https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Propadanje

Kako se sto najvećih preduzeća našlo u blokadi za milijadru evra

Na vratima katanci, prazni računi u banci

U Srbiji je u dužem vremenskom periodu u blokadi oko trideset hiljada preduzeća, a iznos blokade iz godine u godinu varira, od jedne do blizu tri milijarde evra. Magazin Tabloid ekskluzivno za svoje čitaoce nudi pregled sto najvećih privrednih društava sa blokiranim tekućim računima na dan 28.02.2019. godine. Ukupna blokada ovih sto privrednih društava iznose više od milijardu evra, a od njih sto, čak 90 su kompanije u privatnom vlasništvu. Sve to ukazuje da Vlada i Ministarstvo privrede, odnosno finansija, do danas pravno nisu regulisali mere za blokadu dužu od dve godine, kod privrednih društava, kao što je to regulisano kod preduzetnika.

Miodrag K. Skulić

Prvi na listi sto najvećih privrednih subjekata sa blokiranim tekućim računom blokiran je sa iznosom od 8,48 milijardi dinara, odnosno više od 71 milion evra. Privredno društvo koje je na stotom mestu privrednih društava sa blokiranim računom sa 451,8 miliona dinara, odnosno 3,8 miliona evra. Privredno društvo sa najdužim brojem dana blokade računa je NIP Borba, AD, Beograd koje društvo ima neprekidnu blokadu tekućeg računa 4.930 dana, što čini 13 i po godina!

Poznato je da nema zakonske odredbe na osnovu koje bi se pokrenuo stečajni postupak protiv privrednog društva čiji je tekući račun neprekidno blokiran duže, na primer, od dve godine. Za čuđenje je kako uopšte to privredno društvo može da pokriva tekuće troškove, kad mu je tekući račun blokiran, na jednoj strani i zbog čega pravni subjekt poverilac koji je blokirao tekući račun dužnika ima interes da pokretanjem stečajnog postupka ne okonča sudbinu tog potraživanja.

Društveno preduzeće "Novi Sad-Gas" sa blokadom tekućeg računa od 71 milion evra predstavlja iznos blokada, čak, i za naše uslove, izuzetno visok nivo. Osnivač ovog društvenog preduzeća za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje osnovano je od Skupštine grada Novog Sada i Mesne zajednice iz Sremske Kamenice, sa osnivačkim kapitalom od 39,8 miliona dinara. Taj iznos kapitala manji je od ukupnog iznosa blokade 213 puta. Zakonski zastupnik ovog društvenog preduzeća je Jovan Vujanović.

Ukupna poslovna aktiva Novi Sad-Gas, DP, na kraju 2017. godine iznosila je 13,9 milijardi dinara, a sopstvenim kapitalom, koji čini osnivački kapital i pripisanu dobit, od 2,18 milijardi dinara, pokriveno je 15,64 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine koju ov društvo koristi, dok su obaveze dostigle 11,7 milijardi dinara. Ako je iznos blokiranog računa 8,47 milijardi dinara, proizlazi da je blokirano 72,4 odsto ukupnih obaveza. Među najvećim dobavljačima Novi Sad - Gas, DP je Javno preduzeće Srbijagas, Novi Sad koje ovo novosadsko preduzeće snabdeva gasom. Sa prihodom u 2017. godini od 3,1 milijardu dinara i neto dobiti iskazanoj u toj godini od 62,1 milion dinara, nema nikakvih realnih izgleda da će uskoro račun ovog društvenog preduzeća biti deblokiran. Krajem februara ove godine blokada je dostigla 368 dana, tj. više od pune godine. Jedino realno rešenje da Skupština Novog Sada na osnovu kompletne finansijske analize i sveobuhvatnog razmatranja ovog problema, obezbedi novčana sredstva da se otkloni ova blokada. Građani Novog Sada, od kojih je značajan deo njih utužen radi naplate isporučenog gasa, svojim uplatama mogu samo ublažiti ovaj problem glavnog grada Pokrajine.

Devet državnih i društvenih preduzeća

Od sto najvećih privrednih društava sa blokiranim tekućim računima sedam ih je državnih I društvenih, i to: FRA Čačak, AD, Vojvodinaput - Bačkaput, AD. Novi Sad, Holding Korporacija Krušik, Valjevo, NIP Borba, AD, Beograd, Železnice Srbije, AD, Želturs, doo, Beograd, JKP Niskogradnja, Kragujevac, Korporacija Yumco, AD, Vranje I RMHK Trepča, AD, Zvečan

FRA Čačak, AD

Vlasnik Akcionarskog društva FRA, Čačak je Akcionarski fond Republike (47,86%), PIO fond (9,79%) i 3.005 malih akcionara 42,34 odsto. Tekući račun ovog čačanskog preduzeća za proizvodnju reznog alata u blokadi je 2,88 milijardi dinara, odnosno više od 24 miliona evra, neprekidno duže od tri godine.

Vojvodinaput - Bačkaput, AD. Novi Sad

Nakon poništenja privatizacije ovog novosadskog preduzeća za održavanje i izgradnju puteva vlasnik 73,16 odsto akcija postao je državni Registar akcija i udela, dok je vlasnik 25 odsto akcija Preduzeće za puteve Niš, koje je kao kupac investiralo pre poništenja privatizacije. Razliku drži 214 malih akcionara. Račun društva je u neprekidnoj blokadi 1,9 milijardi dinara tri godine i devet meseci.

Holding Korporacija Krušik, Valjevo

Vlasnik ove korporacije, kao akcionarskog društva su: 41,03 odsto je Grad Valjevo, 38,07 odsto Republika Srbija , 14,05 odsto Fond za razvoj i 6,85 Nacionalna služba zapošljavanja. Račun AD je u blokiran za iznos 1,8 milijardi dinara neprekidno sedam godina i četiri meseca.

NIP Borba, AD, Beograd

NIP Borba, AD registrovana je 31 decembra 2002. godine, kada je ukinuta Savezna javna ustanova Borba, usled spajanja sa ovim novinskim preduzećem. Tada su sa NIP Borba, AD spojeni Borba-Plasman, Borba-Transport i Ekonomska politika. Do danas je od 14 bivših OOUR-a transformisanih uglavnom u posebna preduzeća 1989. godine, ostalo samo preduzeće za pružanje zajedničkih usluga. Vlasnik sto odsto NIP Borba, je Republika Srbija. i pored blokade 13 ipo godina za iznos od 1,27 milijardi dinara.Ovo najduže blokirano privredno društvo imalo je u 2017 godini 72 zaposlena i korisatilo je poslovnu imovinu u vrednosti 2,2 milijarde, uglavnom sadržanu u vrednosti poslovne zgrade. Akumulirani gubici dostigli su 3,37 milijardi dinara, a ukupne kratkoročne obaveze 2,85 milijardi dinara. Kako je moguće da država nemože da razreši ovaj problem i ko je sve izvršio blokadu računa za 10,7 miliona evra?

Železnice Srbije, AD

Vlasnici ovog akcionarskog društva, koje je svu imovinu i delatnost prenelo na tri novoorganizovana akcionarska društva za infrastrukturu, putnički i teretni železnički saobraćaj, su Republika Srbija 56,43 odsto i Fond za razvoj Republike 43,57 odsto. Račun društva je blokiran 756 miliona dinara, neprekidno tri godine i tri meseca. Kako nema redovnih prihoda, jer se pružanje železničkih usluga odvija preko tri posebno organizovana nova društva i ovde država "ćuti"

Želturist, odnosno ŽET, doo Beograd

Je poznati Želturs, čiji je osnivač sa sto odsto kapitala Republika Srbija. Društvo nije ni dostavilo APR-u godišnji obračun za 2017. godinu a u prethodnoj godini nije imalo nijednog zaposlenog. Račun društva je blokiran za iznos 720 miliona dinara, neprekidno 4 godine I tri meseca.

JKP Niskogradnja, Kragujevac

Ovo javno komunalno preduzeće u blokadi je 536 miliona dinara neprekidno duže od 2.367 dana. Osnivač ovog javnog preduzeća je Skupština grada Kragujevca, sa osnivačkim ulogom u iznosu od 100.000 dinara još iz 1989. godine. Na kraju 2017. godine u preduzeću je bio samo jedan zaposlen, što ukazuje da se poslovanje odvija preko drugog pravnog lica i da su organi Grada Kragujevca "digli" ruke od ovog komunalnog preduzeća. Zato blokada traje više od šest i po godina, za čitavih 4,5 miliona evra.

Korporacija Yumco, AD, Vranje

U blokadi je 495 miliona dinara, neprekidno skoro osam godina. Vlasnici akcija AD Yumco, Vranje su: 21,20 odsto Akcionarski fond, 18,43 odsto Republika Srbija, 16,63 odsto Fond za razvoj Republike, 6,49 odsto PIO Fond i 37,25 odsto 12.367 malih akcionara. Ovako duga blokada ukazuje da ovo akcionarsko društvo, ipak, posluje preko drugog tekućeg računa, koristeći poslovnu imovinu blokiranog društva, bez naknade, a to može samo ako ga država toleriše, jer Poreska uprava u Srbiji ne radi svoj posao. Ako država to želi da toleriše, neka iz budžetskih rezervi dodeli ovoj kompaniji, pa i Simpu, AD iz Vranja, novčana sredstva za sanaciju.

RMHK Trepča, AD, Zvečan

Holding Trepča u blokadi je 454 miliona dinara, neprekidno 2.817 dana. Vlasnici ovog akcionarskog društva su: 55,14 odsto Fond za razvoj Republike, 29,81 odsto Akcionarski fond, 6,83 odsto Generalexport, u stečaju, Beograd i još devet akcionara koji imaju 8,22 odsto akcija. Takođe, još 17 privatizovanih preduzeća, imaju blokadu svojih računa, nakon privatizacije...

Rudnap Group, AD, Beograd

Vlasnik sto odsto akcija Rudnap, AD je kiparska firma Altaria, vezana za beogradskog biznismena Vojina Lazarevića. Račun društva je u blokadi 2,7 milijardi dinara, neprekidno 1.465 dana.

Jugohemija, AD I Jugohemija-Hemija, doo u prinudnoj likvidaciji

Vlasnik Akcionarskog društva Jugohemija je 77,08 odsto Delta Star, doo, Beograd, na tim akcijama upisano je založno pravo, dok 22,92 odsto akcija poseduje 999 malih akcionara. Ovo akcionarsko društvo blokirano je 1,7 milijardi dinara 2.124 dana, dok je njegovo zavisno društvo Jugohemija - Hemija u prinudnoj likvidaciji sa blokadom računa 550 miliona dinara, isti broj dana. Treba istaći da je drugo zavisno društvo Jugohemija- Farmacija, doo u stečaju.

Azotara, doo, Subotica

Ovo bivše društveno preduzeće pod istim imenom je u vlasništvu Liber Mlue Group, doo, Subotica, čiji je osnivač I vlasnik Stefan Mališanović. Račun Azotarwe, doo u blokadi je 1,6 milijardi dinara, neprekidno 1.705 dana.

AD Fabrika kože, Ruma

Ova fabrika je 55,23 odsto u vlasništvu Vulin komerca, a razlika akcija je u posedu 569 malih akcionara, Račun fabrike je u blokadi više od 2.580 dana za iznos veći od milijardu dinara.

Interkomerc Agrar, doo, Novi Sad

Društvo je registrovano jula 2008. godine za proizvodnju mlinskih proizvoda. Polovina vlasničkog udela pripada Interkomerc, AD, a druga polovina privrednom društvu Renesansa Company, doo iz Vrbasa. Ovo privredno društvo ima blokadu tekućeg računa za iznos 876 miliona dinara, neprekidno duže od1.935 dana. Interkomerc, AD je osnivač i privrednog društva Radaković Co, doo iz Vršca koje ima blokadu tekućeg računa za iznos od 621 milion dinara, neprekidno 1.6329 dana.

Galeb Group (FSU, GTE)

Tri su privatizovana društvena preduzeća koja su posle privatizacije promenila naziv u Galeb Group, zadržavajući deo ranijeg naziva. To su Galeb-FSU,AD, čiji je vlasnik 85,54 odsto GrupA Galeb, Galeb GTE, AD, čiji je vlasnik Veselinović Radoslav, 71,71 odsto, osnivač Galeb Grupe. Matična grupa ima blokadu računa 847 miliona dinara, neprekidno 1.190 dana. FSU 792 miliona dinara 1.207 dana i GTE 629 miliona dinara 1.192 dana.

MBA Ratko Mitrović . Niskogradnja, doo, Beograd

Vlasnik ovog društva otkupljenog od akcionara Holdinga Ratko Mitrović, specijalizovanog za niskogradnju - putogradnju, je MBA Miljković iz Merošine. U društvo je pored novčanog uloga u dva navrata uneta nepokretnost u vrednosti od milijardu dinara, ali I pored toga Niskogradnja ima blokiran račun za 718 miliona dinara, neprekidno 122 dana.

Srpska fabrika stakla, AD, Paraćin

Bugarski biznismen je po drugi put ušao u privatizaciju Paraćinske fabrike stakla, ali je I ovaj put to bilo nesrećno izvedeno. Prema sadašnjoj evidenciji u Centralnom registru hartija od vrednosti vlasnici akcija su: 67,84 odsto bugarski Konzorcijum Rubin - GlassIndustry 32,04 odsto Glass Industry, po osnovu obaveznog investiranja i 0,12 odsto 3.834 mala akcionara. SFS je u blokadi računa za iznos 629 miliona dinara, skoro godinu dana, neprekidno.

Srbija-turs, AD Niš

Vlasnik 69,98 odsto je UHL Holdings Ltd , a 15,40 odsto akcija je vlasnik samo društvo Srbija-turs, po osnovu obaveznog investiranja kupca u privatizaciji, dok su 13,62 odsto akcija vlasnici 1126 malih akcionara. Račun Srbija-turs je blokiran 573 miliona dinara, neprekidno 1.730 dana.

Toplana FKS, doo, Svetozarevo

Ova toplana pripada Fabrici kablova u Jagodini, koja je posebno akcionarsko društvo. Račun Toplane je u blokadi 514 miliona dinara, neprekidno više od hiljadu dana.

GP Granit - Peščar, doo, Ljig

Vlasnici ovog kamenoloma su: 24,99 odsto Nikleus, doo, Lazarevac i u istom odnosu Inkop, doo iz Ćuprije, 17,07 odsto Beslać Milan, 16,66 odsto Radosavljević Slobodan i 16,29 odsto 276 malih akcionara. Društvo ima blokiran račun u iznosu od 513 miliona dinara više od 1.870 dana.

PIK Pešter - Mlekara, doo, Sjenica

Registrovana 31 decembra 2010. godine od kupca PIK-a Pešter, biznismena iz Vankuvera, Đuro Obradović preko firme Kalemegdan Investmens, kome je poništena privatizacija Poljoprivrednog dobra iz Dobanovaca, a kupac je i Farme na Zlataru. Mlekara ima blokiran račun u iznosu od 492 miliona dinara 1.959 dana.

Hidrogradnja, AD, Sremska Mitrovica

Jedini vlasnik ovog akcionarskog društva je Dunav Grupa - Agregati, AD. Račun društva je blokiran 479 miliona dinara, neprekidno 882 dana.

Blokade računa 13 privrednih društva osnovanih od inostranih firmi

Inostrane firme našle su plodno tzlo za osnivanje privrednih društava u Srbiji u kojima država ne ispituje kojim je sve privrednim mahinacijama i nedozvoljenim radnjama došlo do finansijskih promašaja koji su uzrokovali negativno poslovanje, pa I blokadu tekućeg računa. Od ovih 13 privrednih društava jedan broj njih su osnovala lica, naši građani na Kipru i drugim poreskim rajevima.

Cube Real Estate, doo, Beograd

Osnivač društva Michael Shiom iz Izraela 2008 godine, sa kapitalom od 20.000 dinara. Ovo privredno društvo ima blokadu tekućeg računa 1,13 milijardi dinara, duže od 2.660 dana.

Familija Maerket, doo, Beograd

Osnivač društva Mirabella Investment Co sa Maršalskih Ostrva 2008 godine sa kapitalom od samo 421 hiljade dinara. Račun društva je blokiran više od milijardu dinara, neprekidno 2.355 dana.

Ladinvest, doo, Beograd

Osnivač Laderna International B.V. iz Holandije sa 39.400 dinara. Drugi na listi po blokadi tekućeg računa, sa iznosom od 3,7 milijardi dinara, ili više od 31 miliona više od 31 miliona, neprekidno skoro punih pet godina.

Unihenkom Pharm, doo, Novi Sad

Osnivač Pharmanari, doo, Novi Sad čiji je osnivač Fiornari Trading Lmited sa Kipra sa 47,105 dinara u 2009 godini. U blokadi računa 2,06 milijardi dinara, neprekidno duže od 2.726 dana.

Life Design, doo, Beograd

Osnivač društva u 2011 godini je Miloš Plantarić iz Slovenije, sa 25.000 dinara. Ovo privredno društvo ima blokiran tekući račun za iznos od 1,54 milijarde dinara 1.092 dana.

Proinvestment International Balkan, doo, Beograd

Osnivač je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 227 miliona dinara. Račun društva blokiran je za iznos 1,37 milijardi dinara duže od 900 dana, neprekidno.

Selinus Gass & Oil, doo, Novi Sad

Osnivač je firma iz Kazahstana 2014 godine sa ulogom od sto dinara. Račun u blokadi duže od 81 dan za iznos od 888 miliona dinara.

Direct Group, doo, Beograd

Osnivač je Holding istoimene firme sa Kipra 90,98 odsto i po 4,51 odsto Nikola Mandić, naš građanin i Kipranin George Zachariades. U blokadi 837 miliona dinara duže od 1.709 dana.

Mera Invest, doo, Beograd

Osnivač je sa Kipra: Mera Investment Fund Limited sa 2,3 milijarde dinara. Društvo je registrovano 2008. godine. Račun privrednog društva blokiran za iznos 790 miliona dinara duže od 2.018 dana.

Proxim Invest, doo, Beograd

Osnivač je kiparska firma Aqua Deep Limited sa sto hiljada dinara. Blokada računa duža je od 1.963 dana za iznos od 688 miliona dinara.

PTP Rekić, doo, Beograd

Osnivač društva 1990 godine je Austrijski državljanin Leonard Radinović. Račun društva je blokiran za iznos od 645 miliona dinara, duže od 2.629 dana.

N & P Gas, doo, Dimitrovgrad

Društvo je registrovano za distribuciju gasovitih goriva gasovodom, čiji je osnivač kiparska firma HE 181601 sa kapitalom od 39 hiljada dinara. Društvo nema zaposlenih a ima iskazan gubitak iznad vrednosti kapitala 358 miliona dinara. Društvu je račun u blokadi za iznos odsto 507 miliona dinara, duže od 2.520 dana.

Genel, doo, Kać

Društvo je 1992 godine registrovano za razradu građevinskih projekata osnivač je istoimena firma Banama 0,21 odsto, a razlika od 99,79 odsto je u vlasništvu našeg građanina Slobodana Šćekića. Ulog je iznosio 29 hiljada dinara. Društvo ima blokiran tekući račun 464 miliona dinara, duže od 2.625 dana.

Os mračne prošlosti do mračnoj sadašnjosti

Poređenja radi, valja reći da je, na primer, 2017. godine, prema podacima Narodne banke Srbije, 100 najvećih dužnika, odnosno preduzeća sa najvećim iznosom blokade na dan 31. jula te godine, dugovalo je čak 110 milijardi dinara. To znači da 0,2 odsto od ukupnog broja preduzeća u blokadi duguje čak 37 odsto ukupnih dugova zbog kojih su bili (ili su i dalje) blokirani računi. Kada se pogleda spisak tih 100 najvećih svega dve ili tri firme su u blokadi kraćoj od godinu dana, dok ih je većina u blokadi više od tri, a značajan broj i duže od pet godina. Ovaj spisak predvodila je firma Ladinvest sa blokadom od 3,7 milijardi dinara. Drugi su bili Zastava kamioni koji su bili blokirani za 3,3 milijarde dinara duže od 882 dana, a treća je bila Agencija za krizni menadžment koja je dugovala 3,13 milijardi dinara i u blokadi je bila duže od 3.000 dana!

(U narednom broju: blokade računa firmi čiji su isključivi osnivači naši građani)

A 1. Prikazujemo: PKB - IMES, doo, poslovanje u 2017. godini

Ovih dana, Srbijom kruži alarmantna vest o uginuću svinja u Padinskoj Skeli, usled lošeg kvaliteta hrane za domaće životinje, jer se kvalitetna hrana ne može nabaviti zbog blokade računa Imes-a.

PKB Imes, registrovan je kao posebno zavisno društvo u okviru Korporacije PKB-a, sa sedištem u Padinskoj Skeli, 23 maja 1991. godine, specijalizovano za uzgoj svinja, proizvodnju I preradu mesa i trgovinu. Društvo je pre privatizacije nosilo ime PKB Vizelj. Nakon privatizacije i otkupa akcija malih akcionara vlasnici ovog privrednog društva postali su:

• 52,23 odsto Rajko Latinović

• 44,45 odsto Dušan Latinović

• 0,36 odsto Miloš Latinović i

• 2,96 odsto 14 malih vlasnika udela.

Akcionarsko društvo je 2003. godine transformisano u društvo sa ograničenom odgovornošću. Poznato je da je da je PKB Korporaciji nerazumnom akcijom jedinog vlasnika države Srbije, a jedno vreme I Grada Beograda, oduzet prerađivački i trgovački sektor. Tako je PKB Korporacija ostala bez Imleka. Vizelja, Frikoma, Pekabete i drugih vitalnih prerađivačkih kapaciteta. Već dana svakom iole pismenom bilo je jasno da će se u PKB Korporaciji samo gomilati gubici, jer od primarne proizvodnje u poljoprivredi se uspešno ne može poslovati.

U 2017. godini u Imes-u je bilo 284 zaposlena. Ukupna vrednost poslovne imovine iznosila je 1,1 milijardu dinara i bila je finansirana preostalim sopstvenim kapitalom od samo 55,8 miliona dinara, ili manje od pet odsto vrednosti ukupne poslovne imovine. To je za ovu delatnost nedovoljno, jer razumno učešće u finansiranju ukupne poslovne imovine treba da bude 60 odsto. Ovo ukazuje na ozbiljne finansijske teškoće PKB Imes-a, obzirom das u ukupne obaveze na kraju te 2017 godine dostigle milijardu i 65 miliona dinara, od čega su 44 odsto dugoročne obaveze, a 56 odsto kratkoročne. Teškoće se posebno javljaju jer Imes ima nezavršenu investiciju u vrednosti 168 miliona dinara.

Teškoća je bilo u prethodnim godinama, Tako je PKB Imes morao da uradi UPPR (Unapred pripremljen plan reorganizacije) koji je Privredni sud, na bazi pozitivnog mišljenja poverilaca usvojio 31 januara 2014. godine.

Ranije je ovo privredno društvo finansirala Agrobanka, pa je društvo ostalo dužno Novoj Agrobanci u stečaju, koje dugovanje stalno pritiska finansije društva. Drugi poverilac je Fond za razvoj, a zatim I Direkcija za robne rezerve i Poreska uprava.

Račun PKB Imes-a bio je u neprekidnoj blokadi 78 dana, od 26 decembra 2018 do 14 marta o.g. koga dana, verovatno pod pritiskom uginuća svinja, račun je država ili neko u njeno ime, deblokirao, da bi se mogla nabavljati kvalitetna hrana za ishranu svinja, jer su uginuća bila nekoliko puta veća od uobičajenih.

Danas kad pišemo ovaj kratki prikaz račun je deblokiran, ali su svi problem ostali i vlasnik ih ne može razrešiti novim UPPR, već po našem mišljenju samo, i samo, dokapitalizacijom, koja je kod nas slabo korišćen instrument finansijske konsolidacije. U suprotnom nastupiće stečaj, jer bez značajnog sopstvenog kapitala ne može se upravljati i rukovoditi privrednim društvom. Ako privredno društvo nema značajan nivo sopstvenog kapitala bolje je da društvom upravljaju poverioci vlasnici tih novčanih sredstava, naravno ako je svinjogojstvo, proizvodnja i prerada svinjskog mesa delatnost koja na uloženi kapital može doneti čist profit bar šest odsto godišnje.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane