https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Feljton

Feljton

Sluaj Pukani: Ubistvo sa potpisom drave (15)

 

Okida za operaciju Ipsilon

 

Koje su najmranije tajne u poslednjih 20 godina na Zapadnom Balkanu? Ko je likvidirao Ivu Pukania, vlasnika hrvatskog lista Nacional, i kakve veze njegova likvidacija ima sa ubistvom Zorana inia? Kako je kriminalni klan Osmani preuzeo balkansko podzemlje? Ovo su neka od pitanja iji se odgovori nalaze u knjizi "Sluaj Pukania - Ubojstvo sa potpisom drave" autora Domagoja Margetia, novinara iz Zagreba, a u nekoliko nastavaka prenosi ih Tabloid

 

Domagoj Margeti

 

Naime, iako je mesecima bio obaveten o akciji Ipsilon, niti Sanader, ali ni drugi uesnici u akciji nisu Karamarka izvestili o stvarnom opsegu akcije, pa tako ministar policije nije bio upoznat niti s informacijom da je u akciji jedan od glavnih osumnjienih saradnik klana Osmani, Draen Golemovi.

Meutim, upravo je Golemovi bio meta akcije.

"Od Sanadera su u Bruxellesu zahtevali da se Zagreb ogradi od aktivnosti klana Osmani u Hrvatskoj, te su traili energiniju akciju protiv organizacijske mree koja preko Hrvatske za Osmanijeve obavlja operacije pranja novca, kao i druge kriminalne aktivnosti.

Golemovi je bio na samom vrhu tog popisa, i to nakon to je nemako pravosue protiv brae Osmani vodilo opsenu kriminalistiku istragu zbog organizovanog kriminala i pranja novca, kojom je utvreno kako Osmanijevi novac steen kriminalnim aktivnostima peru preko finansijskih i poslovnih operacija u Hrvatskoj.

Draen Golemovi i elni ljudi kriminalne porodice Idrizi obavljaju te poslove pranja novca za Osmanijeve u Hrvatskoj", navodi moj sagovornik iz SOA.

Golemovia se smatralo nekom vrstom Osmanijevog blagajnika u Hrvatskoj. To su ujedno bili razlozi zbog kojih je protiv Golemovieve mree pokrenuta istraga, a nakon ega je na insistiranje iz Evropske unije dolo do operativne akcije Ipsilon.

 

Ko to tamo peva?

 

Karamarko u ovom sluaju nije mogao zatititi jednog od kljunih Osmanijevih ljudi, i to je bio glavni "okida" za njegov prvi ozbiljniji sukob sa bivim premijerom Ivom Sanaderom.

Meutim, tek je injenica da je jedan od telohranitelja u kojeg je Sanader imao posebno poverenje, Ante Brali, povezan sa Golemovievom mreom, razotkrila stvarne razmere afere Ipsilon, odnosno detalje o povezanosti vrha vlasti u Hrvatskoj s kriminalnim klanom Osmani.

Upravo je Brali bio kljuni ovek za prenoenje poruka izmeu hrvatskog premijera Sanadera i pripadnika klana Osmani, Golemovia, a u vezi sa aktivnostima vezanim za krijumarenje cigareta preko TDR-a i Adris grupe.

Ta sprega Sanader-Brali-Golemovi-Osmani ujedno objanjava i kako je bilo mogue da se u poslednjih nekoliko godina na crnom tritu povea broj krijumarenih cigareta u kutijama oznaenim originalnim poreznim markicama Ministarstva finansija Republike Hrvatske, te zbog ega je Sanader na potpuno netransparentan nain pogodovao Adris grupi, TDR-u i duvanskoj mafiji osnivanjem specijalnog carinskog odeljenja u Kanfanaru, iji je jedini zadatak prikrivanje aktivnosti oko krijumarenja cigareta preko Hrvatske.

Povezanost Ante Bralia sa Draenom Golemoviem jasno razotkriva liniju komunikacije biveg HDZ-ovog premijera Ive Sanadera sa organizacijskom infrastrukturom duvanske mafije na Balkanu, odnosno njenom novom hijerarhijskom arhitekturom uspostavljenom preuzimanjem duvanskog biznisa od strane kriminalnog klana Osmani.

Dokazati korupcijsku spregu organizovanog kriminala i izvrne vlasti na ovom nivou uvek je vrlo teko upravo iz razloga to se na tom nivou komunikacija izmeu, s jedne strane, voa kriminalnih organizacija i s druge strane visokih dravnih funkcionera odvija preko kurira, odnosno "oficira za vezu", preko kojih se izmenjuju poruke i obavljaju dogovori.

Zato je i nemogue utvrditi neke veze pripadnika kriminalnog podzemlja i predstavnika vlasti, dok se kao u sluaju Ipsilon sluajno ne otkriju takve veze, kao to je u ovom sluaju veza Sanader-Brali-Golemovi. Tek tada mogue je jasnije sagledati komunikaciju hijerarhije kriminalnog podzemlja sa hijerarhijom vlasti.

Mediji su jo krajem jula 2009. godine objavili informaciju kako Uprava za poslove sigurnosti pri MUP-u uporno, od maja, odbija predati USKOK-u podatke o Anti Braliu, te na taj nain onemoguava istragu i podizanje optunice u akciji Ipsilon protiv ovog biveg Sanaderovog telohranitelja.

Niko, meutim, nije otkrio stvarni razlog zbog kojeg je MUP prikrivao kriminalne aktivnosti Ante Bralia, kojem je svojevremeno, kako doznajemo, upravo Tomislav Karamarko odobrio pozitivnu sigurnosnu procenu, iako se i u tom trenutku znalo za Bralieve veze sa pripadnicima kriminalnog podzemlja.

Pravi razlog zbog kojeg je pak Karamarko onemoguavao istragu protiv Ante Bralia krije se u injenici da je Brali bio jedan od kurira, osoba za vezu izmeu visokih funkcionera vlasti, Draena Golemovia kao voe kriminalne organizacije i kriminalne mree klana Osmani. Drugim reima, Brali je, ba kao i Golemovi, odluio "propevati", odnosno svedoiti o vezama politikog vrha sa kriminalnim podzemljem, duvanskom mafijom i klanom Osmani, pa je mogao biti izuzetno nezgodan svedok ne samo za biveg premijera Ivu Sanadera nego i za i dalje aktuelnog ministra policije Tomislava Karamarka.

Zbog te veze, Brali-Golemovi-Osmani, Ministarstvo unutranji poslova mesecima je onemoguavalo istragu protiv Ante Bralia nedostavljanjem podataka USKOK-u, a u cilju spreavanja podizanja optunice protiv Ante Bralia u sluaju Ipsilon.

 

ver cigara - dravni biznis

 

S druge pak strane, duvanski biznis, odnosno meunarodno krijumarenje cigareta i duvanskih proizvoda u Hrvatskoj je jo od poetka 1990-ih godina, u stvari - dravni biznis, koji uiva najvie politiko pokroviteljstvo.

S pokrivanjem duvanskog biznisa u 90-im godinama zapoeo je ratni premijer Franjo Greguri, upravo onaj ovjek iji je kriminalni klan nasledio Tomislav Karamarko, i ovek koji je "izmislio" Tomislava Karamarka, uveo ga u vlast, obavetajne slube i kriminalno podzemlje.

Uprkos injenici kako je Sigurnosno-obavetajna agencija (SOA) protiv Vlade Brkia i njegovih saradnika vodila istragu zbog sumnje na organizovano krijumarenje duvanskih proizvoda u dogovoru sa elnim ljudima Adris grupe, a kasnije i istragu o povezanosti Vlade Brkia sa ubistvom Ive Pukania, dosje Brki zakljuen u SOA krajem 2008. godine nestao je, a istraga protiv Brkia obustavljena po nalogu Milijana Brkia, kako to tvrdi visokopozicionirani pripadnik SOA-e.

"Istragom o Brkievoj ulozi u meunarodnom krijumarenju cigareta, odnosno o njegovoj ulozi u tzv. balkanskoj duvanskoj mafiji, istraivali smo i podatke o finansijskim prihodima koje su svi uesnici u ovoj krijumarskoj mrei ostvarili u vremenu od 1991. do 2001. godine, te o teti koju su ovim nezakonitim poslovima poinili u odnosu na prihode Dravnog prorauna, utajom svih poreskih davanja koja bi bila uplaena u proraunska sredstva kako bi se radilo o zakonitom poslovanju.

Tako smo, prema podacima iz kaznene prijave koju smo primili od radnika Tvornice duhana Zagreb (TDZ), ali i podacima do kojih smo doli u Tvornici duhana Rovinj, utvrdili kako se godinje u proseku radilo o utajama poreza u visini od 2,5 milijarde kuna, to onda u desetogodinjem razdoblju koje smo istraivali iznosi preko 25 milijardi kuna samo po osnovi utaje poreskih davanja koja je trebalo da budu uplaena u korist Dravnog prorauna", navodi pripadnik SOA koji je uestvovao u istrazi protiv Vlade Brkia.

"Jednako tako nedvosmisleno smo otkrili kako je upravo pod okriljem Brkia i njegovih partnera u Adris grupi uspostavljena i krijumarska mrea u Makedoniji, koja je takoe koordinirana iz Hrvatske, tanije iz Istre, iz Bala, gde su poslove krijumarenja duvanskih proizvoda preko Makedonije koordinisali bliski prijatelji nekadanjeg makedonskog ministra Ljubena Bokovskog, Matja Boi i Davor Lucu, koji su po punomoi odreenih politikih monika iz Makedonije preuzeli koordinaciju verca duvanskih proizvoda preko Makedonije", tvrdi moj izvor.

"Smatrali smo kako naa operativna sazanja sa svim izvetajima i slubenim zabelekama treba proslediti Dravnom tuilatvu i Poreskoj upravi, ali nai nadreeni u SOA, pre svega Milan Vukui, Milijan Brki, ali i lino bivi direktor Tomislav Karamarko, smatrali su kako po tome ne treba dalje raditi, pa je cela istraga obustavljena i dosje zakljuen i predan direktoru SOA", navodi moj sagovornik iz SOA.

Oito je kako su obustavom istrage o kriminalnim vezama Vlade Brkia sa Adris grupom i elnim ljudima TDR-a i TDZ-a, te skrivanjem dosijea sa podacima o Brkievom duvanskom krijumarskom lancu na Balkanu, elni ljudi Sigurnosno-obavetajne agencije (SOA) direktno su uestvovali u prikrivanju organizovanog kriminala, te su omoguili dalje nesmetano odvijanje poslova tzv. balkanske duvanske mafije.

 

Šuplja carina

 

Dosije Brki, prema onom to tvrdi operativac SOA koji je uestvovao u ovoj istrazi, skriva podatke o kriminalnoj sprezi duvanske mafije i pripadnika politike i poslovne elite u Hrvatskoj, ali i detaljne podatke o mrei duvanske mafije na Balkanu, ije je vostvo odnedavno preuzelo kriminalni klan Osmani, iji elni ljudi u Hrvatskoj uivaju zatitu politike elite, ali i obavetajnih slubi i sigurnosnog sistema, preko svojih veza sa elnim ljudima SOA i ministrom unutranjih poslova Tomislavom Karamarkom.

"Tokom operativne obrade koju smo provodili saznali smo i kako je Alma Dragani-Brki odavala informacije o poslovima Vlade Brkia Ivi Pukaniu, te mu je pribavila i neke dokumente o Brkievim poslovima u vercu cigaretama, ali i razliite druge podatke o vezi Vlade Brkia sa Adris grupom i balkanskom duvanskom mafijom.

Pukani te podatke nikada do smrti nije objavio, pa se postavlja pitanje je li policija takve neke beleke pronala u Pukanievom sefu prilikom izuzimanja stvari i dokumenata iz sefa u njegovom uredu u zgradi Nacionala i privatnog sefa u njegovom stanu.

O tome mi kao pripadnici SOA koji smo vodili istragu protiv Brkia i o njegovoj moguoj povezanosti s ubistvom Pukania, nikada nismo dobili nikakve izvetaje", tvrdi moj sagovornik iz SOA.

Iz predstavke koju je tadanjem ministru pravosua Republike Hrvatske Ivanu imonoviu uputio Nezavisni sindikat carinika Hrvatske, jo 28. januara 2009. godine, a o kojoj se ministar nikada nije izjasnio, posebno su zanimljivi podaci koji jasno upuuju na uestvovanje Carinske uprave u organizovanom kriminalu krijumarenja cigareta i duvanskih proizvoda, i to na nain da je Carinska uprava osnovala fiktivni, zapravo nepostojei, carinski odeljak u Kanfanaru, koji toboe obavlja kontrolu distribucije cigareta, dok u stvarnosti, budui da se radi o nepostojeem odeljku, koji fiktivno belei dobre rezultate rada, takav carinski odeljak u Kanfanaru moe sluiti samo prikrivanju i pokrivanju organizovanog krijumarenja cigareta, preko TDR-a i Adris grupe.

"S druge strane u direktnom susretu sa progonskim kaznenim telima, hteli smo pokazati kako napreduju slubenici koji piu lane lanke o citiram; izvrsnoj kontroli u Tvornici duhana Rovinj", a gde prema izjavi svedoka, voditelja nepostojeeg carinskog odeljka i Kanfanar, u postupku pred disciplinskim veem Carinarnice Pula, ne postoji fiziki odeljak, a niti je isti upoznat sa radom tog nepostojeeg odeljka, a isti prima platu voditelja od 2006. godine kad je reenjem rasporeen, a isti je blizak zameniku Carinarnice Pula", navodi eljko Popovi u predstavci Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske ministru pravosua Ivanu imonoviu.

U nastavku predstavke, sindikalni predstavnici carinika posebno su upozorili tadanjeg ministra imonovia na moguu korumpiranost i sukob interesa kod carinika, koji je mimo zakonske procedure primljen u slubu i postavljen na radno mesto nadzora distribucije cigareta, a koji je istovremeno u carini zaduen za nadzor distribucije cigareta (dakle, trebalo bi da radi i na suzbijanju verca cigaretama), te je u isto vrijeme i HDZ-ov naelnik optine minj, tanije optine na ijem podruju je Tvornica duhana Rovinj izgradila svoj novi proizvodni pogon.

Ujedno postoji dokaz da su konkursi za prijem novih slubenika objavljeni mnogo kasnije, a postupak prijema pred subjektivnom i rodbinski povezanom komisijom za prijem, proveden u 2008. godini, gde je izmeu ostalog zaposlen naelnik optine minj, Ratko Jeromela (HDZ), koji istovremeno obavlja poslove naelnika optine i radi kao carinik III.

Isti je zaposlen na radno mesto kontrole distribucije cigareta u optini minj, gde se ujedno na podruju iste sagradio novi pogon TDR-a, a gde je on naelnik!

(Dokaz u privitku, lanci iz novina o izboru Ratka Jeromele, lanak iz Carinskog glasnika br. 1. autora Maura Mihovilovia, naelnika koji kontrolie posebne poreze za cigarete i TDR, a nalazi se na listi HDZ-a, te zapisnik sa javne rasprave Vea za disciplinske postupke Carinarnice Pula, vlastoruno potpisana izjava voditelja CO I Kanfanar, Denisa Milevoja), stoji u predstavci ministru pravosua.

U predstavci Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske posebno se naglaava koruptivna sprega tadanjeg direktora Carinske uprave i pojedinih dunosnika sa sindikatima stvorenim na korupciji, a koji uestvuju u prikrivanju organizovanog kriminala i korupcije u carinskoj slubi, te su deo lanca uutkavanja i ikaniranja onih carinskih slubenika koji otkrivaju organizovanog krijumarenje cigareta i drugih roba i kriminal u carinskoj upravi.

"U susretu koji nije ostvaren s Glavnim DO i direktora USKOK-a, na predloenu temu iz dopisa Sindikata, trailo se utvrivanje odgovornosti direktora, a i drugih, ujedno i korupcijom stvorenih sindikata, koji svojim postupcima ikaniraju slubenike koji su zasluni za otkrivanje verca i kriminala, koji se oituje u rasporedu slubenika na ona nia radna mesta, gde nee vie biti u mogunosti nita otkriti, a gde su takve postupke podrali politiki podobni predstavnici sindikata", navodi u svojoj predstavci imonoviu eljko Popovi, predsednik Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske.

Sama injenica da Carinska uprava organizovanjem fiktivnog, nepostojeeg carinskog odeljka u Kanfanaru, pokuava lano prikazati aktivnosti carinskih slubenika na kontroli distribucije cigareta i suzbijanju organizovanog krijumarenja duvanskih proizvoda, jasno upuuje na povezanost tzv. duvanske mafije, odnosno organizovanog lanca krijumarenja cigareta na Balkanu, sa slubenim institucijama Republike Hrvatske, tanije Carinskom upravom i njenim najviim funkcionerima.

Ovakvo delovanje Carinske uprave, svakako otvara pitanje je li carinska sluba ukljuena u organizovano krijumarenje cigareta, ije je glavno ishodite Tvornica duhana Rovinj i Adris grupa.

Odnosno, ko sve na visokim poloajima u dravnoj administraciji ima svoj interes u organizovanom vercu cigareta, a takve sumnje posebno potkrepljuje i injenica da su sve do sada zaplenjene vercovane cigarete TDR-a i Adris grupe imale na kutijama originalne porezne markice Ministarstva finansija Republike Hrvatske.

 

Organizovano maskiranje

 

utanje biveg ministra imonovia na navode iz predstavke Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske, samo dodatno stvara sumnju oko uloge dravnih institucija Hrvatske u organizovanom krijumarenju cigareta u sprezi sa tzv. balkanskom duvanskom mafijom, za koju se do sada verovalo kako svoj centar ima u Crnoj Gori, meutim svi podaci upuuju upravo na Hrvatsku kao sedite te kriminalne organizacije.

"Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o unutranjem ustrojstvu Ministarstva finansija", koju je Sanaderova vlada donela na sednici od 22. septembra 2005. godine, a potpisao ju je lino bivi HDZ-ov premijer Ivo Sanader, izravno povezuje sam vrh hrvatske vlasti sa nezakonitim operacijama krijumarenja cigareta i duvanskih proizvoda na Balkanu.

Tanije, ova uredba, koja je uspostavila poseban carinski odeljak zaduen za prikrivanje verca cigareta, izravno povezuje biveg premijera, njegovu Vladu i duvansku mafiju.

injenica je kako je Sanaderova vlada osnivanjem fiktivnog, i zapravo nepostojeeg carinskog odeljka "Carinski odeljak I Kanfanar (robni)", toboe zaduenog za kontrolu distribucije cigareta u TDR-ovoj tvornici cigareta u Kanfanaru, uspostavio posebnu carinsku instituciju, kojoj je stvarna uloga prikrivanje krijumarenja cigareta proizvedenih u TDR-u i Adris grupi.

S jedne strane, lano se prikazuju dobri rezultati kontrole distribucije cigareta, te se osnivanjem odeljka htelo stvoriti utisak kako se redovno vri nadzor nad distribucijom cigareta iz TDR-a i Adris grupe, dok u stvari postojanje ovog fiktivnog carinskog odeljka onemoguava stvarnu carinsku kontrolu nad poslovanjem TDR-a i Adris grupe, i onemoguava drugim carinskim slubama, ispostavama i odeljcima kontrolu distribucije cigareta iz tvornice u Kanfanaru.

Drugim reima, postojanje ovog carinskog odeljka ima jednu jedinu svrhu: organizovano prikrivanje krijumarenja cigareta i duvanskih proizvoda, te pokrivanje verca cigareta, slubenim pozitivnim izvetajima Carinske uprave.

Zanimljivo je i da je Sanaderova vlada u istoj godini nekoliko puta menjala Uredbu o unutranjem ustrojstvu Ministarstva finansija, i to upravo kako bi osnovali kanfanarski carinski odeljak za kontrolu distribucije cigareta, iako organizacijski to i nije bilo potrebno, obzirom da su nadlene carinske slube i po dotadanjem ustrojstvu nadzirale distribuciju cigareta iz TDR-a i Adris grupe.

Meutim, oito je kako se nita nije htelo prepustiti sluaju, posebno obzirom na injenicu da su odreeni carinski slubenici prije osnivanja kanfanarskog odeljka, prijavljivali organizovani verc cigareta i pokuali provesti carinski nadzor nad distribucijom TDR-ovih cigareta, to je oito ugroavalo taj kriminalni biznis.

Stoga je izmenom Uredbe i osnivanjem "Carinskog odeljka I Kanfanar" zapravo osiguran takav nadzor distribucije cigareta koji pogoduje krijumarenju duvanskih proizvoda iz TDR-a i Adris grupe.

"U Uredbi o unutranjem ustrojstvu Ministarstva finansija (Narodne novine, broj 43/2005) u lanku 74. stavku 2. pod A) iza take 7. dodaje se taka 7.1. koja glasi: "7.1. Carinski odeljak I Kanfanar (robni)." (lanak 1. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva finansija)

U tablici u kojoj je odreen okvirni broj dravnih slubenika i nametenika, a koja se ne objavljuje u Narodnim novinama, menja se broj dravnih slubenika i nametenika potrebnih za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva finansija. Novi broj dravnih slubenika i nametenika daje se u tablici iz stavka 1. ovoga lanka. (lanak 2. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o unutranjem ustrojstvu Ministarstva finansija)

Ministar finansija, uz prethodnu saglasnost Sredinjega dravnog ureda za upravu, uskladie Pravilnik o unutranjem redu Ministarstva finansija s odredbama ove Uredbe, u roku 30 dana od dana njenog stupanja na snagu. (lanak 3. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o unutranjem ustrojstvu Ministarstva finansija)", stoji u Vladinoj Uredbi, pod brojem 5030120-05-3, od 22. septembra 2005. godine, koju je potpisao bivi HDZ-ov premijer Ivo Sanader.

 

Nastavie se

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane