Natrag

EKSKLUZIVNO:

 

EKSKLUZIVNO:

 

U Rusiji bez problema moete da kupite dobre izme, ali i mesto u visokoj vlasti ili u Dravnoj dumi.

 

Koliko kota poslanika fotelja?

 

U Rusiji je teko sresti saobraajca koji vam za novac nee oprostiti bilo koji saobraajni prekraj. Mito uzimaju doktori, uitelji, sudije, tuioci - ne mogu da navedem nijednu dravnu slubu iji su slubenici isti pred zakonom. Ruski inovnici smatraju da posao u dravnoj slubi treba da donosi dodatne prihode, a ne samo redovnu platu. Zato je razumljivo zato cveta trite funkcija. O tome kako i zato se kupuju i prodaju izborne funkcije inovnika, pie na dopisnik Viktor Hlistun.

 

Viktor Hlistun

(dopisnik iz Moskve)

 

Naalost, rusko trite ne moe se zamisliti bez kriminala. A posebnost trgovine slubenikim i poslanikim (deputatskim) mestima je u tome to prevaranti unapred znaju: obmanuta rtva teko da e se obratiti policiji. Zato se ovi prestupi tako retko otkrivaju. Uprkos tome, ima i onih hrabrih koji se ipak poale policiji. Ne tako davno, u Moskvi su osueni prestupnici koji su trgovali mestima u Dravnoj dumi i Savetu Ruske Federacije. ema je jednostavna. Da bi prevarantima (u ovom sluaju to su etrdesetdvogodinji P. Popov i pedesetjednogodinji V. Kalinjin) poverovali bogati klijenti, oni su naveli svoje poznanike koji toboe rade u visokim organima vlasti, sve do predsednikih. Kako bi bili to ubedljiviji, pokazivali su telefonske brojeve visokih naelnika, itd. I krenuli su u prodaju, verujui da se sve na svetu kupuje i prodaje, a problem je samo cena robe. Popov (koji je ak imao potvrdu pomonika jednog od ministara) i Kalinjin su nali dvojicu bogatih biznismena koji su veoma eleli da uu u Dravnu dumu. Za takvo zadovoljstvo bilo je potrebno da svaki od njih izdvoji 10 miliona evra u keu. Spretni prevaranti su ih ubeivali da e glavninu mita dati onom visokom rukovodiocu koji e ih ubaciti u Dumu. Kako bi zapoeli proceduru, traili su 100 hiljada evra. Garantovali su da e za taj iznos ubaciti klijente" na spisak kandidata deputata iz bilo koje od izabranih partija. Zatim je trebalo da kandidati poloe milion evra u sef u banci i tada su prevaranti obeali da e im organizovati susret sa predstavnikom rukovodstva izabrane partije, kome e kandidat dati jo 8-9 miliona evra za dobijanje konane pozitivne odluke o njegovom izboru.

Ve pretpostavljate da su, nakon to su primili 100 hiljada evra, prevaranti nestali. Ali, ovog puta Popov i Kalinjin nisu uspeli: biznismeni su shvatili da ih varaju i prijavilu su prevarante policiji i Federalnoj slubi bezbednosti. Prilikom prenosa prvih iznosa od 24 miliona rubalja, bili su uhapeni. Sada su u zatvoru, osueni na pet godina.

 

Hou u deputate!

 

Namerno sam poeo ovaj tekst kriminalnom trgovinom mandatima. Stvar je u tome to se prestupnici dobro orijentiu u postojeoj situaciji i ne predlau usluge" za koje nema tranje. Popov i Kalinjin nisu nekakvi deparoi, ve profesionalni politiki tehnolozi (spin doktori"). Ljudi, koji su 20 godina pomagali politiarima i politikim partijama da pobede na izborima. Ovoga puta su odluili da igraju na veliko. Kada su ih uhvatili, oni su se iskreno zaudili: Nismo uinili nikakvo krivino delo, a novac su ljudi sami doneli, dobrovljno." Inae, njima nisu sudili za krivino delo, ve za pripremu prevare". Ali, ovde je neto drugo vano. Tokom istrage i suenja, veoma esto su razni ljudi govorili o tome da se mandati prodaju jo malo pa zvanino, ali da o tome malo ljudi zna. Pominjana je i konkretna cifra: na primer, svaki deseti mandat u Dravnoj dumi je kupljen. Moje kolege su sprovele istraivanje i objavile podatke na sajtu Kraj pravde". Evo delova iz tog istraivanja.

Postoji nekoliko naina na koji graanin postaje poslanik", pria Aleksej, ovek koji radi u Dumi. Jedan od naina se sastoji u tome da se u odreeni kabinet donese novac. U tom sluaju, oveka faktiki ubacuju u predizborni partijski spisak i on postaje, prvo kandidat, a zatim i deputat. Re je o spisku neke partije. Ne mogu vam rei adresu" tog kabineta, ali svi koji su na ovaj nain uli u Dumu znali su kako, kome i preko koga da proslede novac. Novac se, prema reima poznavalaca, daje na ruke, preko saradnika iz partijskog aparata. Po optem miljenju deputata, najpoteniji i najjeftiniji su bili prvi izbori za Dumu, 1993. godine. Dve godine kasnije, 1995. jedna liberalna partija je ve trgovala mestima u Dumi, a 1999. godine to je postalo sasvim normalno. Suma je uvek bila velika i poveavala se od izbora do izbora. Na primer, na izborima 1995. cena ulaska na partijski spisak bila je 150 hiljada dolara, ali kako su apetiti rasli a broj jednomandatnih okruga se smanjivao, i cene su rasle, pa je poetkom 2000. za poslaniko mesto trebalo izdvojiti 1,5 milion dolara. Potom su jednomandatni okruzi potpuno nestali, a cena za ukljuivanje u, kako se govori, garantovani" spisak dostigla je 7-10 miliona dolara.

 

Partijske prostitutke

 

Kako primeuju mnogi analitiari, prodaja deputatskih mandata u velikoj meri svoj zaetak ima u Komunistikoj partiji Ruske Federacije (KPRF). Pria se da je na specijalnim zasedanjima rukovodstva komunista odravanim pred izbore, odreivana taktika i strategija razmene mesta na spiskovima kandidata, a na osnovu sponzorstva. Obino su se birali simpatizeri partije meu biznismenima i njima se predlagalo da plate odreenu sumu za svog predstavnika u Dravnoj dumi. Jedna kompanija moe da kupi samo jedno mesto. Tokom cele izborne istorije, bio je samo jedan izuzetak za jednog od generalnih sponzora komunistike partije, veliku naftnu kompaniju, koja je mogla da ima pet mesta na izbornoj listi. Za njih je bilo plaeno nekoliko miliona dolara.

KPRF ne prodaje deputatske fotelje samo na izborima za Dravnu dumu. Takva praksa se primenjuje meu komunistima (i ne samo meu njima) na svim regionalnim izborima. To potvruju i stalni skandali. Poslednji je bio u vezi sa prodajom mesta na partijskim spiskovima u Starom Oskolu, Belgorodska oblast. U medijima se pojavila informacija o tome kako prvi sekretar lokalnog odbora KPRF, Viktor Kaanov trguje deputatskim mandatima. Zahvaljujui njegovim naporima", na partijskom spisku komunista pojavili su se biznismeni i linosti sa sumnjivom prolou, koji su bukvalno preko noi postajali lanovi KPRF, dok su iskusni i partiji verni ljudi ostajali van spiska. Pria se da je, sprovodei ove mahinacije, Viktor Kaanov radio ne samo za partiju, nego i za sebe. Koliko je on zaradio, ne zna se.

O tome da KPRF prodaje izborna mesta, deputat Dravne dume Sergej Levenko je priao amerikom diplomati jo 2010. godine. On je tada priznao da je finansijska kriza doprinela aktivnijem traenju preduzetnika kako bi ih partije ukljuile u izborne spiskove. 

Prodajom mandata bave se sve partije. Ne jednom je u tom prljavom poslu bila i Pravedna Rusija (u njoj je 2011. godine izbio skandal u koji je bio umean bivi rukovodilac siktivkarskog odeljenja partije).

U najkraem, trgovina deputatskim foteljama postala je norma politikog ivota u Rusiji. Pri tome, ni prodavci ni kupci se niega ne boje. Zato se i dogodilo da su umesto demokratije, Rusi dobili trite poslanikih mandata. A kada je re o visokim dravnim organima, o kakvoj brizi za obinog oveka tu moe biti rei. Iskreno govorei, meu partijskim bosovima i mahinatorima, od kojih smo i poeli ovaj razgovor, ne vidim takvu brigu. I jedni i drugi su - lopovi. Tako smatraju mnogi Rusi. Ali, njih niko ne slua.

 

ta e biznismenu mandat

 

Istina je da inovnici i deputati nemaju mnogo savesti, a arogancije imaju i previe. 16. marta deputat Jedinstvene Rusije (vladajue partije) Raisa Karmazina predloila je poveanje plate. Objanjenje: nedavno su platu poveali slubenicima vlade i predsednitva, a Dumu su zaboravili. Takvu aroganciju nisu oekivali ak ni neki deputati. Situaciju je prokomentarisao deputat Mihail Serdjuk iz partije Pravedna Rusija: Verovatno je re o uslovnom refleksu, nakon to su poveane plate u administraciji predsednika i vlade. Ali, treba znati da su deputati ljudi koji su nakon izbora doneli odluku da u Dravnu dumu stupe dobrovoljno. Oni su dobro znali kakva su primanja u Dumi. I ako nemaju mogunosti da ive od tih primanja, to me iznenauje, nisu morali ni da donose tako bolnu odluku. A ako bih jo dublje analizirao, bio bih na strani onih koji smatraju da deputati uopte ne treba da rade za platu. Mislim da bi se polovina deputata sloila sa tim."

(Trenutno deputati dobijaju izmeu 120 i 150 hiljada rubalja, 4-5 hiljada dolara, dok direktor sektora u vladi zarauje oko 300 hiljada rubalja.)

Predlog g. Serdjuka nije bez osnova. Jer, deputat, osim plate, ima takve pogodnosti, privilegije i mogunosti koje mu dozvoljavaju da normalno ivi i bez nje. Evo, na primer, kada je o mogunostima re, ovek mora da se zamisli nad injenicom da veina deputata Dravne dume, kao uostalom i inovnici iz Kremlja i Belog doma (vlade), imaju nekretnine i bankovne raune u inostranstvu. Zar su sve to kupili od svoje male" plate?

U skrivene mogunosti" spada i privlaenje biznismena da kupuju deputatska mesta. A pre svega u mogunosti spada to to oni koje je narod izabrao koriste deputatski imunitet: bez saglasnosti Dume nemogue ih je uhapsiti, sprovesti sudsku istragu, itd. O tome da bi trebalo ukinuti deputatski imunitet stalno se govori, ali nijedan korak u tom smeru nije napravljen. Jedan od poslednjih predloga na tu temu je onaj deputata Dravne dume Viktora Pohmelkina. On smatra da nije potrebna saglasnost Dume za preduzimanje istraga i izvoenje deputata pred sud. O Pohmelkinovom predlogu se ak i razgovaralo u Dumi. Ali...  Predstavnici naroda su pokuali jo jednom da se priblie narodu koji ih je izabrao, ali bez uspeha, to znai da nisu to ni eleli. Na isti nain se odustaje" i od drugih privilegija, kao to su lini vozai, rotaciona svetla na krovu automobila, odmor po povlaenim cenama, itd, itd.

 

I tuno i smeno

 

Pria o nekretninama, bankovnim raunima i biznisu koje u inostranstvu imaju inovnici i poslanici je i smena i veoma tuna. Evo i zato.

I u Rusiji, i u inostranstvu, smatra se da je Dravna duma Ruske Federacije, depni" organ predsednika. Da ono to Putin kae, Duma i uradi. Tabloid" je ve nekoliko puta pisao o tome. Sada u izneti ispravku: deputati posluno ispunjavaju porudbine" predsednika, ukoliko one ne naruavaju njihove interese. Odnosno, ako predsednik ne staje deputatima na rep", onda je sve u redu, ali ne daj boe da neko pokua da promeni to pravilo. U avgustu prole godine u Dravnoj dumi je iznet predlog zakona koji zabranjuje dravnim sluebnicima, deputatima i predstavnicima pravosua da imaju raune i nekretnine u inostranstvu. Autori ovog predloga bili su predstavnici sve etiri parlamentarne frakcije: Vjaeslav Lisakov i Valerij Trapeznikov (Jedinstvena Rusija), Andrej Lugovoj (LDPR), Aleksandar Agejev (Pravedna Rusija) i Oleg Denisenko (KPRF). Vladimir Putin je podrao predlog ovog zakona, dodavi da je potrebno doraditi ga. Deputati su odmah ispunili elju predsednika i krajem decembra odobrili dokument nakon prvog razmatranja. Za ispravljanje nedostataka i unoenje ispravki dali su rok od mesec dana. Predlog zakona je 21. januara trebalo da proe drugu raspravu. I tada se desilo ono to se desilo: deputati su istupili protiv predloga zakona o zabrani posedovanja rauna, nekretnina i biznisa u inostranstvu, koji su sami odobrili posle prve rasprave. Deputati nisu mogli da naude ni sebi, ni ostalim inovnicima. Sada se u Dravnoj dumi priprema drugi dokument u kome nee biti ni rei o navedenim zabranama. I predsednik je malo promenio stav: u februaru je poslao parlamentu svoju redakciju predloga zakona po kojoj se dravnim slubenicima dozvoljava da sauvaju svoje nekretnine u inostranstvu. Oigledno se predsednik pobojao da e se deputati i inovnici razbeati, pa nee imati ko da pie, donosi i primenjuje zakone.

 

Zbog imida

 

Ipak, razgovori o zabrani posedovanja nekretnina i rauna u inostranstvu, uplaili su neke deputate. Tako je, sredinom marta, sada ve bivi presednik komisije Dravne dume Ruske Federacije za etiku Vladimir Pehtin (iz partije Jedinstvena Rusija), vratio mandat. Tada je izjavio: Dokazau da je moje ime asno. Potrebno mi je vie od mesec dana da povratim svoj ugled. Potrebno je da pregledam sve dokumente, ne samo sa ruskim, ve i sa stranim advokatima. Ne sumnjam da e protivnici iskoristiti ovu situaciju protiv mene." Nakon to je Pehtin vratio mandat, saradnici su ga ispratili u Majami.

Skandal oko Pehtina rasplamsao se 12. februara kada se na internetu pojavila kompromitujua vest. Prema podacima blogera, Pehtinov sin Aleksej je 2007. godine kupio u Majamiju stan ija je vrednost vie od 340 hiljada dolara, u elitnom stambenom kompleksu Flamingo South Beach. Vladimir Pehtin je 4. aprila 2012. navodno kupio stan vrednost 1,275 miliona dolara u elitnom stambenom kompleksu 1500 Ocean Drive, takoe u Majamiju. Sam Pehtin nije priznao nita od ovih optubi. U intervjuu je rekao da nema nekretnine u inostranstvu. Ali, istog dana je politiar pre vremena otiao sa mesta predsednika komisije za etiku, prenevi ovlaenja svom zameniku do okonanja istrage. Nakon toga Pehtin je dao izjavu o dobrovoljnoj ostavci deputatskog mesta. Istina, mnogi su ubeeni da je Pehtinu neko sa vrha priapnuo" da tako uradi, kako senka ne bi pala na Jedinstvenu Rusiju i kako bi se pokazalo da vladajua partija sama ume da oisti svoje redove. Komunistika partija Sovjetskog Saveza takoe je sama istila svoje redove. I, gde je ona sada!?

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane