Natrag

Kriminal

Kriminal

Anatomija epohalne prevare- dokle je stigla lopovska nauka lanih demokrata

Dve mafije i jedan memorandum

Ko god ima potrebu da stekne neki politiki poen kod naivnih biraa u Srbiji, odmah iz naftalina izvadi priu o izgradnji rafinerije u Smederevu. Do danas, posle vie od tri godine potpisivanja raznih memoranduma o razumevanju, dobijanja nametenih tendera i tapanja po ramenu domaih politiara i belosvetskih hohtaplera, jo nije pokoena ni trava na livadi koju je grad Smederevo, po ceni od samo jednog dinara za kvadratni metar, poklonio na period od 99 godina kompaniji koja bi da gradi rafineriju, a koja zajedno sa svojom matinom firmom iz Holandije ima svega tri zaposlena radnika! U meuvremenu, meutim, pare preko ovih fantomskih preduzea zavravaju u depovima vlastodraca.

 

Milan Malenovi

 

U optoj euforiji da "strani investitori u niskom startu ekaju mogunost da investiraju u Srbiji", kako je u predizbornom gru izjavio Boris Tadi, njur za najbesmisleniju investiciju odnela je rafinerija u Smederevu...

Ve godinama krui pria o ovom projektu koji je, kako izgleda, potreban jedino gradonaelniku Smedereva Predragu Umieviu i grupi ordinarnih lopova ulanjenih u Demokratskoj stranci. Ipak, svoj vrhunac ova "bajka za odrasle" doivela je upravo tokom ovogodinje predizborne kampanje. Ali, sve je poelo mnogo ranije...

 

U Smederevu moe i mora, u Evropskoj uniji ne sme!

 

Prvih dana 2009. godine, gradske vlasti Smedereva su, "po ovlaenju Vlade Srbije", potpisale "memorandum o razumevanju" sa holandskom firmom Komiko oversiz (Comico Overseas) o izgradnji rafinerije u tom gradu. Domaa poslovnica te holandske firme, Komiko oil (Comico oil), najavila je da e u izgradnju rafinerije u naredne tri godine uloiti 250 miliona dolara, a samo u prvih 36 meseci, dok bude trajala izgradnja, budet Smedereva bi od svega toga prihodovao ak 4,5 miliona dolara. Zapevana je i ekoloka pesmica da e posebno biti voeno rauna o potovanju ekolokih standarda, to je inae uvek i svugde najvei kamen spoticanja u ovoj vrsti biznisa. Rafinerija je zamiljena tako da bi dnevno proizvodila etiri hiljade tona benzina, evrodizela i kerozina. Prema "memorandumu o razmumevanju", rafineriju bi gradili na oko osamdeset hektara (zakup na 99 godina), u delu industrijske zone, u blizini mosta Smederevo-Kovin.

Posle se povrina zemljita poveala na 113 hektara i krajem septembra 2009. godine u skladu sa iznuenom odlukom skuptine grada objavljuje se oglas koji je krojen upravo po meri Komiko oversiz-a. Pre toga su lanovi vladajue koalicije shvatili da se u ovom poslu vrte velike pare, pa su gradonaelniku pravili probleme sve dok nisu bili zadovoljeni i njihovi apetiti.

Uslovi po kojima je Komiku ponueno zemljite (skoro u samom centru Smedereva!) obuhvataju, izmeu ostalog, i plaanje kirije koja iznosi simbolian dinar po kvadratnom metru. Ostale obaveze investitora su vie nego neodreene, jer se uopteno poziva na propise vaee u Evropskoj uniji koji, za poetak, zabranjuju izgradnju takvog objekta u radijusu od 100 kilometara od centra veeg naseljenog mesta, a u koje sa svojih 60.000 stanovnika, spada i grad Smederevo. Ako se kri ve ovakva jedna odredba, ta oekivati od pridravanja nekih isto tehnikih propisa u koje se javnost uopte ni ne razume?

Ni ovako dogovoren konkurs nije mogao da proe bez skandala, jer Komiko oil nije uspeo na vreme da obezbedi svu neophodnu dokumentaciju kako bi na njemu uzeo uea i odneo unapred dogovorenu pobedu.

Kako se vidi iz Hronolokog popisa akata vezanih za davanje u dugoroni zakup neizgraenog ostalog graevinskog zemljita u dravnoj svojini za izgradnju rafinerije, koji je sastavio Grad Smederevo, memorandum o razumevanju sa "stranim investitorima" potpisan je 30. decembra 2008. godine. Istog tog dana Gradsko vee Smedereva zakljukom 02-396/2008-08 ovlauje gradonaelnika Predraga Umievia da potpie ugovor na osnovu pomenutog memoranduma.

Zatim se 2. septembra 2009. godine, donosi odluka o davanju u dugoroni zakup zemljita u dravnoj svojini. Na osnovu ovoga, gradonaelnik Umievi 18. decembra 2009. godine donosi reenje 02-398/2009-11 o obrazovanju komisije za izbor najpovoljnijeg ponuaa (predsednik Milijana Novakovi, naelnik Gradske uprave Smedereva, zamenik predsednika Milena Nisev, gradski javni pravobranilac, Danica Jeftovi, direktor Republikog geodetskog zavoda, Slube za katastar nepokretnosti Smederevo, Nenad Krum, direktor JP Direkcije za izgradnju, urbanizam i graevinsko zemljite Smederevo, Milena Jovanovi, naelnik Odeljenja za javne nabavke i Nacionalni investicioni plan, Slobodan Ugljevarevi, naelnik Odeljenja za imovinsko-pravne poslove, i Dragan Krsti, naelnik Odeljenja za urbanizam).

Istog dana kada je reenjem gradonaelnika formirana, Komisija zaseda i donosi odluku o raspisivanju konkursa za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zemljita u industrijskoj zoni Smedereva. Kako proizilazi iz pomenutog Hronolokog popisa akata odgovarajui javni oglas o prikupljanju ponuda pojavio se u dnevnom listu Politika 19. decembra 2009. godine sa rokom vaenja konkursa od 30 dana.

Dva dana poto je taj rok proao, fantomska firma Komiko sastavlja zvaninu ponudu broj 183 i dostavlja je Komisiji grada Smedereva. Iako je vie nego oigledno da je ponuda od 20. januara 2010. godine dostavljena po zakljuenju konkursa, Komisija je 25. januara - prihvata.

 

ta jeste a ta nije potpisao Predrag Umievi

 

ak je i samom vrhu Demokratske stranke bilo sumnjivo ovakvo poslovanje, pa je na prologodinjem Glavnom odboru te stranke koji se odravao u Smederevu gradonaelniku Predragu Umieviu jasno stavljeno do znanja da sa projektom nee nita moi da uini dok finansijski ne namiri i ostale partijske drugove! Za opomenu, ali i da bi sve shvatio ozbiljno, Umievi je sklonjen sa mesta prvog oveka gradskog odbora Demokratske stranke.

Sumnje u to da je u pitanju prljavi kapital koji treba nekako oprati, uzele su u meuvremenu toliko maha da je i Umievi morao da se oglasi podseajui da su kompanije iz konzorcijuma "ve radile u Africi i Aziji", to znai da je poreklo kapitala "realno". Rekao je da lokalna samouprava "nema kapacitet da proverava poreklo novca, ali e sve biti jasnije kada se u projekat ukljui Ministarstvo finansija". lag na tortu je dodao ministar energetike Petar kundri koji je takoe rekao da "nije u nadlenosti Ministarstva da ispituje poreklo para, niti je mogue na bazi dokumentacije utvrditi odakle novac stie". Od toga je, meutim, vanija izjava da "...Ministarstvo trpi velike pritiske da izda energetsku dozvolu, iako investitor nema svu neophodnu dokumentaciju, ak ni bankarske garancije...".

Moda lanovi konzorcijuma koji ini vlasniku strukturu Komiko oversiz-a i imaju neka iskustva u ovim poslovima, ali to isto nema ni Komiko oversiz niti njegova srpska erka Komiko oil.

Prema dostupnim informaciji nadlene holandske agencije za privredne registre, Komiko oversiz (Comico overseas) ima identifikacioni broj NL 342613220000 i osnovan je 12. juna 2006. godine.

Najvei broj zaposlenih preduzee je imalo u 2009. godini, dakle upravo onda kada su se u Smederevu lomila koplja da li i pod kojim uslovima Komiko oilu iz Srbije pokloniti zemljite u industrijskoj zoni. Tada je dostignuta brojka od ak etvoro zaposlenih!

U 2010. godini je pretekao samo jedan jedini zaposleni, pa bi bilo interesantno da neko objasni kako e taj jedan zaposleni, makar i zajedno sa ono dvoje zaposlenih u srpskom Komiko oil-u, istovremeno da radi na buotinama irom sveta i da posle radnog vremena zida rafineriju u Smederevu. Verovatno Umievi planira da itelje Smedereva pozove na mobu kako bi komiji podigli kuu na skromnoj okunici od 113 hektara...

Vie je nego oigledno da nita nije kako treba ni sa Komiko oversiz-om, a ni sa Komiko oil-om, pa ni sa samim projektom rafinerije u Smederevu.

Polovinom novembra 2009. godine, dravna novinska agencija Tanjug, javila je da je u Beogradu potpisan novi memorandum u vezi s rafinerijom u Smederevu, a potpisali su ga "gradonaelnik Smedereva Predrag Umievi, direktor CIP-a Milutin Ignjatovi i zamenik direktora kompanije Komiko oil Radomir Radivojevi".

Posle toga je dola informacija da e ona energetska dozvola, koja je, navodno ve bila dobijena, biti izdata za dva-tri meseca. Gradnja rafinerije trebala je da pone od septembra 2010. godine i trajala bi 36 meseci. Gradonaelnik Smedereva demantovao je da je ita potpisao, nego je navodno bio gost tamo gde su drugi neto potpisivali! Kasnije je demantovao jo neke svoje potpise!

Po ovom dogovoru, za koji Umievi po potrebi i zna i ne zna, CIP je trebao da odradi projektovanje rafinerije i to u trenutku kada se zvanino jo nije znalo ni da li e Komiko oil uopte da dobije potrebno zemljite. Nezvanino, sve je ve bilo odraeno daleko od oiju javnosti.

Pitanje koje se opravdano namee u vezi CIP-ovog angaovanja, jeste da li je za protekle dve i po godine ita uraeno ili je celokupni angaman i zamiljen samo da bi se kroz ugovor o fiktivnoj saradnji novac prebacio centralama stranaka na vlasti? Odgovor na ovo pitanje je posebno zato interesantan, jer je bugarska firma Gallus ve bila ispostavila projekat naftne rafinerije, power point prezentaciju na preko 40 strana.

Isto tako je zanimljivo da se uveliko govori o tome kako je oprema za rafineriju ve napravljena i da samo eka na utovar, a projekta jo nema. Ili ga ima, ali je to onda onaj bugarski, a CIP je samo posluio za pranje para?!

 

Bio jednom jedan Bugarin i jedan Srbin...

 

Potpuno u skladu sa gornjim Umievievim negiranjem i potvrivanjem u skladu sa dnevnopolitikim potrebama, jeste i pitanje ko uopte stoji na elu Komiko oil-a.

Direktor i osniva ovog preduzea je bugarski dravljanin Vencislav Tiankov Ivanov, koji je istovremeno i direktor majke kompanije u Holandiji, Komiko oversiz-a. Pored posla u holandskom, odnosno srpskom Komiku, Ivanov je jo i direktor, a verovatno i vlasnik, Titan Promet d.o.o. za trgovinu i gradnju. Preduzee je 2008. registrovano pod brojem 080650430 kod Trgovinskog suda u Zagrebu na adresi Karlovaka cesta 6d, svrstano je u mala preduzea, osnivaki kapital je 100 odsto stranog porekla, a glavna poslovna delatnost je izgradnja stambenih i nestambenih objekata. I meu naftaima, kao i kod graditelja, Ivanov je potpuno nepoznat.

Nita poznatiji ili priznatiji nije ni drugi zaposleni iz Komiko oil-a, Radomir Radivojevi, koji se po medijima predstavlja kao zamenik direktora. U sutini, jedino je Radivojevi domaoj javnosti i poznat, budui da se iskljuivo on pojavljuje u medijima ispred fantomske firme sa dva zaposlena koja bi da zida rafineriju, dok je Ivanov zaduen za potpisivanje ugovora, memoranduma i slinog sa domaim institucijama.

Ivanov se u javnosti pojavljivao i kao predsednik nekakvog nadzornog odbora (koji se u registraciji kod Agencije za privredne registre ne pominje), pa i kao lan upravnog odbora (koga takoe nema u zvaninoj registraciji), a Radomir Radivojevi se oglaavao i kao direktor, pa zamenik generalnog direktora, a nekad i kao obian predstavnik Komiko oil-a. Oigledno ni njih dvojica vie ne znaju koje sve titule sebi da dodele!U 2010. godini, ukupna aktiva Komiko oil-a iznosila je tek 2.680.000 dinara, dok je ista u 2011. godini skoila na 52.900.000 dinara, odnosno nekih pola miliona evra. Osnovni kapital je, meutim, i dalje ostao 157.000 dinara, odnosno oko hiljadu i po evra! Da li je to partner koji po zdravorazumskim i poslovnim procenama uiva poverenje da je u stanju da sazida rafineriju vrednu etvrt milijarde dolara?

Ve iz ovog letiminog pregleda deavanja vezanih za dosadanje radnje oko rafinerije nafte u Smederevu, jasno je da se radi o najobinijem pranju prljavih para koje se zatim slivaju u privatne depove ljudi na vlasti u Smederevu i Srbiji. ta drugo da se zakljui iz injenice da je Komiko oversiz na raun Komiko oil-a uplatio osnivaki ulog od 2.000 evra i to dva meseca pre nego to je domai Komiko uopte i osnovan. Na iji su raun onda legle ove pare?

U sklopu fantomskih muljanja nalazi se i najava preduzea Transnafta od kraja septembra 2009. godine, da e za potrebe rafinerije da izgradi 34 kilometra produetka naftovoda od Paneva do Smedereva po ceni od 15 miliona evra. U trenutku kada je davana ova izjava, Komiko oil je sa gradom Smederevom imao samo potpisan "memorandum o razumevanju", pa jo nije ni stigao da "zakupi" zemljite na kome bi trebao da zida rafineriju.

Uprkos svemu, u to vreme je Komiko oil ve imao energetsku dozvolu izdatu od strane Ministarstva energetike, a Transnafta je izgradnju naftovoda obeao uz tvrdnju da e uskoro da se dobije i saglasnost od Republike direkcije za izgradnju odnosno Ministarstva za prostorno planiranje. Kao to se vidi u sluaju Komiko oil-a sve se radilo unapred: dozvole su izdavane pre postojanja projekta, a projekti su raeni pre nego to se zvanino znalo gde e da se gradi!

Multipraktino projektovanje!

Da je gradnja rafinerije u Smederevu isto politiki projekat preko koga se peru pare i zamajavaju birai, potvruje i izjava Bratislava eperkovia, tadanjeg prvog oveka Transnafte, da se smederevska rafinerija planira zato to moe bre da se izgradi nego to NIS uspe da modernizuje postrojenja u Panevu. Do dana dananjeg nije ni jedna cigla postavljena tamo gde jednog dana treba da nikne Komikova rafinerija, a iz NIS-a je porueno da su planirani kapaciteti smederevske rafinerije zanemarljivo mali u odnosu na ono sa im e NIS da raspolae po okonanju ve zapoetih renoviranja postrojenja u Novom Sadu i Panevu.

Upueni smatraju da e veoma brzo Komiko oil da zatrai od nadlenih dozvolu za izgradnju "prateih objekata" na poklonjenoj mu parceli pored Dunava u srcu industrijske zone, koje e zatim da rentira drugim kompanijama. Od tih prihoda e izdvajati deo za one koji su sedei u dravnim institucijama kumovali ovoj prevari. Na kraju e celokupni kompleks Komiko oil-a, zajedno sa rafinerijom koja e i dalje da bude samo u planovima, prodati nekom treem, a ceo projekat e da padne u zaborav.

Od otvaranja novih 300 do 500 radnih mesta nee biti nita. Novac e, kao i obino, da podele oni na vlasti izmeu sebe...

 

Nepoznate molbe upuene nepoznatoj adresi

 

Iako jo ni raf nije ugraen u rafineriju u Smederevu, Radomir Radivojevi, zamenik direktora Komiko oil-a i jedan od dva zaposlena u ovom "gigantu" januara 2010. godine za jedne beogradske dnevne novine trijumfalno izjavljuje kako desetine posla eljnih strunjaka dnevno dolazi u lokalnu kancelariju raspitujui se o zaposlenju.

...Inenjeri, ekonomisti, tehnolozi, doktori nauka, ekolozi, najbolji studenti generacije novosadskog Tehnikog fakulteta s preporukama britanskih univerziteta, prekaljeni majstori s buotina irom sveta... ostavljaju svoje radne biografije, vizit-karte, alju elektronskom potom svoje CV-je...", rekao je tom prilikom Radivojevi zaboravivi da objasni kako zainteresovani alju elektronsku pota kad niko ne zna elektronsku (e-mail) adresu Komiko oil-a.

 

Skadar na Dunavu, trei put...

 

Od prve najave "projekta", pa sve do dananjih dana, dva puta je pomeran rok za poetak izgradnje rafinerije u Smederevu. Prvi rok za postavljanje kamena temeljca, po reima Radomira Radivojevia, bio je kraj leta 2009. godine, to e rei pre nego to je Smederevo uopte donelo odluku o prenosu zemljita na Komiko oil! Da li to ovi holandski ugursuzi raspolau tehnikom izgradnje ardaka ni na nebu ni na zemlji?

Interesantno je i to da je poetak izgradnje rafinerije planiran uprkos tome to u to vreme Komiko oil nije mogao da pribavi ni bankarske garancije potrebne da bi pobedio na nametenom konkursu za iznajmljivanje zemljita na rok od 99 godina.

Drugi poetak izgradnje je Radivojevi najavljivao za septembar 2010. godine.Trei poetak zidanja jo nije najavljen i, verovatno, eka neku novu, pogodnu politiku priliku.

Nije bez znaaja za procenu validnosti celog ovog projekta ni injenica, koju je otkrio sam Radivojevi, da je sve zapoela Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), u Srbiji i okolini poznata po opskurnim investicijama. Poto je njeno poslovanje esto sa one strane zakona, slubenici ove banke u svim zemljama uivaju diplomatski imunitet.

Kako je Radivojevi priznao poetkom 2010. godine, Brajan Meri iz EBRD-a je predsednika srpske vlade Mirka Cvetkovia upoznao sa postojanjem Komiko oversiz-a i Komiko oil-a, kao i sa njihovim namerama u pogledu izgradnje rafinerije u Srbiji. Ceo hohtapleraj je, dakle, osmiljen u Londonu, u seditu EBRD-a!

Rafinerija u Smederevu, onako kako je do sada planirana, trebala bi da bude montano-demontana graevina, skoro kao neki gigantski kiosk. Ovakve rafinerije koriste amerike trupe u inostranstvu, pa ako se ikada i bude postupalo po planu onda e jedna rashodovana biva vojna rafinerija da zavri u centru smederevske industrijske zone.

 

U sluaju Komiko oil-a sve se radilo unapred- dozvole su izdavane pre postojanja projekta, a projekti su raeni pre nego to se zvanino znalo gde e da se gradi!

 

 

Da je gradnja rafinerije u Smederevu isto politiki projekat preko koga se peru pare i zamajavaju birai, potvruje i izjava Bratislava eperkovia, tadanjeg prvog oveka Transnafte, da se smederevska rafinerija planira zato to moe bre da se izgradi nego to NIS uspe da modernizuje postrojenja u Panevu.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane