https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Svedočanstvo

Dr Ratibor M. Đurđević: tekst, objašnjenja i tumačenja knjige "Protokoli sionskih mudraca" (5)

Oružjem Satane, protiv Hrista

Četvrto izdanje knjige tumačenja i objašnjenja "Protokola sionskih mudraca", koju je napisao dr Ratibor M. Đurđević (o čijoj impresivnoj ličnosti svedoči i njegova biografija koju uz feljton objavljujemo), danas, u vreme bankarskog fašizma i zavereničkih lanaca u kojima se svet nalazi, potrebna je radi razumevanja neizvesne budućnosti koja je pred nama. Magazin Tabloid će u nekoliko nastavaka doneti najinteresantnije delove iz ove knjige u kojoj priređivač između ostalog kaže: "...Sto godina je prošlo od vremena kad su se Protokoli pojavili. Predavač te serije izlaganja ne krije da je cilj judeo-bankara i judeo-masona, kao izvršitelja njihovih planova, da na presto nove svetske imperije dovedu svoga judejskog cara. U zlodelima Lenjina, Staljina, Maoa, Tita, Pola Pota i drugih komunističkih zločinaca, jasno razaznajemo kako će nesrećni Evro-Amerikanci tavoriti živote u toj bezdušnoj tiraniji...".

Dr Ratibor M. Đurđević

"...Mi ćemo iskoreniti liberalizam na svima važnim strategijskim položajima naše uprave, od kojih zavisi vaspitanje svih potčinjenih našem društvenom stroju. Na te položaje doći će samo oni koje mi budemo vaspitali za administrativnu upravu. Na mogućnu primedbu, da će penzionisanje starih službenika skupo stati državnu blagajnu, reći ću, pre svega, da će se njima prethodno naći privatna služba u zamenu za izgubljenu, a drugo, napomenuću da će u našim rukama biti skoncentrisan sav svetski novac, te se sledstveno naša vlada nema šta bojati skupoće...

Naš apsolutizam će u svemu biti dosledan i stoga će i naša velika volja u svakoj svojoj odredbi biti poštovana i bez pogovora izvršavana: ona će ignorisati svako negodovanje, svako nezadovoljstvo, iskorenjujući svako njihovo ispoljavanje u dejstvu primernim kaznama.

Mi ćemo ukinuti kasaciono pravo, koje će preći u našu isključivu nadležnost - u nadležnost upravljača, jer mi ne smemo dopustiti da se u narodu rodi misao o tome da sudije koje smo mi postavili mogu donositi nepravilne odluke. Ako se pak ma šta slično dogodi, mi ćemo sami kasirati odluku, ali se tako primernom kaznom odmerenom sudiji za nerazumevanje svoga posla i poziva, da se ti slučaji više neće ponoviti...".

"...Naša će uprava imati izgled patrijarhalnog očinskog staranja našeg upravljača. Naš narod i podanici videće u njemu oca koji se brine o svakoj nevolji, o svakom dejstvu, o svakom uzajamnom odnosu kako podanika jednog prema drugome, tako i njih sviju prema upravljaču. Tada će to biti toliko prožeti mišlju da im je nemogućno biti bez goga staranja i rukovođenja, ako žele da žive u miru i spokojstvu, da će sa strahopoštovanjem, bliskom obožavanju, priznati samodržavlje našeg vladara, 400 naročito kad se uvere da ga naši nameštenici ne zamenjuju svojom vlašću, nego samo slepo izvršavaju njegova naređenja. Oni će se radovagi što smo mi sve regulisali u njihovom živo- tu, kao što rade pametni roditelji koji hoće da vaspitavaju svoju decu u osećanju dužnosti i poslušnosti. Ti narodi su u odnosu prema tajnama naše politike večito nepunoletna deca, isto tako kao i njihove vlade...

Kao što vidite, ja zasnivam naš despotizam na pravu i dužnosti: pravo primoravanja na izvršenje dužnosti je direktna obaveza vlade koja je otac svojih podanika. Ona ima pravo da se koristi njime za dobro upućivanje čovečanstva ka prirodno-određenom stroju - poslušnosti. Sve se u prirodi nalazi u poslušnosti, ako ne ljudima, a ono okolnostima, ili svojoj prirodi, u svakom pak slučaju jačemu. Budimo dakle mi taj jači radi dobra.

Mi smo dužni, bez predomišljanja, žrtvovati odelite ličnosti, rušioce ustanovljenog reda, jer u primernoj kazni zla leži velika vaspitna zadaća. Kada car izrailjski stavi na svoju sveštenu glavu krunu koju mu Evropa podnese, on će postati patrijarh sveta. Neophodne žrtve, koje on bude prineo usled njihove celishodnosti, nikada neće dostići onu cifru žrtava koje su prineli u toku vekova grandomanija i nadmetanje gojskih vlada i vladara.

Naš car će se nalaziti u stalnom opštenju sa narodom, i govoriće mu sa tribine besede koje će talasi glasova raznositi odmah po celome svetu. U Francuskoj na primer, zakonski projekti se podnose na odobrenje ateističkoj, judeo-masonskoj loži"... (Vidi o tome studije grofa Leona de Ponsena).

Prevrati su specijalnost judeo-masonerije

Bilo bi poučno analizirati jedan od mnogih milozvučnih izraza kojima se Judejci služe da bi zasenili gojsku prostotu, kao sloboda savesti. Termin zvuči pristojno, prosvećeno i opravdano. Savest je jedna od najvažnijih funkcija zrelog i poštovanja dostojnog čoveka. Slaže se sa svima višim religijama. Dalje, religiju ne treba nikome nametati silom. Isus Hristos, najviši tumač Božije volje, ne bi nikad dozvolio nametanje religije silom.

Kako su Judejci zloupotrebili ovo načelo? Inkvizicija Rimokatoličke crkve zasnovana prvenstveno da spreči štetu koju su lažni jevrejski preobraćenici činili hrišćanskoj veri. Španci su ih zvali tagga (krmci) dominikanski kaluđeri su postavljeni da se bore protiv intriga tih zlonamernih „hrišćana." Posle grubog ispitivanja, crkvene vlasti su predavale te farisejske licemere svetovnim vlastima da ih kazne. Srednjevekovne vlasti su primenjivale brutalne i preterano surove kazne.

U drugoj judejskoj revoluciji u Francuskoj (prva je bila u Engleskoj pod Kromvelom), princip slobode savesti je bio formalno i lažljivo proglašen i prividno uepostavljen. Šta su jevrejski gospodari „Francuske" revolucije učinili? Zaveli su teror u kome su uništavali sveštenike kao i istaknutije vernike. Zaboravili su da „sloboda savesti" treba da postoji i za hrišćane, a ne samo za Jevreje i bezbožnike. Na hiljade vernika i sveštenika nisu po judeo-masonskoj odluci imali pravo na „slobodu savesti" ni u čudovišnoj judejskoj boljševičkoj državi.

U to vreme, policija i „sudovi" u SSSR su osuđivali na smrt one koji bi ispričali neki vic nepovoljan po Jevreje. Tu je satanski genije Vajshaupt zasnovao tajnu kontrolu nad spekulativnom („filosofskom") masonerijom. Ti pokvarenjaci i danas tajno upravljaju polujavnom masonerijom (plave lože)! To je prikladan opis uloge koju igraju „plave" lože u kojima se okupljaju obični masoni, potpuno neupućeni u pogledu tajne uloge judeo- masonerije.

Misli se na judejsko-vavilonsko-pagansko pogrešno razumevanje Boga (Jahvea) koji se navodno stara samo o interesima jevrejskog naroda. Za takvog boga prikladno je ime „Vaal".

Slobodno je sve što tajni Gospodari dozvole. U poslednjoj četvrtini 20. veka u svim ,demokratskim" zemljama slobodno je pisati i protiv Boga, i protiv Hrista, i protiv morala, i protiv nacije, ali se ne sme pisati o judejskim nedelima i lažima (npr. o preterano povećanom broju Jevreja nastradalih pod Hitlerom tzv. Holokaustu ili o nesrazmernom i tajnom uticaju Jevreja u politici, sudstvu, kulturi i vlasti, medijima i slično). Judejci su progurali tzv. „zakone protiv mržnje", kojima se sprečava tzv. antisemitizam. U Britaniji, npr. zabranjeno je čak i u Parlamentu izneti da su bankari iz Sitija (London) iznad vlade Nj. Kr. Veličanstva.

U Americi su zakoni utvrdili judejsku volju: čak i površna veronauka je izbačena iz škola, abortus dozvoljen, homoseksualna perverzija dekriminalizovana. pornografija dozvoljena, bračna trajnost podrivena, parlament stavljen podjevrejski lobi...

Politička zagriženost, niska nacionalna svest, spremnost na revolucionarne reakcije, prenaglašavanje pogreški vladinih organa, bezbožni pogled na svet i slično...

Postoji cenzura nad izdavaštvom, a izdate knjige se ne primaju u mrežu za prodaju knjiga. Takva apsolutna cenzura je već bila primenjena u judejsko-boljševičkom SSSR sistemu. Takvu igru sa "javnim" mnenjem smo doživeli u komunističkim, pa i u lažno-demokratskim režimima.

Vidi na primer, detaljan opis mojih iskustava sa dobrovoljnom cenzurom od strane američkih građana nad dvema knjigama koje sam objavio 1985.

Judejski bankari su već sada uspostavili taj sistem kontrole nad medijima. Taj proces judeiziranja zapadne kulture i života se nastavio. Ateistički fariseji, a ne hrišćanski mislioci, su dali ton zapadnom čoveku. Evro-Amerikanac je pretežno paganin, orijentisan prema materijalnom svetu, duhovno otupeo. To je bezbožni judejski uticaj, duh neverovanja Hristu i svesnog ili nesvesnog negativizma prema hrišćanstvu.

O tome kako se Izrael meša u vojne i političke poslove SAD, vidi u knjizi "Amerika opet kolonija" (IHK, 1997). Budućeg jevrejskog tiranina, na čelu NSP-a. To jesam Satana, prema tumačenju Vladike Nikolaja.

To se dešavalo u svim diktaturama: komunističkim, nacističkim, vojnim, tiranskim, pa i u novoj "demokratskoj" Nemačkoj. Judejci su glavni krivci za ta „ružna maštanja koja su porodila anarhične odnose", ali se ovde predavač pravi lud i pripisuje ih drugima, jer sem njih nije bilo drugih rušitelja hrišćanskog poretka. Oni su stvorili liberale, masone, socijaliste, komuniste.

Veoma je važno razumeti ovu istinu: liberali, internacionalistički demokrati, naprednjaci, masoni su svesno ili nesvesno - neprijatelji hrišćanstva, nacionalizma i narodne tradicije, tj. izdajnici nasleđenih hrišćanskih vrednosti.

Te „aveti slobode" su stvorili judeo-masonski zaverenici. Te nerealne zamisli o slobodi su uznemirile mnoge države, naročito Francusku i Rusiju.

„Štampa kao otrov"

U toku svog boravka u SAD, bio sam potpuno neupućen u pogledu stroge kontrole izdavaštva, koju su judeo-masoni uspostavili u toj „demokratskoj" državi. Napisao sam knjigu iscrpne profesionalne kritike psiholoških učenja i prakse jednog već proslavljenog kabalističkog pisca, Sigmunda Frojda. Svoju studiju sam potkrepio mišljenjima i uvidima profesora psihologije i psihijatrije u toku prethodnih pedeset godina. Nisam u knjizi mnogo pominjao ni Jevreje, ni judeo-masone -jer toliko neupućen nisam bio.

Nisam znao da će naslov koji sam dao toj knjizi, Prevara frojdizma: Studija o ispiranju mozga američkim stručnjicima i običnim ljudima, biti neprihvatljiv izdavačima. U toku dve-tri godine ponudio sam rukopis bar osamdesetorici izdavača knjiga iz oblasti psihologije. Velika većina nije ni odgovorila na moje pismo, manji broj je odbio učtivo.

Stajao sam pred solidnim zidom jevrejske kontrole nad SAD. (To sam tek kasnije zaključio.) Rešio sam da knjigu izdam uz svoju novčanu potporu od oko 7.000 dolara. Iako je knjiga dobila profesionalno priznanje (dva prikaza, između ostalog i u Savremenoj psihologiji, časopisu za prikaze Američkog udruženja psihologa, jedan pozitivan, drugi negativan) od 40.000 organizovanih psihologa, nije bilo više od 700 narudžbi, uključujući i mnoge laike. Očigledno su izdavači znali nešto što ja nisam znao: u američkoj koloniji SAD se ne govori negativno o glavnoj judeo-masonskoj ikoni -slavnome i mnogo hvaljenome psihologu Frojdu.

Program Satane

U judeo-masonskim (sekularističkim) rukama su bili i ostali organi kvarenja ljudske svesti i degeneracije društva i pojedinaca. Zato će Judejci i onemogućiti „privatnu" štampu i dozvoliti samo onu koja odgovara vladajućoj grupi. Na američkom primeru se potvrđuje mišljenje cionističkih predavača: taj uticaj jeste „ogroman", ali i zatupljujući - manjina od 2% Jevreja upravlja većinom od 98%!

„...Pleme moje snom mrtvijem spava", pisao je Njegoš o srpskom narodu u formalno oslobođenoj i maloj Srbiji, i većim delom pod austro-ugarskom upravom i turskim zulumom. U pomenutoj studiji u Americi pokazao sam da milioni žitelja Amerike, pa i Evrope posle II svetskog rata smatraju sebe slobodnim, ne smejući da postanu svesni da su judeo-bankari i njihova klika njihovi stvarni vladari, da je njihov suverenitet obezvređen, a njihova sloboda ograničena judeo-masonskim prodorom u vrhove države i u narodnu svest.

U Americi postoje dve tobože suprotstavljene partije „demokratska" i „republikanska", koje se„bore"za neke svoje principe. Kad se sve uzme u obzir, nema bitne razlike između njih. Sve je udešeno da se opseni prostota da bi narod uobrazio da je on upravljač države. Dve trećine poslanika i senatora u sadašnjem Kongresu (1999) su jevrejskog porekla i oni glasaju na propisani način, posle mnogih diskusija o nebitnim pitanjima. Jevrejski lobi upravlja obema strankama. Vidi o tom majmunisanju demokratije moje dve knjige i dvotomnu "Amerika opet koponija".

Celo judeo-demokratsko ustrojstvo je samo opsena: da su slobodni da izaberu vladu kakvu hoće, da su svoja politička uverenja slobodno izabrali. Svesno, oni to doživljavaju kao demokratsku" slobodu, kao što su volovi slobodni na ograđenim livadama. Jevrejski zaverenici su planirali ukidanje demokratskog ustava. I pod terorističkim vlastodršcem Titom, probrani pojedinci su imali pravo kritikovanja vlade. Takvu kritiku nisu dopuštale ni komunističke oligarhije.

Tako su komunisti postupali prilikom ubijanja 500.000 Srba, najviše u Srbiji 1944-1946. - ostali građani nisu o tome mnogo znali.

Slobodarsko i kritičko razmišljenje je nemoguće radničkom i srednjem staležu, jer se boje da će izgubiti svoj „hleb" usled nezaposlenosti, otpuštanju s rada, nemirima. Taj strah se ogledao i u strahu radništva da glasa protiv komunista u Jugoslaviji u ranim 1990-im.

Vešti u vladanju ljudskim krdom u važnim etapama, ovladavali su ljudskim društvom pomoću kriza koje su izazvali Francuska revolucija, Prvi Svetski rat i „ruska" revolucija, dovođenje Hitlera na vlast, II Svetski rat, uništenje nacionalizma 1945-1970, komunističke revolucije kojima su kumovale „antikomunističke" SAD, rastakanje Sovjetskog Saveza i Jugoslavije, upotreba NATO-a kao instrumenta judejske sile, a ne UN, čak ni EU, kao i najavljivanje NSP. Radi se o manipulatorima internacionalne arene u geopolitici.

To je vrhunac judeo-bankarskog cinizma: oni se predstavljaju kao organi opšteg dobra! Je li to sopstvena iluzija ili drska, namerna podvala? Predavač nagoveštava zaprepašćujuću činjenicu: komunisti, kao navodni neprijatelji bogataša, služe ciljevima prebogatih judeo-bankara. Kao u Hristovom Otkrovenju. Tu ljudska pamet, ma kako sjajna, ništa novo nema da doda ili oduzme. Ovde judejski bezbožnici uzurpiraju autoritet Sina Božijeg. To je vrhunac cinizma: ti poklonici Satane govore o sebi kao o Božjim izabranicima. „Oboriti sva verovanja"-to je ključ za jevrejske jeresi nihilizam, ateizam, panteizam, deizam, agnosticizam, liberalizam i druge zablude proistekle iz jevrejskog otpada od Boga. To je program Satane.

Sve laž do laži

Kakvo je dobro video ruski narod za 70 godina jevrejskog komunizma, sem zverstava ČEKE, GPU, NKVD, strahota Lubjanke i godina teške i namerno izazvane oskudice u jednoj bogatoj zemlji? Samo u 20. veku u ratovima i revolucijama koje su pripremili judeo- masoni stradalo je najmanje 200.000.000 (dvesta miliona) ljudi, žena i dece.

Izraz „naša filozofija" je potpuno tačan. Filozofiranje novog veka je uglavnom antihrišćanska, sekularistička jeres, koja se drznula da protivreči Otkrovenju božanskih istina koje je Hristos predao Crkvi. Filozofi su većinom bili antihrišćanski mislioci, judaizovane pameti ili satanizovanog duha.

Komunisti (titoisti) su poubijali u Sloveniji (Kočevje, Zidani Most, Blajburg) preko sto hiljada Slovenaca, Hrvata (domobrani) i srpskih nacionalista (dobrovoljci, četnici). Neke od njih su im judeo-britanski oficiri kao „saveznici" komunista, na prevaru (uprkos „časne reči")isporučili. Tako je bilo i za vreme terora u Francuskoj revoluciji, kao i pod Lenjinom, Staljinom, Maoom, Pol Potom,Titom.

Crkveni ljudi, naročito u Rimokatoličkoj crkvi koja je najviše stradala od judejske zavere, već su iz vremena progona ranih hrišćana i nastanka sekti, znači ko su bili zaverenici među Jevrejima (naslednici fariseja). Ti obavešteni hrišćani nisu propustili priliku da u Luterovoj pobuni i raspadu hrišćanstva u sektaški haos, daju svoj doprinos u odbrani protiv judejske nemani.

SAD su putem levičarskih, antihrišćanskih sudija za nepunih 20 godina, uglavnom u toku 1970-ih i 1980-ih, zakoračile u trulež i degeneraciju: pominjanje Hrista zabranjeno u državnim školama, abortus dozvoljen, perverzije dekriminalizovane, oba doma u Kongresu judaizovana i Amerika postala oruđe novog svetskog poretka (NSP).

Opet podsećam na činjenicu da se ovaj društveni i moralni raspad desio 70 i 80 godina posle pisanja Protokola.

Ovi nisu falsifikat, kako judeo-masoni lažu, već otkrivanje dugogodišnjeg plana za satanizaciju formalno hrišćanskih zemalja. Zato sam u svojim studijama (Rugobe i laži američke demokratije, Amerika opet kolonija: Uljezi i njihovi podanici Amerikanci i druge) predložio da se SAD preimenuje u JAD, Judejske Američke Države.

Kod komunističkih sudija dužnost je ne da ispituju slučaj objektivno, već da osude osumnjičenog, bez obzira da li je kriv ili ne.

Liberalizam je oruđe za razaranje nacionalnih država u rukama judeo-masona. Kad je taj posao završen liberali će biti likvidirani, kao što je Staljin učinio sa kadetima (jevrejskim naprednjacima) i socijal demokratama. Brutalni progon ovih poslednjih je opisao i Boris Pasternak u romanu Doktor Živago.

„Izgled očinskog staranja" je tačan opis vlade bezbožnih judejskih zlikovaca. Kao povratnik iz Amerike i gnevni posmatrač ogavnoga Tita, vidim i čujem o seti sa kojom neki Srbi misle o toj proslavljenoj propalici. Još gori krvolok Staljin je ostao u vernom sećanju nekih sovjetskih podanika. Moram priznati kao psiholog da su Judejci bili u pravu kad su govorili o ropskoj prirodi neohristovljenog čoveka. Priča o čovekovoj žudnji zaslobodom je judeo-masonski mit. Većina čovečanstva ima ropski mentalitet. Mnogi Srbi su iskreno klicali tiraninu Titu, Rusi krvoloku Staljinu, Nemci vođi Hitleru.

Pitanje je da li takvo ponašanje treba porediti sa dečijim reakcijama, ili to nazvati pravim imenom, ponašanje ljudskog krda. Takvo beznadežno predavanje dželatu na volju se videlo i u nacističkim, boljševičkim i ustaškim koncentracionim logorima.

Judeo-masonerija predstavlja pokušaj da se hrišćansko shvatanje o čoveku kao nosiocu duha zameni čovekom kao prirodnom stvorenju tj. životinji. Judejci nameravaju uništiti hrišćansku veru i uspostaviti svoju na glavno mesto.

Samo izopačeni, satanizovani i cinični um može nazvati zverinjak koji će judeo-masoni ustrojiti - „dobrim". Baš tako isto su mislili, i u delo sprovodili, brutalni komunistički, nacistički tirani Lenjin, Staljin, Hitler, Mao, Tito, Pol Pot, Kastro...

Kraj

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane