Natrag

Razaranje

Razaranje

Arheologija u Srbiji - pseudoarheologija posveena traganjuza lokalnim verzijama Atlantide

 

eprkanje po lokalitetima za slavu i gomilu para

 

Na kakve se bizarne stvari zapravo ari novac poreskih obveznika namenjen arheolokim ispitivanjima. Na ta su, u stvari, troena sredstva pri istraivanju lokaliteta Stublina. Kako je dervika igla postala praistorijski predmet. Gde se, pod izgovorom arheolokih iskopavanja, zapravo odravaju prave ratne igre. Ko su lanovi Obrenovakog lobija. Kome je feti military look. Ko je sve od preistoriara organizovao porodine manufakture za pranje novca preko projekata

 

Stanislav ivkov

 

Arheologija u Srbiji, nakon dueg niza godina, postala je nekima puki izgovor za nepotrebno arenje novca na besmislena arheoloka iskopavanja, eprkanje po grobovima, pranjenje rupetina, gomilanje kubika smrvljene keramike i ljudskih i ivotinjskih kourina... samo kako bi se po svaku cenu pratili pomodni trendovi i dokazivale raznorazne srpske Troje u Gabeli, irenje prasrba iz Vine po itavoj dravi, i prepoznavala zaboravljena kolonija Atlantiana na osnovu ornamenata mozaika u Gamzigradu! Zahvaljujui svemu ovome, danas se za iskopavanje i konzervaciju najznaajnijih arheolokih lokaliteta poput Gamzigrada, Cariinog Grada, arkamena - koji su najvrednija arheoloka batina i najvei turistiki potencijal - jedva izdvajaju sredstva zato se neverovatne koliine novca nemilice upumpavaju u ko zna koje po redu nepotrebno eprkanje po Vini i traenje i dokazivanje novih Vinetina, Vini i Vinica, kao i ostalih praistorijskih nebuloza kojekuda po Srbiji.

 

Traktorski filter za ulje iz Atlantide

 

Poslednjih godina u srpskoj arheologiji se pojavila i prava poast u vidu sveopteg iskopavanja nebitnih i opskurnih lokaliteta, a sve kako bi raznorazni "veliki" i "mali" arheolozi po svaku cenu, jo za ivota, postali "novi" Miloje Vasi, Branko Gavela, Milutin Garaanin ili Jovan Kovaevi i sagradili sebi spomenike neitkim knjiurinama ili bizarnim izlobe. Naravno, ovakve stvari se deavaju najvie u oblasti preistorijske arheologije iz prostog razloga jer se iskopava neto to zapravo ni ne postoji, odnosno prazne rupetine i bezobline hrpe kamenja, skamenjenog blatita, kubici garei i zdrobljene bezobline keramike i spaljenih ljudskih i ivotinjskih kourina.

Poto je veoma teko predstaviti "uplje u praznom", kapitalno arenje para na ovakve nebuloze najee se zamaskira navodno veoma potrebnom primenom najnovijih i najskupljih metoda daljinskog istraivanja poput georadara, magnetometrije, snimanja sa paraglajdera, a posebna pria je takoe sve prisutnija moda da se vri celogodinje rekognosciranje terena, najee po kii i snegu, tako da uopte ne zauuje da se vide prave horde studenata i arheologa kako se usred zime, pod izgovorom rekognosciranja terena, vucaraju po prerovanim njivama prekrivenim snegom u potrazi za nekakvom novom Atlantidom. Njihov cilj je da potom po svaku cenu u muzejske depoe dovuku nekoliko apara amorfne zdrobljene keramike, par koica zaostalih od nekog davno pojedenog peenog praseta, aku zaralih rafova ispalih sa traktora, poneki odbaeni filter za ulje, kako bi se na osnovu tako prikupljanih "kapitalnih" nalaza pripremio projekat sistematskih arheolokih istraivanja koja e tokom narednih nekoliko kampanja u muzejske depoe dovui desetke kubika bezvrednih nalaza, odnosno gomiletine iste takve zdrobljene keramike ,koje po pravilu studenti moraju da peru hladnom vodom i to golim rukama, kako bi se uiveli u "delikatnu" teksturu pronaenih apara, da bi se u sledeoj fazi "obrade" tako "dragocena" keramika statistiki obradila, odnosno prebrojao se ukupan broj fragmenata iz kojih se ne moe rekonstruisati ni jedna jedina posuda, kako bi se kao epohalno dostignue izradili dijagrami koji prikazuju procentualnu zastupljenost prema broju fragmenata iste vrste (ime se ini pravi falsifikat jer ti brojevi uopte ne prikazuju stvarno stanje iz prostog razloga to se ne obraunava ukupna povrina pronaenih fragmenata, ve njihov broj).

Naravno da se u najmanje 99,9 odsto sluajeva ne pronae apsolutno nita znaajno, ali kao glavni rezultat ovakvih budalatina, muzejski depoi se doslovce zatrpavaju kubicima bezvredne keramike i kourina koje se tamo decenijama taloe kao tzv. studijski materijal. Zapravo ovo i ovakvo "rekognosciranje" terena dobar je izgovor da lanovi istih tih ekipa, nakon sat-dva bauljanja po blatitu, diskretno preu u birtiju kako bi vatrenom vodom i krkanlucima ogrejali promrzle kosti i razradili strategiju za to uspenije arenje novca tokom narednih dana! Posebna je pria i arenje para na skupo plaene fiziko-antropoloke analize pronaenih kourina kako bi se po svaku cenu odredila nacionalna pripadnost navodnih Atlantiana, kao i boletine od kojih su umrli pronaeni pokojnici. Predvodnici ove forenzike nekrofilije su dva doktora nauka - dr ivko Miki, penzioner sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, i dr Srboljub ivanovi. Naravno, kod ovakvih pseudonaunih istraivanja ponekada se desi i poneka "grekica", pa je tako zabeleen uveni sluaj preistorijskog "krpeta", odnosno "senzacionalni" pronalazak navodno dobro ouvanog komada preistorijske tkanine, pri eprkanju i prekopavanju jedne od brojnih "Atlantida" u okolini Opova.

Naime, na dubini od 30 centimetara pronaen je komad "preistorijske" tkanine koji je bio toliko delikatan i osetljiv da je pothitno avionom, zajedno sa danas pokojnim pronalazaem, prebaen ni manje ni vie nego u Minhen radi forenzikih istraivanja, da bi se na kraju ispostavilo da je u pitanju bio dobro odstajao filter za ulje od traktora! Kao rezultat ove sveopte preistorijske pomodarije, ve dui niz godina Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta doslovce je zatrpano stotinama bezvrednih diplomskih, magistarskih, master i doktorskih radova koji do detalja i u sitna creva razglabaju opskurne, nebitne i naunofantastine teme pod zajednikim imeniteljem "Prilog problema prouavanja i relativnog datovanja nalaza vinanske grupe sa lokaliteta XY". Sve ovo omogueno je u vreme sveopte histerije koja je usledila nakon pronalaska lokaliteta Lepenski vir, kada su se horde studenata i arheologa ponadale da e se i njima posreiti da pronau, ako ne ba Lepenski vir, ono barem neku svoju malu Atlantidu ili neki lokalni Stounhend i time se vinu u nebesa preistoriskih nebuloza.

 

Nisu preistorijske, ve dervike igle

 

Malo je pak poznato da je tokom osamdesetih i devedesetih godina (zahvaljujui mahinacijama kojima su pulenima Dragoslava Srejovia do tada objavljeni nauni radovi priznati kao ekvivalent magistarskom radu) vie arheologa preistoriara nezakonito odbranilo doktorske disertacije bez napisanog magistarskog rada. I danas je preistorijska arheologija idealno mesto za teoretsko razglabanje o makar emu i sistematsko arenje novca ninata pod izgovorom "kapitalnih" arheolokih istraivanja kojima rukovode "kapitalni" nauni radnici. Tako je, recimo, izvesni Duko Mihajlovi sa Filozofskog fakulteta napravio svojevrsnu porodinu manufakturu jer njegova ena Bojana Mihailovi iz Narodnog muzeja radi doktorat kod svog mua, a erka je studirala arheologiju. U Arheolokom institutu je, opet, zaposlen izvesni Miodrag Stoji, poznatiji kao Mile e Gevara, inae jedan od Srejovievih pulena, koji ve godinama ari novac na opskurna istraivanja na lokalitetu Hisar u okolini Leskovca, gde je itav naunoistraivaki projekat takoe pretvoren u porodinu manufakturu.

Tako je na ovaj ili onaj nain Stoji na ovom bizarnom projektu angaovao svoju kerku, takoe arheolokinju, zatim suprugu, inae daleko poznatiju kao svojevremenu mis, te i svog tasta - jer je i tazbina trebalo da bude namirena. Stoji se, inae, pre nekoliko godina "proslavio" spektakularnim pronalaskom navodne preistorijske igle - izraene od najistijeg meteorskog gvoa! - te je ovaj pronalazak proglaen svojevrsnom misterijom, a uzgred se nalaz dovodio u vezu sa teorijama Erika fon Denikena. Na sveoptu alost pokazalo se da u pitanju nije nikakva preistorijska igla, ve jedna od dve ritualne dervike igle kojima su u leksovakoj biblioteci privrivali zavese, a koju je Stoji kupio od tamonjeg trgovca i prekupca starina!

Posebna je pria sistematsko arenje desetina miliona dinara na tzv. naunoistraivaki projekat Vina koji je ve decenijama privatna prija dr Nenada Tasia sa Filozofskog fakulteta, a pod direktnim pokroviteljtsvom njegovo oca akademika dr Nikole Tasia, pri emu je ovaj "kapitalni" nauni projekat zapravo idealan primer kako se doivotno moe ariti novac razvlaenjem radova na traenju praznog u upljem, a uz to jo i praviti akademska karijera! U itavoj ovoj crnoj seriji arheolokih nebuloza poslednjih godina poasno mesto pripalo je iskopavanju na opskurnom lokalitetu Stublina, etrdesetak kilometara udaljenom od Beograda, koje je zahvaljujui sistematskom spinovanju javnosti od strane reimskih medija postalo najnovija srpska Atlantida!

 

Uskrsnuli oblici prolosti

 

Iskopavanje na lokalitetu Stublina je pravo remek-nedelo izvesnog Adama Crnobrnje iz Muzeja grada Beograda, a on je inae u taj muzej dospeo kao sin numizmatiara Nikole Crnobrnje koji je ranije radio u istom tom muzeju. Inae, javnosti je malo poznato da su ova iskopavanja zapravo rezultat udruenog zloinakog poduhvata u reiji takozvanog "Obrenovakog" lobija, kome osim Crnobrnje, inae istaknutog lana DSS-a u Obrenovcu, jo pripadaju i izvesni Miroslav Lazi iz Arheoloke zbirke Filozofskog fakulteta i njegov sin Zoran Lazi, takoe arheolog i najodaniji epigon Adama Crnobrnje, koji poput svog uzora uokolo eta u maskirnoj uniformi i bakandama. Na osnovu samo jedne jedine do sada istraene kue, gomile gromada speenog blata, nekoliko apara keramike i nekakvih navodnih figurina, proglaena je prava praistorijska metropola o ijoj su navodnoj istoriji svojevremeno maltene spevani pravi epovi!

Tako je svojevremeno u beogradskom Vremenu, preko linog Crnobrnjinog poznanstva objavljen pravi panegirik posveen navodnim senzacionalnim nalazima, samo kako bi se oprao potroeni novac! Tako se samo na osnovu jedne jedine iskopane kue ispostavilo kako je "Uz miris movara, vetar donosio i zlokobne slutnje, oseala se paljevina. Sela u daljini ve su gorela. U jednoj kui na periferiji oko pei je sedelo nekoliko mukaraca i pripremalo se za nadolazeu opasnost. Ratu nisu bili vini, ali im nije bio ni nepoznat. Razmetali su glinene figurice ratnika sa orujem, planirajui raspored klanova pred boj i spremajui se za ritual koji e im obezbediti pobedu. Veliki rtvenik iza njih bio je spreman za poetak obreda. est i po hiljada godina kasnije saznali smo da taj grad nije preiveo. Hiljade njegovih stanovnika netragom su nestale. Takoe se navodi kako su istraivanja geomagnetnim skeniranjem, koja su sproveli Zavod za zatitu spomenika kulture grada Beograda i Muzej grada Beograda, 2007. i 2008. godine, uspela da uskrsnu obrise prolosti.

Zahvaljujui ovoj savremenoj metodi, bilo je mogue posmatrati tragove osnova neolitskih kua, i otkriti iznenaujue kompleksnu strukturu naselja u kojem je ivelo vie hiljada ljudi, onoliko ili neto vie nego to ini dananju populaciju tamonjih sela". O otkriu koje je skrenulo panju na ovaj lokalitet, sam Crnobrnja je izjavio: "Kada su arheoloka istraivanja u ovoj zemlji u pitanju, retko se deava da dobijemo onoliko novca koliko je potrebno. Iz prostog razloga to smo raspolagali skromnim finansijskim sredstvima, odabrali smo da nae istraivanje zapone od najmanjih, i najslabije ouvanih objekata. Na osnovu prethodno obavljenih geomagnetnih istraivanja odabrali smo dvanaest moguih lokacija. Budui da je teren na kojem se neolitsko naselje nalazi podeljen na sedamdesetak parcela u privatnom vlasnitvu, imate situaciju da se poneko uvek buni ako se tu neto kopa, tako da je preostala mogunost da iskopavamo jednu malu i tronu vinansku kuu, smetenu na samoj periferiji naselja. Iskopavanje je trajalo etrdesetak radnih dana, a pred sam kraj radova ekalo nas je iznenaenje. Ve skoro da smo bili potroili sav novac koji nam je bio na raspolaganju, bio je poetak decembra 2008. godine i krenuo je da pada prvi sneg, kada smo pored ostataka pei, nakon to smo podigli delove zida koji se tu obruio, otkrili veoma neoubiajen nalaz - grupaciju od ak 46 figurina."

 

eprkanje nestrunjaka

 

Izvori Tabloida nedavno su nam dostavili ekskluzivan materijal iz koga se jasno vidi na ta su zapravo godinama arena sredstva pod izgovorom arheolokih iskopavanja na lokalitetu Stublina! Pre svega, postavlja se pitanje ta se na lokalitetu Stublina zapravo deavalo, odnosno da li su tu pod izgovorom arheolokih istraivanja zapravo organizovane svojevrsne ratnike igre, muko druenje, neija inicijacija ili ta ve? O tome koliko je itav ovaj naunoistraivaki "poduhvat" zapravo bio bizaran najbolje svedoi ekipa strunjaka i "strunjaka" koji su u njemu uestvovali! Oito je da je uesnicima daleko vanije bilo paradiranje i epurenje u vojnim maskirnim uniformama raznih vrsta, ukljuujui tu i kompletne uniforme Vojske Srbije sa sve "Ray Ban" tamnim naoarima, ime su oito leili raznorazne frustracije, prodiranje peenih prasia, gradnja preistorijske krovinjare od blata i vrljika, sve oito dobro zaliveno pivom i vatrenom vodom! Tako je meu opskurnim uesnicima ovog udruenog zloinakog poduhvata u kampanji 2010. godine bilo i izvesno stvorenje poznato pod imenom Ljubezni Haralampije, po vokaciji, kako sam kae, naci-komunist, oiti uesnik paravojnih igara i igrica koje se neometano odravaju po raznoraznim budacima brda i dolina, poto su on i Zoran Lazi tokom svih istraivakih kampanja prireivali prave modne revije vojnih uniformi, a sam Haralampije je priredio i reviju bizarnih frizura u rasponu od poluobrijane glave, pa sve do obilate rie pune!

Kako sve ovo ne bi ostalo samo kao nekakav muki klub, odnosno kako iroj javnosti ne bi palo na pamet da posumnja ta se tamo zapravo deava u tako brojnom i isto mukom drutvu, a kako bi se i ispotovala rodna ravnopravnost, eprkanje po Stublini svojim prisustvom udostojila je i izvesna arheolokinja Jovana Tripkovi, zatim arheolog Vuk Koldi iz Stare Pazove, inae sauesnik u divljem prekopavanju ruevina benediktinske opatije na Prevlaci kod Tivta, koje se vri sa ciljem pronalaenja tragova postojanja prasrba. Zatim je tu bila i Ksenija Lazi iz Nove Pazove. Prava zvezda programa bio je ve pomenuti ore Lazi, koji je oito pomeao arheologiju, manekenstvo i feti vojnih uniformi, te itav niz dodatnih bizarnih likova poput zadriglog i zaraslog Marka Andria iz Valjeva ili Milana Markovia Stiflera.

Naravno, sve ovo nepoinstvo imalo je i svoje visokopozicionirane zatitnike, o emu svedoi i injenica da su ovako vrednu deicu na terenu redovno obilazili i ve pomenuti Duko Mihailovi, kao i predvodnik obrenovakog lobija Miroslav Lazi, odnosno otac Zorana Lazia, takoe oboavatelj military looka, to samo potvruje staru poslovicu da iver ne pada daleko od klade! Naravno, legitimitet svemu davao je lino i personalno dr Nenad Tasi poto je lokalitet Stublina navodno hronoloki kontinuitet njegovog lokaliteta Vina, koji je pak, verovatno najidealniji uzor kako ariti novac poreskih obveznika ni nata! Na kraju se postavlja pitanje da li se ikada iko od davalaca novca za ovakva istraivanja zapitao na ta je zapravo potroen novac. Prema onome to se zna, jasno je da nije. Novo Ministarstvo kulture imae pune ruke posla kako bi rasivijalo ko je i po kom kriterijumu obezbedio finansiranje eprkanja po svim moguim Atlantidama u Srbiji!

 

 

 

 

Alkoholne nauke

 

Odavno je poznato da je enormna konzumacija alkohola na terenu zatitni znak kako arheologije uopte, tako jo vie arheolokih iskopavanja, o emu najbolje govori injenica da je svojedobno autoru ovog teksta jedan slovenaki arheolog na kongresu rekao da se vidi da nije arheolog jer ne pije! Gotovo svi odrani arheoloki skupovi praeni su pravim pravcijatim gastronomskih bahanalijama tako da su razni eminentni uesnici najee viani u krajnje neeminentnim stanjima, odnosno kako mrtvi pijani spavaju za stolovima ili ispod njih, neke od uesnica viene su unereene, a jedna takva dama je nakon tenog ruka viena kako odlazi u oblinju umu da bi usput pala i slomila kuk. Takoe se alkohol gotovo svakodnevno konzumira i u Arheolokoj zbirci Filozofskog fakulteta, a veina nastavnika imala je prirune bifee sa po 20 i vie boca najprobranijih pia u kabinetskim ormariima. Inae, odavno je poznato da je ve decenijama najvaniji kriterijum pri izboru mesta za odravanje godinjih skupova danas gotovo raspadnutog Srpskog arheolokog drutva, pre svega kvalitet gastronomske i alkoholne ponude pojedinog grada, a prema svedoenju oevidaca, brojni lanovi ovog drutva bi za svoje zasluge u unitavanju alkoholnih pia s pravom trebalo da dobiju poasne doktorate iz oblasti alkoholnih nauka!

 

 

Misterija

 

Ve pomenuti Milorad Stoji svojedobno se "proslavio" i svojom teorijom kojom je pokuao da dokae kako ornament trokrake spirale (Triskeles) navodno predstavlja veoma stari motiv na evropskom prostoru, posebno omiljen kod Kelta, koji su njime ukraavali gotovo sve vrste predmeta. Sluajni nalazi u Pomoravlju i basenu Mlave, kao i na deset lokaliteta u srednjoj Evropi, ukazuju da su pronaena bronzana dugmad i trolisni razvodnici za konu opremu ukraeni ovim motivom trokrake spirale, osim svoje praktine upotrebe, imali i oigledno simboliko znaenje i svojevrsnu kultnu ulogu. Naravno, Stoji nigde nije dao neko suvislo objanjenje kakve meusobne veze imaju ovaj ornament i njegova teritorijalna rasprostranjenost sa simbolinim znaenjem i kultnom ulogom, ve je sve podigao na vii nivo ezoterije tumaei pojavu kalotastog ispupenja u sredini kruga simbolikom povezanom sa nebom i, verovatno, najmarkantnijim telom na nebu - Suncem! Ovde samo jo nedostaje Erik fon Deniken, pa da se snimi nova serija o nereenim svetskim misterijama!

 

 

U ramu

 

to se tie objavljivanja denikenovskih nebuloza i skribomanije generalno, izbor za pobednika u ovoj oblasti bio bi veoma teak jer ima veoma mnogo gotovo ravnopravnih kandidata. Ipak, po opskurnosti svojih knjiga istaknuto mesto trebalo bi da pripadne izvesnom dr Radmilu Petroviu koji se "proslavio" pisanjem pseudoarheolokih knjiga tipa Romuilana - arcane, to ve poodavno spadaju u omiljeno tivo raznoraznih lokalnih oboavatelja Erika fon Denikena i Troje u Gabeli. Inae, sam Petrovi je krajnje bizaran lik, koji se osim nastavom na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, veoma poznatom po "kvalitetu" predavanja i "renomeu" predavaa, bavi i uramljivanjem slika u Beogradu, a sluajni prolaznici su ga u vie navrata zaticali kako u majici na tregere pretura po oblinjim kontejnerima - verovatno traei neke dragocenosti!

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane