https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Odbrana

 

Odbrana

 

Da li je ministar odbrane Aleksandar Vui naprasno oslepeo pred kriminalom svih krimanala

 

Poasni bataljon ili streljaki vod

 

Umesto da iskoristi istorijsku priliku i istrai kriminal svojih prethodnika, umesto da sprei dalje uruavanje odbrambenog sistema Srbije i uhvati se ukotac s organizovanim kriminalom u Ministarstvu odbrane (MO), Vojsci i odbrambenoj industriji, Aleksandar Vui, prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane, nekim udom zaduen za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala, svojim prethodnicima se - pridruio.

 

pukovnik Milan Jovanovi

 

Mastilo na zapisniku o primopredaji dunosti izmeu novog i starog ministra odbrane nije ni osuilo, a desila se pogibija pirotehniara i pilota. Desio se tokom septembra i oktobra i "na zakonu zasnovan" verc naoruanja iz vojnog skladita Panevo, sve po Ugovoru od 22. jula 2005. izmeu MO SCG i Jugoimport-Monta iz Podgorice i Ugovoru o ustupanju komisionog ugovora izmeu MDI Podgorica i CPR Impex Beograd od 09. februara 2011. Budunost odbrane zemlje je, dakle, i pod novim ministrom krenula - po starom.

Sve ono to je Tabloid poslednje tri godine obelodanjivao iz broja u broj, afera za aferom - afera pancir, afera satelit, afera stanovi, afera Cepotin, afera Pohulek, afera VTI, farmakologija, protekcije, javni sukobi izmeu Ministarstva i Generaltaba, dovoenje civilnih lica koja su radila u inostranim ambasadama na mesta koja su bezbednosno veoma osetljiva (savetnik, pomonik ministra odbrane...), kriminalno poveravanje Sektora za materijalne resurse MO, vojnotehnikih zavoda i instituta i celokupne odbrambene industrije Srbije jednom JP Jugoimport SDPR, favorizovanje pojedinih kompanija, poslovanje preko sopstvenih of-or kompanija, mito, odlivanje podataka i akata oznaenih kao dravna tajna ili strogo poverljivo, nezakonito pribavljanje stanova, zloupotrebe u oblasti reavanja statusnih pitanja kao to su penzije i invalidnine i svesno ugroavanje egzistencije vojnih penzionera i lanova njihovih porodica, zloupotrebe u vojnom zdravstvu (VMA), potpisivanje nepotrebnih ugovora za vojnu opremu, dovoenje stranih visokih oficira za savetnike, smetaj oficira NATO u isti objekat sa personalom Ministarstva odbrane (na istom spratu na kojem je i ministar odbrane) itd., itd. - nita iz tog kriminalnog arsenala nije ovog velikog borca protiv kriminala i korupcije do danas dirnulo ni u jedan ivac. Zbog toga ga vredi na deli toga, i na (zlo)delo Dragana utanovca, makar taksativno podsetiti.

 

Avioni, kamioni, oruje, verceri...

 

1. Sklapanje nezakonitih ugovora za nabavku telekomunikacionih sistema, ureaja, opreme, radova i usluga za rad u novopodeljenim frekfencijskim opsezima po:

- Komisionom ugovoru br. 1563/07 sa Jugohemijom radi nabavke radio-relejnih ureaja od Tadirana iz Izraela u vrednosti od 36.946.964,23 USD,

- Komisionom ugovoru br. 1565/07 sa Jugoimportom SDPR, radi nabavke radio-ureaja VF i VFF opsega sa dodatnom opremom od Talesa iz Francuske u vrednosti od 5.385.180,87 EUR ili 7.000.735 USD,

- Komisionom ugovoru br. 1572/07 sa Jugoimportom SDPR radi nabavke taktikih komutacionih sistema (switch) od Talesa iz Francuske u vrednosti od 12.886.730,58 EUR ili 16.752.749 USD,

- Kupoprodajnom ugovoru br. 1370/07 sa preduzeem Megalink iz Beograda, radi projektovanja, isporuke ureaja i opreme, izvoenje radova, obuke i putanja u rad sistema stacionarne radio-relejne mree u vrednosti 695.000.000 RSD ili 6.950.000 EUR ili 9.035.000 USD.

Utroeno je, dakle, preko 70.000.000 USD na nabavku i ugradnju opreme koja je neupotrebljiva i neugradiva.

Ovih dana u javnost posredstvom raznih sajtova polako izlaze na videlo neki detalji o tome ta su svojevremeno revizori Ministarstva finansija ustanovili kada je re o nekim ugovorima koje je potpisivalo M RS. Spominju se avioni, automobili i telekomunikacioni ureaji, novane sume, odnosno gubici koje je MO platilo zbog zloupotrebe kursnih razlika i sl.

Kada je re o nabavci telekomunikacione opreme, komisioni ugovor broj 1572-91-47-07, u vrednosti od 12.886.750,58 EUR zakljuen je 24. decembra 2007. sa firmom Jugoimport SDPR, komisionarom, radi nabavke taktikih komutacionih centara (ureaji za naizmenino iskljuivanje i ukljuivanje) od stranog proizvoaa Talesa, iako, iz komisijskog izvetaja broj 1278-174/06 od 13. novembra 2007. proizlazi da je Tales rangiran kao drugi, dok je izraelska firma Tadiran rangirana kao prva i koju je, dakle, trebalo izabrati za stratekog partnera. Francuski Tales nije proao ni na verifikacionim ispitivanjima, delovi opreme za radio-ureaj dobili su negativnu ocenu (izvetaj TOC-a broj 12-23434/1 od 30. avgusta 2007).  I pored svega, ugovor za radio ureaj se sklapa sa Jugoimportom SDPR, odnosno Talesom, koji je izabran za stratekog partnera za nabavku radio-ureaja VF i VFF opsega, osim za sredstva koja nisu zadovoljila na ispitivanjima, pa se kupuju preko Jugohemije od firme Tadiran.

Ovog puta, meutim, akcenat bacamo na kupoprodajni ugovor broj 1370-45-744-07 u vrednosti od 9.035.000 USD sa preduzeem Megalink d.o.o., zakljuen 14. decembra 2007. radi izrade stacionarne radio-relejne mree i detaljnih projekata po stanicama, isporuke opreme i softvera, rezervnih delova, alata, pribora, mernih sredstava i tehnike dokumentacije, obuke ljudstva, isporuke i izgradnje antenskih stubova na lokacijama korisnika. Ugovoreno je plaanje, delom avansno, u iznosu od 2.340.000 USD, a ostatak fazno, odloeno 30 dana, po izvrenju isporuke. Osnovni ugovor je menjan kroz etiri izmene i dopune, posle kojih je poveana je vrednost ugovora na 9.776.984,20 USD. Odluku o pribavljanju predmetnih stvari doneo je ministar odbrane, primenom Uredbe o pokretnim stvarima za posebne namene, a na osnovu Plana Uprave za telekomunikacije i informatiku G (u daljem tekstu J-6), za opremanje Vojske telekomunikacionim sistemima namenjenim za rad u novoopredeljenim frekvencijskim opsezima. Radi se o tome da na osnovu navedenog Plana ministar odbrane nije imao ni jedan validan pokazatelj na osnovu koga bi mogao doneti Odluku o pribavljanju predmetnih stvari primenom Uredbe o pokretnim stvarima posebne namene. Navedena Odluka je nitava i rezultat je ministrovog prekoraenja ovlaenja. Ovde se ne radi o zabludi ili neznanju, nego o planiranoj nameri i svesnom prekoraenju ovlaenja upakovanom u nekakve zakonske okvire.

Slino, ta rei o ugovoru broj 1572/07 koji je potpisan sa Jugoimportom SDPR 24. decembra 2007, a ve 26. decembra 2007 (dakle nakon samo dva dana?!) zakljuena je - prva izmena.

 

Obueni da izaberu

 

Na nepravilnosti i propuste u sprovoenju postupka nabavke ukazao je, pisanim aktima (pov. br. 1370-49 od 27. novembra 2007) potpukovnik Rajko Petrovi, lan komisije za nabavku, koji je odreen za "menadera" projekta opremanja Vojske telekomunikacionom opremom i sistemima za rad.

Zahtev za dostavljanje ponuda upuen je sedmorici potencijalnih ponuaa, shodno aktu J-6 (int. br. 9393-7 od 19. oktobra 2007. i int. br. 9303-13 od 1. novembra 2007). 

Aktom int. br. 9393-14 od 7. novembra 2007. J-6 je propisala kriterijume za ocenu tehnikih karakteristika opreme u ponudama i dostavila ih Upravi za snabdevanje. Na osnovu tih kriterija bilo je mogue izabrati ponuaa nepouzdane opreme, zakljuiti ugovor sa njim i takvim sredstvima opremiti Vojsku.

Do roka naznaenog u zahtevu, ponudu je dostavilo est potencijalnih ponuaa. Komisija u Zapisnik nije konstatovala da preduzee Megalink iz Beograda nije dostavilo traena dokumenta sa rednog broja 5 i 7 obrasca za ustanovljavanje kvalifikacije i uputstva, kako se dokazuje kvalifikacija ponuaa. Naime, umesto traenih bilansa stanja za prethodne tri godine ili izvetaja o bonitetu i sertifikata o kvalitetu ISO 9001 preduzee je dostavilo bilans stanja samo za 2006. i - tui sertifikat. U dostavljenom bilansu navedena je ukupna vrednost imovine od 42.000 RSD. Prema javno dostupnim podacima na sajtu Agencije za privredne registre, navedeno preduzee je osnovano tek 29. septembra 2006. sa samo dva zaposlena lica. Isto tako, shodno podacima iz izvoda o registraciji, preduzee nije bilo registrovano za projektovanje i izgradnju telekomunikacionih sistema i mrea, a u 2006. nije imalo novani poslovni prihod.

Sve ovo ukazuje da navedeni ponua nije imao neophodne finansijske i poslovne kapacitete za nabavku, pa kao takav - nije smeo dobiti posao.

Komisija je razmatrala podnete ponude i sainila Izvetaj u kojem je navela, izmeu ostalog, "da su sva preduzea ispunila opte uslove i da se sve ponude mogu razmatrati" i da "ponuda preduzea Novatel d.o.o. iz Beograda nije prihvatljiva i kao takva nije ni razmatrana, jer nije dostavljen dokaz o podnoenju zahteva za dobijanje tehnike dozvole - sertifikata od RATRL-a, za vei deo ponuene opreme, to je eliminacioni kriterijum". U izvetaju se ne konstatuju prethodno navedeni nedostaci ponude preduzea Megalink, takoe eliminacioni (po istom kriterijumu).

Prema podacima iz Izvetaja, ponuda preduzea Megalink, po kriterijumu cena, bila je, na primer, treerangirana, a najpovoljnija Telegrupa. Razlika u ceni izmeu njih bila je 1.668.095,10 USD na dan 14. decembra 2007. Na osnovu spornog ponderisanja tehnikih karakteristika, ponuda preduzea Megalink je bila prvorangirana, a Telegrupa, po ceni najpovoljnija, drugorangirana. U konanom zbiru, izabrana je najskuplja ponuda kao - najpovoljnija. To se nije moglo opravdati dobijenom razlikom u kvalitetu. Zbog izbora ponude koja je skuplja Ministarstvu odbrane je naneta teta.

Na osnovu podnetog izvetaja, ministar odbrane je doneo Odluku o nabavci pokretnih stvari posebne namene.

Na navedene propuste i nepravilnosti ukazao je i ponua Novatel u svom prigovoru na izbor najpovoljnije ponude i tom prilikom je zahtevao uvid u ponude drugih ponuaa. U odgovoru na prigovor (pov. br. 1370-83/07 od 9. januara 2008) naelnik Uprave za snabdevanje navodi da "zbog svoje poverljivosti otvaranju ponuda nisu bili prisutni ponuai, a iz istih razloga vam ne moemo omoguiti uvid u ponude". Navedeno obrazloenje je nelogino zbog injenice da su svim ponuaima dostavljeni isti dokumenti i da su svi upoznati sa istim tajnim podacima u njima.

Bez obzira na injenicu to je 27. decembra 2007. isplaen beskamatni avans u iznosu od 180.000.000 RSD, prema sopstvenim navodima (akt Megalink broj 01-35 od 14. marta 2008), tri meseca nakon zakljuenja osnovnog ugovora, nije zakljuio ugovore sa podizvoaem multipleksne i opreme za nadzor i upravljanje i neprekidno napajanje, proizvoaa Iritela, sa domaeg trita, i radiorelejne opreme od inoproizvoaa Nera, po ponudi koju je dao i koja je prihvaena.

Nakon isteka ugovornih rokova, bez opravdanog primljenog avansa, sa isporuiocem je, uz saglasnost J-6, nakon skoro godinu dana od zakljuenja osnovnog ugovora zakljuena prva dopuna ugovora. Njome se bez opravdanog razloga i bez primene ugovorne kazne po osnovnom ugovoru, isporuiocu odreuju novi rokovi isporuke i priznaje pravo da, nakon pravdanja prvog, dobije novi avans, u visini preostalih sredstava za realizaciju ugovora. Prihvatanje zahteva isporuioca za novim rokovima, odustajanjem od naplate ugovorne kazne i priznavanja prava na isplatu novog avansa, bilo je sporno i tetno za Ministarstvo odbrane.

Isporuilac, nakon 6 (est) meseci i isteka ugovorenih rokova, obavetava (akt Megalinka br. 02-39 od 30. jula 2008) Upravu da je zakljuio ugovore sa Iritelom i Nerom, da je domai proizvoa isporuio "skoro svu ugovorenu opremu" i da Nera sa isporukom poinje 30. jula 2008.

Samo dva meseca nakon prve, zakljuena je i druga dopuna koja je ukupnu vrednost ugovora trebalo da povea na 715.376.592 RSD. Zakljuenju druge dopune je prethodio radni sastanak sa predstavnicima isporuioca, koji je dalju realizaciju ugovornih obaveza uslovio isplatom novog avansa, u iznosu preostale vrednosti ugovora, a da pri tome nije ponudio nikakvu pogodnost. Drugom dopunom je isporuiocu dato pravo naplate avansa u iznosu od 434.000.000 RSD, bez pravdanja prethodno primljenog, u celosti. Novi avans je isplaen 12. decembra 2008.

Opravdano se moe postaviti pitanje da li bi neki drugi ponua ponudio bolju ponudu, da je imao u vidu opciju plaanja avansa od 100 odsto vrednosti ugovora. Naime, umesto da aktivira bankarsku garanciju, naplati penale za kanjenje, raskine ugovor i posao dodeli sledeem ponuau, Uprava, uz saglasnost J-6, daje isporuiocu novu priliku, nova finansijska sredstva i nove rokove, koje on opet nije ispotovao. Ali, samo mesec dana nakon zakljuivanja druge, isporuilac se obraa Upravi za sledeu dopunu. I ponovo su isporuiocu produeni rokovi izvrenja, bez primene ugovorne kazne i priznato mu je pravo na naplatu kursnih razlika, tako to e se vrednost ugovora uveati za kursnu razliku, nastalu u ceni uvezene opreme. Navedena odredba je sporna zbog injenice da je isporuiocu, u trenutku zakljuivanja tree dopune, po osnovu avansa i plaenih ispostavljenih faktura, bilo isplaeno ukupno 690.139.682,60 RSD, odnosno skoro ceo ugovoreni iznos.

etvrtom dopunom ugovora, ponovo nakon isteka ugovorenih rokova po treoj dopuni i bez primene ugovorne kazne, konano je definisana specifikacija opreme i radova, po vrsti, koliini i ceni. Vrednost ugovora je poveana na 752.075.715,61 RSD, ukljuujui iznos kursnih razlika od 33.153.227,61 RSD. Priznavanje prava i plaanje kursnih razlika u navedenom iznosu, uz prethodno plaen gotovo ceo iznos vrednosti ugovora - predstavlja tetu za Ministarstvo odbrane.

Indikativno je da su svi lanovi komisije po kontrolisanim ugovorima, koji su ukazali na nepravilnosti, ubrzo smenjeni. Predsednik komisije pukovnik Kovaevi i lan komisije iz sastava Uprave za snabdevanje potpukovnik Petrovi premeteni su iz Uprave i rasporeeni na nove, nie dunosti, a promenjen je i lan komisije iz Pravne uprave, porunik Ivkovi.

 

Kakva ekipa!

 

2. Prodaja sredstava NVO sa stoka vojske "u interesu drave", po znatno niim cenama (niim za 30-50 odsto) od poetnih cena i cena dobijenih na nadmetanju.

Odlukom MO pov. br. 1692-5 od 8. novembra 2004. odobrena je prodaja sredstava naoruanja i vojne opreme (NVO) sa stoka (skladita) VSCG. Dana 18. januara 2005. obavljeno je pismeno nadmetanje prikupljanjem pisanih ponuda. Na navedenom nadmetanju preduzee Jugoimport Mont nije dostavilo ponudu iako je zahtev za dostavljanje ponude i njima dostavljen. Nadmetanje nije uspelo.

Doavi do saznanja o postignutim cenama i da nadmetanje nije uspelo, iako na pismenom nadmetanju nije uestvovao, o taktici nastupanja Z. Damjanovi se dogovora sa novoformiranim meunarodnim timom "vercera" naoruanja, meu kojima su i Gromovi i Crnogorac iz Zastava-oruja, Ilija Pilipovi iz JP Jugoimport SDPR, Veselin Rudi, pukovnik u penziji (bivi naelnik Uprave za snabdevanje), pukovnik u penziji Radovan Ivanovi (do penzionisanja radio u Upravi za snabdevanje), general u penziji Milin Kokanovi (bivi pomonik ministra odbrane za materijalne resurse).

Preduzee Jugoimport Mont 8. febrauara 2005. se za saglasnost za ugovaranje sredstava NVO obraa sekretaru MO Milani Raki, pomoniku ministra odbrane za materijalne resurse general-potpukovniku Ivanu okiu i naelniku Uprave za snabdevanje. Novim obraanjem MO 22. februara 2005. Jugoimport Mont je izmenio ranije dostavljeni zahtev traei da izvri ugovaranje precizno specifikovane koliine sredstava NVO.

Na sastanku koji je odran u kabinetu naelnika Uprave za snabdevanje 23. februara 2005. preduzeu Jugoimport Mont saopteno je da e sredstva NVO za koja su oni zainteresovani biti prodata neposrednom pogodbom sa svim zainteresovanim preduzeima.

Aktima pov. br. 2458-72/04 od 24. februara 2005. i pov. br. 2458-73/04 od 25. februara 2005. upuen je poziv za neposrednu pogodbu za prodaju izvozom preduzeima YUCONSUP, Beograd, JP Jugoimport SDPR, Beograd, Jugoimport Mont, Podgorica, JNJ, Export-Import, Beograd, Zastava-oruje, Kragujevac, Meteor stil, Kragujevac, MAG ETROL, Beograd, Jugohemija, Beograd, COFIS Export-Import, Beograd, Kruik, Valjevo, i TRZ, aak.

Istog dana kada je obavljena neposredna pogodba (28. februara 2005, iako komisija jo nije zavrila rad) Damjanovi organizuje upuivanje anonimnih pretnji licima koja su ponudila najvee cene na neposrednoj pogodbi traei od njih da odustanu od pogodbe. Diskredituje pojedince i instituciju MO, animira najvii vrh crnogorske vlasti (Filipa Vujanovia, Mila ukanovia i dr). Rezultat je smena pomonika ministra odbrane za materijalne resurse general-potpukovnika Ivana okia i dovoenje na njegovo mesto general-majora Miluna Kokanovia, te smena naelnika Uprave za snabdevanje pukovnika Nikole Petrovia i dovoenje na njegovo mesto pukovnika Mileta Bogdanovia.

Nakon odranog sastanka sa predstavnicima preduzea kojima su upuene pretnje, a na osnovu predloga Komisije, naelnik Uprave za snabdevanje je doneo Odluku od 10. marta 2005. o dodeli izvoza sredstava NVO ponuaima koji su ponudili najpovoljnije cene. MO je obavestilo najbolje ponuae da im je dodeljena prodaja izvozom sredstava. Preduzeu Jugoimport Mont nije mogla biti dodeljena prodaja, jer je ponudilo najnie cene. Jugoimport Mont ulae prigovor na neposrednu pogodbu, a reavajui po tom prigovoru, nadleni organ MO je 24. marta 2005. doneo reenje kojim je prigovor odbijen kao neosnovan.

I ne sanjajui da se radi o prevari udruenih vercera, preduzee koje je bilo najbolji ponua i kome je bila dodeljena prodaja izvozom NVO, u najboljoj nameri je obavestilo MO da ima u vidu kriminogeno postupanje Jugoimport Monta Podgorica, ali da, bez obzira na gubitak velike zarade i uloenog truda, nee praviti nikakve smetnje MO SCG da napred navedena sredstva dodeli Jugoimport Montu, Podgorica, za izvoz sa stoka VSCG.

Uprava za snabdevanje odgovara na napred navedeni akt da e navedena sredstva radi izvoza ponuditi Jugoimport Montu pod istim uslovima postignutim na neposrednoj pogodbi sa najboljim ponuaem. Preduzee Jugoimport Mont je 28. marta 2005. obavestilo nadlenu Upravu Ministarstva odbrane da prihvata da izvri izvoz NVO po specifikovanim cenama. Stalno potencirajui da je najbolji ponua "odustao od posla" (to uopte nije tano) sprovedena je procedura i nakon konsultacija sa Vrhovnim savetom odbrane (kome su prezentovani lani pokazatelji) i dobijanja odreene saglasnosti od njega nadlene institucije Ministarstva odbrane su sa Jugoimport-Montom sklopile komisioni ugovor br. 461-96-5-05 od 22. jula 2005. o izvozu sredstava NVO u vrednosti 5.252.500 USD. Konani epilog ovog posla: nijedan dinar nije uplaen na raun Ministarstva odbrane, ve su sva sredstva uplaena na raun Ministarstva finansija Vlade Crne Gore. Radilo se, dakle, o oiglednom vercu naoruanja " u interesu drave" u koji je umean najvii dravni i politiki vrh.

 

Kako je Srbija postala inostranstvo

 

Sredstva se ne isporuuju amerikoj kompaniji Taos Industries, za krajnjeg korisnika vojsku i policiju Iraka, ve se uz angaovanje avio-kompanije Bright Aviatio Services isporuuju sa aerodroma Golubovci - Podgorica preko firme Talon Security Consulting and Trade Ltd. navodno za Tanzaniju, a naoruanje je zavrilo na Kosovu, u Maleziji, adu, Kongu (zemljama koje su pod embargom UN).

Dalje, ugovorom koji je zakljuen izmeu MO i preduzea Jugoimport Mont definisan je nain i mesto isporuke - FCA skladite Vojske SCG (INCOTERM 2000), to znai da komisionar Jugoimport Mont preuzima naoruanje u skladitu Vojske. Da se ovde radi o klasinom vercu naoruanja vidi iz sledeeg: preduzee Jugoimport Mont iz Podgorice, umesto da u skladu sa odredbama Zakona o spoljnoj trgovini naoruanjem i vojnom opremom i robom dvostruke namene saglasnosti za transport oruja od vojnih skladita iz Srbije do meurepublike granice - carinskog punkta Brodarevo trai od MUP Srbije, a od Brodareva do aerodroma Golubovcii - Podgorica trai od MUP Crne Gore, ono od MO (uz posredovanje pukovnika Rudia i Ivanovia kod generala Kokanovia) pribavlja potvrde za transport oruja. U potvrdama je navedeno da se naoruanje transportuje za potrebe snabdevanja jedinica Vojske SCG u Crnoj Gori. Sa ovakvim potvrdama naoruanje je transportovano bez ikakve policijske i carinske kontrole preko teritorije Srbije i Crne Gore. U sluajnom zaustavljanju jednog kamiona od strane organa MUP-a Crne Gore kod Bioa, za razliku od navoda u potvrdi o transportu oruja, u paking listama je navedeno da transportuju - kinder jaja.

Predmetni ugovor izmeu MO i Jugoimport Monta, sadanjeg MDI, iz Podgorice, nije u potpunosti realizovan. Deo naoruanja je jo u depou Vojske Srbije (negde oko 50 odsto). MDI (pravni naslednik Jugoimport Monta), poto su sada strana kompanija, u izvozni posao ukljuuje CPR Impex iz Beograda. Realizacija preuzimanja sredstava iz vojnog skladita Panevo od strane CPR Impex se priprema u tajnosti uz angaovanje pristrasnih i pripremljenih predstavnika MO - Sektora za materijalne resurse, organa bezbednosti i Centralne logistike baze i preutno odobravanje od strane predstavnika MO, odnosno Ilije Pilipovia (koji je od samog poetka dodele posla Jugoimport Montu uestvovao kao predstavnik - JP Jugoimport SDPR). Umesto da za preostala sredstva MO raspie nadmetanje, MO nezakonito dozvoljava da sredstva u ime Jugoimport Monta Podgorica (sadanji MDI Podgorica) preuzme CPR Impex po Ugovoru o ustupanju izmeu MDI Podgorica i CPR Impex Beograd. Ovih dana (septembar, oktobar) CPR Impex uz nesebinu pomo i angaovanje pristrasnih i pripremljenih predstavnika MO - Sektora za materijalne resurse, organa bezbednosti i Centralne logistike baze (komandanta Centralne logistike baze brigadnog generala Gorana Zekovia) nezakonito preuzima NVO iz skladita Panevo i preko bugarske kompanije vercuja ga na krizna podruja Afrike. Pomenuti termin preuzimanja sredstava nije bez razloga izabran (prazna dravna kasa) pa se novom ministru odbrane na veoma lako i elegantno nezakonit, kriminalan rad i oigledan verc naoruanja prikazuje kao izvaredno poslovanje Sektora za materijalne resurse.

Pregledom svih transakcija iz samo ove operacije, a u koje Tabloid ima detaljan uvid, jasno je da je u samom startu u odnosu na poetnu prodajnu cenu VSCG oteena za 3.245.000 USD. U odnosu na prodajnu cenu koju je postigao Jugoimport, VSCG je oteena za - 52.867.500 USD.

Da li e Vui znati da broji, kao to su brojke znale za njega.

 

 

GLOSA

Ovih dana CPR Impex uz pomo i angaovanje predstavnika MO - Sektora za materijalne resurse, organa bezbednosti i Centralne logistike baze (komandanta Centralne logistike baze brigadnog generala Gorana Zekovia) nezakonito preuzima NVO iz skladita Panevo i preko bugarske kompanije vercuja ga na krizna podruja Afrike.

 

 

GLOSA

 

eli li Vui da pravosudnim organima predoi istinu o tome kako je preko 70.000.000 USD otilo na nabavku i ugradnju opreme koja je -  neupotrebljiva i neugradiva.

 

 

GLOSA

 

Kako je mogue da konani epilog velikog posla Ministarstva odbrane bude da nijedan dinar nije uplaen na raun Ministarstva odbrane, ve su sva sredstva uplaena na raun Ministarstva finansija Vlade Crne Gore. Radilo se, dakle, o oiglednom vercu naoruanja " u interesu drave" u koji je umean najvii dravni i politiki vrh.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane