https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Silom protiv zakona: utvr|ivanje DNK bez naredbe suda

 

Silom protiv zakona: utvrđivanje DNK bez naredbe suda

 

Keserom na Šarca

 

U pismu koje je novosadski advokat Dragan Miljenović poslao glavnom i odgovornom uredniku magazina Tabloid, opisano je kako je njegovom klijentu na silu i mimo zakona, bez uručenja naredbe suda, uzet DNK. Stanje u vojvođanskom pravosuđu i policiji je inače katastrofalno, pa je ovakav vid nasilja nad građanima samo posledica tog stanja

 

...

 

Gospodine Brkiću,

ponovo Vam se obraćam u vezi događaja u Policijskoj upravi Novi Sad, povodom kojeg je dana 4. jula 2013. godine objavljen tekst u Tabloidu pod naslovom Sumnjivo lice na informativnom razgovoru, povodom nasilnog uzimanja DNK-a od građanina Boška Šarca.

U međuvremenu smo došli do novih saznanja i dokaza vezanih za ovaj događaj, koji je očigledan primer torture građana u PU Novi Sad, jer je, da podsetimo sve počelo dana 14. juna 2013. godine - petak, kada je građanin Boško Šarac, u pratnji svog advokata Dragana Miljenovića, na osnovu pisanog poziva u svojstvu građanina, pristupio „radi prikupljanja obaveštenja o krivičnom delu" (kako se navodi u samom pozivu, koji je bez datuma), te po dolasku u zgradu PO Novi Sad, Boško Šarac nije ni saslušan, niti je od njega uzeta bilo kakva izjava, već je odmah postupajući policijski službenik Ljubomir Trninić zahtevao da Boško dobrovoljno da DNK-a, što je on odbio, pozivajući se na zakon koji mu to omogućava.

Policijski službenik Ljubomir Trninić nije imao naredbu ili rešenje suda da se od Boška Šarca uzme DNK-a, ali je on naložio Šarcu da dođe ponovo u zgradu PU Novi Sad  17. juna 2013. - u ponedeljak.

Po dolasku u zgradu PU Novi Sad Boška Šarca 17. juna 2013. godine, od njega se na silu i mimo zakona, bez uručenja naredbe suda uzima DNK. 

Dana 15. jun 2013. godine - subota, u 07,49 minuta policijski službenik Ljubomir Trninić, putem faks - aparata PU Novi Sad,  broj 021 525-768, šalje zahtev Osnovnom sudu Novi Sad, dežurnom istražnom sudiji, za izdavanje naredbe za uzimanje bukalnog brisa i utvrđivanje DNK profila lica Boška Šarca (dakle ne osumnjičenog).

I, gle čuda, na ovaj zahtev stiže odgovor dan ranije - 14. juna 2013. godine - petak, u vidu naredbe Osnovnog suda u Novom Sadu poslovni broj KRI-584/13!

Ovo je očigledan primer efikasnosti za svaku pohvalu, jer se naredba dobija dan ranije u odnosu na zahtev, pri čemu naredba glasi na osumnjičenog, a zahtev je poslat na građanina.

Osnov za izdavanje same naredbe, kako piše u istoj su članovi 113. i 114. ZKP-a, pri čemu se isti članovi odnose na veštačenje u krivičnom postupku, pri čemu na ovom mestu citiram član 5. Zakonika o krivičnom postupku, koji decidirano navodi „da krivični postupak započinje prvom radnjom javnog tužioca ili ovlašćenog službenog lica policije na osnovu zahteva javnog tužioca"... ili podnošenjem privatne tužbe, što se u konkretnom slučaju nije desilo.

Da se vratimo na član 113. ZKP-a, jer isti predviđa da će veštačenje odrediti organ postupka i član 114. koji propisuje da se za veštačenje određuje veštak, jedan ili više, sa spiska stalnih sudskih veštaka. Kao što se vidi u falsifikovanoj naredbi od 14. juna 2013. godine, nisu ispunjeni osnovni zakonski uslovi, što pokazuje da onaj koji ju je izdao nije poznavao Zakonik o krivičnom postupku, te je ova tortura u odnosu na to još strašnija i bezobzirnija.

Da se vratim na sam zahtev koji je poslat 15. juna 2013. godine, u 07,59 časova kako stoji na otisku samog faks aparata, isti je kopiran i na samom zahtevu istražni sudija Zoran Keser je stavio zabeležbu „Ne izdaju se naredbe! shodno ZKP!", pri čemu je advokatu Draganu Miljenović, braniocu Boška Šarca, izjavio da on nije izdao naredbu

Da bi policijski službenici prikrili svoju torturu na faksu - zahtevu, koji je poslat 15. juna 2013. godine, u 07,59 časova, stoji pečat zaprimanja od strane suda 14. juna 2013. godine, koji je naknadno stavljen.

Dalje, u samom zahtevu je navedeno da je Boško Šarac za dan 14. jun 2013. godine pozvan u svojstvu građanina u PU Novi Sad, pri čemu se neistinito navodi da je od njega traženo poligrafsko testiranje, koje je odbio, pri čemu se zaboravlja da građanin na isto ide samo dobrovoljno.

Ono što je posebno interesantno kada je zahtev PU Novi Sad, stigao redovnom poštom u Osnovni sud u Novom Sadu, dana 17. juna 2013. godine, istražni sudija Zoran Keser je bio na korišćenju godišnjeg odmora, te nije mogao izdati  - falsifikovanu naredbu.                                                               

Kako je napred navedenim postupanjem policijskih službenika PU Novi Sad došlo do izvršenja više krivičnih dela (zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 1. Krivičnog zakonika, krivično delo zlostavljanja i mučenja iz čl. 137. stav 2. i 3. a u vezi stava 1. KZ RS i krivično delo falsifikovanja službene isprave iz čl. 357.  st. 2. u vezi stava 1.) na štetu oštećenih Boška Šarca i njegovog advokata Dragana Miljenovića, isti su protiv izvršioca i NN lica dana 18. juna 2013. godine podneli prijavu Sektoru unutrašnje kontrole policije MUP-a RS i Republičkom tužilaštvu u Beogradu.

Sektor unutrašnje kontrole policije MUP-a RS je protiv izvršilaca podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, koja je procesuirana pod poslovnim brojem KT 3642/13, o čemu su oštećeni obavešteni dopisom od 15. avgusta 2013. godine.

 I gle čuda, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, postupajući zamenik Tijana Božović Mišić je već 30. avgusta 2013. godine, posle provere svih navoda iz prijave, obavestila oštećene da u ponašanju prijavljenih policijskih službenika nema krivičnog dela, pri čemu nije ni izvršila uvid u spise Osnovnog suda u Novom Sadu  broj KRI-584/13, u kojima bi videla da je naredba za uzimanje DNK izdata pre zahteva, te da se zahtev odnosio na građanina, a naredba na osumnjičenog, da se navedena radnja uopšte nije mogla izvesti, jer po zakonu nije dozvoljena.

Ili, da podsetimo kako je došlo do provere navoda iz krivične prijave, i to u vremenskom periodu od 15 dana, gde je zamenik tužioca Tijana Božović Mišić poslala na proveru navoda iz krivične prijave, i to istim onim koji su prijavljeni, što je samo po sebi paradoks, a da mimoiđemo činjenicu da kada se sličan zahtev u drugim predmetima pošalje u PU Novi Sad čeka se po više meseci, ako ne i po više godina.

 

Dragan Miljenović,

advokat iz Novog Sada 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane