https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Korupcija u srpskom pravosuu odlae pravdu

Korupcija u srpskom pravosuu odlae pravdu

 

Krupne prevare sitnih prevaranata

 

Samo u podmitljivom srpskom pravosuu mogue je nekome oteti kuu u Beogradu ili celu penziju zaraenu tokom viedecenijskog rada, a da bi se obetetio neko ko je izmislio da ga je pas ujeo

 

Mersiha Hadi

 

Slobodan aenovi tvrdi da ga je u dvoritu zgrade, gde je doao u posetu, ujeo pas Sneane Zotovi, stanarke te zgrade. Posle dugog i napornog sudskog postupka za naknadu tete, u kome je zapaeno mesto u zakulisnim radnjama imala i tadanja zamenica javnog tuioca Treeg optinskog tuilatva u Beogradu Lidija Filipovi-aenovi, krajem novembra 2006. sudija Jasmina Svorcan donosi presudu kojom obavezuje tuenu da tuiocu plati ukupno 174.000 dinara.

Tuena se ali na ovu presudu i prilae sudski overenu izjavu dr Lidije Lavadinovi, koja je posle navodnog ujeda pregledala tuioca aenovia. U ovoj svojoj izjavi dr Lavadinovi navodi kako je sudija Svorcan pogreno unela u zapisnik njenu izjavu, koju je kasnije koristila da obrazloi presudu.

Vii sud odbija ovu albu, a izjavu dr Lavadinovi uopte ni ne uzima u obzir, tvrdnjom da je podneta posle isteka roka za albu. Kao da je tuena Zotovi mogla da zna da je izjava svedoka pogreno uneta u zapisnik pre nego to ju je o tome obavestio sam svedok! U svakom sluaju, tuena podnosi zahtev za obnovu postupka, navodei kako su otkrivene nove okolnosti podobne da se donese drugaija presuda. U prvom stepenu sud odbija ovaj zahtev navodei kako su "nove okolnosti" ve bile priloene u drugom stepenu prvobitnog postupka, ignoriui injenicu da tada sud priloenu izjavu dr Lavadinovi uopte nije uzeo u obzir.

U meuvremenu, dok jo uvek traje albeni postupak po zahtevu za obnovu postupka, sud nalae prinudnu naplatu duga koji je narastao za zatezne kamate i silne trokove. Tuena Zotovika je odavno predlagala da se nerazumno visoka odteta za ogrebotinu naplati odbijanjem od njene penzije. Tuilac aenovi je to odbijao, a onda se shvatilo i zato.

Dana 5. januara 2009. advokat tuioca Toni Baranek tadanji etvrti optinski sud u Beogradu pisanim podneskom obavetava da je tuilac aenovi zainteresovan da iskoristi svoje pravo pree kupovine dela kue koju Zotovika ima u Beogradu, a koji je trebalo da bude prodat u postupku prinudne naplate duga. Dakle, sud je za sredstvo naplate tadanjih 2.000 evra plus kamate odredio prodaju dela kue sa okunicom u centru Beograda.

Sudski procenitelj je, kao to je uobiajeno u ovakvim sluajevima, izvrio procenu nepokretnosti namerno zaboravivi da pridoda i vrednost okunice, pa je tako Zotoviku pokuao da oteti za najmanje 30.000 evra. Toliko bi aenovi zaradio da je uspeo u svojoj nameri da lino otkupi pomenutu nekretninu.

Tuena Zotovika je u poslednjem trenutku uspela da ubedi podmieni sud kako e tuioca da obeteti isplatama od penzije, a advokat Baranek trai da to bude skoro cela penzija. Neka Zotovika gladuje, vano da se namiri aenovi koji je celu priu izmislio. A ovo mu, po saznanjima tuene, nije prvi put da naplati odtetu od nesrenih Beograana na koje naleti.

U podmitljivom srpskom pravosuu sve je mogue, pa i da ogrebotina od navodnog ujeda psa vredi koliko i kua u centru Beograda, odnosno mesena penzija zaraena mukotrpnim radom tokom vie decenija.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane