https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

 

Slu่aj sudije Suzane Jeftiๆ: samu sebe poništila

 

Sudi na „majke mi"

 

Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Suzana Jeftiๆ važeu privremenu meru koju je u  korist jedne stranke doneo Drugi opštinski sud u Beogradu, poništila je donošenjem druge privremene mere koja je po svojoj sadržini potpuno suprotna vedonetoj meri!

 

M. Hadžiๆ

 

Ukoliko Prvo osnovno javno tužilaštvo postupi po krivinoj prijavi Slobodana Tešia, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Suzana Jevti, morae da odgovara zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 28. novembra 2013. godine  izvršila krivino delo kršenja zakona iz odredbe lana 360 Krivinog zakonika Republike Srbije. Ali, ako tužilaštvo ne postupi po navedenoj krivinoj prijavi, bie to dokaz više da je vereformisanom, ali  korumpiranom srpskom pravosuu kona่no neophodna ''prinudna uprava''.

Naime, Suzana Jevti je kao postupajui sudija u parninom predmetu broj P- 40695/2013. donela privremenu meru, suprotnu zakonu, i tako onemoguila tuženog Slobodana Tešia da koristi svoje pravo svojine na nepokretnosti.

- Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Suzana Jeftiๆ važeu privremenu meru koju je u moju korist doneo Drugi opštinski sud u Beogradu praktino poništava donošenjem druge privremene mere koja je po svojoj sadržini potpuno suprotna vedonetoj meri, i primorava me da u svoju kuu pustim ljude koji tu nikada nisu živeli, niti za to postoji ikakav osnov iz naslednog prava, posle smrti njihove dalje, pokojne roake Ljubinke Mijailovi. Zamislite da sam, kojim sluajem, neki ludak pa da zapucam na njih iz zasede! Ali pošto nisam, ja sam sudiji koja deli nepravdu, rekao da u u sluaju njihovog zaposedanja moga vlasništva zapaliti i kuu i sebe -  kaže za Tabloid ogoreni Teši.

Naime, Tešije davne 1993. godine na zemljištu u Repiškoj ulici 12a na ukarici zapoeo izgradnju kue koju je, 10 godina posle toga, poela da osporava pokojna Ljubinka Mijailovi. Tokom sudskog spora koji je tim povodom Teši pokrenuo protiv Mijailovieve koja je, inae, njegovim humanim gestom do smrti živela na prvom spratu novoizgraene kue, u stanu koji je on u potpunosti opremio svim potrebnim novim stvarima, Drugi opštinski sud u Beogradu je utvrdio da je njegovo vlasništvo nad kuom nesporno. Pod uticajem daljih roaka ona je na ovo sudsko rešenje uložila žalbu, koju je Okružni sud u Beogradu odbacio kao neosnovanu. Pobijanim rešenjem Drugi opštinski sud je 27. jula 2006. godine odredio predloženu privremenu meru kojom se tuženoj Ljubinki Mijailovi zabranjuje otuenje, izdavanje pod zakup ili bilo kakvo drugo raspolaganje ili optereenje na kui, koje ostaje na snazi do pravosnažnog okonanja spora. S obzirom da ovaj parnini postupak još uvek nije pravosnažno okonan to je i privremena mera doneta u korist Slobodana Tešia još uvek na snazi.

Meutim, pošto je Mijailovieva preminula, njeni dalji roaci Binesa Petrovi, Marija Piper i Desimir Petrovi podneli su 31. oktobra 2013. tužbu protiv Slobodana Tešia radi smetanja poseda, po osnovu koje je sudija Suzana Jevti 28. novembra 2013, na njihov zahtev, donela rešenje o još jednoj privremenoj meri.

Njome je, zapravo, tuženom kuevlasniku Slobodanu Tešiu naložila da "tužiocima omogui korišๆenje stana u prizemlju porodine stambene zgrade u Beogradu, u Žarkovu, ulica Repiška br. 12 (sudija zaboravila da je u pitanju kua na broju 12 a), tako što e im predati primerak kljueva od novopostavljene brave ulaznih vrata u kuu gde se nalazi predmetni stan, kljueve od  stana, skinuti katanac sa kapije, kao i ukloniti fiziko obezbeenje sa ulazne kapije u dvorište kue, pod pretnjom prinudnog izvršenja".

Sudija je ovo rešenje donela i ne trepnuvši. I to tako što je Slobodanu Tešiu poslala poziv za roište koji je on dobio u petak, 15. novembra 2013. kasno popodne, a roište zakazano za ponedeljak, 18. novembra 2013. u 09,45 sati. Tuženom, dakle, nije ostavila ni minimalan zakonski rok od osam dana, što je potpuno nedopustivo, nezakonito i protivno svim imperativnim odredbama, jer tuženi nije imao vremena da se valjano spremi za odbranu.

- Potom je sudija Suzana Jevti na roištu odredila saslušanje parninih stranaka, a meni kao punomoniku tuženog nije dozvolila da istaknem njegovu odbranu, pravdajui to injenicom da je ovo "samo roište za privremenu meru, a ne za smetanje poseda, a što je sasvim nedopustivo s obzirom da je sam tužbeni zahtev povezan sa privremenom merom. Posle ovakvog nezakonitog postupanja i spreavanja tuženog da iznese odbranu, sudija je donela protivzakonitu meru i omoguila tužiocima koji nikada nisu imali savesnu i mirnu državinu da uu u nepokretnost koja je u svojini Slobodana Tešia, te na taj nain povredila zakon, jer je zaštitu pružila stanju nesavesne državine i državine koja nijednog trenutka nije bila mirna, odnosno državine koja nikada nije ni postojala, kaže Tešiev punomonik Pea Milosavljevi i dodaje da je sudija nainila niz nepravilnosti i nezakonitih radnji.

U krivinoj prijavi koja je protiv ove sudije podneta nadležnom tužilaštvu dana 26.12.2013. godine, stoji da je "kod sudije Jevti, oigledno, postojala svest o tome, ali je ona želela da proizvede ovakvu posledicu".

 Advokat Milosavljevi posebno naglašava da tužioci ak ne mogu da dokažu da imaju aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe sa predlogom donošenja privremene mere.

- Oni nemaju nikakvu dokumentaciju kojom bi dokazali legitimnost voenja postupka kao što je, na primer, ugovor o doživotnom izdržavanju, testamentalno zaveštanje, ugovor o zakupu ili prijavu prebivališta ili boravišta kojom bi dokazali da su ikada stanovali na toj adresi. Dakle, sudija Jevti Suzana bez ijednog pisanog dokaza samo na osnovu "majke mi" od strane tužilaca i bez ispitivanja svedoka daje veru njihovom iskazu, i time gazi privremenu meru donetu od strane Drugog opštinskog suda u Beogradu koja je na snazi još od 2006. godine pa do današnjeg dana, kaže Tešiev punomonik.

- Jevtieva je mene kao vlasnika izbacila iz moje kue, i naredila mi da u roku od 24 sata omoguim tužiocima korišๆenje stana u prizemlju, tako što treba da im predam kljueve toga stana. A sva ta njena žurba rezultat je injenice da od poetka decembra ne rade sudovi, što može da potraje još mesecima, i da se bliži poetak reforme pravosua, odnosno da još samo koji dan ima peat, a posle toga je sasvim neizvesno ko e od sudija da vodi ovaj predmet. I, naravno, iskoristila je injenicu da je u državinskim sporovima iskljueno pravo žalbe na privremenu meru, što znai da je rešenje izvršno - podsea vlasnik kue u Repiškoj 12a - Slobodan Teši.

 

podeli ovaj ่lanak:

Natrag
Na vrh strane