Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

 

Sluaj sudije Suzane Jefti: samu sebe ponitila

 

Sudi na majke mi"

 

Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Suzana Jefti vaeu privremenu meru koju je u  korist jedne stranke doneo Drugi optinski sud u Beogradu, ponitila je donoenjem druge privremene mere koja je po svojoj sadrini potpuno suprotna ve donetoj meri!

 

M. Hadi

 

Ukoliko Prvo osnovno javno tuilatvo postupi po krivinoj prijavi Slobodana Teia, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Suzana Jevti, morae da odgovara zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 28. novembra 2013. godine  izvrila krivino delo krenja zakona iz odredbe lana 360 Krivinog zakonika Republike Srbije. Ali, ako tuilatvo ne postupi po navedenoj krivinoj prijavi, bie to dokaz vie da je ve reformisanom, ali  korumpiranom srpskom pravosuu konano neophodna ''prinudna uprava''.

Naime, Suzana Jevti je kao postupajui sudija u parninom predmetu broj P- 40695/2013. donela privremenu meru, suprotnu zakonu, i tako onemoguila tuenog Slobodana Teia da koristi svoje pravo svojine na nepokretnosti.

- Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Suzana Jefti vaeu privremenu meru koju je u moju korist doneo Drugi optinski sud u Beogradu praktino ponitava donoenjem druge privremene mere koja je po svojoj sadrini potpuno suprotna ve donetoj meri, i primorava me da u svoju kuu pustim ljude koji tu nikada nisu iveli, niti za to postoji ikakav osnov iz naslednog prava, posle smrti njihove dalje, pokojne roake Ljubinke Mijailovi. Zamislite da sam, kojim sluajem, neki ludak pa da zapucam na njih iz zasede! Ali poto nisam, ja sam sudiji koja deli nepravdu, rekao da u u sluaju njihovog zaposedanja moga vlasnitva zapaliti i kuu i sebe -  kae za Tabloid ogoreni Tei.

Naime, Tei je davne 1993. godine na zemljitu u Repikoj ulici 12a na ukarici zapoeo izgradnju kue koju je, 10 godina posle toga, poela da osporava pokojna Ljubinka Mijailovi. Tokom sudskog spora koji je tim povodom Tei pokrenuo protiv Mijailovieve koja je, inae, njegovim humanim gestom do smrti ivela na prvom spratu novoizgraene kue, u stanu koji je on u potpunosti opremio svim potrebnim novim stvarima, Drugi optinski sud u Beogradu je utvrdio da je njegovo vlasnitvo nad kuom nesporno. Pod uticajem daljih roaka ona je na ovo sudsko reenje uloila albu, koju je Okruni sud u Beogradu odbacio kao neosnovanu. Pobijanim reenjem Drugi optinski sud je 27. jula 2006. godine odredio predloenu privremenu meru kojom se tuenoj Ljubinki Mijailovi zabranjuje otuenje, izdavanje pod zakup ili bilo kakvo drugo raspolaganje ili optereenje na kui, koje ostaje na snazi do pravosnanog okonanja spora. S obzirom da ovaj parnini postupak jo uvek nije pravosnano okonan to je i privremena mera doneta u korist Slobodana Teia jo uvek na snazi.

Meutim, poto je Mijailovieva preminula, njeni dalji roaci Binesa Petrovi, Marija Piper i Desimir Petrovi podneli su 31. oktobra 2013. tubu protiv Slobodana Teia radi smetanja poseda, po osnovu koje je sudija Suzana Jevti 28. novembra 2013, na njihov zahtev, donela reenje o jo jednoj privremenoj meri.

Njome je, zapravo, tuenom kuevlasniku Slobodanu Teiu naloila da "tuiocima omogui korienje stana u prizemlju porodine stambene zgrade u Beogradu, u arkovu, ulica Repika br. 12 (sudija zaboravila da je u pitanju kua na broju 12 a), tako to e im predati primerak kljueva od novopostavljene brave ulaznih vrata u kuu gde se nalazi predmetni stan, kljueve od  stana, skinuti katanac sa kapije, kao i ukloniti fiziko obezbeenje sa ulazne kapije u dvorite kue, pod pretnjom prinudnog izvrenja".

Sudija je ovo reenje donela i ne trepnuvi. I to tako to je Slobodanu Teiu poslala poziv za roite koji je on dobio u petak, 15. novembra 2013. kasno popodne, a roite zakazano za ponedeljak, 18. novembra 2013. u 09,45 sati. Tuenom, dakle, nije ostavila ni minimalan zakonski rok od osam dana, to je potpuno nedopustivo, nezakonito i protivno svim imperativnim odredbama, jer tueni nije imao vremena da se valjano spremi za odbranu.

- Potom je sudija Suzana Jevti na roitu odredila sasluanje parninih stranaka, a meni kao punomoniku tuenog nije dozvolila da istaknem njegovu odbranu, pravdajui to injenicom da je ovo "samo roite za privremenu meru, a ne za smetanje poseda, a to je sasvim nedopustivo s obzirom da je sam tubeni zahtev povezan sa privremenom merom. Posle ovakvog nezakonitog postupanja i spreavanja tuenog da iznese odbranu, sudija je donela protivzakonitu meru i omoguila tuiocima koji nikada nisu imali savesnu i mirnu dravinu da uu u nepokretnost koja je u svojini Slobodana Teia, te na taj nain povredila zakon, jer je zatitu pruila stanju nesavesne dravine i dravine koja nijednog trenutka nije bila mirna, odnosno dravine koja nikada nije ni postojala, kae Teiev punomonik Pea Milosavljevi i dodaje da je sudija nainila niz nepravilnosti i nezakonitih radnji.

U krivinoj prijavi koja je protiv ove sudije podneta nadlenom tuilatvu dana 26.12.2013. godine, stoji da je "kod sudije Jevti, oigledno, postojala svest o tome, ali je ona elela da proizvede ovakvu posledicu".

 Advokat Milosavljevi posebno naglaava da tuioci ak ne mogu da dokau da imaju aktivnu legitimaciju za podnoenje tube sa predlogom donoenja privremene mere.

- Oni nemaju nikakvu dokumentaciju kojom bi dokazali legitimnost voenja postupka kao to je, na primer, ugovor o doivotnom izdravanju, testamentalno zavetanje, ugovor o zakupu ili prijavu prebivalita ili boravita kojom bi dokazali da su ikada stanovali na toj adresi. Dakle, sudija Jevti Suzana bez ijednog pisanog dokaza samo na osnovu "majke mi" od strane tuilaca i bez ispitivanja svedoka daje veru njihovom iskazu, i time gazi privremenu meru donetu od strane Drugog optinskog suda u Beogradu koja je na snazi jo od 2006. godine pa do dananjeg dana, kae Teiev punomonik.

- Jevtieva je mene kao vlasnika izbacila iz moje kue, i naredila mi da u roku od 24 sata omoguim tuiocima korienje stana u prizemlju, tako to treba da im predam kljueve toga stana. A sva ta njena urba rezultat je injenice da od poetka decembra ne rade sudovi, to moe da potraje jo mesecima, i da se blii poetak reforme pravosua, odnosno da jo samo koji dan ima peat, a posle toga je sasvim neizvesno ko e od sudija da vodi ovaj predmet. I, naravno, iskoristila je injenicu da je u dravinskim sporovima iskljueno pravo albe na privremenu meru, to znai da je reenje izvrno - podsea vlasnik kue u Repikoj 12a - Slobodan Tei.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane