https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Preko pune linije

Ekskluzivno: kako je opljačkana "Univerzal banka" davanjem multimilionskih kredita bez pokrića

Narod u blokadi, mafija radi

Više od 150 miliona evra na ime kredita isplaćeno je nesolventnim preduzećima preko "Univerzal banke". Republika Srbija je od toga izgubila 42 miliona evra, koje su, kao deponenti, držala preduzeća i agencije u vlasništvu države. Na teretu države su i svi izgubljeni ulozi, koji će biti nadoknađeni građanima, što je oko 70 miliona evra. Tako će građani, poreski obveznici, da plate još jednu "demokratsku pljačku".

Miodrag K. Skulić

Dana 3. februara 2014. godine, Narodna banka Srbije je donela rešenje kojim se Univerzal banka, pod administrativnim upravljanjem, stavlja u stečaj. Tada je brisan i Dragan Tomić, predsednik Izvršnog odbora, kao i Nevena Belić i Dragoljub Perišić, kao ostali zastupnici. Do tada su Upravni odbor banke činili: Budimir Jovković, predsednik, Nebojša Divljan, Vladimir Živanović, Milenko Dželetović i Slobodan Unković.

Magazin Tabloid je od Agencije za osiguranje depozita pribavio verodostojne isprave o dvadeset najvećih poverilaca ove banke koji su, po svoj prilici, izgubili u celini svoje oročene i neoročene depozite, kao i o dvadeset najvećih dužnika.Takođe, pribavio smo iz Centralnog registra hartija od vrednosti spisak deset najvećih akcionara ove banke, koji su u celosti izgubili kapital sadržan u akcijama te banke.

Narodna banka Srbije oduzela je Univerzal banci dozvolu za rad 26. oktobra 2013. godine, i istovremeno imenovala Agenciju za osiguranje depozita za stečajnog upravnika. Danas tu funkciju obavlja Željko Ivanović, poverenik Agencije.

Prema godišnjem obračunu za 2013. godinu banka je imala 362 zaposlena lica, i iskazala kumulirani gubitak u poslovanju u iznosu od 15,5 milijardi dinara, ili više od 135 miliona evra. Samo u toj godini gubitak je iznosio 12,6 milijardi dinara. Time je izgubljen celokupan kapital banke od 3,56 milijardi dinara, i iskazan gubitak veći od kapitala 12 milijardi dinara. Dakle, akcionari su u celini izgubili svoj akcijski kapital, a deponetni - oročenih i depozita po viđenju, koji su svoja tekuća sredstva držali na računima kod ove banke, po svoj prilici ostaće bez tih finansijskih sredstava, pa će u bilansima za 2013. i 2014. godini morati da otpišu skoro celokupna sredstva, ili, pak, da rezervišu deo tih sredstava. Kako država Srbija garantuje građanima koji imaju deviznu i dinarsku štednju u svakoj banci do 50.000 evra po jednom licu, građani neće izgubiti svoja sredstva, koja im je proćerdalo rukovodstvo ove banke, ali će ta sredstva izgubiti Republika Srbija i svi njeni poreski obveznici.

Privredna društva koja nisu bila obazriva, niti su imala pravovremene informacije o slomu ove banke, praktično se može reći da su izgubila celokupna novčana sredstva koja su držala na računima u ovoj banci. Ili bar pretežan njihov deo. Ali, i ukoliko dobiju neki minimalni procenat iz stečajne mase, dobiće ga tek za tri do pet godina, koliko će trajati stečajni postupak u ovoj banci.

Kako je Univerzal banka kapom i šakom davala kredite nesolventnim klijentima, često bez ikakvog kapitala, pokazuje analizirani pregled 20 najvećih dužnika ove banke...

Pare dobijali samo podobni

Luka Beograd AD je prva na listi dužnika Univerzal banke sa dugovanjem u iznosu od 750,6 miliona dinara. Luka ima blokiran tekući račun za iznos od 982 miliona dinara (više od 8,5) neprekidno duže od 443 dana. Samo u 2013. godini sa 211 zaposlenih Luka je na prihodu od 966 miliona dinara iskazala neto gubitak u poslovanju od 770,8 miliona dinara. Luka angažuje poslovna sredstva u iznosu od 11,4 milijarde dinara i sopstvenim kapitalom pokriva ta sredstva sa 36 odsto, dok tuđim sredstvima finansira ukupno angažovanu poslovnu imovinu sa razlikom od 64 odsto. Stečajni upravnik Univerzal banke neće imati većih poteškoća da u naredne dve godine naplati ovo potraživanje. Vlasnik 93,65 odsto akcija u Luci Beograd je inostrana firma Worldfin, dok razliku od 6,35 odsto poseduje 876 malih akcionara. Zakonski zastupnik Luke Beograd bio je Milan Beko, u svojstvu izvršnog direktora, dok su članovu Odbora direktora: Ivo Raslapčević, predsednik i Veljko Vukota.

Banka Poštanska štedionica AD je druga na listi dužnika i neće biti problem stečajnom upravniku Univerzal banke da u razumnom roku naplati potraživanje u iznosu od 579,7 miliona dinara. To što je Poštanska štedionica istovremeno i deponent u Univerzal banci za 502,1 milion dinara, po Zakonu o stečaju, ne može se prebijati, već to potraživanje u celini ulazi u stečajnu masu i namiriće se u procentu uspešnosti naplate potraživanja Univerzal banke, a kakvi su dužnici, teško da će to iznositi i polovinu potraživanja. Četiri su akcionara Banke Poštanska štedionica: JP Pošta Srbije 49,58 odsto, Republika Srbija 47,85, PIO Fond 2,50 i Fond za razvoj 0,07 odsto.

Fabrika maziva - FAM AD u restruktuiranju sa 218 zaposlenih u 2013. godini ostvarila je ukupan prihod od 1,8 milijardi dinara, uz iskazani neto gubitak u poslovanju te godine u iznosu od, čak, 725 miliona dinara, ili 40,3 odsto ostvarenog prihoda. Sopstvenim kapitalom FAM pokriva 31 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava, dok tuđim sredstvima finansira 69 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava.

FAM nije imao blokiran tekući račun u poslednje tri godine, pa će stečajni upravnik u narednih godinu dana uspeti da naplati potraživanje Univerzal banke od 538,6 miliona dinara.

Inter-kop je treći dužnik na rang listi Univerzal banke sa dugom od 538,6 miliona dinara, dok je dug kod Privredne banke ovog preduzeća u reorganizaciji u iznosu od 540,7 miliona dinara. Ta propala šabačka firma sa dugom od 124 miliona evra, progurala je unapred pripremljeni plan reorganizacije, s tim da dugove vrati bankama za deset i petnaest godina, a kooperantima i dobavljačima za osam, uz dve godine grejs perioda. Inter-kop je iskazao kumulirane gubitke u iznosu od 6,8 milijardi dinara, a samo u 2013. godini 756 miliona dinara i broj zaposlenih sveo na 130 radnika, pa je tako u toj godini otpustio 750 zaposlenih.

Veterinarski zavod iz Zemuna u vlasništvu je četiri akcionara: Zekstra Group doo 92,95 odsto, Akcijskog fonda 2,83. Raiffeisen banke AD 0,94 i samog Veterinarskog zavoda 0,52 odsto. Sa 153 zaposlena u 2013.godini na ukupnom prihodu od 241 milion dinara Veterinarski zavod iskazao je neto gubitak od 615 miliona dinara, ili 2,5 puta veći gubitak od ostvarenog prihoda. Prihodi Zavoda su u naglom padu, tako je prethodne 2012. ostvaren prihod bio 744 miliona dinara sa 174 zaposlena, a u 2011. milijardu i 344 miliona dinara sa istim brojem zaposlenih.

Kumulirani gubici dostigli su milijardu i 172 miliona dinara, pa je preostali kapital, nakon pokrića gubitaka,samo 250,6 miliona dinara i sa tim Veterinarski zavod pokriva samo 6,4 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava od 3,9 milijardi dinara, pa će naplata potraživanja Univerzal banke u iznosu od 441 milion dinara biti otežana, te postoji realna šansa da Zavod ode u stečaj, mada će u stečajnom postupku biti potreban veliki napor da se izbegne bankrot, jer su dugoročni krediti Zavoda čak 996 miliona dinara, a kratkoročni dve milijarde i 687 miliona dinara u konsolidovanom bilansu ovog privrednog subjekta.

Eurolukspetrol - ELP doo sa kapitalom u iznosu od milijardu i 490 miliona dinara, od čega nenovčani 1,15 milijardi dinara, u vlasništvu je Euro pen group u stečaju. U 2013.godini nije bilo zaposlenih, kao ni u prethodne dve godine, a ostvaren poslovni prihod je samo 92,8 miliona dinara, uz iskazani gubitak u poslovanju te godine od 287 miliona dinara. Kumulirani gubici u poslovanju su dostigli četri milijarde i 935 miliona dinara, pa je ovo privredno društvo ostalo bez kapitala, i ima gubitak veći od kapitala tri milijarde i 325 miliona dinara.

Ukupna poslovna imovina društva je milijardu i 857 miliona dinara, dok su obaveze društva pet milijarde i 183 miliona dinara. Stečajni upravnik Univerzal banke nema nikakvih izgleda da potraživanje banke od 430 miliona naplati, ukoliko banka nema neku kvalitetnu hipoteku prvog reda. Osnivač ovog dužnika Univerzal banke već četiri godine nema nijednog zaposlenog, a društvo je u stečaju od 17. decembra 2010. a NBS ne iskazuje za privredne subjekte u stečaju ukupan iznos blokade tekućeg računa.

Kako naplatiti preduzeću u blokadi?

Preduzeće Magma prom doo iz Šapca registrovana je 26.11.2010. sa kapitalom od 54.632 dinara u vlasništvu Sanje Teodorović. Društvo je registrovano za uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda i sada zapošljava 50 radnika. Na prometu od 653 miliona dinara iskazana je neto dobit u prošloj godini od 73,2 miliona dinara. Ono što zabrinjava je da je samo ta neto dobit kapital društva, a da je angažovana ukupna vrednost poslovne imovine 3,1 milijardu dinara. Proizlazi da je koeficijent obrta ukupne imovine samo 0,21!

Međutim, kratkoročni finansijski plasmani ovog privrednog društva na kraju prošle godine dosigli su, čak, 1,34 milijarde dinara, a potraživanja 998 miliona dinara, pa proizlazi da se društvo bavi finansijskim transakcijama u nečije ime i da radi za nečiji račun, to je jasno iz formiranih finansijskih obaveza (čitaj: uzetih kredita) 1,56 milijardi dinara i pored toga još neisplaćenih obaveza iz poslovanja od 1,4 milijarde dinara. Samo po osnovu ove dve obaveze društvo je zaduženo skoro tri milijarde dinara. Teško će stečajni upravnik Univerzal banke naplatiti 424 miliona dinara, jer su dugovi ove prezadužene firme 7,5 puta veći od obaveza prema Univerzal banci. To potvrđuje blokada tekućeg račune Magma prom-a od 822 miliona dinara koja neprekidno traje 146 dana.

BTD Invest doo iz Beograda, osnovao je Zoran Divac sa 137.245,20 dinara osnivačkog kapitala 02.02.2004. godine. Ovaj veliki dužnik Univerzal banke duguje 420 miliona dinara, a zapošljava samo tri lica I na prometu ostvarenom u 2013. Godini od 300 miliona dinara iskazan je gubitak u poslovanju te godine u iznosu od 232 miliona dinara. Ovo privredno društvo izgubilo je celokupan kapital i sa sto odsto tuđih sredstava finansira imovinu knjigovodstveno iskazanu sa 2,4 milijardi dinara, ili oko 21 milion evra. Društvo je blokirano milijardu i 905 miliona dinara, neprekidno duže od 267 dana. Ako banka nema neku valjanu hipoteku prvog reda nikako se ne može naplatiti od ovog proizvođača ostalih predmeta.

Alastar Distribucion doo iz Beograda je privredno društvo za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima, registrovano u APR-u 31.10.2007. godine. Kapital unet 23.06.2011.godine kao nenovčani predstavlja protivvrednost 50 miliona dinara. Društvo je u sto odsto vlasništva Prologistic RPC, doo iz Zemuna. Zakonski zastupnik društva je Aleksandar Đokić. Sa 84 zaposlena u 2013.godini ostvaren je poslovni prihod u iznosu od 5,6 milijardi dinara, uz iskazivanje gubitka u poslovanju te godine u iznosu od milijardu i 433 miliona dinara. Usled toga, društvo je ostalo bez sopstvenog kapitala pa poslovnu imovinu od skoro osam milijardi dinara u celini finansira tuđim sredstvima, a to je oko 74 miliona evra. Na 100 odsto uloga zabeleženo je založno pravo prvog reda 24.04.2013.godine. Društvo ima blokiran tekući račun 3,16 milijardi dinara neprekidno duže od 267 dana.

ProLogistic RPC doo iz Zemuna, registrovan za drumski prevoz tereta,čiji je zakonski zastupnik Marko Bunjevac, osnovan je 24.02.2003. godine od kiparske firme Hexsim Limited. I ovo privredno društvo ostalo je bez sopstvenog kapitala, pa ima obaveze od pet milijardi I 532 miliona dinara, ili više od 48 miliona evra.

Jugohemija AD iz Beograda u vlasništvu je Delta Star, doo 77,08% na kom ulogu postoji zaloga prvog reda, zatim je vlasnik Proxim Invest doo sa 2,85%, Miramar doo 1,35 i Monphrey Ltd sa 1,07% i 995 malih akcionara, od kojih najveći sa 0,71 odsto. Jugohemija je osnovana 01.09.1952.godine. Danas je zakonski zastupnik Niko Mišina, a u Odbor direktora je i Božidar Šupić.

U ovoj trgovini na veliko farmaceutskim proizvodima akcijski kapital je 9.884.420 evra. U 2013.godini sa 99 zaposlenih ostvaren je ukupan poslovni prihod od 721 milion dinara, uz iskazivanje gubitka u poslovanju te godine u iznosu od 593 miliona dinara. Ovo privredno društvo angažuje poslovna sredstva nešto veća od četiri milijarde dinara, a sopstvenim kapitalom finansira ta sredstva sa nešto više od 24 odsto, dok tuđim sredstvima finansira razliku od 76 odsto. Ovo akcionarsko društvo ima blokadu tekućeg računa od 820 miliona dinara neprekidno duže od 436 dana i stečajnom upravniku Univerzal banke, biće potrebno dve i više godina da prinudno naplati potraživanje banke u iznosu od 395 miliona dinara.

Koteks doo iz Surčina, dužnik je Univerzal banke 392,5 miliona dinara, a ima blokiran tekući račun, čak, tri milijarde i 561 milion dinara, neprekidno duže od 265 dana. Ovo društvo osnovao je Interkomerc AD iz Beograda, sa 99,31 odsto sa kapitalom od 64 miliona dinara i unetim kapitalom od 9,3 milijarde dinara (08.01.2014).

Zakonski zastupnik društva je Ljubinko Petrović. Sa 242 zaposlena u 2013. godini Koteks je ostvario 2,87 milijardi dinara ukupnog prihoda, uz iskazivanje neto gubitka u toj godini, u iznosu od 3,59 milijardi dinara. Društvo angažuje 14,3 milijarde ukupnih poslovnih sredstava, a preostalim kapitalom, nakon pokrića iskazanih gubitaka, pokriva 61 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava. Sa tako velikom blokadom tekućeg računa teško će stečajni upravnik Univerzal banke naplatiti potraživanje banke u iznosu od 392 miliona dinara.

Preduzeće Toza Marković AD iz Kikinde ima sedam značajnih akcionara, i to: ITH, doo, Beograd (24,29%), Žitoprodukt, doo, Zemun (14,47%), samo akcionarsko društvo Toza Marković (9,99%), PIO Fond (9,94%), Svetski crep, doo (9,10%), Aberdeen Select International (8,77%), Akcijski fond (6,69%). Račun ovog akcionarskog društva bio je neprekidno blokiran 400 dana od 13. marta 2013. godine do 17. aprila o.g.

Ovo akcionarsko društvo ima 821 zaposlenog i u 2013. Godini ostvarilo je milijardu i 65 miliona dinara ukupnog prihoda, uz iskazivanje gubitka u poslovanju te godine od, čak, milijardu i dva miliona dinara. AD Toza Marković, usled iskazivanja gubitka u poslovanju i prethodne godine od 784 miliona dinara, izgubilo je celokupan poslovni kapital, a knjigovodstvenoj vrednosti ukupne poslovne imovine od tri milijarde i 333 miliona dinara, ima obaveze četiri milijarde i 186 miliona dinara, te će vrlo teško moći da servisira toliko nastale obaveze, pa se bez ulaska u stečaj ne može naplati dug prema Univerzal banci od 380 miliona dinara.

ITM Group, doo, Beograd u vlasništvu je Dagenam Trade Limited sa Kipra, uz kapital uplaćen 2004. godine u iznosu od 53,7 miliona dinara i još 8,7 miliona dinara uplaćen 15.04.2009. godine. U 2013. godini sa 167 zaposlenih ostvaren je prihod od 4,1 milijardu dinara, uz iskazivanje gubitka u poslovanju te godine u iznosu od 722 miliona dinara. Sopstvenim sredstvima društvo finansira samo 16,5 odsto ukupno angažovane imovine. Sa drugim zavisnim društvima, kao što je Apatinska hladnjača, imt Rang doo Niš, Logistika doo Beograd i druga, uključivo i matično društvo, zaposleno je 866 radnika, a ukupan prihod iznosi 8,7 milijardi dinara, uz gubitak manji od 800 miliona dinara. Dana 13.12.2013. godine pokrenut je prethodni stečajni postupak, a za stečajnog upravnika imenovan Zoran Ćulibrk.

Stečajni upravnik Univerzal banke, u roku od godinu dana uspeće da naplati 371 milion dinara dugovanja IMT Grupe banci.

Hoće li biti prebijene pare "u prebijenom iznosu"?

Interkomerc AD iz Beograda, u vlasništvu je pet posebnih privrednih društava osnovanih na bazi akcija Interkomerca, sa 90,63 odsto, dok su zavisna društva Megalit-Šumnik, Koteks, Surčin i Megalit vlasnici 6,77 odsto akcija AD Interkomerc, a 30 malih akcionara poseduju razliku od 2,60 odsto. Zakonski zastupnik društva je Goran Perčević.

Interkomerc AD je sa 175 zaposlenih u 2013. godini ostvario 27 milijardi dinara ukupnog prihoda, uz iskazani gubitak u poslovanju od 2,76 milijardi dinara. Kako Interkomerc AD angažuje ukupno 29,7 milijardi dinara poslovnih sredstava, a poseduje sopstveni kapital, nakon pokrića iskazanih gubitaka, od 6,85 milijardi dinara, ili samo 23 odsto, to sa obavezama od 22,8 milijardi dinara društvo ne može u današnjim uslovima pozitivno poslovati.

Pogotovu što sa zavisnim društvima ima obaveze, uključivo i matično društvo, od 25,8 milijardi dinara, ili više od 225 miliona evra. Iz tih razloga je tekući račun matičnog društva blokiran 7,8 milijardi dinara neprekidno duže od 247 dana. Vrlo teško će se naplatiti potraživanje Univerzal banke u stečaju od ovog dužnika u iznosu od 368 miliona dinara, jer je Interkomerc AD podneo unapred pripremljeni plan reorganizacije, koji je u Privrednom sudu u Beogradu na razmatranju u Odboru poverilaca.

Kompanija Sloboda ad, iz Čačka u vlasništvu je Republike Srbije 48,72%, Fonda za razvoj 11,37%, dok razliku od 39,91 odsto čini neprivatizovan društveni kapital. Preduzeće je neprekidno blokirano 1007 dana za iznos 94,5 miliona dinara. U 2013. godini sa 1.456 zaposlenih iskazan je ukupan poslovni prihod 4,8 milijardi dinara, sa neto dobitkom od 47 miliona dinara. Sopstvenim sredstvima preduzeće pokriva više od 50 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava. Naplata potraživanja Univerzal banke od 367 miliona dinara nije nenaplativa, pogotovu što je u stečajnom masi Univerzal banke ostalo 327 miliona dinara preduzeća "Sloboda" iz Čačka.

Koncern Farmakom M.B. Retial Group doo iz Šapca, duguje Univerzal banci 337 miliona dinara, ali je banka iz stečajne mase u obavezi prema ovom zavisnom društvu Koncerna Miroslava Bogićevića iz Šapca 470 miliona dinara.

Ovo zavisno društvo neprekidno ima blokiran tekući račun 133 dana za iznos od 796 miliona dinara. Delatnost ovog društva unutar Koncerna je trgovina, u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom pićem i duvanom. U 2013. godini sa 110 zaposlenih ostvaren je ukupan prihod od 5,45 milijardi dinara, uz iskazanu neto dobit od 137 miliona dinara. Koncern Farmakom nalazi se u postupku ponude unapred pripremljenog plana reorganizacije, a ukupne obaveze ovog Koncerta su, čak, 552 miliona evra, tako da ovaj Koncern M. Bogićevića, nije u problem, već su u velikim problemima banke koje su mu dale milionske kredite I država Srbija, koja mu je prodala na aukcijama tri rudnika i jednu topionicu, a Koncern se zadužio bez adekvatnih ulaganja u modernizaciju rudnika I topionice, pa i mlekare u Šapcu, fabrike akumulatora u Somboru, dve livnice u Požegi i Guči i PIK-u Debricin.

Delta Sport doo, iz Beograda, u vlasništvu je 23,71% Hemslade Trading Limited, sa Kipra, 52,58 % Delta Investment doo iz Novog Beograda 23,71% Dauruma Holdings Limited, sa Kipra. Ova trgovina tekstilom i obućom imala je u 2013. godini 348 zaposlenih što je manje za 252 zaposlena u odnosu pre dve godine, a u toj godini ostvarila je 6,6 milijardi dinara ukupnih prihoda, uz iskazivanje gubitka u poslovanju od 695 miliona dinara. Ovo trgovačko društvo sopstvenim kapitalom pokriva više od 40 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava, Stečajni upravnik Univerzal banke neće imati većih teškoća da naplati potraživanje od 317 miliona dinara.

Preduzeće Centar-Uzelac doo, iz Zemuna, osnovao je Branko Uzelac još 12. 09. 2000. godine sa kapitalom od 168.410 dinara i unetim kapitalom 02.11.2012. godine od 495 miliona dinara. Ovaj dužnik 302,6 miliona dinara u 2013. godini, kao i u prethodne tri godine nema nijednog zaposlenog, a u 2013. godini ostvario je 1,5 miliona dinara prihoda, uz iskazivanje gubitka u poslovanju te godine od 19 hiljada dinara. Dužnik Centar-Uzelac ima neprekidno blokiran tekući račun duže od 815 dana za iznos veći od 415 miliona dinara. Ukoliko Univerzal banka nije stavila hipoteku prvog reda na jedan od objekata dužnika naplata se vrlo teško može izvršiti.

Preduzeće Milan Blagojević Namenska AD iz Lučana je akcionarsko društvo 80,20 odsto u vlasništvu Republike Srbije, 18,82% je u vlasništvu Fonda za razvoj i 0,98 odsto Investbanke u stečaju. Ova namenska industrija čija je osnovna delatnost proizvodnja eksploziva, ima neprekidno blokiran tekući račun 1097 dana za iznos 23,6 miliona dinara. U 2013. Godini na 2,76 milijardi dinara ukupnih poslovnih prihoda iskazana je neto dobit 10,7 miliona dinara. Društvo skoro sa polovinom sopstvenog kapitala pokriva ukupno angažovanu vrednost poslovnih sredstava. Naplata duga prema banci u iznosu od 300 miliona dinara, biće otežana, ali ne i nenaplativa.

Preduzeće Invej AD iz Zemuna, u vlasništvu je Srđana Sredojevića sa kapitalom od 203 miliona dinara. Ovo akcionarsko društvo je u 2013. godini po prvi put zabeležilo gubitak u poslovanju od 1,94 milijarde dinara na ostvarenom prometu od sedam milijardi dinara.

U ovom i drugim podređenim društvima sa 1.716 zaposlenih na prometu od 12,2 milijarde dinara iskazan je u 2013. godini gubitak u poslovanju od 1,7 milijardi dinara, u prebijenom iznosu. Za stečajnog upravnika Univerzal banke naplata potraživanja od 286 miliona dinara neće biti problem.

Jedanaest dužnika imaju blokirane tekuće račune

Od ovih 20 najvećih dužnika nemaju blokirane račune samo pet privrednih društava (Banka Poštanska štedionica , Fabrika maziva Kruševac, ITM Group, Delta Sport i Invej), dok je Interkop doo iz Mišara bio u blokadi 653 dana neprekidno. Preduzeće Toza Marković AD iz Kikinde, bila u neprekidnoj blokadi 400 dana, a Veterinarski zavod, Zemun 637 dana neprekidno. Eurolukspetrol u stečaju je, pa NBS ne prikazuje iznose blokade firmi u stečaju, a Inter-kop je uspeo da mu program reorganizacije prihvate poverioci, pa njegovi dugovi od 124 miliona evra se ne prikazuju u blokadi.

Svih ostalih 11 dužnika banke imaju blokirane račune u ukupnom iznosu od18,4 milijarde dinara ili 160 miliona evra i to je dokaz da od velikih dužnika banka ne može naplatiti samo trećinu svog potraživanja, a verovatno ništa bolja situacija nije ni kod srednjih i manjih dužnika. Prikazujemo iznose blokade, redosledom veličine duga prema banci:

Naziv iznos blokade br.dana

Luka Beograd, AD 982.614.594 443

Magma prom, Šabac 822.142.326 146

BTD Invest, Beograd 1.905.159.951 267

Alstar Distribucion 1.163.528.768 267

Jugohemija, AD, Bgd 820.388.241 436

Koteks, doo, Surčin 3.561.518.757 265

Interkomerc, AD 7.807.817.955 247

Sloboda Kompanija 94.475.602 1007

Koncern Farmakop 796.070.202 133

Centar-Uzelac, Zemun 415.790.065 815

M.Blagojević-Namenska 23.676.448 1097

Ukupna blokada 18.393.182.909

Akcionari su izgubili skoro 30 milion evra

(Ko su najveći akcionari banke koji su izgubili ceo akcijski kapital)

Banka je imala 1.567 akcionara, od čega prvih 15 imaju 61,61 odsto ukupne vrednosti akcijskog kapitala. Ukupan kapital Univerzal banke, AD sadržan je u 567.481 akcija, čija je nominalna vrednost u Centralnom registru hartija od vrednosti 6.000 dinara po akciji i to iznosi 3,4 milijarde dinara, ili nešto manje od 30 miliona evra. Prvih osam akcionara imaju oko pet odsto kapitala banke i to: Divljan Nebojša, Nambrock Park Trading Ltd, Atlas Mont-Podgorica, Globing doo, Blumark Investments, Alfaplam-AD, Basemi-Šabac i Koncern Farmakom M.B, zatim slede: Bronzeline Holdings Limited (4,46%), Bjelanović Vladimir (4,41%), Mariborzal Ing, doo, Beograd (4,38%), AIK Banka, AD, Niš (4,22%), Beohemija, doo, Beograd (4,20%), UNI Global, doo(3,04%) i Globosino, doo (2,05%).

Deponeti koji su izgubili svoja novčana sredstva u banci

Za propast Univerzal banke znalo se znatno ranije nego što je Narodna banka Srbije i zvanično oduzela dozvolu za rad toj banci, pa su neki komintenti blagovremeno preusmerili svoja sredstva u druge banke, ili su izvršili druga plaćanja, ali, i pored toga, 20 najvećih deponenata u Univerzal banci su imali osam milijardi i 48 miliona dinara, ili više od 72 miliona evra, što u odnosu na ukupna potraživanja, uključujući i srednje i male deponetne čini skoro polovinu novčanih sredstava. Ovih 20 najvećih deponenata koji su držali novčana sredstva u Univerzal banci mogu se svrstati u tri grupe, i to: 12 deponenata čiji je vlasnik Republika koji su imali više od 4,9 milijarde dinara, pet deponenata u stečaju koji su imali 2,2 milijarde dinara, tri osta deponenta (Farmakom, Astatine Holdings-Kipar i Mera Invest Beograd), 12 deponenata čiji je vlasnik Republika koji su imali više od 4,9 milijardi dinara

1/ Kompanija Dunav osiguranje 1.349.147.939

2/ Jugoimport SDPR 619.436.141

3/ JP Zavod za udžbenike 563.534.308

4/ Banka Poštanska štedionica, AD 502.135.000

5/ Zastava oružje, AD, Kragujevac 357.093.807

6/ Sloboda Kompanija, AD, Čačak 327.537.740

7/ Elektrodistribucija, doo, Kraljevo 237.717.318

8/ Agencija za finansiranje izvoza 235.869.014

9/ Gradska uprava Beograda 200.305.556

10/ JP Pošta Srbije 169.552.150

11/ Elektrodistribucija, doo, Beograd 168.669.547

12/ Beogradska poslovna škola 150.000.000

Svega ovih 11 komitenata 4.880.998.540

Ovi komitenti su u celini sa državnim kapitalom, ili, pak sa pretežnim državnim kapitalom I o gubitku skoro u celini ovih 45 miliona evra kapitala pada na teret Republike Srbije

Pet deponenata u stečaju koji su imali 2,2 milijarde dinara

1/ Beogradska banka, AD u stečaju 795.334.694

2/ Beobanka, AD u stečaju 542.923.556

3/ PZP Kragujevac, u stečaju 535.851.483

4/ Kompan. Inex-Interexport,u stečaju 196.889.895

5/ Inter-Most, AD u stečaju, Beograd 186.827.596

Svega komitenti u stečaju 2.257.827.224

Tri ostala deponenta 910 miliona dinara:

1/ Farmakom, doo, Šabac 469.861.866

2/ Astatine Holdings-Kipar 235.869.014

3/ Mera Invest, Beograd 204.906.721

Svega ova tri komintenta 910.637.601

A 1.

Uzimao je koliko je ko hteo

Pouka iz pretrpljenih gubitaka Republike Srbije, kao suverene zemlje, ali i gubitaka poreskih obveznika, privrednih subjekata, akcionara banke (posebno pravih ulagača u akcije koji imaju papire od vrednosti preko kastodi-računa banaka), je ogromna. Samo uvid u iznose blokade tekućih računa ovih 11 najvećih komintenata, pa i u krajnju sudbinu potraživanja od Veterinarskog zavoda, Farmakoma i Interkopa, svedoči o neodgovornom dodeljivanju kredita bez pravne osnove.

S pravom se očekuje da će Skupština Republike Srbije formirati parlamentarni odbor da utvrdi kako je i čijom odgovornošću nastao ovaj udar na finansijski sistem Republike.

A 2.

Ko će kome da objašnjava, gde su pare?

Šta za stečajnog upravnika znači gubitak prikupljenih novčanih sredstava ne treba posebno obrazlagati, a stečajni sudija, tek nakon toga, shvata od kolike je važnosti bila odluka kod koje poslovne banke otvoriti tekući račun stečajnog dužnika. Kako sada objasniti stečajnim poveriocima gde je ispario s mukom prikupljen novac za bar delimičnu naplatu njihovih potraživanja? Zar se za deponenta tih sredstava nije mogla izabrati prvoklasna poslovna banka, kad su kamatne stope ionako simbolične?

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane