https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Povodom

Povodom

 

Zato Srpska akademija (ANUS) nauka i umetnosti nema svoje miljenje ni o emu

 

Anemija akademije

 

Takozvana "najvea nauna ustanova u Srbiji", Srpska akademija nauka i umetnosti, veodavno je pretvorena u sve druge samo ne u sredite nauke i umetnosti. O tome kako se SANU proglasila nekompetetnom za sve, pa i za Kosovo, zato je predsednik Srbije Tomislav Nikoli ostao bez odgovora na pitanja o ovoj goruoj temi i kako pojedine njene istaknute lanove (poput Vojislava Stanovia) vie interesuje ko su Tabloidovi izvori u ovoj instituciji nego zato dravni brod tone, pie Milan Milii, novosadski hroniar i poznavalac ovdanjeg akademskog besmisla...Zbog preopirnosti, redakcija objavljuje ovaj  tekst u skraenom obliku, ne remetei njegovu sutinu.

 

 

Milan Milii

 

Nedavno, na udarnoj emisiji proevropskog RTS-a  (Dnevnik u 20.00 h) pojavio se vremeni gospodin iz SANU  i zapretio "jednom domaem tabloidu"  da e ga tuiti zato to, navodno, lae da je prilikom zadnjeg izbora novih lanova SANU bilo kupovine glasova i izborne podmetaine! 

Nekako u slino vreme, uvaeni akademik, gospodin Matija Bekovi skoro je odbrusio predsedniku drave Srbije, gospodinu Tomislavu Nikoliu, da SANU nema nameru da kae kako treba reiti kosovski problem, ve da su dravnici SANU trebali da pitaju kad je stvar bila na poetku, a ne sada (prim. autora) "kada vatra gori".

Kada je re o javnoj polemici sa SANU i slinim dravnim institucijama, nesrea je srpska to tako velika i vana istina dravnog formata, moe da se proturi samo kroz slobodne novine koje pomenuti akademik (Vojislav Stanovi, prim. red.) prikazuje kao nekakvo novinarsko strailo...

 

Vie je nego jasno da SANU ovaj lanak ne bi prihvatila da objavi u svom glasilu, na svojoj oglasnoj tabli, ili da ga drugaije obelodani javno kod sebe ili drugde na neki drugaiji pogodan nain koji prilii nivou ovog lanka, iako sve ono to u dalje izneti  morae da usledi kao neminovna sudbina nae slavne SANU, pa i njenog isturenog odelenja u Novom Sadu, u kojem umetnici i drugi mogu da budu pokrajinski sasvim spokojni, ali naunici su Odlukom Ustavnog suda Srbije u VANU dobili status ilegalaca!

 Jer VANU sada, posle spomenute Odluke Ustavnog suda Srbije moe da bude samo VAU,  tj. Vojvoanska akademija umetnosti i drugih titulanata koji nisu naunici. Jer, naunici iz bive VANU e morati da se presele u SANU, ili, ako im se to ne svia,  da odstupe na drugi nain.

 Ustavni sud Srbije je prekomerno upotrebio pravnu mo protiv VANU,  jer ako je USS  odluio da se pozabavi sa pitanjem nauke u Srbiji, i to poev od ...., to jest od Autonomne pokrajine Vojvodine, mnogo bi znaajnije bilo da se USS najpre pozabavio od glave tj. od SANU, pa da predloi ili naloi da se i iz SANU izdvoje svi oni koji nisu naunici egzaktnog formata i da se  u Srbiji uspostavi  Srpska Akademija Nauka (SAN) bez umetnika i onih drugih to nisu ak ni umetnici!

Znam ja da e ovo u SANU biti proglaeno kao pogana jeres u SANU, ali, srea je njihova  to e ovo da objavi Tabloid...

Ipak, kao kriterijum moe da se upotrebi injenica da je u SANU ve dugo usavravan i usavren blaeni suivot  egzaktnih i neegzaktnih naunika sa jedne strane i svih ostalih koji ne poseduju tu injeninu titulu  naunika, ve su  umetnici ili nisu ni umetnici, na drugoj strani. Taj spokojni suivot  egzaktnih naunika udruenih sa neegzaktnim naunicima na jednoj strani i  na drugoj svih onih brojnih koji nemaju status naunika, u jednom naunom modelu svesti odudara od naune efikasnosti te vrhunske dravne (budetske)  institucije. Ovako, kako sada postoji SANU, nju nije lako ni definisati sa nekom zrelom metodolokom  definicijom. 

Nauno govorei SANU je nauno-nenauna institucija, to razbija njen nauni metodoloki integritet i u samom funkcionisanju SANU. Naravno da to moe da ostane i tako kako sada jeste, ali Srbija (kako Platon oznaava ljudsku vrstu po starom) nema mnogo naune vajde, pre svega od priguene i svaim optereene egzaktne naunosti. Srbi od umetnosti neke znaajnije koristi ne mogu niti da oekuju, a jo manje da steknu.

Ali, nije umetnost najnekompatibilnija komponenta u SANU.  U SANU  su prisutni i akademici koji imaju teoloku doktrinarnu opredeljenost, a oni nisu ni naunici ni umetnici, mada njihov  zajedniki teoloki imenitelj lii da je re o nekoj naunosti,  jer se teologija, po meni, definie kao nauka o boanstvima...

 Ako je antikoj demokratiji trebalo i desetak vekova da se ponovo povampiri, sada se sve bre i bre deava a drava kao zajednica imunih i neimunih dravljana (Aristotel)  jo uvek stoji neimunima na oku ili na nianu ako je to preciznije. Zato je komunizam propao, odnosno zato je nenauno uspostavljan, to jo nisam rekao, niti to ovde mogu.

Ja bi vie voleo kad bismo to uli iz SANU, ali ne da se to saopti nama sunjima tog falinog poduhvata, ve da se kae u brk iz same SANU mnogim drugim kolegijalnim Akademijama.

 Demokratija kao krupna evolutivna promena, kako se vidi, na biu drave nije uspela iz prvog pokuaja, pa ni ovaj pokuaj iz prolog veka, da se  na biu demokratske drave izvri neka krupna operacija ili amputacija, kao ono od mukog da bude ensko, odnosno da drava  ne bude vie demokratska  ve da bude mnogo vie demokratska i mnogo manje dravna!

Predsednik drave, Tomislav Nikoli zatraio je da SANU ponudi dravi reenje jednog  isto politikog zadatka - Kosova i Metohije, pa je iz SANU stigao odgovor da je drava trebala ranije da se obrati SANU!  Odgovor je, nema ta, strogo nauno-politiki, kao da ga je sroila Pitija iz delfskog proroanstva. 

Moe da ga tumai i vako i nako, samo ne kako bi trebalo: nauno, tj  nauno-dravniki, ako je drava neto o emu se moe govoriti  nauno. Ja mislim, a o tome sam napred neto govorio, da se o dravi moe govoriti nauno, predsednik drave Srbije je upravo to, ini mi se, traio od SANU. E sada, pitanje je ko je tu zakasnio, da li drava ili SANU  da obelodani pravo reenje za Kosovo i metohiju?

Taj odgovor u formi kasno je" i nije besmislen.  Naprotiv, smatram da je upravo pravi odgovor. Problem je samo u tome to ga treba na pravi nain tumaiti. Nije SANU odgovorila  da ne zna reenje za Kosovo i Metohiju, naprotiv, kae da ona zna to reenje, tj. SANU zna to reenje, ekala je da je drava Srbija pita, ekala je i nije doekala i sad je evo kasno.

Ta nauno-dravoloka saekua koju je obelodanila SANU, a u vezi sa dravnim pitanjem broj jedan, sa teritorijom i pravnim integritetom na delu drave Srbije, dogodila se u formi "znam reenje ali utim i ekam da me pitate".

Nije predsednik drave Srbije zakasnio da trai od SANU reenje za dravno pitanje, ve je naprotiv uranio, a kad drava zakasni ili urani, to mu doe na isto.  Jer, SANU nema u sebi institut koji se zove drava" sa adekvatnim brojem akademika, pa bi dobro  bilo ako ga i sada instalira u sebi. Bez takvog instituta SANU moe da traga za boijom esticom u fizici, moe  da umnoava i ulepava umetnost svih rodova ili knjievnost svih rodova,  ali svi ovi nisu kvalifikovani akademici za mudrost o dravi u ovom dravnom dobu ljudske vrste, ukljuujui tu i Srbiju.

To se upravo pokazalo na delu, jer na pitanje predsednika drave odgovor je dao jedan pesnik da je gospodin predsednik, odnosno drava Srbija zakasnila, a Akademik Matija Bekovi  nije primetio da nije re o zakanjenju ve o jednom specifinom uranku. I jo neto,  da je SANU imala institut "dravu" on bi se, po prirodi svoje doktrinarnosti, meao u sve i sve i svata u dravi, raunam u pozitivnom smislu, pa otuda ne bi bilo potrebno da neko pita  kako reiti neto u dravi,  ve bi od tog instituta dobio opomenu da ne radi neto kako treba u dravi.

Kada posmatram dranje i ponaanje sadanjeg predsednika drave Srbije, Tomislava Nikolia, imam utisak da se njemu ovakvo gledanje na stvari ne ini kao neprihvatljivo jer je dravnik koji se naao pred jednim sloenim dravnim pitanjem, pa se njegovo obraanje SANU ima smatrati kao uvaavanje te visoke naune institucije. No, iz SANU je stigao odgovor da ona o sebi i o postavljenom pitanju, nema ba nikakvo miljenje! Sve govori o tome da u SANU boga mole da im se sa tako tekim  dravnikim pitanjima  ne treba obraati.

 

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane