Natrag

Beli mantili

Beli mantili

Mito i korupcija: Kako je država kupila tamiflu

 

I ptice umiru ne verujući

 

Kako je bilo moguće da tamiflu isporuči preduzeće Velefarm ako je poznato da ono nije proizvođač, već samo distributer. Ako je preduzeće Roche d.o.o. iz Beograda predstavništvo kompanije F.Hoffmann - La Roche iz Švajcarske, zbog čega nije bilo moguće izvršiti nabavku lekova direktno od proizvođača i to prema ceni utvrđenoj u prvobitnom ugovoru? Sve to treba da utvrdi istraga, a bivši ministar Milosavljević treba da pripremi logičan odgovor

 

Ivan Ninić

 

Kad se u svetu 2005. pojavio virus H5N1 poznatiji kao virus "ptičjeg gripa" i u Srbiji je aktuelizovana tema nabavke leka tamiflu, efikasnog u otklanjanju simptoma gripa. Reč je o leku koji se u slobodnoj prodaji na tržištu lekova u Srbiji nalazi od novembra 2002. godine, a kako je u organizaciji tadašnjeg ministra zdravlja Tomice Milosavljevića tokom 2006. sproveden postupak nabavke tamiflua detaljno je ispitivala Budžetska inspekcija Ministarstva finansija.

Naime, prilikom budžetske kontrole finansijskog poslovanja Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut u Beogradu, Budžetska inspekcija je svoju kontrolu proširila i na Ministarstvo zdravlja. Kontrola je proširena na segment koji se odnosio na poslovni odnos Ministarstva zdravlja i firme Roche d.o.o. iz Beograda. Iz ove kontrole je 27. avgusta 2007. godine proizašao inspekcijski zapisnik (nalaz) broj: 401-00-607/2007-09, koji je sačinio budžetski inspektor Zoran Ilić.

 

Ugovor potpisan, pa se na njega zaboravilo

 

Sa generalnim i finansijskim direktorima ogranka švajcarske farmaceutske kompanije Roche d.o.o. Beograd ministar Tomica Milosavljević je 7. marta 2006. zaključio ugovor o planiranju rezervi leka tamiflu za slučaj epidemije u Srbiji. U ugovoru se precizira kako je u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Ministarstvo zdravlja obavestilo Roche d.o.o. da preduzima pripremne mere da se suprotstavi epidemiji gripa u slučaju njegovog izbijanja ili u slučaju vanrednog stanja. S tim u vezi, ministarstvo je odabralo lek tamiflu za antivirusnu upotrebu i saglasno je da kupuje robu od preduzeća Roche d.o.o, a preduzeće Roche d.o.o. je saglasno da isporučuje robu za upotrebu u slučaju epidemije gripa ili vanrednog stanja.

Dobavljač Roche d.o.o. je ugovorom garantovao rok upotrebe leka u trajanju od 60 meseci od datuma proizvodnje, dok je ministarstvo dalo garanciju da kupovina leka iz ugovora može da se koristi samo za namene javnog zdravlja u vezi sa epidemijom gripa, kako to definiše SZO. Dobavljač se ugovorom obavezao na isporuku 75.000 pakovanja tamiflua (pakovanje od 10 kapsula) i to po ceni od 1.146,00 dinara (bez PDV-a), a kao krajnji rok poslednje isporuke je određen mart 2007. godine.

Spomenuti ugovor, prema zaključku budžetskog inspektora uopšte nije realizovan, već je samo deset dana nakon njegovog zaključenja, tačnije 17. marta 2006. godine, Ministarstvo zdravlja uputilo dopis Institutu za zaštitu zdravlja Srbije Dr Milan Jovanović Batut. Ova ustanova je obaveštena da je došlo do prelaska smrtonosnog virusa H5N1 na domaću živinu i da postoji mogućnost da su zaraženi i ljudi koji su bili u kontaktu sa domaćom živinom. Iz tog razloga, prema nalogu ministarstva, neophodno je da se hitno sprovede postupak javne nabavke antivirusnog leka tamiflu kapsule 10x75mg u količini od 10.000 pakovanja, a što će biti finansirano iz budžeta Republike Srbije. Nakon toga, Institut Batut je 29. marta 2006. godine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama doneo odluku o pokretanju javne nabavke predloženog leka i to u naznačenoj količini.

Procenjeno je da će vrednost nabavke orijentaciono iznositi oko 20.000.000 dinara i formirana je komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Odlukom je bilo predviđeno da se sprovede hitna procedura nabavke i da se dodela ugovora izvrši u postupku sa pogađanjem, bez prethodnog objavljivanja tendera. Ali iz Uprave za javne nabavke stiglo je negativno mišljenje. Sprovođenje nabavke sa pogađanjem nije bilo dopušteno, jer je utvrđeno da postoje četiri konkurentna ponuđača za nabavku leka. Prema mišljenju i dopisu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, mogući ponuđači na teritoriji Srbije, koji ispunjavaju zahteve za javnu nabavku leka tamiflu kapsule 10x75mg su veletrgovine Velefarm, Jugohemija, Erma i Adoc.

 

Posrednik i nova cena leka

 

S obzirom da je prvobitna tenderska odluka poništena, direktor Instituta Batut je 19. jula 2006. doneo novu odluku o pokretanju javne nabavke istog leka, iste količine, sa istom procenjenom vrednošću, ali ovog puta u otvorenom tenderskom postupku. Rok za dostavljanje ponuda je istekao 21. avgusta 2006, nakon čega je tenderska komisija konstatovala da su blagovremeno pristigle tri ponude beogradskih firmi i to Velefarm lekovi, Jugohemija farmacija i Adoc. Tri dana kasnije, 24. avgusta 2006, sačinjen je i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tamiflua.

U zapisniku je navedeno da je nabavka sprovedena na osnovu naloga ministra zdravlja, da je prema kriterijumu "ekonomski najpovoljnije ponude" komisija izabrala ponudu preduzeća Velefarm lekovi d.o.o. iz Beograda. Komisija je predložila da se sa ovim ponuđačem zaključi ugovor o nabavci. Već 20. novembra 2006. između Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut i preduzeća Velefarm lekovi d.o.o. iz Beograda, potpisan je ugovor o kupoprodaji 10.000 pakovanja leka tamiflu kapsule 10x75mg. Ugovorena cena ovog leka po pakovanju iznosila je 1.953,70 dinara (bez PDV), što je za 10.000 pakovanja činilo ukupnu cenu od 21.099.960 dinara sa porezom. U skladu sa ovim ugovorom i fakturom preduzeća Velefarm lekovi d.o.o. iz Beograda, a na osnovu rešenja ministra Tomice Milosavljevića, iz budžeta Republike Srbije na račun Instituta Batut je 25. decembra 2006. izvršen prenos 21.099.960 dinara.

Već narednog dana Institut Batut je izvršio svoje obaveze plaćanja prema dobavljaču na pravno regularan, ali i te kako čudan način. Deo fakturisanog duga u iznosu od 17.280.960 dinara Institut je preneo na račun firme Roche d.o.o. i to na osnovu ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji), koji je zaključen 12. decembra 2006.

Naime, ovaj ugovor o cesiji je predviđao da Velefarm lekovi d.o.o. svoja potraživanja od Instituta Batut ustupi firmi Velefarm a.d. holding, a ova firma potraživanja ustupi cesionaru Roche d.o.o. iz Beograda. Na ovaj način je iznos od 17.280.960 dinara direktno uplaćen firmi Roche d.o.o. dok je preostali iznos od 3.819.000 dinara uplaćen na račun stvarnog dobavljača Velefarm lekovi iz Beograda.

 

Razlika u ceni 8,7 miliona dinara

 

Dakle, ako se rezimira finansijski aspekt nabavke leka tamiflu koju je kontrolisao budžetski inspektor Ministarstva finansija, lako se mogu izvući određeni zaključci. U formalno pravnom smislu propusta nije bilo jer je u svemu poštovana procedura javne nabavke propisana Zakonom o javnim nabavkama, ali je moguće naneta šteta budžetu. Kako? Prvi ugovor Ministarstva zdravlja sa firmom Roche d.o.o. iz Beograda je definisao je cenu pakovanja leka tamiflu na iznos od 1.146,00 dinara (bez PDV), a da pritom ova nabavka uopšte nije izvršena. Bez obzira na to, samo dve nedelje nakon zaključenja ugovora sa prvobitnom cenom, ministar Tomica Milosavljević je inicirao novu, hitnu nabavku, potpuno istog leka. Tako je drugim ugovorom sa firmom Velefarm lekovi d.o.o. iz Beograda prihvaćena i ugovorena cena leka tamiflu od 1.953,70 dinara (bez PDV).

Dakle, radi se o razlici u ceni od 807,70 dinara po kutiji (pakovanju), a reč je o količini od 10.000 kutija. Nabavka po drugom ugovoru je izvršena po višoj ceni, a što je sa porezom fakturisano na iznos od 21.099.960 dinara, iz čega se može zaključiti da je cena bez poreza iznosila 19.537.000 dinara. Da je lek kupljen po prvobitnom ugovoru i po ceni firme Roche d.o.o., onda bi 10.000 pakovanja leka koštalo budžet 11.460.000 dinara, odnosno 12.376.800 dinara sa porezom. Po tome je budžet Republike Srbije na razlici u ceni oštećen za 8.723.160 dinara. Ono što je posebno interesantno, jeste činjenica da je iz budžeta Srbije iznos od 17.280.960 dinara, preko ugovora o cesiji, direktno uplaćen firmi Roche d.o.o. sa kojom poslovni odnos nije imala država već firma Velfarm lekovi d.o.o.

 

Objašnjenje ministra Milosavljevića

 

Povodom nabavke leka tamiflu pod ovakvim okolnostima koje je utvrdila Budžetska inspekcija reagovao je i ministar Tomica Milosavljević. On je u postupku budžetske kontrole lično Đuri Rastoviću, načelniku Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, u pisanoj formi poslao svoju verziju. Ministar dopis započinje objašnjenjem šta je ptičji grip, šta znači termin "pandemija" i kakve posledice virus ostavlja usled nepripremljenosti država za brzo reagovanje "na veliki broj obolelih i umrlih lica u kratkom vremenskom periodu". On kaže da je lek tamiflu u Republici Srbiji "registrovan jedino od proizvođača F.Hoffmann - La Roche (Švajcarska) i ni jedan paralelni antivirusni lek nije registrovan, tako da se pristupilo pregovorima sa navedenim ponuđačem".

Za prvobitno potpisani ugovor Milosavljević tvrdi da je to bilo samo planiranje količine leka za slučaj nastupanja pandemije, jer "zbog aktuelne epidemiološke situacije F.Hoffmann - La Roche nije bio u mogućnosti da proizvede dovoljne količine koje su u tom trenutku od svih evropskih zemalja tražene". Međutim, kako je u Srbiji u međuvremenu došlo do prelaska smrtonosnog virusa H5N1 na domaću živinu, ministar u svom objašnjenju priznaje da je izdao nalog "da se sprovede hitna nabavka raspoloživih količina leka tamiflu na tržištu i to koliko je u tom trenutku bilo na raspolaganju u Srbiji, a u skladu sa tržišnim cenama". Ovakav postupak kupovine ministar Milosavljević objašnjava rečima: "Hitna kupovina drugih 10.000 kutija tamiflu nije sprovedena po sporazumu o planiranju rezervi od 75.000 kutija, jer pomenuta količina nije postojala na tržištu Srbije, pošto nije bila proizvedena, tako da se cena iz Sporazuma o planiranju nije odnosila na ovu nabavku, već na eventualnu nabavku 75.000 kutija".

Milosavljević kaže da planirana, odnosno ugovorena nabavka nije realizovana ni u 2007. godini, zbog privremenog budžetskog finansiranja, a samim tim i nedostatka sredstava na budžetskim pozicijama Ministarstva zdravlja. "U svakom slučaju sporazum od 75.000 kutija po povlašćenoj ceni, tek treba da bude realizovan", naveo je ministar.

Dakle, prema verziji ministra Milosavljevića, ugovoreno je planiranje rezerve tamiflua od 75.000 kutija, a kada je trebalo isporučiti svega 10.000 kutija, to nije bilo moguće, jer ta količina "nije postojala na tržištu Srbije".

Nameće se pitanje kako je onda moguće da tu količinu isporuči preduzeće Velefarm ako je poznato da ono nije proizvođač, već samo distributer. Ako je preduzeće Roche d.o.o. iz Beograda predstavništvo kompanije F.Hoffmann - La Roche iz Švajcarske, zbog čega nije bilo moguće izvršiti nabavku lekova direktno od proizvođača i to prema ceni utvrđenoj u prvobitnom ugovoru?

 

(Uz saglasnost autora tekst je prenet sa sajta http://www.pistaljka.rs)

 

Prema verziji ministra Milosavljevića, ugovoreno je planiranje rezerve tamiflua od 75.000 kutija, a kada je trebalo isporučiti svega 10.000 kutija, to nije bilo moguće, jer ta količina "nije postojala na tržištu Srbije"

 

 

 

 

Beli mantili

 

Plaćam da me ignorišu

 

 

Poštovani,

 

Na Medicinskom fakultetu Novi Sad 2003. oformljen je smer Zdravstvena nega. Do danas je upisano preko 750 studenata, a preko 100 je diplomiralo. U početku se deo studenata finansirao sam, a od pre koju godinu svi upisani su na budžetu. Smer u sličnom obliku postoji u celom svetu.

Problem je što kod nas nije priznat. U KCV postoje glavne sestre sa srednjom školom, kojima se računa viša zbog položaja, a mi koji završimo fakultet radimo kao sestre sa srednjom školom! Toliko mi se i plaća!

Obraćali smo se i Inspekciji za visoko obrazovanje, koja kaže da je to pitanje za Ministarstvo zdravlja i tako u krug... Sa druge strane, nema razumevanja ni od strane Komore. Ja lično podigla sam tri kredita, jedan na drugi, platila godinu, sada smo u dugovima i ja i moja deca... a diplomom mogu da... ne kažem šta...

Želela bih da ostanem anonimna samo zbog toga što sam zaposlena u KCV i samohrani roditelj... moju priču možete proveriti...

 

                                                              Autorka poznata redakciji

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane