https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

 

Ne bi bilo udo da neke od nedavno  amnestiranih prestupnika odlikuje predsednik

 

ienje zatvora

Odlukom veine u Skuptini Srbije, usvojen je nedavno Zakon o amnestiji prema kome je oko 3600 osuenika dobilo umanjene kazne zatvora ili je osloboeno od daljeg izdravanja kazni. U svakoj civilizovanoj dravi amnestija je jedna od pogodnosti koja se donosi prema licima koja su osuena i na koja je zatvorski ivot uticao tako da su se resocijalizovali i reili da krenu ostatak ivota nekim drugim normalnim putem. Meutim, kod nas je ovakva vrsta nagrade" izgubila svaki smisao. Videli smo kako je ovaj akt milosra" uticao na neke prestupnike koji su imali desetine krivinih prijava za vie desetina krivinih dela i za svoj pregalaki rad". Putanje na slobodu uticalo je na njih da su postali jo gori i bezobzirniji nego pre, konstatuje Tabloidov urednik Josip Bogi, bivi pukovnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala...

Josip Bogi

Skoro svaki drugi graanin Srbije je u nekom sporu odnosno sudskom postupku onda ne udi i injenica da svako svakoga tui i da je tolika briga za birako telo. Da bi se osvojili birai koristi se i skuptinska veina kao i sama funkcija predsednika republike gde se aktima milosra", amnestijom i pomilovanjem pridobijaju birai.

Drava u kojoj su se raspale gotovo sve institucije sistema, gde je narod veinom gladan, gde privreda ne funkcionie i nalazi se pred kolapsom vladajua skuptinska veina je nala za celishodno da kriminalce pusti na slobodu i da ih nagradi za njihov mukotrpni rad. Izgleda da je ovoj veini vanije njihovo putanje na slobodu od otvaranja novih radnih mesta, od dovoenja stranih investitora, od ulaganja u domau pamet i pomo malim i srednjim preduzetnicima. U dravi u kojoj se kriminalci putaju na slobodu pre vremena teko e neko privui stranog investitora to je veoma loa poruka ovakvog neodgovornog ponaanja vladajue veine.  

Nedavno smo videli kako je jedan od optuenih za teke" zloupotrebe od strane apelacionog suda drastino nagraen, pa je umesto maksimalne kazne dobio kaznu zatvora od tri godine. Da su i ovi akti milosra na Balkanu ustvari oruje za pridobijanje glasakog tela ili pak dobar nain za lepu zaradu pokazuju i primeri u praksi. Najnovija vest iz susedne BIH gde se jedan visoki dravni inovnik pozvao na imunitet zbog toga to je kroz pomilovanje" dobro zaraivao. Ali takve stvari imaju i drugu stranu medalje. Ovih dana smo svedoci raznih pretnji pa i pretnji smru upuenih visokim dravnim inovnicima samo zato to su imali i imaju drugaije miljenje. Ove pretnje sigurno ne dolaze od intelektualaca jer intelektualci razgovaraju argumentima a ne silom, ako im se tue miljenje i stav ne dopadaju.

Ono to nije uradila skuptina uradio je predsednik Republike kroz pomilovanja. I tu smo takoe videli da su neki od pomilovanih ponovo na stupcima dnevnih novina gde se optuuju za navodno izvrena krivina dela. Da li je i ovde pomilovanje dalo oekivane rezultate. Naravno da nije. Kada bi ovim aktima bila postignuta pravda za neku vrstu politikih krivinih dela tada bi ove akte smatrao pravinim.

Ali, kod nas odavno ne postoje takva krivina dela. Sada se umesto takvih krivinih dela mnogi optuuju za privredni ili finansijski kriminal.  Bivaju hapeni,  optuivani i sueni sve do momenta dok njihova politika opcija ne pobedi. Tada na scenu stupaju akti milosra" gde bivaju puteni na slobodu a njihovi politiki protivnici se hapse i ekaju trenutak smene vlasti kako bi se doepali slobode i dolaska njihovih".

esto ujem izjave Prvog potpredsednika Vlade da niko nije iznad zakona! To treba tako da bude. Ali da niko nije izvan i iznad zakona mora da se odnosi i na prvog potpredsednika vlade jer u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala on sam ne sme da kri donete zakone i da bude iznad njih. To se pre svega odnosi na njegovu izjavu da on nee dozvoliti da se gone oni koji njemu i premijeru Daiu kao i ostalim lanovima upuuju pretnje. ta to znai da je on Vrhovni tuilac?

 O progonu odluuje pre svega tuilac a nikako neko iz izvrne vlasti. Neto slino je radio i pokojni premijer koji je u svome okruenju imao okorele kriminalce. Po Zakonu o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije po zakonu je zaduen specijalni tuilac i Sluba u Okviru UKP a nikako nekakve radne grupe koje odgovaraju najprvom potpredsedniku Vlade. Osim toga ni BIA kao informativna agencija, a ne operativna, ne bi smela da kri zakone ove drave i kada je u pitanju operativni rad na suzbijanju kriminala jer je to posao policije. Takoe bi najprvi potpredsednik Vlade morao da bude svestan da nezakonitim prislukivanjem novinara i ostalih neistomiljenika nee doi do pravih" informacija o pravim dravnim neprijateljima".

Zasigurno to nee uspeti da dokau oni koji su se kao mievi krili u rupama kada je trebalo da se brani Kosovo i Metohija a ponajmanje meni koji pre svega ne mogu da izdam svoju decu i da radim protiv njih. Ako paljivije proitaju moje tekstove i pravilno ih interpretiraju najprvom potpredsedniku bie u velikom problemu. O takvima gore piem nego to zaista mislim pa im je zbog toga zaludan posao.  

to osnovni sudovi osude, vii sudovi smanje ako neto Apelacioni sud oslobodi tu je Kasacioni sud. Ako neto njima promakne tu je Skuptinska veina da kroz Amnestiju smanji, a ako i to ne uspe tu je akt milosra", pomilovanje od Predsednika Republike. Ali da ne budu takvi akti kontraproduktivni kada se ti isti nagraeni" okrenu protiv tih istih koji su im pomogli. Nismo li ovih dana svedoci takvih radnji!?.

Veliki broj voa navijakih grupa je takoe nagraen od strane Skuptinske veine za svoj rad. Samo iskreno mislim da to nije ba u skladu sa Evropskom Konvencijom o spreavanju nasilja na sportskim borilitima. Sa takvim manirima teko emo stii do ulaznih vrata Evropske unije. Taman kada pomislimo da smo uradili neto dobro i kada uradimo neto dobro deavaju se ovakve stvari koje ponitavaju sve ono dobro to je uraeno. Postavlja se pitanje u ijem interesu se to radi ako ne u interesu graana Srbije. Da li su pojedinci nagraeni da bi napadali pojedine lidere politikih stranaka ili upuivali pretnje visokim dravnim slubenicima?

Priati kako se daju odreene ruke policiji i tuilatvu padaju u vodu i gume svaki smisao onih potenih policajaca kada vide one koje su tekom mukom priveli pravdi i teko doli do validnih dokaza, kako se posle ovakvih nagrada" mirno etaju ulicama i epure pred tim istim policajcima. Takvim aktima se itekako omalovaava njihov trud i rad i mislim da sve manji broj graana Srbije eli da radi ovakav posao. Iz tog razloga ne udi injenica da veoma mali broj graana Beograda a verovatno i drugih gradova eli da radi policijski posao. Bez kvalitetnih ljudi u policiji, a takvih je sve manje, teko e neiskusni i nedovoljno edukovani kadrovi, bez obzira na potenje i dobru volju uspeti da doaka" ovim prevejanim pregaocima".

Kao bumerang se vraaju ovakvi besmisleni akti milosra" drave, osim ako neko ne planira povratak na staru slavu tj. 90-te. Pamenje itekao dobro slui graane Srbije koje su ti isti dobri huligani" obarali vladavinu Slobodana Miloevia. Tada im je bilo dozvoljeno zbog toboe viih interesa i da prebijaju graane i da pale imovinu graana Srbije, ambasade i dr. Jo kada se tome doda i kadrovska politika prilikom zapoljavanja partijskih kadrova sa sumnjivom prolou jasno je ko nas vodi u svetlu budunost. Da je to tako potvrdio je i najprvi potpredsednik Vlade na svojim partijskim sastancima povodom predlaganja kadrova gde su na vana mesta predlagani pojedinci sa podebelim dosijeima i od kojih predloenih gotovo svi ne prolaze bezbedonosne  provere.

Vladajua garnitura je ispunila jedno od predizbornih obeanja kada je amnestijom ukinula ili smanjila kazne osuenim licima, pravdajui to razlozima prenatrpanih zatvora kao i utedom u budetu jer novca za zatvore nema. Kao odgovor tih lica usledio je ubrzo nakon toga. Niti smo smanjili kapacitete u zatvorima, niti je akt milosra" opametio osuenike niti su nastale utede. Naprotiv, mnogi od osuenih su odmah nakon izlaska pokazali da nee da se menjaju i da ostaju pri starim manirima. Svi smo oekivali da e se putanjem na slobodu zatvorenika koji su se resocijalizovali osloboditi mesta za sve one koji su opljakali Srbiju. Naalost, samo je jedna krupna riba upala u mreu, za krivino delo koje je u meuvremenu dekriminalizovano i akteri afere Agrobanka. Ostalo je jo mnogo praznih mesta. Kada e ona biti popunjena "ostaje da se vidi"!

ta da oekuju poteni i naivni graani Srbije koji veruju u potenje i pravdu ako im kriminalci treba da dele tu pravdu? Ispada da su lopovi postali povlaena klasa". Vladajua garnitura potpomognuta predsednikom Republike oistila je zatvore od kriminalaca koji sada mirno etaju ulicama, nastavljajui jo slobodnije svoj stari zanat.

Moda e neke od njih odlikovati i sam predsednik Nikoli!       

 

A 1.

 

U Srbiji se splati biti kriminalac

 

Iako je kaznena politika u Srbiji prema izvriocima krivinih dela naopaka i nedosledna gde se kao olakavajue okolnosti uzimaju kao smanjena uraunljivost usled konzumiranja alkohola ili psihoaktivnih supstanci, gde se pronalaze razni razlozi kako bi se izvrioci najteih krivinih dela to manje kaznili najnovijim aktima amnestije koju je nedavno usvojila Skuptinska veina a poneto je uradio i predsednik Republike, upuuje na zakljuak da se u Srbiji i dalje isplati baviti kriminalom. U ureenim dravama krivina dela izvrena u takvom stanju smatraju se kao oteavajue okolnosti jer se konzument sam doveo u takvo stanje.  Iako su u predizbornim kampanjama veine politikih partija najavljivale ienje Srbije od kriminala desilo se neto to smo najmanje oekivali.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane