https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Feljton

Feljton

 

Sluaj Pukani: Ubistvo sa potpisom drave (22)

 

Krunski svedok kriminalnog dosijea

 

Koje su najmranije tajne u poslednjih 20 godina na Zapadnom Balkanu? Ko je likvidirao Ivu Pukania, vlasnika hrvatskog lista Nacional, i kakve veze njegova likvidacija ima sa ubistvom Zorana inia? Kako je kriminalni klan Osmani preuzeo balkansko podzemlje? Ovo su neka od pitanja iji se odgovori nalaze u knjizi "Sluaj Pukania - Ubojstvo sa potpisom drave" autora Domagoja Margetia, novinara iz Zagreba, a u nekoliko nastavaka prenosi ih Tabloid

 

Domagoj Margeti

 

 

Nakon to je Robert Matani na roitu pred upanijskim sudom u Zagrebu, dana 3. februara 2010. godine priznao kako je pod pritiskom USKOK-a, SOA-e i policije, te na nagovor svojeg biveg advokata Zvonimira Zebeca, 22. decembra 2008. godine istranoj sudiji Erni Draani dao lani iskaz u pogledu svojih navodnih saznanja o ubistvu Ive Pukania, USKOK se nalazi u ozbiljnoj opasnosti da i drugi iskaz, kriminalca kojem su dali status krunskog svedoka, Tomislava Marjanovia, sudsko vee pod predsedavanjem sudije Ivane Krul izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz.

Izuzimanjem Marjanovievih iskaza kao nezakonitog mogla se potpuno uruiti USKOK-ova verzija Pukanievog ubistva, ega su bili svesni i Karamarko, i DORH, USKOK, ali i samo sudsko vee koje je odluivalo o ovom predlogu obrane.

Advokati i pravni strunjaci upoznati sa Sluajem Pukani i okolnostima pod kojima je Marjanovi dao svoj iskaz u aprilu 2009. godine, upozoravaju kako postoji realna mogunost da je iskaz ovog krunskog svedoka, zapravo, nezakonit dokaz.

Osim toga, podeblji kriminalni dosje Tomislava Marjanovia, izgleda kao dovoljan motiv zbog kojega bi ovaj bio spreman u dogovoru s USKOK-om dati lani iskaz u Sluaju Pukani. Zato su USKOK i Dravno tuilatvo prilikom davanja statusa krunskog svedoka Marjanoviu sakrili podatke o njegovom kriminalnom dosjeu i kaznenim delima zbog kojih su protiv njega u toku kazneni postupci pred hrvatskim sudovima.

 

Nezakoniti dokaz

 

Na injenicu da se u sluaju iskaza krunskog svedoka Tomislava Marjanovia radi o nezakonitom dokazu upozorio je sudsko vee upanijskog suda u Zagrebu, podneskom od 3. februara 2010. godine i advokat Slobodana urovia eljko ganjer, koji je posebnim podneskom,"Zahtevom za izdvajanje nezakonitih dokaza", zatraio od sudskog vea da Marjanoviev iskaz izdvoji iz sudskog spisa III K-US-66/09, u Sluaju Pukani.

Tanije ovim je podneskom predloeno da se iz spisa izdvoje: Rjeenje vea upanijskog suda u Zagrebu od 10. aprila 2009. godine poslovni broj IX II-Kv-US-29/09-2, Kio US-51/08 i zapisnik o sasluanju svedoka Tomislava Marjanovia od 10. aprila 2009. godine poslovni broj V Kio-US-51/08.

"Osporavanim reenjem vea upanijskog suda u Zagrebu prihvaen je zahtev Glavnog dravnog advokata Republike Hrvatske od 10. aprila 2009. godine br. OGR-36/09, da se kao krunski svedok ispita Tomislav Marjanovi u ovom kaznenom postupku protiv Roberta Matania i drugih zbog kaznenih dela iz lanka 333. st. 4 i dr. KZ.

U obrazloenju reenja se navodi, citiramo:

"... Uvidom u spis utvreno je da je protiv Tomislava Marjanovia PU zagrebaka, Odeljenja za organizovani kriminal od 10. aprila 2009. godine, broj 511-19-12/2-27/3_k-1175/08 podneo kaznenu prijavu zbog poinjenog kaznenog dela - udruivanja za poinjenje kaznenih dela iz l. 333. st. 4. KZ.

Kako postoje okolnosti na temelju kojih se prema Kaznenom zakonu prema Tomislavu Marjanoviu, kao pripadniku zloinake organizacije, kazna moe ublaiti, te kako takoe postoji odnos izmeu teine kaznenog dela koje je poinio i vanosti njegovog iskaza za otkrivanje i dokazivanje kaznenih dela i poinitelja zloinake organizacije, a ne postoji ni jedna okolnost predviena l. 31. Zakona o USKOK-u zbog koje se Tomislav Marjanovi ne bi mogao ispitati kao svedok, to je zahtev Glavnog dravnog tuioca RH za donoenje reenja o ispitivanju Tomislava Marjanovia kao svedoka u ovom kaznenom postupku treba prihvatiti, te odgovarajue l. 34. st. 1. Zakona o USKOK-u odluiti kao u izreci ovog reenja".

Odmah nakon donoenja ovog reenja ispitan je u svojstvu svedoka Tomislav Marjanovi i njegov iskaz je unet u osporavani raspravni zapisnik.

Branilac VI optuenog urovia smatra da je vee bilo duno precizno i odreeno navesti i detaljno obrazloiti "... okolnosti na temelju kojih se prema Kaznenom zakonu prema Tomislavu Marjanoviu, kao pripadniku zloinake organizacije, kazna moe ublaiti ...".

Meutim, vee to nije uinilo ve je, naprotiv, u osporavanom reenju ponudilo samo puku konstataciju, koja u osnovi nije nita drugo nego obian prepis zakonskog teksta zo. 1. st. 1. l. 29. ZUSKOK-a. Nema, dakle, razloga o odlunim injenicama za primenu odredaba ZUSKOK-a o ispitivanju (krunskog) svedoka, radi ega je osporavano reenje nejasno i nerazumljivo pa ga, objektivno, nije mogue ni razmatrati.

Stajalite advokata optuenog urovia kako samo valjano obrazloena ocena okolnosti temeljem kojih se neka osoba moe po zakonu osloboditi od kazne ili joj se kazna moe ublaiti, a da bi uz postojanje ostalih kumulativno propisanih uvslova u ZUSKOK-u mogla biti ispitana i tretirana kao (krunski) svedok, moe predstavljati jemstvo da e se korienjem tog iskaza u celokupnom postupku potpuno i pravilno ostvariti sadraj prava na poteno suenje.

Protivno paualnom, niim obrazloenom i pogrenom stajalitu vea, branilac okrivljenog smatra da na strani Tomislava Marjanovia, prijavljenog zbog kaznenog dela iz l. 333. st. 4. KZ-a, ne postoje po Kaznenom zakonu okolnosti temeljem kojih se moe osloboditi od kazne ili mu se kazna moe ublaiti", navodi advokat eljko ganjer u svom podnesku.

Iz odredbe lanka 333. stavka 5. Kaznenog zakona jasno proizlazi kako Marjanovi nije mogao legalno dobiti status krunskog svedoka.

 

Pripadnik klana

 

Zanimljivo je, pak, da su gotovo svi mediji preutali injenicu kako se u podnesku obrane Slobodana urovia od 3.februara 2010. godine vrlo jasno argumentuju razlozi zbog kojih proizlazi kako je USKOK Tomislavu Marjanoviu potpuno protivzakonito osigurao status krunskog svedoka.

Naime, kako to opisuje ganjer u svom podnesku, iz odredbe lanka 333., stavka 5. Kaznenog zakona jasno proizlazi kako Marjanovi nije mogao legalno dobiti status krunskog svedoka.

"lan 333. st. 5. KZ propisuje, citiramo:

"lan grupe ili zloinake organizacije koji otkrije grupu ili zloinaku organizaciju pre nego to je u njenom sastavu ili za nju poinio neko kazneno delo oslobodi e se kazne".

Ne ulazei u ovom asu, po miljenju obrane okr. urovia, u ocenu neuverljivosti i neistinitosti iskaza svedoka Marjanovia, jer to nije predmet ovog zahteva, oigledno je da on kao lan nije otkrio zloinaku organizaciju pre nego to je ta organizacija poinila predmetno kazneno delo.

O navodnom organizovanju, dogovaranju, planiranju i ulozi pojedinih lanova te organizacije u injenju kaznenog dela, svedok Marjanovi je iskazivao tek 10. aprila 2009. godine, dakle pet i po meseci nakon to su navodno lanovi te organizacije poinili kazneno delo tekog ubistva na tetu I. Pukania i N. Franjia (23. oktobra 2008. godine).

Stoga svedok Marjanovi u smislu napred citirane odredbe Kaznenog zakona ne moe biti osloboen od kazne", objanjava ganjer detaljno u svom podnesku razloge zbog kojih nisu ispunjeni svi potrebni zakonski uslovi prema kojima je USKOK nezakonito Marjanoviu dodelio status krunskog svedoka.

U nastavku podneska urovieva odbrana detaljno opisuje ostale bitne zakonske prepreke za dodelu statusa krunskog svedoka Tomislavu Marjanoviu, koje je argumente na kraju sudsko vee pod predsedanjem sudije Ivane Krul ipak odbacilo.

"Kada bi stav Glavnog dravnog tuioca RH o tome da su saznanja Tomislava Marjanovia "neposredna i verodostojna" dosta bio taan, o emu naravno jedino sud a ne dravni advokat, moe dati konanu ocenu u provedenom postupku, imajui u vidu razloge koji e biti nastavno u ovom zahtevu navedeni i obrazloeni, to sigurno ne bi mogle biti okolnosti za (sudsko) ublaavanje kazne.

Prema sadraju kaznene prijave i iskazu svedoka Tomislava Marjanovia, proizlazilo bi da je Marjanovi bio pripadnik zloinake organizacije koji se povezao u zajedniko delovanje s ostalim okrivljenim u ovom postupku i drugim za sada neutvrenim osobama u nameri injenja kaznenog dela tekog ubistva na tetu Ive Pukania, da je postupajui po uputama Roberta Matania zajedno s ostalim okrivljenima u vozilu pratio i nadzirao Pukania, utvrivao na taj nain njegovo kretanje i navike u javnosti radi odabiranja najpouzdanijeg mesta, vremena i naina ubistva i uestvovanjima na sastancima na kojima se razraivao, planirao i utvrdio sam nain likvidacije za to mu je Robert Matani obeao nagradu od 500.000 evra.

Ve samo pripadanje zloinakoj organizaciji koja je, kako se tvrdi u ovoj fazi postupka, koristei eksplozivnu napravu vee razorne moi poinila jedno smiljeno, hladnokrvno i okrutno ubistvo Ive Pukania i Nike Franjia, pri emu je izazvana konkretna opasnost po ivot i telo i ostalih graana, jer su se sticajem okolnosti nalazili u blizini same eksplozije, odmah ozbiljno dovodi u pitanje mogunost ublaavanja kazne.

Nadalje, prema podacima iz prijavnog materijala i sadraju iskaza, oito je da je Tomislav Marjanovi znao za pripremanje kaznenog dela tekog ubistva i da to nije prijavio nadlenim dravnim telima. Ako su njegova saznanja, kao to tvrdi Glavni dravni tuilac RH "neposredna i verodostojna", onda je poinio kazneno delo neprijavljivanja pripremanja kaznenog dela iz l. 299. st. 2. u vezi st. 1. KZ.

Svoja "neposredna i verodostojna" saznanja o predmetnom kaznenom delu tekog ubistva Tomislav Marjanovi je, kao to je napred kazano, izneo gotovo pet i po meseci nakon izvrenja dela, kada su ve u odnosu na neke okrivljene pribavljena obavetenja i dokazi iz kojih, bar za sada, proizlazi postojanje osnovane sumnje da su poinili to delo.

Premda je, kao to tvrdi, unapred znao ko e i kako poiniti ovo teko kazneno delo, svojim znatno zakasnelim iskazom Marjanovi nije omoguio ili znatno olakao otkrivanje dela i izvritelja. Stoga je Tomislav Marjanovi poinio i kazneno delo neprijavljivanja poinjenog kaznenog dela iz l. 300. st. 1. KZ", stoji u podnesku urovieve obrane upanijskom sudu u Zagrebu od 3. februara 2010. godine.

 

Krivina dela

 

Kriminalni dosje Tomislava Marjanovia, zapravo, dokazuje kako se radi o vrlo iskusnom i profiliranom kriminalcu, osobi koja se tereti za vie kaznenih dela i protiv kojeg se vodi vie kaznenih postupaka za teka kaznena dela, te kojega bi na osnovu toga mogle ekati viegodinja zatvorska kazna.

Loginim se namee zakljuak, nije li Marjanovi pristao USKOK-u dati lani iskaz iskljuivo kako bi izbegao kaznenu odgovornost za brojna kaznena dela koja je poinio. Upravo kriminalni dosje ovog USKOK-ovog krunskog svedoka u Sluaju Pukani, odbrana Slobodana urovia naglaava kao bitan razlog zbog kojeg Marjanoviu nije smeo biti dodeljen status krunskog svedoka.

"Pored toga, Tomislav Marjanovi je kriminalno profilirana osoba iji dosadanji ivot nije uopte bio usklaen sa zakonom.

Branilac opt. urovia raspolae saznanjem da je Marjanoviu reenjem Optinskog suda u Zagrebu od 15. maja 2001. godine posl. br. KM-4/2001 izreena vaspitna mera pojaane brige i nadzora zbog tri poinjena kaznena dela krae iz l. 216. st. 1. KZ. Pravosnanom presudom Optinskog suda u Zagrebu od 8. juna 2003. godine posl.br. XXVIII-KMP-180/2003 proglaen je krivim zbog kaznenog dela teke krae iz l. 217. st. 1. u vezi l. 216. st. 1. KZ. Izreena mu je uslovna osuda i utvrena kazna zatvora u trajanju od est meseci na rok kunje od dve godine.

Pravosnanom presudom Optinskog suda u Zadru od 4. marta 2004. godine posl.br. K-46/04 proglaen je krivim zbog kaznenih dela falsifikovanja novca iz l. 274. st. 1. KZ i falsifikovanja isprave iz l. 331. st. 2. i 1. KZ. Osuen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i jedan mesec zatvora. Kaznu je izdrao.

Nepravnosnanom presudom Optinskog kaznenog suda u Zagrebu od 28. oktobra 2008. godine posl.br. III KO-3602/2004-63 proglaen je krivim zbog kaznenih dela falsifikovanja novca iz l. 274. st.1. KZ i falsifikovanja isprave iz l. 331. st. 2. i 1. KZ. Osuen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvie godine i est meseci.

Pored toga, protiv Tomislava Marjanovia pred Optinskom sudom u Gospiu vode se dva postupka i to jedan pod posl.br. K-32/03-98 zbog kaznenih dela teke krae iz l. 217. st. 1. to. 1. u vezi l. 216. st. 1. KZ, a drugi pod posl.br. K-135/04-20 zbog kaznenih dela falsifikovanja novca iz l. 274. st. 1. KZ.

U toku su takoe i postupci i to pred Optinskim kaznenim sudom u Zagrebu pod posl.br. KO-2205/05 zbog kaznenih dela falsifikovanja novca iz l. 274. st. 1. KZ i falsifikovanja isprava iz l. 311. st. 2. i 1. KZ, te pred upanijskim sudom u Zagrebu pod posl.br. K-253/07 zbog kaznenog dela poticanja na ubistvo iz l. 90. u vezi l. 33 KZ.

Ve su podaci iz kriminalistike evidencije IS MUP-a RH, vidljivi iz slubene zabeleke PU zagrebake, Sektora kriminalistike policije, Odeljenja organizovanog kriminala od 10. april 2009. godine, pripojene uz posebno izvtaja oznaene uprave od 10. aprila 2009. godine br. 511-19-12/2-27/3-K-1175/08, sadravali podatke o prijavama protiv Marjanovia zbog izvrenja "ukupno 62 kaznena dela" poblie navedena u samoj zabeleci.

Glavni dravni tuilac RH u zahtevu kao i vee upanijskog suda u Zagrebu u osporenom reenju, nisu oito nali potrebnim razmatrati i proveravati te podatke iz prijavnog materijala, radi ocene "postojanja olakavajuih okolnosti na temelju kojih se kazna moe ublaiti", kao jedan od zakonskih uslova propisanih u l. 29. st. 1. ZUSKOK-a za ispitivanje Tomislava Marjanovia u svojstvu krunskog svedoka u ovom postupku.

Zato je branilac VI optuenog urovia smatra da se zbog nepostojanja zakonskih uslova - olakavajuih okolnosti na temelju kojih bi mu se kazna mogla ublaiti, Tomislav Marjanovi nije mogao ispitati kao kurnski svedok i da su postupanjem Glavnog dravnog tuioca RH i vea upanijskog suda u Zagrebu povreene odredbe l. 9. st. 2. ZKP, konkretno odredba l. 176. ZKP i l. 29. st. 1. to. 1. ZUSKOK", zakljuuje ganjer u svojem zahtevu za izdvajanje nezakonitog reenja i iskaza Tomislava Marjanovia iz spisa Sluaja Pukani.

Prema nepotvrenim informacijama, istrani spis upanijskog suda u Zagrebu, istrage protiv Matania i drugih zbog ubistva Ive Pukania i Nikole Franjia, mogao bi sadravati kljuni dokaz komunikacije Roberta Matania sa predstavnicima SOA-e i Ministarstva unutarnjih poslova, nekoliko dana pre hapenja.

Kako sam doznao od izvora bliskog istrazi, u jednom od mobilnih telefona koje je u trenutku hapenja koristio Robert Matani, bio je upisan i memorisan broj mobilnog telefona oznaen kao "drot Brki", a za kojega upueni tvrde kako nije iskljueno da se radi upravo o Milijanu Brkiu, nekadanjem visokopozicioniranom pripadniku SOA-e, te danas funkcioneru Ministarstva unutaranjih poslova.

Tokom davanja iskaza pred upanijskim sudom u Zagrebu, dana 3. februara 2010. godine, Matani je opisao svoju komunikaciju s predstavnicima MUP-a i SOA-e tokom nedelje pre hapenja, te je izjavio kako je u tom vremenu "dogovarao sastanke s predstavnicima MUP-a i SOA-e".

Prema tvrdnjama mojeg izvora, jedini konkretan trag takve mogue komunikacije Matania s predstavnicima MUP-a i SOA-e krije se upravo u injenici da je u jednom od Matanievih mobilnih telefona pronaen broj mobilnog telefona spremljen pod oznakom "drot Brki", a to bi izmeu ostalih moglo oznaavati i Milijana Brkia.

Tu informaciju moji izvori iz Sigurnosno obavetajne agencije, ipak, nisu mogli potvrditi, iako tvrde kako nije iskljueno da se radi upravo o Brkievom broju mobilnog.

Meutim, moji sagovornici iz SOA-e potvrdili su mi svoju raniju izjavu kako je upravo Milijan Brki jedina osoba koju bi Karamarko i Buljevi zaduili za komunikaciju s Mataniem, nakon to se ovaj obratio SOA-i i MUP-u, tanije moji sagovornici iz SOA-e pretpostavljaju kako je ovom operacijom rukovodio lino Milijan Brki, te kako je upravo Brki taj koji je u ime SOA-e i MUP-a, odnosno lino Tomislava Karamarka, komunicirao s Robertom Mataniem.

Nastavie se

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane