https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

ivot, profit i porodino preduzetnitvo u Ministarstvu ivotne sredine (1)

 

Oistimo ih!

 

Kako bi javnost upoznao sa deavanjima u Ministarstvu ivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Tabloidov izvor iz vrha ove dravne institucije odluio je da na videlo iznese sve ono to se svakodnevno deava daleko od oiju javnosti, a nespojivo je sa zakonima i moralom, u nadi da e nove vlasti uskoro istraiti kriminalne radnje one prethodne...

 

Eko-insajder 2

Kad se kae da je neko pomonik ministra, dakle dravni slubenik kao to je Neboja Pokimica, pomonik ministra u Ministarstvu ivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, prirodno je pomisliti kako on radi u interesu Republike Srbije i njenih graana, od ijih para i dobija mesenu platu od oko 120.000 dinara (ovo, naravno, nije jedino meseno primanje koje on ima, ali...). Gospodin Pokimica istovremeno radi i za stranu firmu-organizaciju pod nazivom SEEFED (http://www.seefed.eu) registrovanu u Briselu, Belgija.

Pomenuta organizacija, koja svakako nije niti dobrotvorna, niti neprofitna (budui da od svojih lanica i klijenata i te kako naplauje novac za lanarinu i obavljene usluge) bavi se identinom delatnou kao i ministarstvo u kojem je gospodin na poziciji pomonika ministra (dakle, u pitanju je tematika ivotne sredine).

Da li je ovo normalno, da li je uopte legalno, a da ne pominjemo da li je moralno? Jer, re je o istoj zloupotrebi slubenog poloaja, poslovnih veza, uticaja i poznanstava, kao i poverljivih i korisnih informacija (i sve to iz pozicije jednog visokog dravnog slubenika) zarad promovisanja i irenja linog privatnog biznisa (on je u SEEFED-u istovremeno i nacionalni projektni koordinator za Republiku Srbiju, dok je u ministarstvu pomonik ministra).

Pored navedenih primanja, gospodin Pokimica je takoe angaovan od Akreditacionog tela Srbije kao struni ocenjiva, i na tim poslovima, uz minimalni utroeni trud, na mesenom nivou uzima pristojne novane sume. Koliko je poznato gospodin Pokimica je svakako i stranaki ovek (to i ne udi budui da se na mestu na kojem jeste nije naao pukom sluajnou ili ga zasluio time to je izuzetno vredan i izrazito pametan mladi ovek), a pria se i da je u vie upravnih odbora (to takoe nimalo ne iznenauje, a verujemo da i to nije teko proveriti kako bi se dobile precizne informacije i u ovom pogledu).

I pored trenda optimizacije dravne uprave, Pokimica uspeva da u okviru ministarstva zapoljava svoje prijatelje, kao i rodbinu bliskih saradnika i poslovnih partnera, i to u trenutku kada je na hiljade mladih, vrednih i sposobnih ljudi na birou bez ikakve nade da u skorije vreme pronau bilo kakav posao, a svakako ne onaj za koji su se godinama mukotrpno kolovali...

Skoranji primer je zapoljavanje u rekordnom roku gospodina Filipa J. u Odeljenju za upravljanje projektima (na lino insistiranje gospodina Pokimice, svakako). Sluajnost? Naravno da nije. Naime, Filip. J. je sin Anelke Mihajlov, bive ministarke ivotne sredine, dugogodinjeg bliskog poslovnog saradnika gospodina Pokimice, partijskog kolege kao i faktiki glavnog oveka Nevladine organizacije "Ambasadori ivotne sredine". Zato nikako i ne udi to je gospoa Mihajlov (i ljudi iz njene organizacije) angaovana kao "vrhunski ekspert" na vie projekata za koje je ovaj pomonik ministra zaduen, a takoe je zbog svojih poslovno-drugarskih veza sa njim ukljuena u sva druga aktuelna deavanja, radne grupe i sl. u vezi sa Ministarstvom.

To je i jedan od glavnih razloga zbog kojeg se uglavnom sve druge nevladine organizacije u oblasti ivotne sredine u Republici Srbiji nalaze u senci i tretirane su kao "graani drugog reda". Da li zaista elimo takav tretman prema nevladinom sektoru u trenutku kada je put RS prema EU (barem se tako ini) jasno definisan? Jesu li to evropske vrednosti kojima (deklarativno) teimo?

Hoe li EU tolerisati ovakve stvari, koje usput nanose i trajnu tetu meunarodnom imidu Srbije? A kada je o zapoljavanju re, treba pomenuti i najnoviji primer - Projekat "Podrka sprovoenju Nacionalne strategije odrivog razvoja Republike Srbije" u okviru kog je nedavno bio raspisan konkurs za etiri radna mesta.

Ovaj projekat (koji finansira Vlada Kraljevine vedske, preciznije vedska agencija za meunarodnu razvojnu saradnju) bio je pod okriljem Kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije Boidara elia, pa kako je eli dao ostavku, sudbina projekta bila je neizvesna. Na lino insistiranje, lobiranje i zalaganje Neboje Pokimice, projekat se "preselio" u Ministarstvo ivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja - nesumnjivo zato to gospodin Pokimica naprosto gori od elje da se zbog opte dobrobiti svih graana bavi odrivim razvojem u Republici Srbiji...

Budui da je gospodin Pokimica sada takorei "glavni odgovorni" za ovaj projekat, on ima i izuzetno veliki uticaj na to ko e biti primljen na navedena radna mesta. Da li e to zaista biti najbolji i najprikladniji kandidati za ove etiri pozicije (a bilo je, prema naim saznanjima, itavo brdo prijava - to je apsolutno razumljivo budui da su uslovi i vie nego dobri, a plata daleko, daleko vea od republikog proseka)? To e, kao i do sada, po svoj prilici biti njegovi prijatelji, poslovni partneri, poznanici, rodbina, zemljaci i slina bratija...

Takoe, u okviru svog sektora, Pokimica ima i jednu od tzv. zlatnih koka ministarstva, pomenuto Odeljenje za upravljanje projektima. To je mesto sa kojeg praktino ima direktan uticaj na znaajne tokove novca - u pitanju su mnogobrojni projekti koje finansira EU, kao i drugi projekti bilateralnog karaktera. Naravno, ovo takoe znai da ima i poprilian uticaj kada je u pitanju zapoljavanje i angaovanje njemu bliskih i bitnih osoba na tim istim projektima.

Jo jedna od veoma zanimljivih linosti u ministarstvu jeste dravni sekretar gospodin Nemanja Komazec, tvorac politike "odricanja od dnevnica" i svih drugih eventualnih trokova slubenih putovanja (ovo naravno vai samo za slubenike, ali svakako ne i za rukovodei kadar). Ova se politika ogleda u tome da maltene svaki slubenik koji negde putuje mora da potpie izjavu kojom se "samoinicijativno" odrie dnevnica i svih drugih trokova na raun ministarstva (poto u protivnom nee dobiti reenje za slubeni put, tj. jednostavno nee otputovati - praktino ista ucena).

Treba li uopte pomenuti da je ovo apsolutno protivzakonito? Ovo se takoe zaista veoma lako moe proveriti poto se u finansijskoj slubi ministarstva nalazi hrpa takvih potvrda koje su slubenici bili primorani da potpiu.

Inae, gospodin Komazec je poznat i po tome to je protiv njega i njegovog kolege Bojana uria (takoe dravnog sekretara) Dravna revizorska institucija podnela 11, odnosno est prijava za pokretanje prekrajnog postupka zbog nenamenskog troenja novca.

Ovaj bilans bi sigurno bio i daleko gori da gospodin Komazec na mesto internog revizora u ministarstvu nije zaposlio svog kolskog druga arka V., dajui mu solidnu platu i raznorazne druge beneficije i bonuse. A gospodin uri je poznat sa sajta "Oistimo Srbiju" i plaen je neverovatnih 26.000 evra, a koji je uraen u CMS (nepostojeem) programskom jeziku koji je jasan valjda samo njemu i grupi programera koji su ga radili!

Ono to treba posebno apostrofirati kada se govori o troenju para poreskih obveznika jeste i isplaivanje znatnih suma novca odreenim ljudima zaposlenim u ministarstvu za uee u raznoraznim (mahom "fantomskim") komisijama, a tu je i isplaivanje prekovremenih radnih asova (i to takoe mahom jednim te istim ljudima, koji su zasigurno toliko vredni da im radni dan traje i preko 24 asa), pa se neretko deava da npr. sekretarica u kabinetu ima vea mesena primanja od mnogih visokoobrazovanih slubenika ministarstva to je veoma logino, zar ne?

Sve ovo moe se proveriti u spiskovima zaposlenih, njihovim mesenim primanjima (redovnim i prekovremenim), kao i spiskovima svih komisija u ijem "radu" uestvuju. Pa da se jednom konano podvue crta i jasno vidi ko je i koliko novca poreskih obveznika dobio za svoj rad i zalaganje.

Da li su zaista bilo kom ministarstvu ili bilo kojoj dravnoj ustanovi potrebni ovakvi ljudi? Ljudi koji e bez imalo ustruavanja i trunke stida raditi samo i iskljuivo u svom linom interesu i u svoju linu korist - dobijajui pritom novac za platu (i druge beneficije) od poreskih obveznika, tj. graana Republike Srbije? Odgovor je svakako ne i krajnje bi vreme bilo da se ovakva vrsta ljudi najzad i jednom za svagda iskoreni iz dravne uprave.

(Nastavie se)

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane