Natrag

Feljton

Feljton

 

Sluaj Pukani: Ubistvo sa potpisom drave (19)

 

Istina o likvidaciji vlasnika Nacionala premreena laima

 

Koje su najmranije tajne u poslednjih 20 godina na Zapadnom Balkanu? Ko je likvidirao Ivu Pukania, vlasnika hrvatskog lista Nacional, i kakve veze njegova likvidacija ima sa ubistvom Zorana inia? Kako je kriminalni klan Osmani preuzeo balkansko podzemlje? Ovo su neka od pitanja iji se odgovori nalaze u knjizi "Sluaj Pukania - Ubojstvo sa potpisom drave" autora Domagoja Margetia, novinara iz Zagreba, a u nekoliko nastavaka prenosi ih Tabloid

 

Domagoj Margeti

 

Moete li nam neto vie rei o Pukanievom ubistvu, jer se sada uglavnom sve svodi na prie "o mrtvima sve najbolje". Kako je on uopte mogao da pokree afere o opasnim ljudima, ako nije uivao neiju zatitu? Da li je i on bio glasnogovornik neke od frakcija duvanske mafije?

- Svi do sada poznati podaci i teorije ipak argumentima koji se iznose i informacijama koje dolaze iz policijskih izvora, upuuju na samo jednog mogueg izvritelja ovog brutalnog ubistva: na pripadnike kriminalnog klana Osmani.

Naime, sasvim je izvesno da su tokom tajnog julskog sastanka 2008. godine u Zagrebu, kada su se sa pripadnicima kriminalnog klana Osmani sastali i najvii dravni rukovodioci Stjepan Mesi, Tomislav Karamarko i Amir Muharemi, pripadnici klana Osmani doneli odluku o reorganizaciji balkanskog kriminalnog podzemlja, te redefinisanju kriminalne arhitekture Balkana, kojom su prilikom odluili i potpuno preuzeti kontrolu nad balkanskim kriminalnim i obavetajnim podzemljem.

Tome je dakako pogodovala i situacija oko nezavisnosti Kosova, te su tako u trenutku ovog tajnog sastanka, pripadnici klana Osmani preuzeli kontrolu nad kriminalnim organizacijama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, ime je i formalno zapoela izgradnja jedinstvene balkanske organizovane kriminalno - obavetajne infrastrukture, vrsto povezane sa meunarodnim vercom droga, duvanskih proizvoda, oruja, ljudi, te meunarodnim terorizmom.

Ovakvim restrukturiranjem kriminalnog podzemlja pod vodstvom klana Osmani, moemo sasvim sigurno rei kako je poetkom leta 2008. godine uspostavljen Novi balkanski poredak, kao novi organizovani kriminalni entitet povezan s meunarodnim organizovanim kriminalom i meunarodnim terorizmom.

 

Pukani je Meta klana OSmani

 

Glavni centri ovog kriminalnog poretka uspostavljeni su upravo u Zagrebu, Podgorici i Pritini, sa mobilizacijskim i logistikim kriminalnim centrima klana Osmani na teritoriju Bosne i Hercegovine, te terenskim kriminalnim obavetajnim centrima iji se koordinacijsko sredite po svoj prilici planira smestiti u Istri, pod zatitom i finansijskom paskom jedne od najmonijih hrvatskih kompanija Adris grupe, vrsto povezane sa balkanskom duvanskom mafijom.

Dogovorom sa Adris grupom i crnogorskim klanovima, kriminalni klan Osmani dogovorio je preuzimanje stvarne kontrole nad balkanskom duvanskom mafijom, zbog ega je valjalo onemoguiti i daljnje procese kako sudske tako i medijske napise o duvanskoj mafiji u balkanskim dravama, te aferama na bilo koji nain povezanim sa meunarodnim vercom duvanskih proizvoda, koje je Pukani povezivao sa crnogorskim politikim vrhom, ali je namerno ili sluajno proputao analizirati veze hrvatskog politikog vrha i Adris grupe sa balkanskom duvanskom mafijom.

injenica je ipak bila kako je centar balkanske duvanske mafije u Zagrebu, odnosno Rovinju, a ne u Podgorici, koja slui iskljuivo kao podrunica zagrebake centrale, koju nadzire i kojom na povrini rukovodi Ante Vlahovi, inae esto spominjan tokom suenja za ubistvo srbijanskog premijera Zorana inia, kao jedan od moguih naruitelja i uesnika u lancu naruitelja inieva ubistva.

Kako su upravo zapoeli procesi reorganizacije duvanske mafije na Balkanu, te njihovog ulaska u nove poslove, posebno ulaska Adris grupe na iransko trite uz posredovanje kriminalnog klana Osmani koji je za Adris grupu u Iranu osigurao svu logistiku potporu, klanu Osmani jednostavno nije odgovaralo dalje medijsko i pravosudno bavljenje duvanskom mafijom na Balkanu.

Iz tog razloga je Pukani, objektivno mogao postati meta klana Osmani, uz nepodeljenu potporu dela politike elite u Zagrebu i Podgorici, koja je vrsto povezana sa balkanskim kriminalnim podzemljem, posebno na poslovima verca duvanskih proizvoda, droga i oruja.

Zanimljivo je da se upravo s vremenom dolaska vodstva klana Osmani u Zagreb i Hrvatsku, poklapaju pokuaji prisiljavanja Slobodnog sindikata na odustajanje i povlaenje iz sudskih sporova protiv Tvornice duvana Rovinj, Tvornice duvana Zagreb i Adris grupe, koji su se pritisci oitovali kako pritiscima prema vodstvu Slobodnog sindikata tako i pritiscima prema advokatu koji u sporovima protiv duvanske mafije i Adris grupe pravno zastupa Slobodni sindikat i radnike TDZ-a ulanjene u taj sindikat.

Pukani je, s druge strane, svojim napisima o duvanskoj mafiji u Crnoj Gori, inicirao istragu o tom delu ove balkanske mafije, a procesuiranje crnogorske podrunice balkanske duvanske mafije, svakako bi pre ili kasnije dovelo do centrale u Zagrebu i glavnih politikih pokrovitelja koji se kriju iza Ante Vlahovia, a koji je donedavno kontrolisao Franjo Greguri.

Tu dolazimo i do mogueg neposrednog naruitelja ubistva Ive Pukania od klana Osmani.

Naime, Greguriev klan je tokom zadnjih petnaestak godina u celosti kontrolisao balkansku duvansku mafiju, uz koju je usko bio vezan i verc droga.

Balkanska duvanska mafija u Hrvatskoj je uspostavila finansijsko poslovni i proizvodni monopol, upravo zahvaljujui privatizacijskom projektu kojeg su osmislili pripadnici Gregurievog klana, a kojeg je provela upravo ratna Vlada Republike Hrvatske pod vodstvom efa klana Franje Greguria, koji je niti desetak godina prije preuzeo vodstvo nad tzv. Krajaievim klanom, kojeg je vodio jedan od glavnih ljudi komunistikih tajnih sluba Ivan Krajai zvani Stevo.

Pre nepune dve nedelje u tom je klanu dolo do novih promena. Nakon vie od dvadeset godina koliko je klan vodio Franjo Greguri, tzv. Greguriev klan preuzeo je Tomislav Karamarko.

To je, dakako, deo tajnog dogovora sa tajnih sastanaka Karamarka sa pripadnicima klana Osmani iz jula ove godine, te deo uspostave novog kriminalnog balkanskog poretka, odnosno deo projekta kriminalnog redefinisanja Balkana u meunarodnom organizovanom kriminalu i meunarodnom terorizmu, o emu je Necenzurirano.com ve izvetavao.

 

Crni prihodi

 

Tomislav Karamarko je zbog svojih veza sa klanom Osmani preko Amira Muharemija, koji je zbog tih kriminalnih veza udaljen sa diplomatske dunosti u hrvatskoj misiji pri UN-u, bio idealan ovek za preuzimanje Gregurievog klana, te njegovu reorganizaciju u sklopu novih odnosa unutar balkanskog kriminalnog podzemlja i nove centralizacija unutar Novog balkanskog poretka u kriminalnom i obavetajnom podzemlju.

Kriminalni klan Osmani stvaranjem haosa, planiranjem i izvrenjem ubistava Ivane Hodak i Ive Pukania, zapravo, stvara poziciju za jaanje stvarnog uticaja i moi Tomislava Karamarka u hrvatskoj dravnoj hijerarhiji, gdje se Karamarko nakon ovih nedela organiziovanog kriminala pojavljuje kao toboe nekakav "spasitelj", "strunjak", ovek koji moe srediti situaciju u zemlji".

U biti stvara se nedodirljiva pozicija moi za Tomislava Karamarka, kako bi se kriminalna reorganizacija balkanskog podzemlja i uspostava Novog balkanskog kriminalnog poretka mogla da se sprovede bez obrauna politikih sredita moi sa organizovanim kriminalom i klanom Osmani.

Dok je Karamarko ministar i osoba na poziciji moi u Hrvatskoj, pripadnici kriminalnog klana Osmani u Hrvatskoj su na sigurnom. Uostalom upravo im je Karamarko osigurao hrvatske dokumente i dravljanstva.

Molimo Vas da nam date vie detalja o akciji EU protiv balkanske mafije, koju je nedavno najavio sajt Necenzurirano. com.

- U diplomatskim krugovima oko Evropske komisije, naime, smatraju kako su u Hrvatskoj pojedine dravne institucije i dalje povezane s operacijama pranja novca preko poslovnih banaka u Hrvatskoj, ali jo veim problemom smatraju injenicu da Hrvatska i dalje predstavlja neku vrstu sigurne zone za pripadnike meunarodnog kriminalnog miljea, koji u svojim finansijskim i poslovnim operacijama u Hrvatskoj, obavljaju operacije pranja novca steenog kriminalnim aktivnostima na podruju Evropske unije.

Danas se smatra da je upravo Hrvatska sredite operacija pranja novca meunarodnog organizovanog kriminala, a posebno balkanske mafije, preko poslovnih banaka i tajnih rauna, odnosno transakcija i fiktivnih poslova preko Hrvatske.

U nedavnoj presudi Burimu i Bashkimu Osmaniju u Hamburgu, za organizovani kriminal, savezni je sudija naveo je kako kriminalni klan Osmani novac svoje kriminalne organizacije pere finansijskim operacijama i preko graevinskog biznisa u Hrvatskoj.

Postojanje ovakve presude u Hrvatskoj je potpuno preutano. Kod nas se Osmanijevi pokuavaju prikazati kao "ugledni poslovni ljudi iz Nemake".

Isto tako, pojedine zemlje lanice EU upozoravaju u Briselu kako hrvatske vlasti nisu preduzele dovoljne korake na suzbijanju organizovanog krijumarenja cigareta i nafte preko Hrvatske.

Upravo suprotno, u pojedinim zemljama lanicama EU smatraju kako su u organizovano krijumarenje duvanskih proizvoda i nafte ukljuene i pojedine institucije vlasti, ili preduzea u deliminom vlasnitvu drave, ili dravne institucije organizovano prikrivaju krijumarenje cigareta i nafte, od ega se ostvaruje deo tzv. crnih prihoda u finansijskom sistemu Hrvatske, koji se potom pere kroz razne finansijske operacije preko hrvatskih banaka i investicija u Hrvatskoj.

Tako u EU smatraju kako se upravo preko Hrvatske krijumari sirijska nafta za crno trite u EU, odnosno tree zemlje, a na to su viekratno, kako doznajemo, upozoravali Sanaderovu vladu.

Jednako tako, upravo Hrvatsku smatraju glavnim uporitem tzv. duvanske mafije, o emu se u nekoliko zemalja lanica EU vodila ili se trenutno vode istrage, vezano uz organizovano krijumarenje duvanskih proizvoda preko Hrvatske u zemlje lanice Evropske unije.

Iako je Evropska komisija u nekoliko navrata od Banskih dvora ultimativno zahtevala donoenje zakonskih i drugih mera za sreivanje odnosa u sektoru proizvodnje i trgovine cigaretama u Hrvatskoj, te su traili da se na temelju pokazatelja i saznanja utvrenih u zemljama lanicama EU, posebno u Italiji i Sloveniji, sankcioniu osobe odgovorne za organizovano krijumarenje cigareta, a koje su blisko povezane s Adris grupom u Rovinju, Sanaderova vlada po tom pitanju nije preduzela nikakve mere.

Upravo suprotno, kako smatraju u Evropskoj komisiji, pojedine dravne institucije poput Ministarstva finansija koje izdaje tzv. duvanske markice za cigarete, uestvovale su u organizovanom krijumarenju duvanskih proizvoda, a to argumentiraju injenicom da su u mnogim sluajevima zaplene krijumarenih cigareta, krijumareni duvanski proizvodi bili originalni proizvodi Adris grupe, oznaeni originalnim markicama Ministarstva finansija Republike Hrvatske.

 

Fingirana nemo

 

U mnogim zemljama lanicama Evropske unije smatraju kako hrvatske vlasti nisu u stanju pokrenuti ozbiljnije mere i akcije na suzbijanju krijumarenja duvanskih proizvoda, te smatraju kako su pojedini politiari u vlasti i pojedine institucije vlasti, poput carine, policije, poreskih kancelarija, direktno povezane s krijumarenjem cigareta i kako zapravo predstavljaju dio sistem organizovanog krijumarenja duvanskih proizvoda.

Sanadera su nedvosmisleno, kako navodi na sagovornik, upozorili kako ne vide stvarnu volju kod hrvatskih vlasti za suzbijanje krijumarenja cigareta i nafte preko Hrvatske, zbog ega smatraju kako do konkretnih rezultata treba priekati s daljim pregovorima Brisela i Zagreba.

U svojim slubenim izvetajima Intrepol, ali i druge meunarodne policijske i obavetajno sigurnosne agencije, upozorile su kako glavnina heroina za ilegalno narko trite u Evropskoj uniji dolazi upravo preko Hrvatske.

U Evropskoj komisiji, pod pritiskom pojedinih zemalja lanica EU, ovaj problem krijumarenja heroina preko Hrvatske smatraju posebno sigurnosno osetljivim za EU i njezine zemlje lanice, te ne vide dovoljno ozbiljne rezultate hrvatskih vlasti, policijskih i obavetajno sigurnosnih agencija, na suzbijanju krijumarenja heroina preko Hrvatske.

tavie, smatraju kako mnogi pripadnici policije, te bezbednosnih i obavetajnih sluba u Hrvatskoj i sami uestvuju u organizovanom krijumarenju heroina preko Hrvatske, te kako hrvatske vlasti mnogim efovima heroinskih kriminalnih organizacija osiguravaju zatitu, na nain da su mnogi od njih dobili hrvatsko dravljanstvo, te su od kaznenog progona u zemljama lanicama EU pobegli na teritoriju Hrvatske, iji su dravljani postali u sumnjivim i netransparentnim postupcima dodele hrvatskih dravljanstava.

Naglaava se kako i mnogi pripadnici narko kriminalnog miljea u zemljama Evropske unije borave kao hrvatski dravljani, sa hrvatskim dokumentima, te kako postoje osnovane sumnje i indikatori da su dravljanstva Hrvatske ti pripadnici kriminalnog podzemlja dobili u sprezi organizovanog kriminala i pojedinih visokih funkcionera vlasti ili u sprezi organizovanog kriminala sa pojedinim institucijama u Hrvatskoj.

Krijumarenje heroina preko Hrvatske za zemlje Evropske unije, indikator je Brisel i dalje uske povezanosti institucija vlasti u Hrvatskoj s organizovanim kriminalnim podzemljem, a smatra se da je sigurnosni, policijski i obavetajni sistema Hrvatske jednostavno premreen ljudima povezanima s kriminalnim podzemljem, to za EU svakako predstavlja ozbiljan sigurnosni problem.

Hrvatska je danas problem u regiji, i to je ono to svi izbegavaju priznati.

injenica je da se danas organizovanim kriminalnim podzemljem u regiji upravlja ba iz Hrvatske, i da novi balkanski kriminalni poredak nastaje pod organizacijskom palicom kriminalnog klana Osmani, koji je svoje sedite od jula 2008. godine preselio upravo u Hrvatsku.

injenica je da duvanska i heroinska mafija kao i organizacije za verc ljudi danas operiu preko organizacijskih centara koji se nalaze u Hrvatskoj.

Drugim rijeima, na kriminalnoj karti Balkana, Hrvatska ima sredinju poziciju.

Razgovarao: Boris Subai

 

Lani svedoci

 

Dokument kojeg posedujem, oznaen oznakom "vrlo tajno", dokazuje kako je kljuni svedok Tomislava Karamarka u sluaju ubistva Ive Pukania, bez kojeg bi podizanje optunice protiv Slobodana urovia bilo gotovo nemogue, Ratko Kneevi, od 1999. do 2002. godine bio pod istragom kako hrvatskih istranih tela, tako i Interpola, zbog meunarodnog krijumarenja cigareta i pripadnosti krijumarskom lancu cigareta u kojem je uestvovao i Hrvoje Petra.

injenica da je jedan od kljunih Karamarkovih svedoka u istrazi ubistva Ive Pukania pripadnik duvanskog kriminalnog miljea, te je i sam bio pod istragom zbog meunarodnog verca cigareta, ozbiljno dovodi u pitanje ne samo iskaz Ratka Kneevia, nego i motive njegovog svedoenja.

Kako me u meuvremenu Kneevi tuio za klevetu, te u jednom postupku ve izgubio sud protiv mene (sudija me oslobodio Kneevieve optube za klevetu), pred Optinskim kaznenim sudom u Zagrebu ovaj je dokument odlukom suda postao i dokaz verodostojnosti mojih navoda u ta dva sudska postupka.

Dokument Ministarstva unutranji poslova, Sektora kriminalistike policije, oznaen brojem 511-19-10/2-VT-78/99, od 26.februar 2002. godine, jasno identifikuje Ratka Kneevia kao pripadnika krijumarskog lanca duvanskim proizvodima, ija je jedna od glavnih karika i Hrvoje Petra, a koja se krijumarska mrea nala pod istragom Sektora kriminalistike policije Policijske uprave zagrebake, i to po nalogu upanijskog dravnog tuilatva u Zagrebu broj TAJ-6/99, od 10. maj 2001. godine.

"Sektor kriminalistike policije, Policijske uprave zagrebake, na temelju zahteva upanijskog dravnog tuilatva u Zagrebu, broj TAJ-6/99 od 10. maj 2001. godine, prikuplja podatke i saznanja u vezi meunarodnog krijumarenja cigareta.

Za sada raspolaemo podacima da je u krijumarski lanac ukljuen velik broj osoba iz evropskih i van evropskih zemalja, ali i s podruja Republike Hrvatske, a jedna od glavnih karika u lancu je Hrvoje Petra, iz Zagreba, Bosanska 30", stoji u dokumentu MUP-a, od 26. februara 2002. godine, oznaenim "vrlo tajno".

Prema sadraju ovog dokumenta, oigledno je kako je Sektor kriminalistike policije Policijske uprave zagrebake, do saznanja o uestvovanju Ratka Kneevia u meunarodnom lancu za krijumarenje cigareta, doao istragom nad Hrvojem Petraem i primenom tzv. posebnih istrane mera u odnosu na Petraa, vezano uz njegovu povezanost s meunarodnim vercom cigareta.

"Krajem 1999. i prvom polovinom 2000. godine, nad Petraem su od strane ovog Sektora, a na temelju lanka 180. Zakona o kaznenom postupku, provedene posebne istrane mere, pomou kojih se dolo do veeg broja podataka o osobama, dravama, prevoznim sredstvima, telefonima, krijumarskim putevima, sastancima, zaplenama i drugim segmentima krijumarskog lanca u koji je ukljuen Petra", navodi se u "vrlo tajnom" operativnom izvetaju Sektora kriminalistike policije Policijske uprave zagrebake.

Primenom ovih istranih mera nad Petraem, radom Sektora kriminalistike policije Policijske uprave zagrebake, utvrena je veza Hrvoja Petraa sa Ratkom Kneeviem, te Kneevievo uestvovanje u meunarodnom lancu krijumarenja duvanskih proizvoda, iji je pripadnik, prema dokumentu koje posedujem bio i sam Petra.

"Radi provere raspoloivih saznanja i prikupljanja novih, ukazala se potreba ostvarivanja saradnje sa organima policija drugih zemalja, kako bi se prikupili relevantni i provereni podaci za pokretanje kvalitetne kriminalistike obrade u RH, te procesuiranje svih osoba za koje se osnovano sumnja da su ukljueni u navedeni meunarodni krijumarski lanac", navodi se u operativnom izvetaju MUP-a, od 26. februara 2002. godine, kojim su od ureda Interpola Grke, panije, Holandije, Turske, Francuske, Egipta, Velike Britanije i Severne Irske, tadanje SR Jugoslavije, Malezije, Italije, Nemake, Bugarske, Austrije, Izraela, Malte, SAD-a i Rusije, iz MUP-a Hrvatske traili operativnu saradnju na otkrivanju meunarodne krijumarske mree za verc cigareta, s kojom su povezani Hrvoje Petra i Ratko Kneevi.

 

Nastavie se

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane