Natrag

Tabloid je pozvan

Gašenje Klinike Laza Lazarević, ili odustajanje od psihijatrije

Umiranje u Ivaninom gnjezdu

Dr Laza Lazarević književnik i lekar, prepoznatljiv u medicini po svom doprinosu i otkriću koje se po njemu i zove LAZAREVIĆEV ZNAK. U opštoj populaciji se o njemu kao velikom stručnjaku, doktoru cele medicine i hirurgije malo zna. A ne zna se ni o njegovom doprinosu u lečenju duševnih bolesti.Ono što je na ovim prostorima poznato to je da je „Laza" prepoznatljiva klinika za mentalne poremećaje. Danas je ova bolnica praonica para i dom za umiranje družine dr Ivane Stašević Karličić, čije kriminalne radnje opisuje grupa lekara u pismu koje objavljujemo sa prilozima

Igor Milanović

Od dr Laze do danas, menjali su se upravnici, direktori i stručnjaci u klinici, većina u nameri da afirmiše struku, oslobodi stigme pacijente, promoviše kliniku. Zaposleni svih profila, prema svojoj stručnosti rade posvećeno u zbrinjavanju, lečenju i resocijalizaciji bolesnih. I tako do skora...

Postavljanjem Ivane dr Stašević Karličić za v.d. direktora (01.09.2017.g) promenjen je trend ustanove. Krenulo se u nove agresivne promene unutrašnje organizacije ali i osmišljen i novi kurs u osnovnoj delatnosti.

Od lečenja pacijenata, podrške, klubova a sve u okviru struke, premešten je fokus na čuvanje pacijenata i smeštaj. Trend ustanove ide ka smeru gašenja bolnice za lečenja i tihog prelaska u ustanovu socijalne zaštite-državno-privatnog staračkog doma.

Jedan broj pacijenata (sada oko 100 pacijenata smeštenih u Padisnkoj Skeli) se primaju i smeštaju u kliniku, sa uputom za bolničko lečenje-otvara se istorija bolesti, čime se obezbeđuje da država snosi SVE troškove lečenja osiguranog pacijenta.

Bolnica prema Uredbi o planu mreže zdravstvenih ustanova („Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 - ispr., 13/2018 i 15/2018 - ispr.) ima na raspolaganju 500 kreveta, isključivo za lečenje bolesnika.

Bez ikakve dozovole, plana i odobrenja države sada se zdravstvena ustanova pretvara u socijalnu ustanovu koja bi čuvala stare i iznemogle.

Članom 27. ove Uredbe propisano je da će se postelje koristiti za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju i za hospitalizaciju pacijenata obolelih od hroničnih psihijatrijskih bolesti ( u tom smislu pacijenti su obavezni da za prijem donesu uput za lečenje u bolnici, da bi mogli da budu primljeni, da im se otvori istorija bolesti, da im se prepisuju lekovi, omogući hrana, pregledi, nega kako bi se svi ovi troškovi naplatili od RFZO-a kojem se prosleđuju troškovi lečenja u vidu faktura za svakog ko je na lečenju u klinici).

Formalno, pacijenti (navedenih 100 u Padisnkoj Skeli) se smeštaju sa uputom (čija je svrha naplata troškova lečenja za primljenog bolesnika od države svih usluga koje bolnica pruža), a istovremeno se paralelno, potpisujeUgovor sa staraocima osoba smeštenih da se plaća boravak (navedenih 100 ), po slobodno formiranim cenama.

Istovremeno se dvostruko profitira, protivzakonito, uzimajući od RFZO-a (Republički fond za zdravstveno osiguranje) za lečenje ali i od porodice za čuvanje jednog istog pacijenta. (Dokaz 1 Ugovor o lečenju i posebnoj nezi-vanstandardne usluge i uputi za iste u fakturnoj službi klinike).

Sada je broj korisnika smeštenih po ovom osnovu porastao na stotinu, što je značajan broj od ukupno 500 kreveta propisanih Uredbom za lečenje, isključivo za lečenje bolesnih od duševnih bolesti.

U ugovoru koji se sklapa sa porodicom ili staraocem "smeštenog" u Padinskoj Skeli, Klinika Laza Lazarević za novac koji se plaća po Član 1 obavezuje "da obezbedi posebnu zdravstvenu negu, smeštaj i hranu, odgovarajući nivo zdravstvene zaštite (usluge psihijatra, interniste, socijalnog radnika, psihijatra, frizera)-što kao državna klinika sa svim zaposlenima pruža svim primljenim pacijentima na lečenju - "sa vanstardardnim uslugama - koje nigde nisu definisane, niti nabrojane, pa samim tim protivzakonite. Dakle vrši se naplata po pacijentu ( iznosa 1108,00 din po danu ) sklapanjem Ugovora za usluge lečenja, ishrane, lekova, pregleda specijalista, medicinskog kadra zaposlenih redovno u Klinici koja Klinika po svom zdravstvenom profilu obezbeđuje kao svoju osnovnu delatnost, i za te troškove dobija nadoknadu od ministarstva zdravlja, odnosno Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Isto se dešava i sa lekovima koji predstavljaju terapiju za te korisnike, da se istovremeno naplaćuju od RFZO-a i od porodice korisnika obzirom da je v.d. direktorka Ivana Stašević Karličić sa pomoćnikom direktora za finansije Bojanom Smiljković suvlasnik preduzeća za pravljenje i promet lekova „Pereno life", d.o.o reistrovano u APR-u, što je direktan sukob interesa.

Karikaturalni paradoks među navedenih za sada 100 pacijenata su i korisnici kojima je staratelj centar za socijalni rad-kojima država dvostruko plaća lečenje/boravak u Klinici Laza Lazarević - preko uputa za bolničko lečenje troškove lečenja isplaćuje RFZO, i istovremeno preko centra za socijalni rad- Ministarstvo za rad i socijalna pitanja koji uplaćuje sredstva za smeštaj lica na čuvanje. (dokaz Ugovor sklopljen između Klinike koju zastupa vd direktora Ivana Stašević Karličić i Centra za socijalni rad koji je staratelj korisniku).

Zamenik predsednika Upravnog odbora, dip pravnik Biljana Barošević pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Zorana Đorđevića je u ime države imenovana da kontroliše rad v.d. direktorke Ivane Stašević, ali i upravljanjem rada Klinike.

Kako se vd direktora Ivana Stašević, poziva na odluku Upravnog odbora koji je dozvolio DUPLU NAPLATU za lečenje jednog pacijenta , od navedenih 100 u Padinskoj Skeli, formirao cenovnik od 1108,00 din po danu lečenja, ostaje pitanje o čemu je reč?

Biljana Barošević pomoćnik ministra Zorana Đorđevića postavljena od strane VLADE REPUBLIKE, učestvuje u finansijskog zlouporebi vd direktora Ivane Stašević, mešajući i finansijski ugrožavajući ministarstvo za rad u kome radi.

Protokol o saradnji između Klinike i Miinistarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, a koji v.d. Ivane Stašević, uvek navodi kao pokriće za duplu naplatu, od RFZO-a i od Centara za socijalni rad je zaključen uz veliko posredovanje Biljane Barošević, pomoćnice ministra Zorana Đorđevića.(Dokaz protokol o saradnji klinike i ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja)

svemu, sa dokazima obaveštene su sve nadležne INSPEKCIJE, ministarstva zdravlja, inspekcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, vd direktorka RFZO dr Sanja Škodrić pismeno (u elektronskom obliku dat odgovor o nezakonitom poslovanju 14.12.2017g), koje samo u zapisnicima navode propuste i preporuke da se otklone.

Po postavljenju na mesto vd Ivana Stašević imenuje Snežanu Simović Draganić za pomoćnika direktora za razvojne programe u zajednici, diplomiranog socijalnog radnika, zaduženog za dogovore sa Centrima za socijalni rad iz kojih se uzimaju korisnici za smeštaj u kliniku, a čiji boravak doplaćuje nadležni centar (u navedenih stotinu).

Isti se pacijenti, pod kontrolom Snežane Simović Draganić koja organizuje dovođenje i prijem u Padinsku Skelu, onima koji nisu pod starateljstvom organizuje oduzimanje poslovne sposobnosti i sudski postavlja staratelj.

Snežana Simović pomoćnik direktora kontroliše redovni lažirani formalni otpust pacijenata (ne napuštaju objekat klinike).Bolnički uput kojim se omogućuje prijem i lečenje pacijenata traje 6 meseci i za to vreme se isplaćuju troškovi iz kase RFZO klinici.

Po isteku 6 meseci, pacijent mora da bude otpušten jer se smatra da je lečenje završeno. Pacijenti, njh 100 kojima se vrši dupla naplata ostaju u klinici neograničeno jer su ovde trajno zbrinuti moraju da prekinu boravak po isteku tih 6 meseci. Istekom vremena država ne isplačuje troškove lečenja iz RFZO te bi oni tada ostali na teretu ustanove i svojih uplaćenih 34000,00 din.

Tako bi klinika bila na gubitku jer preko uputa naplati troškove lečenja preko 400.000,00 dinara po pacijentu i plus njegovih 34.000,00 dinara.

Snežana Simović, pomoćnik kontroliše obnavljanje uputa, tako i naplate troškova lečenja, ali i produženje UGOVORA ZA ISTE kojima se plaća bolnički dan po iznosu 1108,00 din. Istekom 6 meseci, pišu se otpusne liste, pacijenti ne odlaze kući jer žive u klinici, a ujutru se uz novi uput nastavlja naplata od države svih troškova lečenja i novih 1108,00 din po danu, kao da su ponovo primljeni na lečenje sledećeg dana ( dokaz u fakturnoj službi klinike).

V.D. direktorka Ivana Stašević Karličić je vlasnik (četiri) staračka doma „DOLČE VITA", te se platežne osobe iz Laze sanitetom direktno voze u njene domove koje kontroliše rođena sestra dr Milena Stašević, psihijatar, takođe zaposlena u klinici „Laza Lazarević" na prijemnom odeljenju.

Dr Ivana Stašević je doktorirala decembra 2017god. i potom ubrzanim postupkom postavljena na mesto docenta februara 2018. g odine na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, bez stručne podloge, bez stručno naučnih radova i učestvovanja u radu na fakultetu- gde i ne odlazi osim što prihoduje mesečnu zaradu - isključivo radi zvanja docenta kako bi po sistematizaciji koju je napravila smanjila broj konkurenata na poziciju direktora.

Do nedavno na mestu upravnika prijema, dr Milena Stašević rođena sestra vd direktorke Ivane Stašević, postavljena je na mesto upravnika prijemne službe 2017 god. stupanjem Ivane Stašević na mesto vd direktora - potpuno kontrolišući prijeme pacijenata u bolnicu, forsirajući one koje plaćaju smeštaj - 2018god.

Razrešena je formalno „zbog propusta u radu" bez jasnog pojašnjenja i kazne, ali i dalje je u istoj radnoj jedinici-prijem bolesnika u kliniku.

Pomoćnik direktora za finansije Bojana Smiljković je primljena u ustanovu na mesto operatera (na telefonskoj centrali), sa „diplomom" ekonomiste iz Bugarske, bez nostrifikacije -saradnik je u svim stručnim projektima ustanove-prihodeći i na medicinskim projektima (primer je finansiranje projekta „Lazina kuća" u Beograđanki sa specifikacijom podneta Ministarstvu zdravlja.)

Sa Bojanom Smiljković- pomoćnikom direktora za finansije u Klinici Laza Lazarević, vd je suvlasnik preduzeća za pravljenje i promet lekova „Pereno Life", registrovanog u APR, u kome je vd direktorka Ivana Stašević Karličić po imenovanju ostala na mestu suvlasnika uz direktni sukob interesa.

Sestra vd direktora dr Milena Stašević, sada je prenosom vlasništva suvlasnik staračkih domova Dolče Vita (četiri u Beogradu).

Srednji kadar čine prekvalifikovane zanatlije, mesari, vozači, administrativni radnici-primljeni tokom oktobra 2017god. odmah po imenovanju vd direktorke Ivane Staševeć, pa aktuelno u ustanovi rade sa pacijentima veterinarske sestre, zubni tehničari, pedijatrijske sestre i osobe nemedicinskog zvanja.

Stručni sektor Klinike vodi dr stomatologije, Vladan Đorđević sa zvanjem pomoćnika direktora za naučno istraživačku obrazovnu i publicističku delatnost klinike za psihijatriju i menadžera u zdravstvu. Isti učestvuje u raspodeli finansija za rad psihijatra u ambulanti Beograđanke, pod nazivom Lazina kuća, kao predlagač projekta Lazina kuća, uz Bojanu Smiljković pomoćnika za finansije, Snežanu Simović socijalnog radnika na mestu pomoćnika direktora i Zoranu Filipović psihologa na mestu upravnika zdravstvenih saradnika.(DOKAZ ZAHTEV MINISTARSTVU ZDRAVLjA ZA UPLATU TROŠKOVA, SA NAVEDENIM KORISNICIMA)

U brojnim nalozima, rešenjima i naredbama nadležni RFZO je Klinici više puta tokom 2014-do današnjeg dana naložio da ne može zapošljavati doktore stomatologije u psihijatrisjkoj ustanovi. Poslednji nalog upućen je 2018g klinici

Uprkos Posebanom kolektivnom ugovoru za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS"), br. 106/2018 od 31.12.2018. - stupio na snagu 8.1.2019. delu IV. RADNO VREME, podtačka 3. Skraćeno radno vreme, stav 2. Tačka 3. Alineja 2.Člana 38 „(3) treća grupa poslova od 36 sati - stalni rad u službama patologije i sudske medicine (radna mesta lekara, medicinskih sestara i tehničara i bolničara), - stalni rad sa licima sa mentalnim smetnjama (radna mesta lekara i medicinskih sestara i tehničara), a u stacionarnim ustanovama svi zaposleni na odeljenju" da zaposleni u Klinici Laza Lazarević rade skraćeno radno vreme zbog otežanih uslova rada, vd. direktora Ivana Stašević kontinuirano potpisuje prekovremene sate zaposlenima u klinici i to svim glavnim sestrama i načelnicima, kadru u prijemnoj ambulanti, sebi, pomoćnicima, ali i pojedinim administrativnim radnicima na poverljivim poslovima (spremanje Ugovora za plaćanje boravka...), čak i tokom godišnjih odmora.

Pojedini medicinski tehničari i sestre rade dodatno i u privatnim staračkim domovima Dolče vita direktorke Ivane Stašević, a plaćaju se za taj rad kroz prekovremene sate u klinici (glavni tehničar prijema Goran Mladenović i njegov sin takođe zaspolen u Klinici Laza Lazarević)

Pojedine glavne sestre u klinici (Slobodanka Čenić, glavna sestra intenzivne nege 2), pojedinim radnicima u kadrovsko finansijke službe priznaje se da imaju nepostojeću višu školu zbog plate, pa na to i prekovremene sate.

Bez odobrenja države i zvaničnih inspekcija koje daju dozvolu za rad zdravstvenim ustanovama (zdravstvene inspekcije, sanitarne inspekcije ministarstva zdravlja)-otvoren je centar u Beograđanki tzv „LAZINA KUĆA", u prisustvu ministra zdravlja ass dr Zlatibora Lončara, mimo svih pravila psihijatrije-nezaštićene prostorije na 20 spratu, bez sagasnosti inspekcija koja po zakonu utvrđuje da li neki prostor ispunjava zakonom propisane uslove da se u njemu može obavljati zdravstvena delatnost. Kao korisnik novčanih sredstava za taj projekat na mesečnom nivu podela prema dokumentima u prilogu, navedeno u tački 8.

Vd direktorka Ivana Stašević Karličić je zamenik predsednika sindikata (predsednik je glavni tehničar prijema Goran Mladenović) u klinici Laza Lazarević koji zbog nemanja referentnosti, prinudom i ucenom zaposlenih da se učlane radi zaštite i zadržavanja posla, moraju da plaćaju članarinu.

Medicinski tehničar Goran Mladenović, kao predsednik jednog od sindikata, odmah je po stupanja na vd direktora Ivane Stašević unapređen i na unutrašnjeg kontrolora zaposlenih, čime se zastrašivanje zaspolenih neprekidno sprovodi.

Otkazi onima koji zastupaju Zakon, prava zaposlenih, premeštaji, prebacivanje na poslove nižeg ranga nelojalnih i manje plate su svakodnevnica: (dr sci med Jelena Đorđević smenjena sa mesta pomoćnika direktora i razrešena sa mesta načelnika intenzivne nege 2, bez objašnjenja a postavljanjem na načelničko mesto istoj dr sci med Jeleni Đorđević dr Zečevića specijaliste sa kratkim stažom; razrešenje doc dr sci med Igora Grbića pomoćnika direktora za medicinske poslove (zeta dr Ivane Stašević koga je imenovala odmah 2017god., ali razrešila 2018god.); mobing i degradiranje pomoćnika direktora dr sci med Gorice Đokić spec neurologa sa premeštanjem u Padinsku skelu, degradiranje starijih specijalista, smene sa načelničkog mesta i postavljanje specijalista sa kratkim stažom

Predsednik sindikata GORAN MALDENOVIĆ, gde je zamenik vd dir. Ivana Stašević, na mestu glavnog tehničara prijema je osuđen na kaznu zatvora, zbog zloupotreba 2004 / organizovano kriminalno udruživanje sa smrtnim ishodom/,dokaz kopija presude, imenovan za unutrašnjeg kontrolora rada zaposlenih predmet je brojnih javnih objava zbog mesečnih prihoda iznose po 90.000 din što premašuje osnovnu platu lekara.

Goran Mladenović, glavni tehničar prijema, kao koordinator u srednjoj medicinskoj školi u Sremskoj Mitrovici je glavni organizator prekvalifikacija u medicinsku struku, za kratko vreme, a potom posrednik i član konkursne komisije za prijem srednjih medicinskih radnika u stalni radni odnos. VD direktorka Ivana Stašević je prekvalifikovane iz pomenute škole u S Mitrovici odmah primila u stalni radni odnos početkom mandata oktobra 2017 god. A neke i postavila na mesta glanih tehničara. (glavna sestra intenzivne nege i kao sestra sa stažom na kardiologiji, postavljena na mesto glavne sestre odmah po zaposlenju).

Prekvalifikovani portir, pa vozač, sada medicinski tehničar, (u pomemenutoj školi S.Mitrovica), Mane Ćuk kao šef prevoza pacijenata, zadužen je za sve sindikalne prodaje u Klinici. Sa pozicije člana u Izvršnom odboru direktorkinog sindikata vrši „kontrolu" sa naplatomdozvole za sindikalne prodaje firmama ili zainteresovanima. U skladu sa svojom funkcijom imenovani je zaposlio suprugu, kao „prekvalifovanu operaterku" na šalteru prijema u bolnicu obezbeđujći joj neprekidni dodatak u prekovremenim satima.

Isti Mane Ćuk je zaposlio i brata u intenzivnoj nezi, sa takođe prihodovanjem kroz sindikalne aktivnosti i prekovremenim satima-a sve protivno zakonskoj uredbi da Klinika radi skraćeno i po zakonu nema prava prekovremenog rada zapolenih, a istovremeno je rad organizovan u 3 smene što takođe nije spojivo sa prekovremenim radom.

Opšte je poznato da su pacijenti koji se leče u Klinici Laza Lazarević siromašni i socijalno ugrožena kategorija. U opštem trendu brige i prevencije u lečenju, sa posebnim osvrtom na poruke ministra zdravlja ass dr Zlatibora Lončara, koji je dolazio u Kliniku i afirmisao besplatne preglede pacijenata, čudi ODLUKA vd direktora Ivane Stašević, da se kopiranje medicinskih dokumenata pacijentima NAPLAĆUJE. Po toj odluci, proizvoljno formiranoj ceni od 200 po kopiji, pacijenti kao dokaz uplate dobijaju PRIZNANICU, bez fiskalnog računa pisanog rukom zaposlenih,što se mo?e proveriti u arhivi klinike. Tok tog profita ostaje nepoznat.

U prisustvu ministra zdravlja ass dr Zlatibora Linčara, vd direktora Ivana Staševiz je otvorila SOS kanal za pomoć pacijentima, prevevcija suicida sa objavom građanstvu da će tamo raditi„stručnjaci", profesionalci obučeni da pomognu*. Na telefone, pod prinudom radne obaveze javljaju se medicinske sestre srednjih i viših škola bez stručnog i etičkog legitimiteta da mogu da savetuju, daju preporuke i smernice pacijentu.

Obmanjivanje javnosti, ali i rizik u stručnom smislu je nesagl

Ministrov egzekutor

Direktorka Laze dr Ivana Stašević Karličić je spurpuga uglednog SPS funkcionera Miljkana Karličića, danas advokata. Gospodin Miljkan je za vreme dejstva NATO alijanse na Srbiju bio zamenik tadašnjeg ministra informisanja Aleksandra Vučića. Proslavio se plenidbom imovine Dnevnog Telegrafa, Danasa, zatvranajem radio stanica, a sve po Vučićevom nalogu.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane