https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Apel iz Crne Gore

Otvoreno pismo Branke Milić, optužene za "pokušaj državnog udara u Crnoj Gori"

......

Ministarstvu pravde Crne Gore, Zoran Pažin, ministar pravde, Ambasadi RS u Podgorici, prof. dr Zoran Bingulac, ambasador,Višem sudu u Podgorici, sudskom veću u pr.Ks.br.14/17

POVREDA OPŠTE DEKLARACIJE O PRAVIMA ČOVEKA iz 1948.g. u članu 10; EPLjP iz 1950. g. u članu 6; MEĐUNARODNOG PAKTA O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA iz 1966.g. u članu 14; MONTREALSKE DEKLARACIJE u članu 2.02; USTAVA R.SRBIJE u članu 32 stav 1, u sudskom postupku Ks.br.14/17 koji se protiv Branke Milić vodi pred Višim sudom u Podgorici

U definisanju etički ispravnog profesionalnog ponašanja sudija, slušanje i poštovanje čine dva osnovna principa. Sa tim u vezi, sudija Suzana Mugoša, predsednica sudskog veća kojA predsedava u pr. Ks.br.14/17 je pozvana:

1. Da ima interakciju sa svim strankama u postupku Ks.br.14/17 , na način koji je dostojanstven, pravičan i pokazuje svest javnog interesa

2. Da usvoji oblik ponašanja koji je prihvatljiv i poštuje pravni status i dostojanstvo korisnika pravosudnog sistema Crne Gore u postupku Ks.br.14/17 .

3. Da organizuje vođenje sudskog postupka Ks.br.14/17 na način kojim daje dužnu pažnju i kojim će pomiriti različite potrebe svih učesnika u ovom postupku

Posebno je sudija Suzana Mugoša i sudsko veće Višeg suda u Podgorici kojim predsedava, pozvana:

1.Da posveti posebnu pažnju i bude posebno svesna ličnih situacija stranaka u postupku Ks.br.14/17 u pogledu njihove starosti , zdravstvenog stanja i obaveza u Srbiji

2.Da stvara u sudu, u toku glavnog pretresa i tokom saslušanja mirnu atmosferu, a zatim da:

• sluša učesnike i njihove predstavnike u sudskom postupku Ks.br.14/17 sa potpunom nepristrasnošću uz poštovanje svih odgovarajućih formalnosti

• da usvoji oblik ponašanja koji je pravičan i pun poštovanja za i u odnosu na sve okrivljene i njihove advokate, ravnopravne činioce pravosuđa pa i kada su ova ovde Branka Milić i njen branioc, advokat Jugoslava Krpović u pitanju.

Da bi se osiguralo da se suđenje u sudskom postupku Ks.br.14/17 obavlja na takav način da garantuje puno priznanje uloge i dostojanstvo stranaka/okrivljenih lica u ovom postupku , od suštinskog je značaja da se obaveze nadležnosti ispunjavaju uz puno uvažavanje principa etike koji štite vrednost slušanja i poštovanja, mudrosti (praktične / zdravorazumske / osećaj realnosti) i humanosti. Tek i isključivo kada se dužnosti sudije obavljaju u skladu sa navedenim vrednostima, stranke/okrivljeni uključeni u raspravu, su u stanju da u potpunosti doprinesu ishodu pravde ostvarene kao rezultat ovog sudskog slučaja, a što u odnosu na Branku Milić i njenog branioca, advokata Krpović Jugoslava, do sada nije bilo moguće, voljom i postupanjem sudije Suzane Mugoše.

Na sudiji Mugoša Suzani je da, individualno i kolektivno, u izvršenju procesnih radnji u sudskom postupku Ks.br.14/17 , uradi sve što je u njenoj moći da stvori atmosferu koja je takva da vrednosti poštovanja i slušanja, mudrosti i humanosti postoje i poštuju se od svih, pa i od SDT Crne Gore i nje same kao predsednice postupajućeg sudskog veća. Do sada, napred navedene vrednosti su uočene, naređene i obavezujuće isključivo prema nevino okrivljenim licima i njihovim braniocima.

Jednakost postupanja zahteva da sudija Suzana Mugoša daje svima koji imaju na to pravo, pa tako i ovoj ovde Branki Milić, priznanje jedinstvenosti kao jedinke/okrivljene, bez obzira što se ovde radi o jedinstvenoj optužnici. Sa tim u vezi, Bangalorski principi sudijskog ponašanja definišu sudski princip jednakosti, koja se bori protiv diskriminacije i predrasuda, pa i u odnosu na SRBE iz Srbije i Crne Gore, PRAVOSLAVNE veroispovesti, čije je pismo ĆIRILICA a jezik SRPSKI, koji se izjašnjavaju SRBSKIM NACIONALISTIMA i pripadnicima ČETNIČKOG pokreta . Iza ovog principa se nalazi jednako poštovanje koje zaslužuje svaki građanin na kugli zemaljskoj, pa i ova ovde Branka Milić. Sudija Suzana Mugoša treba da garantuje taj princip i da bude primer u tome, što u odnosu na nevino okrivljenu Branku Milić, do sada nije bio slučaj.

Za očekivati je, da sudija Mugoša ima jednako obzira za sva lica, svedoke, kolege advokate/učesnike u ovom postupku Ks.br.14/17 i da je svesna objektivnih razlika između njih, te da iste uvažava. Međutim, sudija Mugoša te objektivne razlike zloupotrebljava, pa tako npr. činjenicu da se ovde radi o "pritvorskom predmetu", imputira dana 27.04.2018.g. Branki Milić kao da je ona donosilac nezakonitih odluka o produženju pritvora nevinim državljanima R.Srbije u ZIKS-u Spuž. Takođe je evidentna "blagonaklonost" sudije Mugoše prema okrivljenim licima koja ne uzimaju učešće u postupku, već isključivo fizički, pasivno prisustvuje suđenju, kao i prema okrivljenim licima koja su kooperativna u menjanju i podešavanju iskaza , u odnosu na onaj ranije dat.

S toga, kao istorijski primer, a što će ovaj montirani politički proces svakako biti , pripadnici SUBNOR-a i DPS-a, pristalice NATO pakta i EVROATLANTSKIH integracija, bogati i uticajni, za čije potrebe i interes se vodi ovaj postupak Ks.br.14/17 , ne treba zbog toga da uspeju u ovom montiranom političkom procesu "Državni udar" i da budu favorizovani, već i one koji to nisu, treba tretirati sa prioritetom.Ovda svakako mislim na sebe lično kao lažno okrivljeno lice. Jednako poštovanje omogućava svakom sudiji, pa i sudiji Mugoši, da primenjuje pozitivnu diskriminaciju, dok joj Ustav, zakoni i međunarodni sporazumi omogućavaju da to uradi.

Sudija Mugoša Suzana ne treba da bude samo uravnotežena tako što će saslušati sve u sporu podjednako, već takođe treba da svakom pojedinačno da njegovo pravo. Kao što je stari rimski Ulpian rekao (Justinians zakonik, Digests1-1-10): "ius Suum cuique tribuere", gde Suum (ono na što neko ima pravo da, u zavisnosti od merituma) mora da bude naglašeno.

Suština je da svako dobije priliku da brani svoj slučaj na sudu kako smatra da je za njega najbolje i da je ozbiljno uzet u tom procesu, a što Viši sud u Podgorici sa sudijom Mugoša Suzanom , sa beskrupuloznim elanom onemogućava Branki Milić i njenom braniocu, advokatu Krpović Jugoslavu / kao što se poslednji put desilo 27.04.2018.g./.

Branka Milić ima pravo na objašnjenja od strane postupajućeg suda u pogledu pravnih i pravno valjanih dokaza u vezi sa osnovama na kojima se zasnivaju odluke istog i u konačnom presuđujuća presuda, kako javno prejudicira glavni SDT Katnić Milivoj. Međutim, ta objašnjena ne samo da izostaju, uz argumentaciju sudije Mugoše:" Imate svog branioca", već se uskraćuju Branki Milić, što je nedopustivo.

Na kraju, poštovanje koje sudija Mugoša duguje svakom okrivljenom, pa i ovoj ovde Branki Milić i njenom braniocu, advokatu Jugoslavu Krpoviću, pronalazi svoje utemeljenje u onome što je Isaija Berlin nazvao "pravilno priznanje" (Dva koncepta slobode, 1958). Šta pojedinac može očekivati da njegov sudija izbegne , je da pojedinac "bude jednostavno ignorisan, ili pod pokroviteljstvom, ili preziran, ili se uzima previše zdravo za gotovo ... da (mu) njegova jedinstvenost bude nedovoljno priznata, da bude klasifikovan kao član neke bezlične mešavine, statistička jedinica, bez prepoznatljivih posebno ljudskih osobina i sopstvene namene". Međutim, upravo državni organi Crne Gore i Srbije, scenaristi i izvršioci lažnog "Državnog udara izbornog dana u Crnoj Gori" da bi se prikrio stvarni, čija je Branka Milić žrtva i taoc devetnaest meseci, a statista i dekor u sudskom postupku Ks.br.14/17 , učinili su sve da se ista oseća ugroženom, prognanom, ignorisanom, nepriznatom, diskrimisanom, statističkim brojem u bezličnoj realnosti crnogorskog pravosuđa, bez prepoznatljivih, posebno ljudskih osobina .

Pored visokog stepena profesionalne i moralne odgovornosti, profesija sudije podrazumeva visok stepen društvene sposobnosti, odnosno "moć unutar ljudskog bića". U tom kontekstu, ljudi koji imaju posla sa sudijama, kao ova ovde Branka Milić, lažno okrivljena u sudskom postupku Ks.br.14/17, očekuje da se sudija Suzana Mugoša na dostojanstven način ophodi sa nevino okrivljenom Brankom Milić i da ima veštine komunikacije, uverljivost i veštine za rešavanje eventualnih konflikata, te sposobnost da u skladu sa načelom materijalne istine i pravičnosti, radi kao deo tima sa kolegama advokatima, pa i sa advokatom Krpović Jugoslavom, mojim braniocem. U konkretnom slučaju, konflikti sudije Mugoše koje sama provocira usled netrpeljivosti i očiglednog animoziteta prema Branki Milić i njenom braniocu, advokatu Krpović Jugoslavu, su redovna pojava i sastavni deo ovog sudskog postupka i u funkciji su onemogućavanja njene odbrane i iznošenja ISTINE.

Konačno, sudija Suzana Mugoša treba da ima sposobnosti, ne samo u odnosu na druge, već i u odnosu na sebe. Ova sposobnost obuhvata posvećenost i stalno razmišljanje kojim vrednostima treba da stremi u slučaju kada se radi o montiranom političkom procesu kao što je ovaj, u kome je ona postupajući sudija, predsednica sudskog veća. Obzirom na tok ovog postupka, za očekivati je da će i njegov ishod biti upravo onakav kakvim ga je zacrtao glavni SDT Katnić Milivoj.

Obzirom na sve napred navedeno, a sledeći princip etike ja, Branka Milić, već devetnaest meseci žrtva političkog, pravnog, procesnog, psihičkog i fizičkog progona, šikane i diskriminacije u Crnoj Gori, kojoj se sada sudi u predmetu Višeg suda u Podgorici, Ks.br.14/17 , zahtevam da se sudija Suzana Mugoša, predsednica sudskog veća, sudećeg u ovoj stvari, izjasni i da dokumentuje izrečeno i meni upućeno na glavnom pretresu dana 27.04.2018.g. : "Vi zloupotrebljavate svaku Vašu procesnu mogućnost".

Zahtevam decidno, dokumentovano izjašnjenje i dokaze o tome kada sam , kojom prilikom, na koje okolnosti zloupotrebljavala procesne mogućnosti, u situaciji kada upravo sudija Suzana Mugoša u obavljanju svoje sudijske funkcije vređa poverenje koje javnost i ja kao pojedinac imamo u nju kao sudiju, kada se prema meni i mom braniocu ponaša kao aktivni agent političke stranke na vlasti u Crnoj Gori za čije potrebe i interes mi se sudi, i kada je više nego očigledna zloupotreba sudijske funkcije pogotovo u slučaju neustavnih ključnih odredaba ZKP-a Crne Gore koje dozvoljavaju maksimalno limitiranje dokazne uloge suda u glavnom pretresu, suprotno čl.32 st.1 Ustava R.Srbije, i to nakon istrage pokrenute osnovnom i proširenom naredbom Kti.-S.br.15/16 u kojima nisu naznačeni dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja i u kojima nema opisa dela iz koga proizilaze njegova zakonska obeležja. Ovo, upravo iz razloga što krivičnog dela koje mi se optužnicom Kt.-S.br.271/16 od 13.04.2017.g. stavlja na teret - NEMA. Upravo iz tog razloga se svih devetnaest meseci uzurpira moje ustavno pravo, sada i od sudije Suzane Mugoše, da mi se predoče validni materijalni dokazi za osnovanost sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka , kao i optužbe protiv mene , a na temelju kojih svoja rešenja , naslovljena na Branku Milić, donosi sudija Suzana Mugoša i postupajuće sudsko veće.

Zahtevam izjašnjenje sudije Suzane Mugoše o razlozima i porivima njenog netaktičnog, i sudijskoj funkciji neprimerenog ponašanja u odnosu prema meni i mome braniocu, a koje ponašanje podstiče nepoverenje u njenu nepristrasnost i ukazuje na predrasude. Predhodno se odnosi na permanentno upadanje u reč, prekidanje usled rečenice, onemogućavanje izjašnjavanja na navode iz optužnice, neprimerenu gestikulaciju i mimiku, ironične upadice i dr., uz argumentaciju da "još uvek nismo stigli do te faze postupka", ili već ustaljeno: "sedite advokate Krpoviću", "uporno Vas upozoravam da zloupotrebljavate procesne mogućnosti, a radi se o pritvorskom predmetu", "Vi ne razumijete ili nećete da razumijete"; "Odstraniću Vas iz sudnice" ; "Oduzeću Vam rječ", itd.... Kao da smo moj branilac i ja, a ne Uprava policije Crne Gore u simbiozi sa SDT Crne Gore u Podgorici, inicirali podmetanje, a zatim "uništavanje" tragova krivičnih dela /oružja i "opreme"/ navedenih u spornoj optužnici, radi izazivanja pokretanja krivičnog postupka zbog krivičnih dela za koja se goni po službenoj dužnosti i to protiv lica za koja se zna da nije učinilaca tog , ili bilo kog drugog krivičnog dela, ove ovde Branke Milić.

Kao da moj branilac i ja, a ne ovaj postupajući Viši sud u Podgorici u simbiozi sa SDT Crne Gore, dužinom pritvora vršimo pritisak na Maksić Dragana, Dušić Milana, Đorđević Srboljuba i Dikić Bratislava, te oni pod pritiskom,bez i jednog opravdanog i dozvoljenog razloga menjaju i upodobljavaju svoje iskaze u odnosu na one ranije date na neistinit način, kao što se to desilo na glavnom pretresu 27.04.2018.g. , ili se retroaktivno prisećaju šta je Sinđelić rekao za potrebe SDT i optužnice, itd.

Ničim izazvane ironične i nedolične komentare sudije Suzane Mugoše upućene meni, tipa: "Vidim da se razumijete", "Ako ste se Vi tu prepoznali...."/na glavnom pretresu 26.04.2018.g./ nemam nameru dalje da tolerišem. Jednako tako nemam nameru da tolerišem činjenicu da, diktirajući na zapisnik, sudija Mugoša ne unosi od moje strane izgovoreno, već ciljano, bez interpunkcija, izostavljanja suštinski bitne delove mojih rečenica, kao što je to učinila 26.04.2018.g. Naime, izjašnjavajući se u fazi dokaznog postupaka o žici , navodno zaplenjenoj "svedoku saradniku" Aleksandru Sinđeliću, izjavila sam: "Meni je poznata ova žica iz Spuža ......", a sudija Mugoša na zapisnik diktira:" Meni je poznata ova žica....." izostavljajući da unese "iz Spuža" kao mesto odakle mi je sporna žica poznata, čime se dobija sasvim drugi smisao , upravo onaj na kome sudija Mugoša uporno radi i istrajava ne bi li pribavila dokaze za već donetu osuđujuću mi presudu, kako to prejudicira glavni SDT Katnić Milivoj u svojim javnim nastupima.

U koliko je iz sudnice bez i jednog opravdanog i dozvoljenog razloga odstranila članove moje porodice, u tom slučaju zahtevam da u odnosu na mene i moga branioca, sudija Suzana Mugoša počne da upražnjava ponašanje uz poštovanje našeg ljudskog dostojanstva, da se uzdržava od netaktičnog i neprimerenog ponašanja , kako bi minimalizovala situacije u kojima bi njeno izuzeće bilo potrebno , a kakva se situacija po ko zna koji put ponavlja kada me na glavnom pretresu 27.aprila 2018.g. prekida usred rečenice, kada želim da se izjasnim na okolnost vezano iz naredbe o pretresu Kris.br.67/16 od 16.10.2016.g., pa samim tim i sve radnje koje se na ovoj naredbi temelje.

Polazeći od činjenice da pravo na pravično suđenje podrazumeva dužnost dostojanstva suda i sudije, ljubaznost, čovečnost i intelektualnu pravdu , te poštovanje prava okrivljenog, pa i ove ovde nevino okrivljene Branke Milić, zahtevam da se prema meni sudija Mugoša uzdržava od svakog ponašanja koje se sankcioniše po krivičnom zakonu, te da se rukovodi isključivo onim ponašanjem i aktivnostima koje podstiče poverenje u njenu nepristrasnost i pravičnost, kao preduslov i neophodan uslov za moje dalje učestvovanje u suđenju.

Napred navedene vrednosti su, zajedno sa nezavisnošću pravosuđa, nužne i neophodne komponente pravičnog suđenja. Da bi moje pravo na pravično suđenje postojalo, pravična ravnoteža mora se uspostaviti između prava i obaveza svih učesnika u ovom postupku, a ne isključivo u odnosu Branku Milić. Nepristrasnost sudije predstavlja odsustvo bilo kakve predrasude ili ideje o predrasudi u postupcima usvojenim pre izricanja presude, kao i kada se izvršava presuda.

U koliko moj branilac ili ja, zaista na bilo koji način kršimo procesnu disciplinu i ZKP Crne Gore, u toliko je članom 320 i 321 ZKP-a Crne Gore propisano postupanje suda. Ja svakako više neću tolerisati i neću trpeti pretnje oduzimanjem reči, odstranivanjem iz sudnice, kažnjavanjem i to isključivo zbog mog aktivnog učešća u razobličavanju ove farse od optužnice i suđenja.

Meni je poznato da u građanskim i krivičnim predmetima, tačka gledišta optuženog u vezi sa nedostatkom nepristrasnosti sudija ne može biti uverenje nedostatka nepristrasnosti. Međutim, to je dovoljno ukoliko postoji, kao u ovom slučaju, opravdana zabrinutost objektivnog i razumnog posmatrača, kao što je javno mnjenje, a takva opravdana zabrinutost postoji i ona se javno ispoljava i u Crnoj Gori i u Srbiji.

Poštovanje i sposobnost da budem saslušana kao stranka u sudskom postupku bez ometanja, te da mi se omogući pravo na odbranu, pravo na načelo materijalne istine i pravičnosti, je minimum kvaliteta koji očekujem kao lažno optužena i nevino okrivljena.

Što se tiče pravosudne dužnosti ovde postupajuće sudije Mugoše, poštovanje se može posmatrati kao sposobnosti iste da obavlja svoju sudijsku ulogu sa pažnjom i uvažavanjem , vodeći računa i o sopstvenom i o mome dostojanstvu kao licu uvedenom u sudski postupak podmetanjem tragova krivičnog dela od strane Uprave policije i SDT Crne Gore u Podgorici.

Sposobnost sudije Suzane Mugoše da me sluša kao nevino okrivljenu, kao lice kome pripada pravo na pretpostavku nevinosti /čl.3 ZKP-a Crne Gore/, sposobnost da obrati i daje dužnu pažnju izlaganju činjenica i obrazloženja koje kao stranka u postupku iznosim polazeći od svoje apsolutne nevinosti, kao i moj branilac,advokat Jugoslav Krpović , su faktori koji će odlučiti o mom daljem odnosu prema ovom montiranom političkom procesu , pre svega iz razloga moga ljudskog dostojanstva i narušenog stanja zdravlja devetnaestomesečnim političkim, pravnim, procesnim, psihičkim i fizičkim zlostavljanjem, mučenjem, šikanom i diskriminacijom.

S poštovanjem,

Branka Milić

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane