bilo i dalje u rukama policije, Pavliiev pravni zastupnik protiv inspektora Jove Pilje 13. maja 2011. podnosi krivinu prijavu zbog zloupotrebe slubenog poloaja.

Kao osnova ove prijave posluio je lan Zakonika o krivinom postupku koji predvia rokove do kada oduzeti predmet mora da bude vraen vlasniku, ako u meuvremenu nije pokrenut krivini postupak. Ovaj rok je u sluaju Pavliia odavno proao, te se tako njegovo vozilo potpuno bespravno nalazi u policijskom posedu.

I danas, skoro pet meseci posle oduzimanja i davno poto su proli svi rokovi, automobil se i dalje nalazi u rukama policije, bez obzira to se Pavlii obraao svim relevantnim ustanovama u vezi svog sluaja. U maju mesecu je pisao i Slubi za kontrolu zakonitosti u radu MUP Srbije, bez da su ga odatle udostojili bilo kakvog odgovora.

Kako se saznaje, radnici stanice policije Novi Beograd su predmetni automobil obeali jednom beogradskom kafediji kod koga su ostali duni neke raune za potroeno jelo i pie. ak se sumnja da je vozilo ve i otueno i da iz tog razloga ne moe da bude vraeno pravom vlasniku, zbog ega se odugovlai sa reavanjem postupka.

 

 

 

 

Privatno zadravanje

 

Osim to otimaju automobile pripadnici srpske policije poinju da otimaju i ljude. Tako je nedavno patentiran jedan specijalitet ovdanjeg MUP-a. Po proverenim izvorima, graane koji im nisu po volji policija odvodi na takozvano uzimanje izjave od graana, a to nikako nije isto to i liavanje slobode. Uzimanje pomenute izjave sme da se obavlja samo u radno vreme i da traje najdue dva sata.

U vie sluajeva, meutim, policija je graane privodila sa ulice i drala ih due od predvienog roka, pa ak i u toku noi. O ovome je obavetena kancelarija Zatitnika graana koja u ovom trenutku proverava sve poznate sluajeve.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane