https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Nasilje u porodici

Pogled stručnjaka

Uz žalost nad svim žrtvama, (decom, ženama, muškarcima, starim ljudima) koji su trpeli, ili trpe nasilje... Imam potrebu, da javnost obavestim o pravnim okvirima, koji su postojali i postoje u državi, kao način sprečaavanju nasilja, videvši da niko to nije učinio. Probaću po tezama, uz najkraće objašnjenje. Neću se baviti slučajevima, već zakonskim mogućnostima, znanjem/neznanjem nadležnih i postupanjem/nepostupanjem.

Gordana Bančević, dipl. pravnik, master Međunarodnog porodičnog prava

I deo

Da li ste znali, (većina koji nisu "pomno" pratili ovu oblast i nije), objavljeno 12.04.2017. na: () da će do 01. 07. 2017. kada Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, stupa na pravnu snagu, izvršiti obuke za njegovu primenu. Obuku će proći policajci, sudije i tužioci koji će po njemu postupati?! Radnici CSR-ova, programe o nasilju već pohađaju i to od 2012. Pa kaže: Boljem rezultatu u borbi protiv nasilja trebalo bi da pomogne iskustvo socijalnih radnika koji intenzivne obuke o nasilju pohađaju poslednjih pet godina.

Zakon stupi na snagu odmah u prvoj polovini meseca se dese ove dve užasne tragedije. Neverovatno je sledeće:

Ministar za rad i socijalnu politiku, Sektora za brigu o porodici je dana, 14.07.2017.g dostavilo Uputstvo o obavezi Centara za socijalni rad u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, SVIM CSR-ovima, br. 0111-00-0046/2017.

U UVODNOM DELU, ovog Uputstva CSR-ovima, Ministarstvo se poziva na sledeće akte: Porodični zakon, Zakon o parničnom postupku, Krivični zakon, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o prekršajima, Zakon o potvrđivanju konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i naselja u porodici, Opšti protokol o postupanju i saradnji u nasilju nad ženama. Poseban protokol o postupanju Centara za socijalan rad - organa starateljstva, u nasilju u porodici i ženama u partenraskim odnosima, Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima Centara za socijalni rad.

Znači, odavno (od 2005.) je regulisano, u više propisa i opet se ne zna.

Veoma je važno da smo pored nabrojanih 6 zakonskih akata i 3 podzakonska, (koji su navedeni, neću o sadržini Uptstva, vidimo da svi imaju obuke...), radnici Centara za socijalnu zaštitu, imali sno još, 2011.g. na Vladi R Srbije, usvojenu NACIONALNU STRATEGIJU ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE NASILJA NAD ŽENAMA, (Sl. glasnik RS br. 027/2011 od 20.04.2011.). autor, dr Snežana Lakičević, (doc. Pravnog fakulteta Union BG) i Državna sekretarka Ministarstva rada i socijalne politike. (Nemoguće da CSR-ovi nisu znali).

U ovoj Strategiji, (iz 2011.), je predviđeno da će MUP da donese poseban protokol...

Što MUP i čini 2014.g. te se donosi br. 01- (ne piše dalje br.), Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Dana, 01.07.2017. stupi na snagu NOVI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI. (Interesantno da se i ovim zakonom, kao krivična dela što i jesu po Krivičnom zakonu, tretiraju nedavanje izdržavanja, alimentacija, detetu član 4. j st. 1. tač. 14.).

I opet se nije radilo kako treba?

Kako ne znaju ranici Centara za socijalan rad, (ne znaju ni sudije, advokati I mnogi drugi, ali se ovde radi o socijalnim pravima i analiziram znanje/neznanje ovih radnika), da naši građani za povredu socijalnih prava, čim je izvršena, mogu tužiti organ koji je izvršio povredu iz ratifikovane Konvencije o socijalnim pravima? (Ovo se odnosi i na decu, decu sa invaliditetom, na penzionere i na predstavnike sindikata...? Na sve kojima je povređeno neko socijalno pravo, po Konvenciji)! Komitetu za socijalna pitanja u Strazburu? (Ne Sudu EU u Strazburu, već Komitetu, „brat blizanac"), zgrada pored i ne mora da se pravosnažno okonča u zemlji, može u bilo kojoj fazi postupka.

Znam da ne znaju. mnogi nisu znali, objavih, http://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=392&cl=16 Savet EU na siteu često menja web adresu, mora se pratiti, u vreme objavljivanja, važila he navedena, sada: Uđete na Srbija i otvori vam se izveštaji o našoj zemlji. I radnici ni danas ne znaju da može?

Dalje, postavih časopisu stručnih radnika „Aktuelnosti" zahtev za tumačenje da li roditelj sa pravosnažnim potpunim ili delimičnim lišenjem drugog roditelja roditeljskog prava (lišenje bitnih elemenata...), može ili ne, može da izvrši promenu prezimena deteta mlađeg od 15 godina. Elmentarne stvari, ali treba tumačenje. Ovde tek imam neznanje svih organa. Čak je roditelju od strane bivše šefa/ice Pravne službe traženo da se detetu postavi advokat, kao da je u pitanju sudski postupak, za teža krivčna dela sa zaprećenom kaznom zatvora, a ne upravni u CSR-u?

Smenjena šefovica Pravne službe, u tom CSR-u, nova kaže, da su lišili jedno punoletno dete poslovne sposobnosti, (radila je na lišenju poslovne sposobnosti). Lično, u čudu! Kaže. Zato što je to SUP tražio od majke (deteta sa autizmom), koje je imala produženo roditeljsko pravo, da bi mu izvadila pasoš?

Znate šta to znači? Za svaku krupniju radnju mora da traži saglasnost od CSR- a, polaže CSR-u, jedanput godišnje izveštaj. Ako se roditelju koji više formalno nije roditelj, već zakonski zastupnik, nešto desi, a nije drugačije regulisao, uglavnom nije, jer ni ne zna da treba, sva imovina i dete idu CSR-u, a ne licu koje bi roditelj želeo da se brine o detetu. Danima bih mogla da nabrajam.

Međutim, ni to nije problem, već što ne znaju! Molim Vas!

Dalje, još uvek „savetujuju" da roditelj koji vrši roditeljsko pravo pribavi od drugog saglasnost da dete odvede na more, na takmičenja eksurzije... Načelnik, Odelenja u Ministarstvu, daje (odgovor je u skladu sa mojim tvrdnjama, potpuno ispravan), koji je objavljen u pomenutom časopisu "Aktuelnosti", broj 1-2/2014. 2014. godine. I radnici još uvek savetuju: „...do skoro ste je mi davali, pa su nam to prvo ukinuli, a ne znamo zbog čega"? Verujem, (pune u kartoteke putnih isprava dece sa njihovim saglasnostima, pre 2014. A nije trebala od 2005?! Sigurno i njihove evidencije...?

I daje im se „NULTA" licenca, (ovo je za poseban tekst), bez provere znanja i predmeta? Da se predmeti jednom provere ne bi bilo ovako. Koliko bodova mogu da steknem sa npr. ova tri članka o socijalnoj zaštiti? Po računici koja se odnosi na socijalne radnike, 75, za obnavljane licence treba 120, s tim što se 30 može preneti! Za 6 godina! Zaboga! Lično sam sigurna da znam mnogo više, a vi? Pravosnažan predmet pre više godina, usaglaašavanje 2 CSR, (2 stručna radnica u svakom i jedan rukovodilac potpisao usaglašavanje sudu upućeno (5 stučnjaka): „Majka nije izjavila kojih prava želi otac da se liši: prava čuvanja i vaspitanja..... prava IZDRŽAVANJA DETETA,...." Ovi ljudi su dobili licencu! Elementarno!

Ovaj tekst je podstaknut objavljenim otvorenim pismom gđe. Petrović mislim da je CSR BG, 13.07.2017. izjavila je da „sutra dan idu u Ministaratvo na razgovore, znam da je pismo poslato i Komori za socijalnu zaštitu. U otvorenom pismu piše: „Koliko su života dece spasili...?!" Trebalo bi mnogo. Ali to im je posao. Koliko samo moje kolege i ja, a koji ne rade u maloletničkoj, ili policiji opšte nadležnosti, ili Dežurnom centru? Nije nam to posao, ali jeste da uvek reagujemo, zato imamo ovlaščenja, oni nemaju, ali imaju radnu obavezu, primaju platu za to, Da li Vam je posao da ne uradite po propisu? Da se krajnjim odlukama oslanjate na sud?

II deo NASILJE U PORODICI, (sledeći tekst o vršnjačkom nasilju):

Poverenica, Brankica Janković, je u drugom navedenom članku bila potpuno u pravu, a gđa. je dugi niz godina radila baš u socijalnoj politici u Ministartvu. Povodom ovih ubistava u novinama je objavljen sledeći članak: (http://www.politika.rs/sr/clanak/385022/Drustvo/Brankica-Jankovic-Zakoni-dobri-poboljsati-primenu), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti polova, Brankica Janković, kaže: "Pitanje je koliko je sadašnja organizacija centara adekvatna da odgovori na sve radne zadatke koje stoji pred njihovim zaposlenima", rekla je ona i dodala „da se u tim centrima radi dosta poslova koji nisu samo u njihovoj nadležnosti, poput pitanja primarno porodično-pravne zaštite. Potrebno je povećati broj zapslenih".

Iskreno verujem da Poverenicu treba poslušati.

VAŽNO: Gđa. je bila državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Vrlo dobro zna kako rade CSR-ovi, (sekretar, baš za ova pitanja). Setim se i pronađem članak iz Blic žene br. 461 od 14-20 sptembra 2014,g, pod nazivom Brankica Janković, Državni sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku: "Zašto socijalne službe ne rade sve što treba". U ovom članku, navodi se da: "Nisam zadovoljna što jedan broj centara za socijalni rad ne zna da postupa ispravno u takozvanom metodu vođenja slučaja... Stručnjak iz centra koji preuzme slučaj nasilja u porodici, treba da ga vodi do kraja dok se ne pronađe trajno rešenje problema... Nedopustivo je da stručnjak koji se bavi porodicom i tim detom, nakon dve godine, ne zna gde mu je dete... Osvrći se na primere drastičnih propusta centara za socijalan rad u slučajevima zbrinjavanja najmlađih, ona navodi da su najčešće posledica neodgovornosti, ubeđenja da državna služba daje sigurnost i činjenica da do sada miko nije bio adekvatno kažnjen zbog propusta u radu... Smeta mi što je terenski rad zapostavljen, on mora da izađe iz kancelarije..." (!)

Na ovaj tekst je "žestoko" reagovao podobor Centara za socijalni rad Sindikata zaposlenih. Na moju veliku žalost Blic žena ga nije objavila, (posedujem zvanično saopštenje, koje im je poslato).

Prošle godine, (2016.), Zaštitnik građana je izdao publikaciju o izabranim preporukama Zaštitnika o ZAŠTITI ŽENA OD NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA.

U ovoj publikaciji je napisano (poslato je pojedinačno svakom organu), da su organi policije, csr-ova, zdravstva... pogrešno, da mnogi ne poznaju propise, izdate su preporuke kako da postupe i INTERESUJE ME ŠTA JE POVODOM NJIH URAĐENO?

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, MINISTARSTVO ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU POLITIKU I MINISTARSTVO ZDRAVLJA. Sada, samo izbor za mene najvažnijeg, Ministarstvo za rad ... i socijalnu zaštitu.

DA PODSETIM SA POČETKA TEKSTA, 2012. Doneta Strategija na Vladi RS, (autor, Državni sekretar iz Ministarstva, za socijalnu politiku). U TOM TEKSTU SE OBAVEZUJE MUP DA DONESE HITNO PROTOKOL O POSTUPANJU.

MUP to čini 2014.g. A 2017.g. ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI, prilikom PRVE DVE NEDELJE JULA, posle ovih tragedija, Ministarstvo, Sektor za porodičnu zaštitu, donosi CSR-ovima 14.07.2017.g Uputstvo o obavezi Centara za socijalni rad u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Uputstvo se poziva na 6 zakonskih akata (od 2005. Pa nadalje) i 3 podzakonska.

Međutim, godinu dana ranije 2016. Zaštitnik građana, donosi Izabrane preporuke napred navedenim organima. Zašto je doneo? Siguno zbog silnih tragičnih događaja koji su se dešavali i ranije.

Ono što je značajno da je Zaštitnik PREPOZNAO, UTVRDIO, ISTRAŽIO RAZNE NEDOSTATKE OVIH ORGANA I NALOŽIO PREPORUKAMA KAKO DA POSTUPE.

DA LI SU? KAKO? ŠTA SU UČINILI?

Pa piše: „Nedostak ZNANJA, nedovoljnost obuka, neodgovarajući broj stručnjaka, nedovoljan NADZOR, nad njihovim radom izostanak LIČNE ODGOVORNOSTI STRUČNJAKA I RUKOVODIOCA, ZA PROPUSTE U RADU, neki su od ključnih razloga za koji su doveli da postojeći sistem ne pruža ne pruža dovoljnu zaštitu žrtvi i da su mu potrebne ozbiljne promene. Međusobno neobaveštavanje, neprijavljivanje, nepostupanje...

Znači, zakoni postojali, ne bi se Ministarstvo pozvalo na 9 zakonskih i podzakonskih akata, sada, donet i novi zakon i OPET? Pre će biti neznanje, (uprkos pripremama od 2012. radnika CSR), nerad i nemanje nadzora nad radom i znanjem.

Pa piše: "Ispitujući 60 slučajeva od kojih je 14 slučajeva ubistva žena, Zaštitnik je utvrdio brojne poropuste organa... (nrkom drugom prilikom).

IZVRŠI SE NADZOR, JEDAN OD OBJEKATA NADZORA JE I CSR BEOGRAD. Pa Zaštitnik piše za CSR BG: „Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vršenju nadzora nad stručnim radom organa starateljstva ... propustilo je da utvrdi očigledne nepravilnosti u organizaciji u organizaciji rada organa organa starateljstva koji su uticali na odstupanje stručnog postupka od propisa i standarda stručnog rada..." Dalje, za CSR BG, Zaštitnik piše: „ Ministarstvo je prekršilo pravo građanja na istinito informisanje, jer stručni postupak procene u pruženju porodično pravne zaštite nije mogao biti sproveden u skladu sa propisima i standardima stručnog rada usled nepravilnosti stručnog rada u Centru, a koje je Ministarstvo propustilo da utvrdi... Sapštenje za javnost, izdatim nakon tragedijam u kojima je navedeni da je postupak u CSR ... vođen i „okončan po standardima stručnog postupka", Ministarstvo je prekršilo pravo građana na istinito informisanje, jer stručni postupak procene u pružanju porodične pravne zaštite nije mogao biti sproveden u skladu sa propisima stručnog rada u skladu sa propisima stručnog rada usled nepravolnog stručnog rada u Centru, a koje je Ministarstvo propustilo da utvrdi..."

POTRBNO JE: „... da Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, polazeći od činjenica koje je utvrdio izvrši nadzor nad stručnim radom Centra za socijalan rad Beograd i ... utvrdi razloge o načinjenim propusta u zaštiti žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.... 2, Potrebno je da Pokrajnski sekretarijat za socijalnu politiku.... izvrši nadzor nad stručnim radom CSR Čoka, Žitište..., i utvrdi razloge načinjenih propusta..., 3. Potrebno je da Ministarstvo... i Pokrajnski sekretarijat..., utvrde razloge zbog čega organi starateljstva nisu obaveštavali policiju.... i zašto policija nije postupala po prijavama organa starateljstva o izvršenom nasilju... 3, Potrebno je da Ministarstvo.... i Pokrajsnki sekretarijat... utvrdi zbog čega organi starateljstva nisu potupali po izveštajima koje im je dostaavljala policija... i utvrde razloge zbog čega organi starateljstva nisu obaveštavali policiju o postojanju rizika od nasilja u porodici...; 4. Ukoloko utvrde da radnici koji su postupali nisu prošli obuku o zaštiti žena od nasilja da utvrdi da li postoji osnov za pokretanje odgovaranjućeg postupka prema stručnim radnicima, koji su učinili propuste... , da preduzmu mere prema rukovodiocima organa starateljstva. 5. Potrebno je da Pokrajnski sekretarijat za socijalnu politiku...., izvrši nadzor nad radom Pokranskog zavoda za socijalnu zaštitu zbog toga što je licencu za supervzora službe za decu izdo pravniku CSR ... koji ne raspolaže potrebnim stručnim znanjima za obavljanje isnovnih stručnih poslova... i pored izričitog upozorenja ovog pravnika na te činjenice." Ponavljam, licence su za poseban tekst.

I na kraju, Ministarstvo za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Odelenje za inspekcijski nadzor, br, 021-02-2017-19 od 02.02.2017.

Prosečan broj inspekcijskih nadzora u ranijem periodu kretao se 80 godišnje, Inspekcijkog nadzora u 2014. bilo je 172, u 2015. - 192, a u 2016. 255. Poslove Inspekcijskog nadzora, uobavljaju u paru, (po dvoje). Ministaarstva 14, inspektora socijalne zaštite. U Republici 10 inspektora, Pokrajna, (3) socijalne zaštite, Gradskih Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Grada Beograda (1).

Znači, ovi ljudi kontrolišu celu socijalu? Zato nema propusta. Kako se vrši nadzoe nad radom? Čak i u ovim slučajevima je izvršeno samo u vezi tih predmeta, koji su izbili negativno u javnost. Da li je ikada ijedan CSR imao NADZOR OD PISARNICE PREKO RADNIKA, PA DA SE OD SVAKOG NASUMIČNO UZME PO DESET PREDMETA OD POČETKA DO KRAJA ULOŽENIH DOSIJEA? NASUMIČNO 10 PREDMETA OD SVAKOG? DO SADA KOLIKO POSTOJE CSR-OVI, MOGLI STE 10 PUTA SVE DA ISKONTROLIŠETE. Ovako, svaki nadzor je VANDREDAN, JER NEMA DOVOLJNO RADNIKA, (po prijavi, saznanju, izbijanja u javnost, tragedija...). Zašto? I kada je ranije (u Zaštitnikovim preporukama), napisano da je CSR BG kpntrolisan, DA LI JE SAMO TAJ PREDMET KOJI JE BIO SPORAN, (VI UTVRDILI PO PRAVILIMA POSTUPLJENO, Zaštitnik, propuste), ILI JE KONTROLISAN RAD CELOG CSR?

I OPET PROPUSTILI!

Nama je MUP za svaku prijavu, ili iznenada, jednom godišnje, kolege iz iste Uprave dolaze nenajavljeno, pa po kancelarijama radnika, po kasama predmete... Koliko SUP-ova u Srbiji ima?

U CSR, pisarnica zaprima zahteve sa dva pečata, pečat prijema i pečat datuma, bez potpisa, nezavedeni, znači ne možete ni grafološkim veštačenjem da utvrdite ko je. Piše radi od 07.00 do 13.00 sa strankama i to je bukvalno, u 13.15 nema nikog u kancelariji, A stručni radnici jedan po jedan u tom periodu izlaze sa posla.

ZBOG SVEGA NAVEDENOG, (a imam još mnogo, mnogo više, mnogo zanimljivijih stvari za javnost), MOLIM NAŠEG MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, DA OBJAVI NALAZ POVODOM IZVRŠENE KONTROLE CSR. DA SE OBJAVI ŠTA JE USTANOVLJENO I ŠTA JE NALOŽENO DA SE PREDUZME, ŠTA JE PREDUZETO I ŠTA JE IZVRŠENO OD TOGA. Generalije se mogu sakriti kao u presudama koje se objavljuju.

Šta je učinjeno OD STRANE CSR I OD STRANE MINISTARSTVA, KOMORE I DRUGIH NADLEŽNIH! Znam da se NE vrše samo redovne kontrole, pojedini CSR ovi nisu nikada kontrolisani. Znam da se vrše kontrole samo tog predmeta koji je sporan, tako da CSR BG , nije ceo kontrolisan, već predmeti koji su negativno izbili u javnost. Ali zaboga! Jednom da izvršite kontrolu svih centara, mesec dana svaki, od pisarnice, (koje uopšte ne rade zakonski, a što bi? Niti su kontrolisane, niti znaju kako da rade, Ako nisu kontrolisani, rade nezakonito kako im je lakše. Ne znaju kako tereba, ali znaju da nema kontrole), do predmeta svakog radnika, nasumično po 10 predmeta da ste pregledali 30 dana po jedan CSR?! Da ponovim reči stručne radnice čoji je tekst bio inspitacija: „Mnogo je"?! Žena mislila na novac za portire, a ja na obavezu provere. Ovako, rade kako hoće, ispravnost rada i znanja je minimalna. Pa ne bi mogao neko „sa strane", ko nema veze sa socijalom da dobija, npr. postupak koji može 17 godina, oni i danas ne znaju? I nisu ni znali da treba da postave pitanje. I ako su znali, (pasoši), zato što im je MUP ukinuo pravo da rade, jer nisu radili u skladu sa zakonom kako im je ovlaščenje dato, da ne upotrebim drugi termin.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane