https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Svedo~enje

 

Svedoenje

 

Ekskluzivno: Istina o oveku koga je Zapad osudio na smrt (3)

 

Strah od kljunog svedoka

 

Holandski teolog i istoriar Robin De Rajter (1951-2007), napisao je fascinantnu knjigu o smiljenoj likvidaciji Slobodana Miloevia, kojom pobija globalnu propagandu o bivem predsedniku Srbije kao zlotvoru i masovnom ubici. Rajter izmeu ostalog u knjizi tvrdi: "...Miloeviev politiki cilj bio je da Kosovo ostane u okviru Srbije i da se sprei da albanska veina protera sa Kosova srpsku manjinu. Nije se podsticala rasna mrnja, niti se sprovodilo etniko ienje. Naprotiv, Miloevi i lanovi socijalistike partije stalno su naglaavali koje prednosti za Srbiju ima njen multinacionalani sastav...". Nepunu godini po zavretku rukopisa, i Robin je umro! Beogradska izdavaka kua Metaphysica ustupila je Tabloidu ekskluzivno pravo da objavi u nekoliko nastavaka delove iz ovog Rajterovog dela, napisanog poslednje godine njegovog ivota.

 

Robin De Rajter

 

 

Tuilac Defri Nais je 25. avgusta 2005. objavio da se Miloevi vie ne tereti za pokuaj stvaranja Velike Srbije uz pomo vojne sile.Time se temelj optubi definitivno poljuljao. Naime, glavna krivica na kojoj su se zasnivale optube i kojom su one meusobno bile povezane, sastojala se u tome da je sve ono to je radio Miloevi, kao voa kriminalne organizacije, bilo sa ciljem da stvori Veliku Srbiju.  Tribunal je sa bolom shvatao da su anse da se donese za javnost ubedljiva presuda, sve slabije.

 Holandski advokat N.M.P. Stajnen izjavio je sledee:

 "Rasulo je postajalo sve vee. Optube su, kao bumerang, poele da se okreu protiv samih tuilaca. Ono ega se Tribunal plaio je: da e Miloevi i njegovi svedoci, tako to e razotkriti ulogu koju je Zapad odigrao pri raspadu Jugoslavije, to e razotkriti da je Zapad sistematski irio lai o srpskom stremljenju ka Velikoj Srbiji i tako to e razotkriti zloine koje je poinio NATO u agresivnom ratu protiv Jugoslavije i Srbije, u stvari nepobitno pokazati kome je mesto na optuenikoj klupi. Miloevi je pruio, i to iznova uz pomo svedoka iz zapadnih zemalja, mone dokaze da na Kosovu nije pretila nikakva humanitarna katastrofa uoi NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Nije Miloevi bio taj koji je gubio proces, ve Tribunal."

 U jednom lanku gospodin Stajnen pie:

"Tuioci su u dugogodinjem suenju od ukupno 466 zasedanja izveli protiv Miloevia stotine svedoka, zatrpali ga sa vie od pet hiljada dokumenata, a da pritom nita nisu dokazali. Taj nedostatak dokumentovanog dokaza, to prijateljsko cenjkanje tuilaca sa osumnjienima koji nisu eleli da svedoe protiv Miloevia da bi im se za uzvrat smanjila kazna, sve to zajedno nije uopte ilo u prilog suenju. 'Oboavaoci Tribunala' u funkciji izvetaa briljivo su titili javnost od saznanja da je Miloevi pomou svedoka naneo neverovatnu tetu onome to je od optubi jo ostalo."

 

Tribunal je bio u velikoj neprilici, a situacija se samo jo pogorala kada je Miloevi, najzad, stigao na red da pone sa svojom odbranom. Nameravao je da pozove vane svedoke koji bi Karli del Ponte mogli da zadaju i te kakve brige; pogotovu ako se uzme u obzir injenica da su njeni svedoci davali veinom lane izjave. Haki Tribunal gledao je sa zebnjom kako se taj trenutak pribliava...

Situacija je postala zaista izuzetno napeta kada je krajem februara 2006. Slobodan Miloevi najavio da e za svedoka pozvati Bila Klintona. Na taj nain nameravao je da konano jasno i definitivno dokae da su Sjedinjene Drave vodile ilegalni rat protiv Jugoslavije i svesno bombardovale civilne ciljeve. To su zloini protiv oveanstva! Ta namera nije samo za NATO bila neprihvatljiva, ve i za Tribunal: potpuno bi ga razorila!

 Dejms Biset, kanadski ambasador od 1990. do 1992. u bivoj Jugoslaviji, rekao je:

"Uvek sam bio skeptian prema Tribunalu zato to sam ubeen da je to instrument pomou koga Sjedinjene Drave i njihovi saveznici maskiraju greke koje su napravili u balkanskoj tragediji. Tribunal slui da se Miloevi i srpski narod prikau kao oni koji su odgovorni za svo zlo koje je zadesilo tu nesrenu zemlju."

Ruski general Leonid Ivaov  je izjavio:

"Slobodan Miloevi je jedini bio u stanju da kristalno jasno svedoi o ulozi Sjedinjenih Drava u krvavoj dezintegraciji Jugoslavije devedesetih godina - i to potpuno i do najsitnijih detalja. To je upravo ono za ta se on borio dok mu se sudilo za ratne zloine i genocid."

 Po miljenju generala Ivaova, eventualno proglaavanje Miloevia nevinim, imalo bi dalekosene posledice kako za Tribunal, tako i za NATO i njegove saveznike; zato je i ubijen.

 Upravo onda kada mu je odbrana bila u punom zamahu, on u zatvoru umire. Miloevi nije imao vremena da misli na samoubistvo. Tano je da je brinuo za svoje zdravlje, ali je iznad svega goreo od elje da iznese istinu o tome ta se zaista desilo na Balkanu. On nije imao motiv za samoubistvo, ali je, oigledno, Tribunal imao i te kakav motiv za ubistvo. NATO, osniva i finansijer Tribunala, gubio je kontrolu nad sluajem Miloevi. Da li je Miloevi bio uutkan pre nego to je mogao da iskoristi svoje pravo da govori?

 

 Tajni program

 

Da li su pravi uzroci rata na Balkanu bili masovna ubistva civila i pomenuta etnika ienja ili je postajao skriveni plan?

 Horst Grabert, bivi ambasador Zapadne Nemake, ima jasan stav o tom ratu. On smatra da je "Jugoslavija sluila kao kamuflaa za ostvarivanje amerikih ciljeva i uspostavljanje Novog svetskog poretka."S obzirom da su Slobodan Miloevi i njegova vlada stajali na putu  tom cilju, trebalo ih je ukloniti sa svetske pozornice.

 Bivi savetnik predsednika Dimija Kartera, Zbignjev Beinski, izjavio je povodom rata u Jugoslaviji sledee: "Evropa je uvek neizbeni i glavni geopolitiki most ka Evroaziji.  Svetska potronja energije e za sledee dve - tri decenije znatno porasti. Poznato je da srednjoazijska i kaspijska oblast raspolau koliinama zemnog gasa i nafte koje daleko nadmauju rezerve u Kuvajtu, Meksikom zalivu i Severnom moru."

Balkan ima kljuni poloaj u politici Novog svetskog poretka. Glavni uzrok sukoba je injenica da se Jugoslavija nalazi na raskrsnici tri vana evropska saobraajna pravca: Dunav, sever-jug i istok-zapad. Ubudue e se ovim putevima gas i nafta transportovati na zapad. Kontrola svetskih rezervi nafte (Kavkaz, Azija, Kaspijsko more itd.) koja bi, po planu, trebalo da se transportuje Dunavom, zatim kroz Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju i Albaniju, predstavlja pravi uzrok rata na Balkanu.

Preko Balkana se ostvaruje globalizacija. Reiseri Novog svetskog poretka su, takorei, ve uspeli da uspostave totalnu kontrolu na putu od izvora nafte do njenog korisnika. Zato su (izmeu ostalog) i voeni ratovi u Jugoslaviji, Avganistanu i Iraku. Divno formulisani, licemerni argumenti kao to su 'borba za demokratiju i ljudska prava'  savreno se uklapaju u 'avolsku doktrinu lai' u kojoj je istina potpuno izvrnuta. Jedan isto napadaki rat postaje 'mera za uspostavljanje mira', ubijanje civila je u slubi garancije  'ljudskih prava', a bespravno hapenje ili likvidacija dravnika suverenih zemalja naziva se 'demokratizacijom'. U novinama 'ratni grobovi' prerastaju u 'masovne grobnice', a 'pojedinano' silovanje u 'grupno'.

Inicijatori Novog svetskog poretka ne spavaju, pa ak i ne dremaju. Ne samo Jugoslavija, ve i sve zemlje izmeu Rusije, Kine i Irana od velikog su stratekog znaaja. Sve drave sa manjim ili veim rezervama nafte kao i drave koje se nalaze na koridoru za energetski transport, ugroene su i mogu da katkad raunaju na intervenciju Sjedinjenih Drava i NATO-a. Nije nikakva sluajnost to to je, u meuvremenu ve veini ostvarenih naftnih projekata, uglavnom prethodio neki graanski rat. I tako e biti i  ubudue. Sve dravne vlade koje pokuaju da sauvaju svoj suverenitet i suprotstave se Novom svetskom poretku bie, jednostavno, unitene.

Bivi dravni sekretar odbrane Vili Vimer, koji je bio, u doba NATO napada na Jugoslaviju, potpredsednik parlamenta 'Evropske organizacije za bezbednost i saradnju', izjavio je: "Rat protiv Savezne Republike Jugoslavije voen je i zato da bi se ispravila jedna strateki pogrena odluka generala Ajzenhauera."

Ova Vimerova tvrdnja zasniva se na izjavama visokih amerikih funkcionera za vreme konferencije odrane u Bratislavi aprila 2000. godine. Ovu konferenciju organizovali su ameriko Ministarstvo spoljnih poslova i American Enterprise Institute koji je, u stvari, sedite i kreacija najviih linosti iz 'velikog biznisa' i finansijskog sveta. Neki od najvanijih meu njima su J.P. Morgan, Dejvid Rokfeler, Gingrih i Riard Perl. Ti ljudi odreuju nain rada amerike vlade i njihove aktivnosti zadiru u skoro sve delove amerike politike.

Na konferenciji u Bratislavi posebno se govorilo o Balkanu i o ulasku istonoevropskih zemalja u NATO. Amerikanci su nedvosmislenim jezikom govorili o odlukama i planovima u vezi sa 'novim poretkom' u Evropi. Vili Vermer, zaprepaen, naglasio je vanost tih izjava tim pre to su se meu prisutnima nalazili najvii funkcioneri, kao to su premijeri i ministri odbrane i spoljnih poslova. Smatrao je neophodnim da bez oklevanja o tome obavesti kancelara Gerharda redera. To pismo zahteva najveu moguu panju i publicitet jer sa injenicama koje ono sadri, a koje se tiu imperijalistikih namera Sjedinjenih Drava i NATO-a, ne sme biti upoznata samo mala politika elita.

U ratu protiv Jugoslavije NATO je pokazao da vie nema odbrambeni, ve ofanzivni karakter. NATO i zapadne industrije oruja priutile su sebi 'legitimnu' mogunost da, prilikom intervencija, isprobavaju najsavremenije oruane i strateke sisteme. Vojni model primenjen na Balkanu koristie se kao model i na buduim konfliktnim podrujima.

 

 Stvaranje antisrpskog raspoloenja

 

Za vreme rata na Balkanu Srbi su u svetskim medijima predstavljeni kao novi nacisti. Optueni su za genocid, silovanje, etniko ienje i koncentracione logore. Bili su odgovorni za potencijalni holokaust! Poto je svet ovo prihvatio kao injenicu, nije bilo mesta sumnji u pravednost motiva Sjedinjenih Drava i NATO-a; sve njihove odluke i akcije svet je video kao borbu dobra protiv zla. Kako je do toga dolo?

Kristijana Amanpur, izveta za CNN, odigrala je u tome vanu ulogu. Prva je poela sa zloupotrebom filmskih slika. U jednoj specijalnoj emisiji, dok je kamera prikazivala nekoliko teko unakaenih tela, uo se komentar Basiunija, glavnog strunjaka Ujedinjenih Nacija: "Srbi ubijaju sve to se kree." Naravno, svet je bio okiran. Kasnije se ispostavilo da rtve nisu bile Hrvati ve Srbi koje su sekirama ubili Hrvati 1991 u Borovom Selu. Tako je Kristijana Amanpur upotrebila slike srpskih rtava da ukae na Srbe kao poinioce zloina.

 Posle ove emisije, uz pomo nekoliko biroa za informisanje javnosti (PublicRelations), stavljena je u pogon profesionalna propagandna maina koja je za veoma kratko vreme ubedila javnost na ijoj strani treba da bude. Jedan od tih biroa bio je Ruder Finn Global Public Affairs sa seditem u  Vaingtonu. On je zasluan za to to su svet obili neverifikovani izvetaji o takozvanim srpskim zloinima, svesno predstavljenim na takav nain da je asocijacija sa koncentracionim logorima, gasnim komorama, Auvicom, silovanjima i etnikim ienjem bila neizbena. Da bi se to postiglo, iskorieno je nekoliko stotina novinara, politiara, akademika i predstavnika humanitarnih organizacija.

ak Merlino, koji radi za francuski televizijski program TV 2, intervjuisao je u Parizu 11. oktobra 1993. Dejmsa Harifa, direktora informativnog biroa 'Ruder Finn'. Tom prilikom Dejms Harif je priznao da je njegov biro bio plaen da iri vesti u korist Hrvata i bosanskih muslimana. tavie rekao je sledee: "Najvie sam ponosan na injenicu da smo uspeli da pridobijemo Jevreje. U pitanju je bila veoma osetljiva stvar. Hrvatsku i bosansku prolost karakterie straan antisemitizam. Hrvati su za vreme Drugog svetskog rata bili uz Hitlera i ubili su u koncentracionim logorima mnogo Jevreja i Srba. Dakle, Jevreji su imali jake razloge da neprijateljski gledaju na Hrvate. Promeniti taj neprijateljski stav bio je  veliki izazov za nas."

Dejms Harif u ovom intervjuu bez okolienja priznaje da je njegov biro svesno izmanipulisao nekoliko vanih jevrejskih organizacija kao to su B'nai B'rith, Anti Defamation League, American Jewish Committee i American Jewish Congress: "Poetkom jula 1992. asopis Newsday objavio je lanak o srpskim koncentracionim logorima. Odmah smo iskoristili ovu ansu. Upotrebili smo taj lanak da predloimo ovim organizacijama da uloe protest Ujedinjenim Nacijama i da to objave u asopisu New York Times. Bio je to izvanredan potez. U oima javnosti, Srbi su preko noi postali  novi nacisti. Jevreji su podrali poreenje Srba sa nacistima; imali smo savrenu sliku, a to je bilo vano jer su mnogi ameriki mediji u jevrejskim rukama."

Posle ovog, negativna slika o Srbima duboko se ukorenila. Belgijski pisac i novinar Miel Kolon kae da su zapadni mediji, da bi demonizovali Srbe, pogazili osnovne principe novinarske deontologije ( nauke o dunostima ).

 

Primeri propagandnog beaa

 

Poetkom avgusta 1993. New York Times prikazuje fotografiju majke sa detetom uz propratni tekst da su dete u Posuju ubili Srbi. Meutim, u tom mestu borba se vodila izmeu Hrvata i muslimana. U celom selu nije bilo nijednog Srbina...

 arl Nefor, u pratnji jednog prevodioca, bio je u Bosni gde je snimao emisiju za televizijski program RTL-TV1. Tamo su intervjuisali vie ljudi. Jedna starija ena kae: "Veoma nam je teko da nabavimo namirnice. Voda je odseena, a ova zima se oduila i svakim danom je situacija sve tea."

 Prevod glasi: "Srbi su nas ostavili da pocrkamo kao psi."

Ista ena nastavlja: "Situaciju nismo mogli da promenimo; nismo imali izbora."

 Prevod glasi: "Srbi su nas proterali i sve poruili."

 U martu je CCN prikazao jedno masovno ubistvo: etrnaest muslimana koje su navodno ubili Srbi. Kasnije se ustanovilo da rtve nisu bili muslimani, ve upravo Srbi.

 Poznati nemaki izveta Mikael Born morao je da odgovara pred sudom u Koblencu. Prodao je vie od trideset dokumentaraca velikim televizijskim kuama. Radilo se uglavnom o falsifikatima. Potplaivao je azilante sa Kosova da glume izbeglice. "Televizijske kue su znale da su filmovi namontirani, ali su insistirali na 'autentinim' slikama", izjavio je Born.

Peni Maral je snimila 15. avgusta 1992. za ITN News emisiju o nepostojeem koncentracionom logoru u Trnopolju. Slika izmravelog Fikreta Abdia obila je svet. Ono to se za javnost preutalo jeste to da Trnopolje nije bio logor ve sabirni centar i da se u njemu nisu nalazili zatvorenici ve izbeglice. Nemaki novinar Tomas Daihman takoe je posetio Trnopolje i razotkrio istinu: bodljikava ica koju je Peni Maral tako snimala da se dobijao utisak da su ljudi njome opkoljeni, opkoljavala je u stvari jedan mali prostor u kome se nalazila sama gospoa Maral sa svojim snimateljima! tavie srpski predstavnici iz Banja Luke potraili su za Trnopolje pomo od meunarodnog Crvenog Krsta. Fikret Abdi jeste bio ozbiljno bolestan, ali sve izbeglice na fotografiji se smeju pa i sam Fikret.

U leto 1992 BBC je emitovao dokumentarnu emisiju o bosanskom muslimanu koji se navodno nalazio u srpskom koncentracionom logoru. Kasnije se ispostavilo da je to bio Branko Vele, penzionisani srpski oficir JNA, koji se nalazio u muslimanskom logoru: upravo suprotno od onoga to su slike i komentar sugerisali. ista la!

asopis Newsweek objavio je 4. januara 1993. godine fotografiju koja je prikazivala leeve. Naslov je glasio: Postoji li nain da se Srbi zaustave? Kasnije je utvreno da je fotografija stara godinu dana , a da su rtve Srbi ubijeni u Vukovaru...

 

  Tajna Srebrenice

 

Poto su Srbi bez tekoa  osvojili Srebrenicu, muslimansku enklavu pod zatitom trupa UN, o emu je Zapad unapred bio obaveten, holandski plavi lemovi zbratimili su se sa Srbima te su mirno posmatrali kako zateene mukarce odvajaju od ostalog stanovnitva Srebrenice. Tvrdi se da su ih Srbi, neto kasnije, skoro sve streljali, njih nekoliko hiljada. Kao dokaz posluila je fotografija masovne grobnice u Srebrenici koju su 13. marta 2000. pokazali srpskom generalu Krstiu, a zatim ga optuili za smrt osam hiljada ljudi. General Krsti osuen je u Hagu na 46 godina zatvora.

Meutim, sada su nemaka dravna dokumenta i neka druga istraivanja pokazala da ne postoji vrst dokaz da je dolo do etnikog ienja i masovnog streljanja. U strunim izvetajima stoji ( o emu javnost nikada nije zvanino obavetena ) da je u Srebrenici i oko nje naeno 2.000 tela umesto 8.000. Pokuaji da se odri konferencija za tampu sa prikazivanjem fotomaterijala su ve vie puta propali. Zar nisu otkria ovih naunika predstavljala pravu priliku da se javnosti prue stvarni dokazi?

ovek ne moe a da se ne pita zato rezultati ovih istraivanja strunjaka nisu smeli da se publikuju. Moda zato to ne podravaju stav Tribunala? Moda zato to uopte ne pruaju dokaz da su general Krsti i njegovi vojnici pobili 8.000 ratnih zarobljenika? Moda zato to otkrivena masovna grobnica uopte nije ratna grobnica? Moda je sve inscenirano?

 

A 1.

 

O francuskoj zaveri u Bosni

 

Na poetku suenja 27. septembra 2002. godine, Slobodan Miloevi u svom uvodnom govoru kae:

"...elim da se u ime pravde obelodani istina o ovim nezamislivim zloinima. Iz sledee informacije priznali ste da je Izetbegovi iskoristio Srebrenicu za politike mahinacije. Prvoga jula 1995. dolo je do sastanka kod zvornikog predsednika optine, inae muslimana. U njegovoj kui Izetbegovi je razgovarao sa dva predstavnika muslimanske vlade iz Sarajeva i sa predstavnicima vojske Republike Srpske. Samo to ovi zadnji nisu zaista bili pod komandom Republike Srpske ve pod komandom francuske obavetajne slube. I ova gospoda odluila su da pregaze Srebrenicu! Niko drugi!

 Sve informacije ukazuju na to da ni general Mladi, ni general Krsti nita o tome nisu znali. Ali su oni optueni. Ta ista grupa najamnika, pod istim rukovodstvom,  godinu dana kasnije je poslana u Zair da prui podrku Mobutuu i ugui revoluciju! Ova grupa vojnika kupila je potrebno oruje za Srebrenicu. Francuski plan bio je da se rat u Bosni zaustavi NATO intervencijom. Povod za takvu intervenciju morao je da bude masovna egzekucija koja e se pripisati srpskoj vojsci i koja e oslabiti njenu poziciju u pregovorima. A prisustvo Ratka Mladia u Srebrenici potvrdilo bi njegovu odgovornost, tako da bi mogli da ga u Hagu osude za genocid. Meunarodna zajednica je na ovaj nain mogla da preduzme mere. I tako je i bilo."

 

(Nastavie se)

 

 

Beleka o piscu

 

Robin de Rajter roen je 6. marta 1951. godine u Enedeu, Holandija. Rano detinjstvo  proveo je u svom rodnom gradu. Kasnije se sa svojim roditeljima preselio u paniju gde je studirao teologiju, istoriju i panski. Diplomirao je 1974. godine. Robin de Rajter je, posle krae bolesti, umro 2007. godine.

 

 

Narudbenica

 

Izdavaka kua Metaphysica, ul. Solunska br. 10, Beograd, Stari Grad, tel. 011/2920062, 064 3073668, 062 336460, 063 8295488, kao i na e-mail adresu metaphysicstergmail.com

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane