https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Razaranje

Razaranje

Kome je i zbog eka u interesu doivotno razvlaenje i nesolidno izvoenje radova zatite kulturnih dobara

 

tetoine nemaju prijatelje - oni imaju svoje ljude

 

Ko su lanovi republike Velike tetoinske loe za urnisanje spomenika kulture? Kako su se na realizaciji udruenog zloinakog poduhvata udruile snage kumova, erki, snaja, mueva, sinova, rotarijanaca, ocvalih baba, arhitekata, etnologa, arheologa, unuka, konceptualista i ostalih interesno povezanih tihova? Ko se sve prethumno bavi urnisanjem spomenike batine? Kako je prelaskom iz prethumnog u posthumno stanje u nekim sluajevima spreeno dalje urnisanje spomenika kulture? Kako se na primeru slube zatite kulturnih dobara potvruje poslovica da riba smrdi od glave?

Stanislav ivkov

 

Kada se pogleda obim diletantizma, neprofesionalizma, nepotizma, stranakih kljueva i svega ostalog to praktino svakodnevno izbija na povrinu, postavlja se pitanje da li su u Srbiji ama ba svi po ponaanju najsliniji onoj trojici majmuna - od kojih jedan pokriva oi, drugi ui, a trei usta - pravei se da nita ne znaju. U svakom sluaju, na najgori nain potvruje se stara narodna poslovica koja kae da riba smrdi od glave. To najasnije potvruje situacija u krovnim ustanovama zatite kulturne batine u kojima su na mestima direktorki Narodnog muzeja i Republikog zavoda za urnisanje spomenika kulture dve najvee direktorske-tetoine u itavoj istoriji zatite kulturne batine, odnosno kako se to sada ini, doivotna vriteljka ovih funkcija dr Tatjana Cvjetianin i Vera Pavlovi-Lonarski, koje e po svemu sudei postati pravi pravcijati eksponati u ostacima ustanova koje su tako uspeno urnisale.

Ruilaki klan

Ni u drugim ustanovama ovog znaaja nije mnogo bolje. Sistematsko urnisanje ustanova kulture sistematski je sprovoeno i u Novom Sadu, gde sadanja direktorka Tijana Palkovljevi sada naveliko kopira sve tetoinstvo koje je napravila prethodna direktorka Branka Kuli, koja je pak proteirala svog mua Ratomira i sina Luku, zaposlenog u Muzeju savremene likovne umetnosti Vojvodine. Tu je tek zaposlen itav niz drugih tetoina: izvesna Svetlana Mladenov, koja je zajedno sa kerkom Sanjom Koji-Mladenov uspeno urnisala panevaki Centar za kulturu, a ako se zna da je tamo doskora direktor bio izvesni ivko Grozdani Gera, koji se svojevremeno "proslavio" simulirajui kopulaciju sa Metrovievom statuom u Narodnom muzeju, to zaista sve govori i o Geri i o savremenoj umetnosti uopte! itav novosadski tim ovog udruenog zloinakog poduhvata ima i svoje zatitnike i pokrovitelje.

Tu zasigurno spada siva eminencija srpske istorije umetnosti, izvesni prof. dr Miroslav Timotijevi, ija se uloga uglavnom svodi na to da lupa peate saglasnosti na sve to zamisle Palkovljevika ili neko od klana Kuli. U istu tu tetoinsku ekipu spada i izvesni Milorad uri, pokrajinski sekretar za kulturu i panevaki zet, koji je veoma uspeno kreativno doprineo uruavanju kako stalne postavke Muzeja Vojvodine, tako i ugleda ove ustanove kojoj je oduzeto pola zgrade kako bi se smestio skaredni Muzej savremene likovne umetnosti, a sve ovo uz blagoslov ve pomenute Branke Kuli, predsednice Upravnog odbora Muzeja Vojvodine. urievo tetoinstvo imalo je teke posledice i na obnovu tvrave u njegovom rodnom Vrcu, za koju je nenamenski u vie navrata delio pozamana sredstva i to upravo Gradskom muzeju u Vrcu koji po zakonu uopte nije nadlean za zatitu nepokretnih spomenika kulture. U isto to vreme novac je dodeljen i za ureenje nekakvog bizarnog Regionalnog centra za konzervaciju, a posebna je pria o urievim mahinacijama i nemanenskoj dodeli sredstava rodnom gradu njegove druge ene Panevu, gde je novac, umesto za arheoloka istraivanja lokaliteta izuzetnog znaaja kraj sela Starevo, dodeljen izradi projektne dokumentacije za svojevrsni bambilend, a sve naravno po liniji utog preduzea!

U reiji iste firme uspeno je straen novac i u Kikindi na bizaran projekat pod imenom "Mamut fest" gde je u reiji tamonje direktorke Lidije Milainovi straeno najmanje 250.000 evra ninata, osim na kojekakve radionice i sline budalatine, dok su muzejski eksponati bacani na deponiju! U Beogradu pak neometano deluje itav niz drugih tetoina. Tako je i dalje vrlo prisutan bivi pomonik biveg ministra kulture Miladin Luki koji se na poslu bavi projektovanjem nakaznih konaka i postmodernih klozeta, dok u isto to vreme kao tezgu naokolo gradi i nakazne crkvetine po narudbini Crkve.

Naravno, tu je i kumovski par dr Marko Popovi, poznatiji kao Marko Pacov, koji sada odlazak u penziju i manje prihode uveliko nadoknauje predsedavanjem svim moguim i nemoguim komisijama pri Ministarstvu kulture, i Gordana Simi, takoe lan komisija, inae njegova venana kuma i doivotni strunjak za razvaenje konzervacije utvrenja i gradova. Naravno, tu su i raznorazne prethumne penzionerske tetoine, oliene u likovima i nedelima arhitektica Olivere Markovi-Kandi i Milke anak-Medi, koje su - osim nenadoknadive tete koju su poinile tokom radnog veka! - sada kao penzionerke prethumno zapele da spreavaju popravku iste te tete, a anak-Medi je jo za sve to nagraena i nacionalnom penzijom! U tu gerijatrijsku prethumnu ekipu "strunjaka" spada i izvesni Mirko Kovaevi, zahvaljujui ijem tetoinstvu je izgorelo pola Hilandara, koji je za to nagraen mestom rukovodioca obnove istog tog manastira, a sve to uz svesrdni blagoslov Ministarstva kulture Srbije koje je formiralo sve mogue i nemogue komisije kako bi se ono malo raspoloivog novca dodelilo bivim i sadanjim eminencijama urnisanja spomenika kulture!

Zahvaljujui svemu ovome, doslovce se raspadaju zidovi i freske u Mileevi, Sopoanima, Gradcu, gde se iz neomalterisanih zidova crkava voda cedi kao iz sunera i na kojima ne treba nita raditi jer su se freske prekrivene naslagama izluenih soli navikle na vlagu, ba isto kao i arheoloka nalazita poput Gamzigrada, Medijane, Pontesa. Ali je zato tetoinama predvoenim ve spominjanim Miladinom Lukiem i Markom Popoviem mnogo zasmetalo to se neko drznuo i za kratko vreme kvalitetno obnovio crkve u Pekoj patrijariji i kompleks Lepenskog vira koji su do obnove bili idealni primeri doivotnog razvlaenja radova i tetoinstva, to je izgleda neto najnormalnije, jer kako to gordo zvui biti doivotni "konzervator" ili "rukovodilac" nekog naunoistraivakog projekta! Ipak, naao se neko da jednom takvom doivotnom rukovodiocu, u ovom sluaju dr Marku Popoviu, stane na put jer je on za 40 godina uspeo da eprkajui istrai svega 12 odsto povrine Beogradske tvrave, pa je stoga na zahtev gradonaelnika Beograda Dragana ilasa pothitno oteran u penziju kako bi radove preuzeo neko mlai, agilniji i struniji!

Velika muzejska loa

Meu arhitektama se po svom tetoinstvu istie i najidealniji primerak nepotizma, izvesni Slobodan Barii, koji ve vie od 20 godina unitava manastir Studenica, usput letujui sa itavom porodicom o troku Zavoda u samom manastiru, pa je ostalo zapameno da mu je prvih godina boravka daleko vanije bilo da vodi rauna da mu tada mali sini ne upadne u kreanu, nego da vodi rauna o tome ta se i kako radi na spomenicima. U meuvremenu se stanje utoliko promenilo to je sini odrastao i sada kao saradnik uestvuje u doivotnim radovima svog oca! Jo jedna tetoina doskora je bila vrlo aktivna u sistematskoj devastaciji spomenika, ali je njegovom smru urnisanje makar nakratko umanjeno! Re je o izvesnom Ljubinku Dragieviu iz Instituta za ispitivanje materijala, koji se "proslavio" eksperimentima po tajnim recepturama za maltere sa raznim polivinilskim vezivima, kojima je malterisao mermerne i kamene fasade na brojnim spomenicima.

Jo jedna doivotna tetoina relativno nedavno je otila na onaj svet. Re je o izvesnom Vojislavu Korau, koji je kao predsednik Upravnog odbora i raznoraznih komisija pri Republikom zavodu vrlo uspeno zaustavljao kvalitetne radove kako bi omoguio neometano tetoinstvo svojih studenata-postdiplomaca Milke anak i Olivere Kandi. Verovatno potresena Koraevom smru, u penziju je naprasno otila i njegova najintimnija saradnica dr Marica uput, koja je dugo godina kao predsednik Upravnog odbora aminovala sve nebuloze direktorke Muzeja Tatjane-Cvjetianin i njenog dvorskog arhitekte Milana Rakoevia, koji je "uspeno isprojektovao" novi muzej sa etiri kafane i staklenom kupolom odozgo! Ipak, zahvaljujui neijoj zdravoj pameti, itav komplet je razotrkiven, ali do sada niko nije odgovarao za nametanje "poslia" sa zakupom magacina kumu direktorkinog mua!

Inae, i dalje je vrlo aktivna tzv. velika muzejska loa sa isturenim seditem u restoranu Little Bay u Dositejevoj ulici, a direktorka Tatjana Cvjetianin svoje poslunike nagrauje plaanjem raznoraznih opskurnih doktorata muzejskim sredstvima i tolerisanjem nerada i sukoba interesa, o emu najbolje svedoi primer operativne direktorke Bibike orevi, koja umesto da se bavi operativnim direktorovanjem, rukovodi pomodnim projektom prouavanja etno-keramike u Zlakusama, to se svodi na prodaju crepulja i saeva. Ako je Muzej zaista u tako loem stanju i ako je potrebna rekonstrukcija i obnova, nikome nije odgovaralo da se to uradi na najracionalniji nain, nego su umesto toga pravljene direktne viemilionske nagodbe po sistemu "ja tebi grofe - ti meni vojvodo".

Sa dvorskim arhitektama, kunim prijateljima i kumovima namerno su birana najskuplja i najneracionalnija reenja koja bi omoguila viedecenijsko izvlaenje novca poreskih obveznika, jer su besposlenu operativu i biroe po potkrovljima mnogo vie zanimali kola od 50 miliona evra i razvlaenje radova, nego kvalitetno reavanje postavljenih zadataka. Naravno, tu je i bulumenta predvoena Tatjanom Cvjetianin, koja je htela da se smesti po novim kancelarijama u sobi sa pogledom, a tu je i pria o bezbednosti za zamazivanje oiju: da bezbednost daje kum Tanjinog mua, i to za 40.000 evra meseno, a koga briga za posetioce kojima su slike namenjene!

Kako bi se obezbedilo "nauno pokrie" za sve ovo tetoinstvo, po rotarijanskoj liniji osnovan je opskurni Centralni institut za konzervaciju, tj. privatna prija izvesne Mile Popovi-ivanevi.Njen mu, inae lan istog Rotari kluba, sa akademikom Nikolom Tasiem, iji je sin Nenad, inae doivotni rukovodilac eprkanja na lokalitetu Vina kao mentor, zajedno sa Tatjanom Cvjetianin i Milenom Dragievi-ei, uspeo da omogui Mili Popovi-ivanevi da i pored poodmaklih godina, za samo godinu i po dana doktorira na bizarnim temama! U istu ovu tetoinsku kategoriju spadaju i arheolog Miloje Vasi, doskoranji viedecenijski direktor Arheolokog instituta, u strunoj javnosti daleko poznatiji kao unuk i imenjak svog dede, najveeg srpskog arheologa dr Miloja Vasia, nego po svom arheolokom radu, koji je za Institut uzurpirao vie arheolokih nalazita, a totalno je nekompetentan za poslove restauracije i sanacije arhitektonskih spomenika; prof. dr Naa Kurtovi-Foli, poznatija kao erka proslavljenog arhitekte Ive Kurtovia i snaha eksdirektora pritinskog Zavoda nego po svom projektantskom radu, te istoriarka-profesorka Smilja Marjanovi-Duani, snaha eksprofesora istorije na Filozofskom fakultetu Slobodana Duania, koje nemaju blage veze sa aktivnom zatitom spomenika kulture i graditeljskog naslea. Tamo je lan bio i akademik Gojko Suboti, bivi nastavnik Filozofskog fakulteta, inae mu sive eminencije srpske muzeologije Irine Suboti, koji nije ni iao na lokalitete, ali je zato po direktivi uredno potpisivao izvetaje o onome to nije ni video. Svojim tetoinstvom u proteklom periodu istakli su se i Estela Radonji-ivkov, etnolog Republikog zavoda za zatitu spomenika kulture Beograd, te Radia iki Tra, slikar konzervator u istom preduzeu, inae najodaniji saradnik Milke anak-Medi, koji je u najlon kese skupljao komade fresaka u crkvi Svetog spasa u ii, otpale sa zidova nakon radova pod njenim rukovodstvom, i tako redom - bez odgovornosti za nerad i javaluk. Svoj kreativni doprinos udruenom zloinakom poduhvatu uspeno je pruio i politiar, izvesni ortoped Oliver Duli, ali u svojstvu ministra zatite ivotne sredine, koji se, iako nema nikakve veze sa zatitom spomenika, "proslavio" svojom izjavom kako e "Ako bude potrebno, pomoi da se zgrade Generaltaba prodaju. Kao neko ko ivi u Beogradu, smatram da su ti objekti ruglo glavnog grada, da ih to pre treba prodati, a novac upotrebiti za izgradnju novih objekata".

I crkva u kolu

U skladu sa optim tetoinskim tendencijama u udrueni zloinaki poduhvat ukljuila se i Crkva, te je u prolee 2007. godine Predrag Subotiki, odnosno eparhijska radionica Rade Neimar pod blagoslovom Simeona Vilovskog, buldoerima sruio ogradni zid Manastira Banjska iz turskog perioda, koji je bio predvien za paljivu demontau kako bi se iz njega izvukli svi ugraeni fragmenti crkve, a osim turskog zida srueni su i delovi originalnog srednjovekovnog zida iz doba kralja Milutina. Najvei deo materijala od zida odvoen je i iskipovan po jarugama i potocima u okolini Banjske, tokom kipovanja i prenosa brojni arhitektonski delovi crkve kotrljali su se niz padinu, a obraeni komadi koji potiu sa crkve ispadali su sa kamiona i ostavljani da lee pored puta.

Naravno, do sada za ovo niko nije odgovarao, ali se zato i dalje neometano grade konaci od 12.000 kvadrata za 30 monahinja u ii, te prodavnica od 1.000 kvadrata, a kako sada stvari stoje uskoro e biti potrebno da se izgradi i ginekoloka ambulanta sa abortirnicom, jer je javna tajna da je esti posetilac monahinja izvesni mladi umar!

Znaajan udeo u udruenom zloinakom poduhvatu neometano ve godinama realizuje i izvesna Marina Nekovi, koja je inae godinama radila u Zavodu za zatitu spomenika kulture grada Beograda, a zatim u paketu sa Verom Pavlovi-Lonarski stigla u Republiki zavod za urnisanje spomenika kulture gde se sada bavi proizvoljnom-dogradnjom urevih stupova. Kako bi joj to bilo lake, a i da bi spreila strunije konzervatore da rade na spomeniku, Nekovika je samu sebe sudski proglasila za naslednika autorskih prava na pravo na rekonstrukciju manastira!

Do pre nekoliko godina Panevo je bilo ozloglaeno po tetoinstvu tadanjeg direktora Zavoda za urnisanje spomenika kulture Nikole Vlajia, koji se proslavio praksom da funkcija uva batinu, ali sve je oitije da se ova praksa sada i izvozi u druge gradove emu je kreativni doprinos dao izvesni Ljubia ulaja, direktor Mitrovakog zavoda, nekadanji kadar Jula a danas DSS-a, a da je to i zvanini stav Zavoda najbolje govori injenica da su Mitrovani svojevremeno imali jedinstvenu priliku da vide slike sa Fejsbuka na kojima optinski elnici u drutvu Ljubie ulaje, direktora Zavoda za urnisanje spomenika kulture, proslavljaju Novu godinu na terevenci u Carskoj palati.

ulaja se ak pohvalio da je vlasnik kafia po ugovoru obavezan da za odravanje Palate plaa vie od 100.000 dinara meseno. O tome da postoji itav niz arhitekata koji su, iako van struke zatite spomenika, svesrdno pomogli realizaciju udruenog zloinakog poduhvata urnisanja spomenika kulture najbolje govori injenica da barem dvojica, osim diplomom, nemaju ni moralnog ni materijalnog prava da se bave arhitekturom, jer, na primer, Dragoljub Acovi ima briljantnu salonsku karijeru u salonu graanina Aleksandra Karaorevia, a izvesni ore Bobi ima dovoljno putera na glavi, koji je zaradio kao glavni arhitekta grada Beograda, jer su posledice njegovog rada samo za njega korisne, a Beograd jo uvek reava probleme koje mu je napravio svojim tetnim delovanjem.

Dnevnice i evapi

Na polju savremene umetnosti treba istai jo neke bizarne likove koji su takoe eminentni lanovi udruenog zloinakog poduhvata. Tako je recimo izvesna dr Simona upi, daleko poznatija kao erka uvene Cice Kneevi, inae bebisiterke porodice Marka Miloevia, svesrdno pomogla apelu za rehabilitaciju Milana Rakoevia, inae eminentnog lana utog preduzea, a u skladu sa tendencijama u drutvu, u ovaj zloinaki poduhvat arenja para svesrdno se ukljuio i izvesni Miodrag uvakovi, u javnosti daleko poznatijeg pod nadimkom Miko (verovatno jer je i to vrlo in)! Elem, prema podacima sa Vikipedije, reeni Miko je ex-konceptualni umetnik, a za sve drugo trebalo bi angaovati prevodioce da pojasne ta na primer uopte znai opis uvakovievog delovanja, koji se, iako sa strukom istorije umetnosti nema ama ba nikakve veze, stalno uvaljuje u raznorazne savete galerija, likovnih kolonija, a jo se uz to bavi skribomanijom piui dibidus neitke knjiurine!

Po svemu sudei tokom poslednjih nekoliko godina naveliko je trajao udrueni zloinaki poduhvat ovog arolikog udruenja skalupljenog pod visokom zatitom Ministarstva kulture, kada su svi napori ministra Bradia bili minirani tetoinstvom njegovih saradnika, meu kojima treba istai doivotnu strunjakinju za pletene arape, izvesnu Duicu ivkovi, inae blisku roaku hakog osuenika Nikole ajnovia, koja je najpre iz Muzeja u Knjaevcu prela u Etnografski muzej, da bi nakon svega tri meseca uhlebljenje nala na mestu pomonice ministra kulture kome je doslovce minirala sve dobre projekte!

Iz svega ovoga je veoma vidljivo da i dalje, kao i pod svim ranijim reimima, deluje svojevrsna Velika loa, sa niestepenim muzejskim i zavodskim loicama, kako bi se udrueni zloinaki poduhvat neometano realizovao. O tome da pripadnici svih ovih loa i loica i te kako imaju putera na glavi najbolje svedoi injenica da im je veoma zasmetalo to to je neko uopte pisao o svim njihovim nepoinstvima, te su svojedobno "nedostojnim egaenjima u utoj tampi" proglaeni argumentovani tekstovi objavljivani u vie novina, kao i prilozi na RTS-u.

Prema tome, ako su za lanove Velike loe nezavisni mediji - uti, onda je oigledno da su sami lanovi Velike loe pobornici jo ue slube urnisanja kulturnih dobara! Sasvim je i jasno zato pripadnicima ovog udruenog zloinakog poduhvata smeta efikasno i kvalitetno izvoenje radova zatite. Naime, u bilo kojoj normalnoj dravi, a ova je dokazano nenormalna, postoji i primenjuje se zakonsko sankcionisanje, odnosno krivina i materijalna odgovornost za diletantizam, urnisanje spomenika i muzejskih zbirki i doivotno razvlaenje radova koje je kod nas sasvim poeljno, jer formiranje svakog novog tima i komisije za praenje radova kao posledicu podrazumeva sastanenje, izlazak na teren, putne trokove, odnosno dnevnice, pivo, evape, pljeskavice, vealice, analizu stanja, kisele krastavce, lozu, projekte, baklave... I to pothitno i doivotno!

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane