https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Propadanje

Umesto pravne države, Srbija ima samovolju jednog čoveka, kršenje svih zakona i kriminal

Vođine rupe i Prokopi

Kad treba odlučuje u korist inostranih i domaćih biznismena, Vlada Republike Srbije to radi protiv interesa naroda i radničke klase. Primer tome su slučajevi projekta Beograd na vodi, Železare Smederevo i PKB Korporacije, gde je sve rađeno po volji malih interesnih grupa i pojedinaca. Zbog svega toga je i nova beogradska železnička stanica "Prokop", smeštena doslovno rupi, bez odgovarajućih pratećih sadržaja, tako reći "u nigdini", samo da bi se arapske kule i čardaci na Savi lakše gradile. Samo na osnovu tih primera, može se slobodno reći da Vlada Republike Srbije (tačnije Aleksandar Vučić lično) donosi odluke, koje su suprotne vladavini postojećeg zakonodavstva, konstatuje u svojoj analizi ekonomski ekspert Miodrag K. Skulić

Miodrag K. Skulić

Vlada Srbije je Odlukom 05-broj 02-4889/2014-1 od 26. juna 2014. godine donela osnivački akt pod nazivom „Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Beograd na vodi", koji je 24.07.2014 upisala u Registar Agencije za privredne registar, osnivanjem d.o.o. "Beograd na vodi" (dakle, kao privrednog društva, a ne javnog preduzeća!) sa sedištem u Beogradu, Karađorđeva 48.

Ovo privredno društvo nosi matični broj 21033391 i upisano je u Registar APR-a sa upisanim kapitalom od 1.000.000 dinara, tako da je Republika Srbija 100% vlasnik ovog privrednog društva, čiji je zakonski zastupnik Aleksandar Trifunović, JMBG: 1509975790029 (koji danas više nije zakonski zastupnik društva). Pretežna delatnost društva je: 7112-inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Prema članu 5. Odluke o osnivanju Osnivač društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskih ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11. U članu 7. tog osnivačkog akta osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem (šifra 7022).

Prema članu 8. osnovni kapital Društva iznosi 1.000.000 dinara, sastoji se od novčanih uloga koje će obezbediti Osnivač u roku od dve godine od momenta registracije Društva. Dakle, Republika Srbija nije imala milion dinara da uplati Dtuštvu, da bi ono bilo aktivno u svom radu. Ovim osnivačkim aktom predviđeno je da Društvu može pristupiti novi član. Osnivač sada čini Skupštinu društva, preko ovlašćenog predstavnika.

U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 34 od 14. aprila 2014. godine objavljen je Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi". Ovim zakonom oko 177 hektera zemljišta sa leve i desne obale Save, u centru Beograda biće eksproprisano za potrebe firme iz Arapskih Emirata, koja će na tom zemljištu izgraditi stambeno-poslovne objekte, dok su neka predviđena rešenja za te objekte i infrastrukturu urađena bez javnog konkursa.

Dakle, umesto da se osnuje javno preduzeće koje će realizovati projektovanje i gradnju, Vlada osniva privredno društvo. Ali, u tom grmu leži i zec, jer će Vlada dozvoliti inostranom partneru da on unese znatno veću sumu i da time postane vlasnik više od 2/3 kapitala društva, pa da na taj način stekne većinska upravljačka prava. Po članu 16. stava 6. tog zakona, konačan obračun između investitora i Grada Beograda biće sačinjen po završetku izgradnje svih objekata!

Investitoru se može priznati da je regulisao obavezu u pogledu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, prizna izmirenje ukupne obaveze na ime doprinosa za uređenje gradskog zemljišta izvedeni radovi na izgradnji objekata javne namene u javnoj svojini koje realizuje investitor.

Prema tome, Grad Beograd, verovatno neće dobiti ni dinara za primarnu i sekundarnu naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, jer će parkovi i drugi javni objekti tu izgrađeni, biti investitoru priznati kao da je platio naknadu za gradsko građevinsko zemljište. Ako se zna da je u lošijim zonama naknada po m2 oko 360 evra, to ovog investitora, iako je inostrano privatno lice, Vlada i Grad Beograd, oslobađa plaćanja te naknade, pa on na tržištu ima toliko veliki popust, koji mu daje neosnovano povoljni položaj na tržištu. Ako je građevinska cena po m2 oko 550 evra, kada nekog oslobodite 360 evra po m2, jasno je da je on izuzetno povlašćen. Posebno ističemo da je "bratska" povlašćenost data inostranom partner u odredbama ugovora u kojima je određen rok prve kontrole izvršenja ugovora po isteku 20 godina od dana zaključenja tog ugovora.

Primećuju se i dve činjenice: prva, da se daje pored desne, i leve strana Save, druga, da se daje široki pojas gradskog građevinskog zemljišta od Brankovog mosta sve do Beogradskog sajma, pa i Stare (Vap-ine) fabrike hartije, prvog fabričkog postrojenja u Srbiji, koje je danas u vlasništvu Ceptera.

Železara Smederevo

Vlada Republike Srbije je u Registar APR-a, kod Železare Smederevo, doo, 2. aprila 2015. godine upisala zabeležbu, sledeće sadržine: Upisuje se u Registar privrednih subjekata Zaključak 05 broj 023-3360/2015 od 26.03.2015. godine kojim je Vlada saglasna da dugovi subjekta privatizacije koji su predmet otpisa po Zaključku Vlade 05 broj 023-1087/2015 od 31.01.2015. godine, uključujući i sporedna potraživanja, miruju do okončanja postupka privatizacije, kao i da poverioci navedeni u tačkama 1, 2 i 4 navedenog akta.

Ne vrše obračune kamata, zateznih kamata i obračune i naplatu provizija i drugih troškova po izdatim garancijama, sve počev od 01.02.2014. godine, ne izdaju naloge za blokadu računa subjekta privatizacije odnosno sprovode postupak prinudne naplate svojih potraživanja...

Vlada je saglasna da se izvrši zamena sredstava obezbeđenja dugova obezbeđenjem u korist Fonda za razvoj Republike Srbije, a koji predstavljaju predmet otpisa po zaključku Vlade iz tačke 1. ovog zaključka brisanjem ručnih zaloga na pokretnim stvarima i hipoteka uspostavljenih na nepokretnostima subjekta privatizacije i uspostavljanjem zaloge na udelu Republike Srbije u subjektu privatizacije, u korist Fonda za razvoj Republike Srbije. Preporučuje se nadležnim organima Fonda za razvoj Republike Srbije da preduzmu potrebne aktivnosti i donesu potrebne odluke u cilju stvaranja uslova za zamenu sredstava obezbeđenja iz stava 1. ove tačke.

Dakle, Vlada krči puteve da se Železari Smederevo, doo stvore povoljniji uslovi, na teret drugih, da bi se u periodu upravljanja određene grupe inostranih lica, njih 24, stavili u povoljan tržišni položaj.

Novi upisani zakonski zastupnik Železare Smederevo, doo je Ivan Milošević, JMBG: 0811975760039, u svojstvu direktora društva. U ovom društvu vlasnik kapitala je sto odsto Republika Srbija, a kapital registrovan u APR-u je 54,1 milijarda dinara, ovo je stanje pre prodaje Železare Smederevo kineskom partner.

PKB Korporacija

PKB Korporacija poseduje 21.000 hektara zemljišta, i od skora je u sto odsto vlasništvu Grada Beograda, jer je tako upisano u Centralnom registru hartija od vrednosti, mada još u Registru Agencije za privredne registre stoji upisano da je preostali društveni kapital 186,6 miliona dinara. Postavlja se pitanje na osnovu koje odluke je Vlada Republike Srbije prenela vlasništvo ovog poljoprivrednog kombinata na Grad Beograd.

A nakon toga Vlada je brisala upis Grada Beograda kao jedinog vlasnika kapitala PKB Korporacije i prenela sto odsto na Republiku Srbiju. Postoje indicije da je PKB Korporacija prenela na Grad Beograd 4.500 hektara zemljišta, pa je to proglašeno kao gradsko građevinsko zemljište i automatski smanjen za toliko fond poljoprivrednog zemljišta. Ako se na ovakav i druge slične načine prenosi imovina ogromne vrednosti, a to radi Vlada Republike Srbije, postavlja se razumno pitanje da li su svi privredni subjekti ravnopravni u tržišnoj utakmici.

Ako se zna da je ministar Dinkić izdejstvovao odluku Vlade da Fiat u Kragujevcu ne plaća nikakve doprinose, tj. doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za socijalno osiguranje i doprinos za nezaposlene, kao i nikakve druge poreze, u period od deset godina, računato od osnivanja zajedničke firme, 2008. godine, već da ima obavezu samo da isplaćuje neto zarade. Postavlja se u vezi s tim razumno pitanje kako je to Evropska unija dozvolila, a ta ista Unija Republici Srbiji ne dozvoljava da premira pojedine poljoprivredne proizvode. To znači kada su interesi evropskih proizvođača može i drugačije.

Sve dok se javno ne obelodane ugovori o osnivanju Fiat automobila Srbija, Air Srbija, Železare Smederevo i nekih drugih zajedničkih ulaganja i dok ekonomisti ne izračunaju visine naših donacija, i našu korist od tih ulaganja, ne može se govoriti o rentabilnosti tih ulaganja.

Železnička stanica „Prokop"

Bilo bi dobro da je izgrađen "Beograd na vodi" i rekonstruisana "Trg Slavija" i iz kuvajtskog kredita i da je završena "Železnička stanica Prokop". Ako ova bruka za urbaniste i arhitekte Beograda i Srbije, ostane pa se okonča izgradnja Železničke stanice Prokop, u ovoj rupi, biće to najveći urbanistički promašaj, okončanjem ove gradnje posle tri i po decenije neuspešne gradnje "Prokopa".

Železnička stanica "Prokop" smeštena je u rupi. Stanica nema prilaz, jer je jedan od dva prilaza prilaz iz tunela na autoputu kod Hitne pomoći.

Moj predlog je da Grad Beograd i Republika Srbija otkupe pet hektara zemljišta Beogradske industrije piva i iseli privredno društvo "Rudo" sa pola hektara zemlje, sa platoa kod Mostara. Tako bi se otvorio potpuni pogled na novu železničku stanicu, a taj otkup od BIP-a, AD, u stečaju, pretežno u državnom vlasništvu, koštao bi samo 35 miliona evra, koliko BIP-u treba za preseljenje pivare i pratećih sadržaja u Krnjaču, na njihovu lokaciju od deset hektara, koju već poseduju.

Opravdanost ove konstrukcije i njenu cenu potvrdilo mi je više malih akcionara BIP-a, a i bivši generalni direktor BIP-a dr Ljubodrag Đinđić, takođe mali akcionar.

I kad smo kod privrednog društva BIP, AD, danas u stečaju, treba istaći ovom prilikom, da je posle neuspešne prodaje jednoj firmi sa Severa Evrope, pivara skoro bila uništena. Nakon poništenja te privatizacije i preuzimanja većinskog kapitala od strane države, pivara je prošla neslavni proces restruktuiranja, a zatim je na prečac uveden stečajni postupak.

Gospodine Vučiću i Tebi potčinjeni Gospodine Siniša Mali, ostavite potčinjenima da se bave "Beogradom na vodi", koji će ionako služiti samo gospodi bogatima (čitaj: mafijašima koji su opljačkali Srbiju i srpski narod) i vratite se novoj železničkoj stanici "Prokop", koja treba da služi svim građanima.

Danas je i srednjoškolcima jasno, ako železnička stanica "Prokop" ostane bez lokacije "BIP"-a, pa i "Ruda", da nema mesta gradskom autobuskom saobraćaju, pristupu taksistima, ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima i privatnim automobilima. Zar Mrkonjić koji trideset godina se bavi "Prokopom", ako ne postane borac za njegovo proširenje, sebi "kopa" spomenik, po kome će ga ne samo urbanisti i arhitekti pamtiti kao "grobara" saobraćajne gradske infrastrukture, nego će ga i posthumno proklinjati srpski narod, bez obzira što je posle NATO bombardovanja obnovio porušene mostove.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane