https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

EPS

Koje kriminalne poslove vrši Elektrotehnički Institut Nikola Tesla u saradnji sa Elektroprivredom Srbije

Cena po dogovoru, plaćanje po viđenju

Nekada renomirana ustanova, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla" (INT), danas je najobičniji kriminalno-birokratski satelit stranačkih bandi sa vrha Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (EPS). INT radi sve radnje: prima mito, daje mito, vrši pronevere, trgovinu uticajem, korumpira prilikom zapošljavanja, forsira nepotizam stvarajući tako čitave porodične, "dinastičke" klanove, sklapa poslovne ugovore sa EPS po nameštenim tenderima, vrši poslove koji treba da se realizuju uz "poseban dogovor" sa rukovodiocima EPS, "filuje" tendersku i konkursnu dokumentaciju po potrebi klanova u EPS-u i njihovih kriminalnih komintenata, vrši "aneksiranje" nerealizovanih ugovora posle isteka ugovora sa antidatiranjem i falsifikovanjem...

Milica Grabež

Elektrotehnički Institut „Nikola Tesla" (INT) je privredno akcionarsko društvo, sa većinskim državnim kapitalom (98%). Postoji osnovana sumnja da su u INT prisutni svi oblici koruptivnih radnji: primanje mita, davanje mita, zloupotreba službenog položaja, pronevera, trgovina uticajem, korupcija prilikom zapošljavanja, nepotizam. Na sve navedeno u ovom dopisu je posebno ukazao Prof. Dr Nikola Rajaković, kao član Skupštine Instituta Nikola Tesla, u svom pisanom dopisu koji je integralni deo zapisnika sa Skupštine održane 2016. koji vam dostavljamo u dodatku. Pravni okviri za nesmetanu korupciju su stvoreni 2012. godine dolaskom Dragana Kovačevića na mesto generalnog direktora na sledeći način: Izmenom Statuta Instituta u kojoj je skinuto ograničenje na broj mandata generalnog direktora, tako da je Dragan Kovačević 2013. reizabran u treći mandat, ukidanjem Upravnog odbora, tako da je upravljanje postalo jednodomno (samo Skupština akcionara nadgleda generalnog direktora) i penzionisanjem Finansijskog direktora Radmile Vukadinović i odmah zatim ukidanjem radnog mesta Finansijskog direktora uz smanjenje ovlašćenja rukovodioca finansijske službe.

Pored toga, na mestu predsednika Skupštine akcionara se nalazio prof. Dr Đorđe Janaćković, profesor i dekan Tehnološkog fakulteta, čije je lično poslovanje (na projektima), kao i poslovanje firme njegove žene Biljane Janaćković postalo zvanično sa Institutom. Kriminalna uloga Prof. Janaćkovića se ogleda u sledećem:

Tokom realizacije studije za regeneraciju korišćenih mineralnih ulja (EPS br.530/18-14 od 05.08.2014. i INT br.04/3776 od 04.08.2014.) prof. Dr Janaćković je bio „angažovan" sa 1680 radnih sati, vrednih 2.931.600,00RSD, a na račun Tehnološko-Metalurškog fakulteta je tim povodom odvojeno 5.569.475 dinara (oko 45% ukupne vrednosti studije). Rukovodilac studije „idejni tvorac" sa strane EPS je bio Božidar Janićijević, redovni posetilac INT, koji je i ranije pisao javne nabavke EPS zajedno sa saradnicima INT. Isto tako, INT kupuje hemikalije od firme Biljane Janaćković (supruge Đ. Janaćković) Inter Cer d.o.o. Beograd, naravno, direktno bez javnih poziva, direktnim dogovaranjem.

Mehanizmi sumnjivih radnji su različiti i zahvataju sve oblasti finansijskog poslovanja: sklapanje poslovnih ugovora sa EPS po nameštenim tenderima, poslovi koji treba da se realizuju se unapred dogovaraju sa EPS, tenderska konkursna dokumentacija se uglavnom piše u INT, posebno se definišu tehnički uslovi i kapaciteti, koristeći monopolski položaj INT...Dokumentaciju pregleda pravna služba INT (Sandra Lučić), generalni direktor je poslednja stavka provere. Zatim se u elektronskom obliku šalje zaduženom licu iz EPS, koji dalje sprovodi postupak javne nabavke. Naravno, INT pobeđuje u postupku javne nabavke i dobija ugovor.

Isplaćivanje milionskih menadžerskih bonusa direktorima

U januaru 2013. su pojedini direktori dobili plate od po 2.000.000 dinara (neto) dok je Institut prijavio dobit od samo 2.604.186 dinara. Prigovori na javne nabavke EPS jasno ukazuju da je konkursna dokumentacija sastavljena ciljano, a ne da bi se obezbedila najkvalitetnija i najjeftinija ponuda (npr. poslovi dekontaminacije PCB transformatora za koji je tender više puta obaran).

Aneksiranje nerealizovanih ugovora posle isteka ugovora sa antidatiranjem i falsifikovanjem. Primer je ugovor za EPS br. 01.01-7092/12-15 od 03.09.2015. Po isteku ovog ugovora, a s obzirom da nije realizovan, vršen je pritisak na odgovorno lice u HE Pirot (Suzana Kostić) da se izvrši nezakonito antidatirnje aneksa. Postoje dva falsifikovana „Zapisnika o uvođenju u posao" sa istim datumom, a različitim potpisima. koji su slati HE Pirot na potpisivanje. U ugovorima se pojavljuju podizvođači na poslovima koji su do tada realizovani samostalno. Neki od podizvođača su sledeći: PR Agencija za konsalting i druge poslovne usluge Gala, koja se prema informacijama sa veb-sajta bavi čuvanjem dece i negom starih lica, angažuje se kao podizvođač na poslovima tehničke podrške za ispitivanja električnih zaštita (?!).

Primeri ugovora: HE Đerdap (vrednost ugovora 38.930.220,00 dinara), TE Kostolac (vrednost ugovora 11.500.000,00 dinara), TENT ŽT (vrednost ugovora 1.328.300,00 dinara), Panonske TE-TO (vrednost ugovora 1.123.320,00 dinara).

Agencija Gala je 2015. godine pokušala da preregistruje svoju pretežnu delatnost u „3314-Popravka električne opreme" što je odbijeno iz razloga neusklađenosti imena firme i pretežne delatnosti što može dovesti u zabludu oko poslovanja.

Fimel Company doo iz Beograda, čiji je vlasnik Ilija Zec, elektroinženjer zaposlen u TENTA. Pored inženjerskog posla, Ilija je angažovan i za kontakt osobu u određenim javnim nabavkama TENTA, a sa privatnom firmom radi ispitivanja na elektroenergetskim objektima. U vrlo je bliskim odnosima sa rukovodstvom INT, često se može videti u INT, gde mu je i sin bio angažovan.

Primeri ugovora: Drinsko-Limske HE (vrednost ugovora 12.492.000 dinara).

HE Đerdap (vrednost ugovora 42.934.188,00RSD, zajedno sa TRC PRO doo). Omega-Heming doo Beograd, registrovani za proizvodnju netoksičnog antifriza, angažovani su za poslove pripreme lokacije i tehničke podrške. Primer ugovora: EMS (vrednost ugovora 1.227.015,00 dinara). Preko navedene firme su i angažovani određeni ljudi koji rade za INT. Acadia 1987. doo Kraljevo, osnovana 19. 03. 2015. godine u Kraljevu, vlasnik Aleksandar Janićijević (1987.godište). Primeri: Ugovor sa Elektrosrbijom od 11.03.2016 (vrednost ugovora 18.182.000,00 dinara).

Ugovor za Termoelektrane TENT (04.04.2016, vrednost ugovora 38.800.000, dinara). Veliki broj ugovora sa EPS-om uz potpuno bespotrebno angažovanje firme "Saturn Electric" iz oblasti ispitivanja električnih zaštita koje Institut može samostalno da realizuje. Ovde je reč o ugovorima čije vrednosti zajedno premašuju nekoliko stotina miliona dinara. U ugovorima se pojavljuju poslovi koji nisu u delatnosti INT, a nisu očekivane na osnovu naziva javne nabavke.

Primeri: Ugovor za Elektrosrbiju (vrednost ugovora 90.000.000, na tri godine) za usluge „Ispitivanje, kontrola i merenje na elektroenergetskim postrojenjima, etaloniranje merne opreme i angažovanje stručnjaka" pojavljuje „Revizija prekidačkog dela teretnog regulatora napona sa pripadajućim motornim pogonom" po jediničnoj ceni od 264.800 dinara. Za taj deo posla je "angažovan" podizvođač EDEX doo Beograd. Revizija regulatora napona predstavlja radove prilikom održavanja transformatora i za te poslove je potrebno angažovati firmu putem javne nabavke (za period od tri godine je izvršeno 60 revizija, što predstavlja sumu od 15.888.000 dinara). Na ovaj način je prekršen Zakon o zaštiti konkurencije i Zakon o javnim nabavkama.

Vlasnik firme EDEX doo Beograd je Ljubomir Novaković, koji je od ranije poznat po sumnjivim poslovima sa Elektroprivredom Srbija, protiv koga je 2001. godine podignuta krivična prijava za dela zloupotrebe službenog položaja.

Prethodni ugovori sa Elektrosrbijom, kao ni slični ugovori za ispitivanje elektroenergetskih postrojenja nisu do tada sadržavali ovakve stavke koje predstavljaju radove iako se ovi isti poslovi rade decenijama unazad. Nabavka ispitne opreme za INT, kao i opreme koju INT ugrađuje u postrojenja EPS se ne nabavlja putem javnih nabavki već direktnim dogovaranjem. U pitanju je mali broj firmi, kao što su: P.E.C.S. doo iz Beograda, vlasnik Nenad Parčina. Preko njega je izvršena nabavka većine opreme za ispitivanje elektroenergetskih objekata za INT (radi se o opremi vrednoj više stotina miliona dinara). Nenad Parčina je redovni posetilac INT, u vrlo bliskim odnosima sa rukovodstvom i zaposlenima. Finansirao je posete ljudi iz INT na "stručna" putovanja u inostranstvo u više navrata. Preko njega su bili angažovani ljudi za rad u INT. On je zadužen ni za isplatu crnog gotovog novca koji se unapred uzima na osnovu dnevnica preko fiktivnih putnih naloga.

Netico solutions doo iz Niša, bivši Radius Group, čiji je predstavnik Vladeta Milenković (delatnost kablovske komunikacije), blizak je prijatelj i čest gost rukovodstva INT i rukovodstva Elektrosrbije. Zajedno ugovaraju poslove za EPS, a verovatno i sa EPS. Primer takvih ugovora su: EPS br. 12.01.46444/24-15 od 09.12.2015 (vrednost ugovora 53.000.000 dinara; ED Centar Kragujevac od 1.06.2015, vrednost ugovora 43.685.845,40 dinara), EDB od 05.11.2015. (vrednost ugovora 28.709.930,34 dinara)

Primer sistemske korupcije

Ugovor br. 01-02/7066 od 23.12.2015. godine je tipičan primer sistemske korupcije i matrica po kojoj rukovodstvo Instituta sklapa veliki broj ugovora sa EPS, EMS i distribucijama. Matrica je sledeća: na ugovoru se pojavljuje grupa ponuđača, a nosilac ugovora je Institut. Skoro po pravilu, svaki ugovoreni posao Institut može samostalno da uradi, međutim, na ugovor se dodaje po nekoliko firmi, od kojih neke samo fiktivno figuriraju na ugovoru.

Skoro uvek se na ugovor stavlja jedna firma koja aktivno učestvuje u realizaciji ugovora (ovde je to EKC i delimično odgovorno lice sa ETF). Fiktivna firma je ovde „Parsons Brinckeroff". Navedene aktivnosti i poslovi, kod kojih postoji sumnja u koruptivne radnje su samo vrh ledenog brega koji je vidljiv sa strane. Po rečima bivšeg finansijskog direktora Radmile Vukadinović, sumnjive radnje su uhodane, velikih razmera sa aktivno uključenim rukovodstvom i ostalim značajnim karikama, ne obazirući se na struku i zakonska ograničenja. Sve navedeno je samo kap u moru ugovora i tzv. konzorcijuma koji se sad sklapaju sa ciljevima otimačine i uzimanja procenata.

A 1. Reagovanje: ko hoće da eliminiše EPS iz konkurecije?

U intervju koji ste u pretprošlom broju objavili, molim da izvršite dopunu. U ovom momentu na čelu EPS-a je diplomirani kuvar koji je u Obrenovcu držao pečenjaru i rulet, koji je tu uz uslov da se ne meša u svoj posao t.j. za sve što se kuva i kocka u vrhu EPS-a potpisujem njegovu nevinost. Kada se mi kolege iz EPS-a, koji smo radni vek proveli u tom gigantu na vrlo stručnim i odgovornim funkcijama nađemo, najveći bes izazivaju komentari da naša kuća nema dovoljno stručne ni materijalne snage da EPS dovede na nivo stabilnog energetskog i materijalnog funkcionisanja.

Ako sam ja kao šef odseka za proveru funkcionalnosti energetike, specijalna merenja i lokaciju kvarova na mreži i postrojenjima imao dnevno blizu 10 kvarova, a moj kolega iz Brisela, Minhena, Pariza...jedan kvar u deset dana, koliko bi morao biti gluplji da bi bar pet puta bio bolji. Da li bi oni kao mi u toku dejstva "Milosrdnog anđela" uspevali da sa svojim momcima da nakon samo par časova vrate energetski sistem u život. Ti koji su nas bombardovali i učinili izračunatu štetu od 180.615.347 evra, umesto da nam plate i da se izvine, dolaze da nam EPS degradiraju, razgrade i za male pare preuzmu naj vitalnije delove.

Takođe, uvedeno je "slobodno tržište energije", pa građani, tobože, mogu da kupe energiju od Nikaragve i Obale Slonovače, a ne od EPS-a, pa i firme što se nedavno i desilo, o čemu je pisala i kontrolisana štampa kada je preko 200 potrošača na visokom naponu kupilo od Češke republike, ali kako je kontrolisana, po nalogu je prestala da se bavi time.

Građani Srbije treba da znaju da je sam vrh vlasti i EPS-a sveden na dva čoveka mogao da to organizuje. Ako je EPS ponudio za 1 kwh 2,1345 din a Česi 2.000 dinara, ko je taj koji je mogao da naredi da se u ponudi EPS-a dopišu decimale 1234 i tako EPS eliminiše iz konkurencije? Treba videti ko je pre dva meseca bio na čelu EPS-a, a ko na čelu vlade!

Naravno, kao profesor energetike i inženjer operativac mogu javno pozvati građane da spreče svim sredstvima prodaju EPS-a, da traže da se proizvodnja naših izvora izgrađenih i novih uz pomoć naše struke podigne do stepena iznad sadašnje potrošnje, višak izveze i trajno eliminiše potreba za uvozom i kupovinom sa strane. Zašto je opasno po građane kada se energija kupuje sa strane, pa čak i po nižoj ceni od cene EPS-a? Znamo da je svetski siledžija Amerika, a da su u njoj najmoćniji FBI i CIA, ali čak ni u takvoj državi niko nije mogao da spreči da privatni vlasnici uskrate svoju energiju, jer im nije odobreno poskupljenje. Tako je celu Kaliforniju zadesio kolaps u svim segmentima života, da su građani sedam dana bili bez struje, saobraćaja i liftova.

I prethodna ovdašnja vlast je na čelo EPS-a dovodila svoje ljude, posebno u uprave, sada Nadzorne odbore, što je pogubno za građane, jer oni sprovode politiku vlasti a ne struke i ne čine ništa u interesu građana. Što je još strašnije, ta vlast sprovodi naloge tuđe vlasti i interesa.

Najviša vlast države u EPS-u je Nadzorni odbor na čijem je čelu profesor dr Branko Kovačević, koji na ETF-u predaje signale i sisteme, a nije energetičar, ali ako je na čelu EPS-a kuvar, onda je jasno da je sudbina EPS-a u rukama političara - koji su u tuđim rukama.

Građani Srbije, imovina EPS-a je vaše devojačko blago koje se čuva i ne prodaje i u našem narodu je verovanje da je proklet onaj koji ga proda. Dakle, ko proda EPS ne treba da izgubi samo vlast već će ga snaći i prokletstvo!

Profesor energetike

Jovan-Joca Mandić, dipl. ing.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane