Natrag

Zatvori

Zatvori

 

Sa one strane slobode: prebijanje, divljaki tretman osuenika, korupcija...

 

Izvetaj sa onog sveta

 

U zatvoru u Sremskoj Mitrovici udruili su se neki zaposleni i osuenici i od ovog zavoda napravili privatno preduzee u kome nepoteni lepo zarauju, dok poteni radnici, koji ine ogromnu veinu, bivaju kanjeni ako asnim vrenjem dunosti ugroze rad ove organizovane, kriminalne grupe

 

Igor Milanovi

 

Kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitrovici nedavno je dobio novog upravnika, Marka Sekulia. Za njegovog zamenika je postavljen Nenad Draevi, veiti nomad, koji je prvo od eljka Gradike, upravnika KPZ Zabela, pobegao u Novi Pazar, pa kako tamo nije mogao da izdri na kratko se ponovo vratio u Zabelu odakle je prebaen u Sremsku Mitrovicu.

I pored ovih promena, nema nikakvog poboljanja u radu ovog zatvora, kako pokazuje apel straara dostavljen redakciji Tabloida, iz koga prenosimo najinteresantnije delove...

 

Ko brine o narko-bosu?

 

Odmah na poetku svog dopisa straari se pitaju ko rukovodi slubom obezbeenja u ovom zatvoru, budui da u poslednje vreme nareenja primaju od jednog od osuenika iz tog zatvora - Nenada Opaia. Povod za ovo pismo i albu zaposlenih bila je tua dve grupe osuenih lica koja se odigrala 5. juna 2012. godine ispred I paviljona u trenutku kada su osuenici kretali prema sportskom centru.

Grupa osuenika, naime, vie nije mogla da trpi reketiranje i maltretiranje pa se sukobila sa svojim muiteljima, koji pripadaju grupi oko Nenada Opaia, biveg narko-dilera, inae kuma Nenada anka, osuenog na viegodinju robiju zbog trgovine drogom.

Straa je reagovala i svih osam osuenika koji su uestvovali u tui bilo je odmah zatvoreno u posebno odeljenje, nazvano "izdvajanje". Sledeeg dana, meutim, etvorica "obinih" osuenika iz ove grupe bivaju prebaena u Novu Skelu, zatvor najvieg stepena bezbednosti, dok se ostala etvorica, oni koji pripadaju Opaievoj grupi, posle tri dana vraaju u I paviljon KPZ Sremska Mitrovica.

Po slubenoj zabeleci sastavljenoj neposredno posle pomenutog incidenta jasno je da je u tui uestvovalo osam osuenika, ali se njihov broj naknadno smanjio na etiri, a to su oni prebaeni u Novu Skelu. Sa kim su se to oni, onda, sukobili, pitaju se straari u dopisu upuenom redakciji Tabloida, i ko ih i iz kojih razloga titi? Straari, jednostavno, hoe da znaju zato uprava zavoda i naelnik slube obezbeenja osporavaju ono to je tog dana videla i zabeleila straa!

Odmah posle ovog incidenta zamenik naelnika slube obezbeenja Goran karin, koji vri funkciju naelnika dok je Slavko Zindovi na bolovanju, dolazi na razgovor kod Nenada Opaia raspitujui se da li je za njega, karina, bezbedno da ulazi u krug.

 

Ko smeta Nei ide u prekomandu

 

Kako navode straari u svom dopisu, bivi upravnik KPZ Sremska Mitrovica Milan Pavlovi (danas upravnik KPZ Nova Skela) jo 2011. je Opaiu prepustio da vodi poslove ilegalne trgovine, a strai zabranio da to spreava. "U proteklom periodu je Sluba obezbeenja dobijala informacije o toj grupi", piu straari u svom dopisu, "ali nam je brzo zabranjeno da bilo ta ispitujemo ili vrimo pretres."

Poteni straari u KPZ Sremska Mitrovica, koji ine ogromnu veinu, svoje stareine su obavetavali o svim saznanjima u vezi pomenute organizovane grupe, ali nita nije preduzimano. ak su sa svojih radnih mesta premetani oni straari koji su svojim postupcima ometali rad Opaieve grupe.

U kriminalne radnje su se, na alost, upleli i neki od zaposlenih u Zavodu koji unose mobilne telefone, drogu i alkohol u krug zatvora i prodaju ih osuenicima. "Sramota je da je nama asnim radnicima ove ustanove zabranjeno da radimo svoj posao da bi kriminalci mogli da vladaju zavodom", navode straari u svom apelu.

Svi lanovi Opaieve organizovane grupe, piu straari, imaju najvii mogui tretman koji im zakonom pripada, a koji naelnica slube tretmana Marija Kuzmanovi uskrauje obinim osuenicima. ak imaju pravo da im u posete dolaze i prijatelji koji su takoe bili na izdravanju kazne, a to je ostalima zabranjeno Zakonom o izvrenju krivinih sankcija (ZIKS).

to se tie pogodnosti koje osuena lica mogu da steknu shodno ZIKS-u, oigledno je da se time u Kazneno popravnom zavodu Sremska Mitrovica trguje kao na pijaci. O tome pie i osuenik M.A. (puno ime i prezime, kao i matini broj poznati redakciji).

"Hteo bih da vam ukaem na veliku korupciju i mito koji vladaju u ovom KPZ, a potiu od naelnika bezbednosti Slavka Zindovia i njemu potinjenih i bliskih saradnika", stoji u pismu pomenutog osuenika redakciji Tabloida, "Obiaj ove grupe je da od osuenika uzima veliki novac da im omogui bolje uslove i tretman..."

 

Za prodaju telefona treba veza

 

Prole, 20011. godine na izdravanje kazne zatvora u Prvi paviljon KPZ Sremska Mitrovica stigao je osuenik, koga M.A. zna samo po prezimenu - Mujevi. Isti je bio kum Zindovia i zajedno su od osuenika uzeli preko 75.000 evra. "Usluge koje su plaane sastojale su se od toga da su pojedinci sa V2 (najgori mogui tretman) odmah prebacivani u poluotvorena i otvorena odeljenja", izvetava M.A. "Tu su dobijali najbolji tretman kao to su odeljenja Zelengora, Sala i slino..."

Pored tih postojali su i oni koji su uprkos plaanju zbog obesti Zindovia prebacivani u najstroe odeljenje, Trei paviljon, gde ih je straa prebijala i dodatno maltretirala. Posle toga su ti nesrenici prebacivani u druge zatvore sa napomenom u slubenom kartonu da su "veoma rizini"...

M.A. iznosi i ovaj dogaaj: "...Lino sam bio prisutan kada je osueniku D.B. (puno ime i prezime poznati redakciji - prim. aut.) iz Beograda Mujovi nudio uslugu posredovanja kod naelnika Zindovia koji bi ga za 3.000 evra prebacio u otvoreno odeljenje Zelengora. D.B. je to odbio reima da kada za vreme izdranih tri godine nije prebaen nema potrebe da se to ini za preostalih est meseci, koliko mu je ostalo do isteka kazne."

M.A. je isto tako bio prisutan kada je Zindovi svom kumu u krug zatvora (zatvoreni, posebno obezbeeni deo) unosio mobilne telefone za prodaju osuenicima. Mujovi ih je, u zavisnosti od modela, prodavao po ceni izmeu 15.000 i 40.000 dinara.

Poto se ovakvim svojim delatnostima zamerio mnogim osuenicima, a uspeo je i da bude nezgodna konkurencija Opaievoj grupi, Mujovi je uz pomo kuma Zindovia prebaen na izdravanje kazne u Crnu Goru.

 

Vrati ga, nismo jo zavrili s njim...

 

Posle toga iste te poslove za Zindovia poinje da obavlja straar Nenad panovi. On je M.A. ponudio da radi za njega tako to bi pronalazio osuenike koji bi kupovali mobilne telefone ili bolji tretman. Poto je pomenuti zatvorenik iz straha odbio ponudu, za njega je nastao pravi pakao.

Posle jednog prebijanja od strane strae puklo mu je slepo crevo, ali je i pored toga ubrzo posle operacije iz zatvorskog stacionara vraen u svoj matini paviljon. Kako pie u svom pismu, sea se da su ga prebijali straari Spahovi i Poli, dok imena ostalih ne zna.

Iako po ZIKS-u posle svake upotrebe sile osueno lice mora odmah da bude odvedeno lekaru da konstatuje eventualne povrede, za M.A. ovo pravilo nije vailo.

Tako je, na primer, nadzornik Treeg paviljona, Stankovi, ak urgirao kod lekara da M.A. posle operacije bude iz stacionara vraen u paviljon, pri emu je iz osuenikovog kartona uklonjeno i miljenje lekara specijaliste o neophodnosti daljeg stacionarnog leenja. U KPZ Sremska Mitrovica, oigledno, sve je mogue ako to odgovara razularenoj strai.

U meuvremenu je Zindovi svoje reketiranje nezatienih osuenika dodatno usavrio. Kako ne bi bilo nezgodnih svedoka razgovora osuenici se pod izgovorom sprovoenja istrage privode inspektorima Rakiu i Kosanoviu, detairanim u zatvor. Tu se obavlja razgovor u etiri oka tokom koga se zatvorenicima nude razne pogodnosti u zamenu za dobro plaanje.

Tako M.A. ukazuje na jednog zatvorenika (ime i prezime poznati redakciji) koji je inspektorima i naelniku Zindoviu ukupno platio 15.000 evra da bi dobio bolji tretman, a umesto toga je bio prebacivan iz jednog u drugi zatvor i na kraju vraen u zatvoreni deo KPZ Sremske Mitrovice na dalju "doradu", odnosno iznudu jo novca!

Sva saznanja koja je redakcija Tabloida dobila o marifetlucima pojedinih zaposlenih u KPZ Sremska Mitrovica, zajedno sa prateom dokumentacijom, prosleena su nadlenim organima na dalje postupanje.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane