https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Sudovanje

Sudovanje

Ponitena graevinska dozvola posle 16 godina

 

Nikad nije kasno za nepravdu

 

Niko vie u Srbiji ne moe da garantuje da oni koji se danas pridravaju odluka nadlenih organa sutra zbog toga nee biti kanjeni. U ludoj dravi pravosue se potpuno otgrlo kontroli zdravog razuma

 

M. Grabe

 

Milan urovi, korisnik zemljita u ulici Repikoj broj 32 u Beogradu sklopio je maja 1996 .ugovor sa stambenom zadrugom Brodarac po kome je zadruga imala da dovri izgradnju objekta i isplati korisniku 40.000 tadanjih novih dinara i zauzvrat postane vlasnik polovine kue. Zadruga svoje obaveze nikada nije ispunila, ali je Jugoslovenskom renom brodarstvu ustupila stan u pomenutoj kui na koji nije imala pravo.

JRB sa svoje strane porodici Babi dozvoljava korienje spornog stana oko koga se u meuvremenu pokree i sudski spor, ali radniki savet tog preduzea stan izuzima iz otkupa ba zbog nereenih imovinsko-pravnih odnosa.

U meuvremenu urovi sklapa ugovor sa Milanom Bogavcem kome dozvoljava nadgradnju kue, sa im se u pismenoj formi sloio i JRB.

Porodicu Babi u to vreme niko nita nije pitao, jer se oni ni u kojoj kombinaciji nisu pojavljivali kao suvlasnici objekta ili na bilo koji drugi nain zainteresovana strana.

Sa kompletnom i urednom dokumentacijom urovi dobija graevinsku dozvolu 1993. godine na osnovu koje je Bogavac izvrio nadziivanje, a onda nastaje sudska raomonijada.

Sada se odjednom pojavljuju Babii koji su na voleban nain, mimo odluke nadlenog organa JRB-a od tog preduzea uspeli da otkupe stan pod sporom, pa naknadno podnose tubu protiv reenja Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i graevinsku inspekciju grada Beograda.

esnaest godina posle izdavanja graevinske dozvole Okruni sud u Beogradu uvaava tubu Babia i ponitava dozvolu za nadogradnju. Veem koje donosi ovakvu presudu predsedavala je sudija Mirjana Aranelovi. Presuda zainteresovanoj strani, Milanu Bogavcu, nikada nije bila dostavljena ve je on za istu sasvim sluajno saznao.

Razlozi zbog kojih je presuda uvana kao dravna tajna lako su vidljivi. Sudsko vee na strani tri u obrazloenju navodi kako Bogavac navodno nije dostavio odgovor na tubu. Poto je sudu dostavljen dokaz da je na tubu ne samo dat odgovor, ve priloeni i odgovarajui dokazi, u arhivi odjednom pronalaze celokupnu dokumentaciju. Sada sud vie nije imao kud i presuda je morala da bude izmenjena.

To se i desilo, ali se izmena ne odnosi na izreku, ve na obrazloenje u kome sada stoji kako je Bogavac odgovorio na tubu. Sud, meutim, ne menja deo obrazloenja sa tree strane koji doslovno glasi: "Ocenom navoda tube, odgovora na tubu tuenog i zainteresovanog, kao i na osnovu celokupnih spisa sud je naao da je tuba neosnovana."

Dakle, u izreci sud prihvata tubu, a u obrazloenju istu odbacuje!? Da li su sudije bile samo pijane ili je neto drugo po sredi?

U meuvremenu je jedena od sudija, koja je bila lan vea postala predsednica Upravnog suda u iju nadlenost je preao pomenuti predmet. I pored toga, umesto da samu sebe izuzme, ona donosi odluku kojom odbacuje zahtev Bogavca za obnavljanje postupka smatrajui, sada kao predsednik suda, da ni kao obian sudija nije mogla da pogrei. Osim rimskog pape jedino su jo pojedine srpske sudije po definiciji nepogreive.

Ostaje potpuno nejasno ta sada Bogavac treba da ini, poto je sud posle 16 godina ponitio graevinsku dozvolu na osnovu koje je zidao. Kakva je to pravna drava i gde je pravna sigurnost kada svaka odluka, svaka dozvola i svako reenje mogu retroaktivno i bez dranja bilo kakvih rokova da budu poniteni? Da li graani uopte imaju obavezu da se dre odluka nadlenih dravnih organa za koje se ne zna da li e u nekoj dalekoj budunosti da budu ponitene?

Bogavac je posle svega podneo i krivine prijave protiv aktera ove pravosudne lakrdije i o svemu obavestio Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva. Mala je verovatnoa da e bilo ko iz ovih institucija da reaguje, jer kao to se zna "vrana vrani oi ne vadi".

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane