https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid istražuje

Naprednjački haos na Dunavu (2)

Ko njih potopi, učiniće dobro delo

Naprednjačka vlast je zaboravila na narodnu izreku " Zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju." Zaboravili i da možeš jedno vreme sve da varaš, ali ne možeš sve vreme sve da varaš.Funkcioner SNS-a Aleksandar Milovančev, godinama (2013 - 2019), kao generalni direktor Luke Novi Sad, zajedno sa drugim funkcionerima SNS-a, uveravao je građane Srbije da Luka Novi Sad, poslednja u vlasništvu države, uspešno posluje, obara sve rekorde u količinama pretovara, da postoji velika zainteresovanost stranih kompanija za kupovinu, da je vrednost Luke Novi Sad 16 miliona evra. Kako je opljačkana i ova srpska luka, koja je pala u ruke Arapa, opisuje istraživač Magazina Tabloid u dva nastavka, pokazujući kriminalno lice Vučićevog kartela

Igor Milanović

Dana 07.9.2018 godine, Ministarstvo privrede, objavilo je javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem ,radi prodaje 99,37763% kapitala Luke Novi Sad a.d.

U tekstu javnog poziva navodi se da prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena fer tržišna vrednost 99,37763% kapitala subjekta privatizacije na dan 31. decembar 2017. godine, koji se nudi na prodaju, IZNOSI 15.976.778,62 evra. Rok za dostavljanje ponuda je 22.10.2018. godine. Od velikog interesovanja kupaca najavljivanog u medijima nije bilo ništa. Do 11.10.2018. godine od velikog interesovanja najavljivanog u medjima nije stigla ni jedna ponuda.

Ponudu nije dostavi ni kupac iz Emirata, za kojeg se mislilo da je naivan. Kupac iz Emirata je shvatio da se prodaje falična roba - mačka u džaku. Prevara nije uspela. Ne čekajući 20.10.2018. godine, kao poslednji rok za dostavljanje ponuda, u panici i nervozi, zbog interesovanja medija, Ministarstvo privrede, dana 11.10.2018 godine, objavilo je izmenu br.1 javnog poziva kojom se produžava rok za dostavljanje ponuda do 06.11.2018. godine. Do 20.10.2018. godine nije stigla ni jedna ponuda.

Ne čekajući 06.11.2018. godine, kao poslednji rok za dostavljanje ponuda, u panici i nervozi, zbog interesovanja medija, Ministarstvo privrede, dana 20.10.2018 godine, objavilo je izmenu br.2 javnog poziva kojom se produžava rok za dostavljanje ponuda do 21.11.2018. godine. Do 21.11.2018. godine nije stigla ni jedna ponuda.

Dana 27.11.2018. godine, Ministarstvo privrede bilo je prinuđeno da donese Odluku kojom se postupak prodaje proglašava neuspešnim. Dana 12.12.2018.godine, Ministarstvo privrede, objavilo je javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje 99,37763% Luke. J

Javnim pozivom prodaje se 99,37763% po ceni od 7.988.389,31 evra, koja predstavlja 50% fer tržišne vrednosti od 15.976.778,62 evra, koja je putem ovlašćenog procenitelja utvrđena na dan 31. decembar 2017. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 18.01.2019. godine. Do 28.12.2018. godine nije stigla ni jedna ponuda. Ne čekajući 18.01.2019. godine, kao poslednji rok za dostavljanje ponuda, u panici i nervozi, zbog interesovanja medija, Ministarstvo privrede, dana 28.12.2018 godine, objavilo je izmenu javnog poziva, kojom se produžava rok za dostavljanje ponuda do 18.2.2019. godine. Do 1.2.2019. godine nije stigla ni jedna ponuda.

Ne čekajući 18.2.2019. godine u panici Ministarstvo privrede, dana 1.02.2019 godine, objavilo je izmenu javnog poziva kojom se produžava rok za dostavljanje ponuda do 1.3.2019. godine.

Nakon uveravanja i obećanja kupcu iz Emirata da će ispraviti nepravilnosti oko privatizacije Luke, da će kupac u budućnosti dobiti lokacije za izgradnju novih luka u Srbiji, kupac iz Emirata je pristao da dostavi ponudu za kupovinu.

Čim je Ministarstvo privrede objavilo vest da je kupac iz Emirata dostavio ponudu, da je ponuda ispravna i da se prihvata nastao je novi problem. Prodajnom cenom od 7.988.389,31 eura, nisu bili zadovoljni radnici koji su osnivali Luku Novi Sad - mali akcionari.

Da bi se umirili mali akcionari i sprečio mogući štrajk, bez znanja kupaca sa kojim predstoji zaključenje ugovora o kupovini, Aleksandar Milovančev uz znanje i saglasnost Zorane Mihajlović i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, doneo je odluku o isplati bonusa svim zaposlenima u periodu od tri meseca.

Dana 10.5.2018. godine zaključen je ugovor o prodaji kapitala Luka Novi Sad a.d. Iskusni političar Goran Knežević izbegao je potpisivanje ugovora, potpisivanje ugovora je prepustio Draganu Stevanoviću - Bosketu (SNS) - državnom sekretaru u ministarstvu privrede.

Ugovorom o prodaji kapitala, kupac kompanija DP World - P&O Ports se obavezala da će u Luku Novi Sad uložiti 14.7 miliona evra, od čega 4.9 milona evra u lučku infrastrukturu i 9.8. miliona u lučku suprastrukturu, da će od Agencije za upravljanje lukama pribaviti odobrenje za obavljanje lučke delatnosti, da će sa Agencijom za upravljanje lukama zaključiti Ugovor o obavljanju lučke delatnosti, da u roku od 3 godine neće otpuštati 149 radnika. (74 članovi SNS-a zaposleni u periodu 2013.- 2019.). Kupac kapitala u APR-u je izvršio registraciju poslovnog imena DP World a.d. Novi Sad, delatnosti Manipulacija teretom - šifra delatnosti 52.24.

Kupac kapitala u APR-u nije izvršio registraciju delatnosti usluge u vodnom saobraćaju - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa - šifra delatnosti 52.22.

Kompanija DP World, kupac kapitala Luke Novi Sad, upravljanje je preuzela dana 5.7.2019. godine, smenom Simović Olivere (SNS) - predsednika Nadzornog odbora - intimne prijateljice Vučević Miloša, Emilije Marić (SNS) i Aleksandara Petrovića (SNS) - članova Nazornog odbora i dana 09.07.2019. godine, smenom Aleksandra Milovančeva(SNS) generalnog direktora , Novaković Siniše - izvršnog direktora (SNS).

Kupac kompanija DP World iz Ujedinjenih arapskih emirata za predsednika Nadornog odbora postavila je Radu Antolovića koji je svojevremno bio predsednik Nadzornog odbora u Luci Kopar za generalnog derektora postavila je Maju Grozdanić, naše gore list,bivšu reprezentativku RS u plivanju, koja je na privremenom radu u Sloveniji imala Agenciju za poslovno savetovanje sa jednim zaposlenim.

Nakon preuzimanja upravljanja i uvida u dokumentaciju Luke, utvrdili su da je Milovančev Aleksandar, generalni direktor Luke Novi Sad, vreme trajanja postupka prodaje po drugom javnom pozivu, u vreme zaključivanja ugovora o prodaji, nakon zaključivanja ugovora o prodaji, u periodu od tri meseca doneo odluku o isplati zarada sa bonusima sebi i zaposlenima, a Luka Novi Sad ima dug na ime neuplaćenog poreza na imovinu, da ima nenaplaćena potraživanja sve ukupno u iznosu od 1.8 milona evra.

Nakon preuzimanja utvrđeno je, da je kompanija DP World, kupila kapital Luke, koji pored zastarele opreme čine 24 nelegalno sagrađena objekta, za koje postoje pravosnažna Rešenja za rušenje i uklanjanje, skladišta, drumske vage,drumsko ?eleznicke vage,benzinske pumpe,2 vertikalna keja na kojima se vrši pretovar,koje je doneo Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Nakon što je ovo objavljeno u javnosti, na pitanja sredstava javnog informisanja, gradonačelnik Novog Sada - koji kontroliše rad Gradske poreske uprave Novi Sadu, koji je u periodu od 17.07.2013 do prodaje 10.05.2019. godine, zajedno sa Milovančev Aleksandrom u Luci zaposlio 74 člana SNS-a, postavio predsednika i clanove Nadzornog odbora, koji su clanovi Gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu,na pitanja novinara odgovara da njie znao, da je iznenađen isplatom bonusa zaposlenim radnicima, poreskim dugom,da će se o političkoj odovornosti Milovančev Aleksandra raspravljati na stranačkim organima ,a da će biti i ispitivanja eventualne krivične odgovornosti. Pas laje vetar nosi.

Rasprave na stranačkim organima SNS-a nije bilo, pogotovo nije bilo ispitivanje eventualne krivične odgovornosti Milovančev Alesandra.

Dana 07.08.2019. godine, nezamenljivi Vuk Perović (SNS) - V.D. Direktora Agencije za upravljanje lukama,na osnovu obaveze DP World a.d. Novi Sad iz ugovora o prodaji kapitala, na osnovu odredbi zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, po kojima je odobrenje za obavljanje lučke delatnosti neprenosivo, na osnovu zahteva DP World a.d. Novi Sad za obavljanje lučke delatnosti, doneo je Rešenje o obavljanju lucke delatnosti br. 342-122/2019-25,kojim se privrednom društvu DP World a.d. Novi Sad, koje je registrovano za delatnost manipulacija teretom - koje nije registrovano za obavljanje delatnosti u vodnom saobraćaja - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa - šifra delatnosti 52.22 - odobrava obavljanje lučke delatnosti ukrcavanje , prekrcavanje robe i putnika!

Odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama propisano je da u slučaju promene vlasništva kod lučkog opertera u postupku privatizacije, odobrenje za obavljanje lučke delatnosti se izdaje umanjeno za vremenski period koliko je subjekt privatizacije posedovao odobrenje. Ovim zakonom je propisano da se odobrenje za obavljanje lučke delatnosti izdaje na period od 25 godina sa mogućnost produženja na dodatnih 25. godina.

Privredno društvo Luka Novi Sad a.d. upisano je u upisnik lučkih operatera spornim Rešenjem dana 21.05.2015. godine. Između upisa Luke Novi Sad a.d. u upisnik lučkih operatera i dana donošenja rešenja kojim se privrednom društvu dana 07.08.2019. godine odobrava obavljanje lučke delatnosti proteklo je 4 godine.

Dana 07.08.2019. godine,Vuk Perović, donosi Rešenje kojim se privrednom društvu DP World a.d. Novi Sad, umesto na 21 godinu odobrava obavljanje lučke delatnosti na period od 25 godina. Rešenjem br. 342-122/2019-25 o obavljanju lucke delatnosti privrednom društvu DP World a.d. Novi Sad, se odobrava obavljanje lučke delatnosti u vodnom saobraćaju - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa - ukrcavanje i iskrcavanje putnika na katastarskim parcelama nepravosnažno utvrđenog lučkog podrucja Luke u Novom Sadu - na kanalu Dunav -Tisa - Dunav.

Da bi se donelo rešenje o obavljanju lučke delatnosti kojim se lučkom operateru odobrava korišćenje zemljišta u javnoj svojini na kojima je utvrđeno lučko područje, potrebna je pisana saglasnost Republicke direkcije za imovinu, kao nosioca prava svojine na katastarskim parcelama na područja Luke.

Vuk Perović je Rešenje o obavljanju lučke delatnosti kojim se privrednom društvu DP World odobrava korišćenje zemlišta u javnoj svojini, doneo je bez pisane saglasnosti Republicke direkcije za imovinu - nosioca porava svojne.

Rešenjem br. 342-122/2019-25 o obavljanju lučke delatnosti DP World se ne odobrava obavljanje lučke delatnosti u vodnom saobraćaju - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa - ukrcavanje i iskrcavanje putnika, na neutvrđenom lučkom području međunarodnog putničkog pristaništa na Dunavu u Novom Sadu - na katastarskoj parceli br. 10681/2 KO Novi Sad.

DP World od 07.08.2019. godine, bez odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u vodnom saobraćaju, obavlja bez plaćanja naknade za korišćenje javnog vodnog dobra Javnom preduzeću "Vode Vojvodine" - bez plaćanja naknade za operativnu upotrebu obale Agenciji za upravljanje lukama.

Dana 07.08.2019. godine,Vuk Perović i DP World a.d. Novi Sad, na osnovu obaveze iz ugovora o prodaji Luke i obaveze iz Zakona o plovidbi i lukama zaključili su ugovor o obavljanju lučke delatnosti.

U uvodnim odredbama ugovora se navodi: "važeći propisi" su Zakoni i drugi pozitivno pravni propisi u Republici Srbiji.

Ugovor je zaključen sa privrednim društvom koje je registrovano za delatnost manipulacija teretom - koje nije registrovano za obavljanje delatnosti u vodnom saobraćaja - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa - šifra delatnosti 52.22 - ukrcavanje i iskrcavanje putnika,ukrcavanje iskrcavanje,prekrcavanje robe.

Ugovor je zakljucen na osnovu Rešenja o obavljanju lučke delatnosti od 07.08.2019. godine, umesto na 21 godinu na 25 godina, sa mogućnošću produženja dodatnih 25 godina.

Ugovorom je ugovoreno: da privredno društvo DP World ima ekskluzivno pravo građenja na katastarskim parcelama na kojima je utvrđeno lučko područje Luke u Novom Sadu, da DP World na osnovu ugovora, u katastru nepokretnosti može izvršiti upis prava službenosti građenja, na zemljištu u svojini Republike Srbije - Direkcije za imovinu, da će DP World, u periodu 2020 - 2023 uložiti u infrastukturu u svojini Republike Srbije - kejski zid iznos od 3.641.400 eura, da će u periodu 2020 - 2023 uložiti u građevinske radove i rekonstrukciju infrastukture u svojini Republike Srbije iznos od 2.696.521 evra, da će do 2025. godine uložiti u pristan putničkog pristaništa iznos od 230.000 eura, da će u suprastrukturu - u sopstevnu imovinu u preriodu 2020 - 2025. godina uložiti iznos od 8.391.195 evra, koju može po protoku roka od 3 godine prodati bilo kome, da će na osnovu ulaganja u infrastrukturu u iznosu od 6.337.921 eura, podnošenjem zahteva Agenciji za upravljanje lukama,biti osloboženo plaćanja naknade za korišćenje zemljišta na lučkom području koja godišnje iznosi 147.572 eura, da će po isteku ugovora izgrađenu infrastrukturu predati u posed Republici Srbiji.

Ekskluzivno pravo građenja na katastarskim parcelama na kojima je utvrđeno lučko područje na zemljištu u svojini Republike Srbije, daje Republička direkcija za imovinu, a ne Agencija za upravljanje lukama.

Upis u Katastru nepokretnosti ekskluzivnog prava službenosti građenja na katastarskim parcelama na kojima je utvrđeno lučko područje, vrši se na osnovu pisane saglasnosti - odobrenja Republičke direkcije za imovinu, a ne na osnovu ugovora zakljucenog između Agencije za upravljanje lukama i lučkog operatera.

Kejski zid - infrastrukturni objekat u koji DP World a.d u periodu 2020 - 2023 treba da uloži 3.641.400 evra, na katastarskoj parceli na kojoj nije utvrđeno lučko područje luke u Novom Sadu (kanal Dunav - Tisa - Dunav) Agencija za upravljanje lukama nije nosilac prava korišćenja na katastarskoj parceli br. 10667/1, pa ne može zaključivati ugovor kojim se odobrava gradnja kejskog zida - infrastrukturnog objekta na katastarskoj parceli na kojoj nema nikava upisana prava.

Na katastarskoj parceli br. 10667/1 se već nalaze dva kejska zida, koja je bez odobrenja za gradnju izgradila Luka Novi Sad, čije rušenje i uklanjanje je naloženo pravosnažnim Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za energetiku...

Nosilac prava korišćenja i upravljač na ovoj katastarskoj parceli je JP "Vode Vojvodine". Agencija kao organizacija ciji je osnivač RS može zaključivanjem ugovora sa "Vode Vojvodine", postati korisnik na katastarskoj parceli, bez plaćanje naknade.

Saglasnost za zaključivanje ugovora o korišćenju javnog vodnog zemljišta na ovoj katastarskoj parceli, bez naknade, daje Republička direkcija za imovinu - nosilac prava svojine.

Republička direkcija za imovinu, nije dala saglasnost JP "Vode Vojvodine" da sa Agencijom za upravljanje lukama zaključi ugovor o korišćenju javnog vodnog dobra na ovoj katastarskoj parceli, bez naknade.

JP "Vode Vojvodine" i Agencija za upravljanje lukama, nisu zaključili ugovor o korišćenju javnog vodnog dobra, na ovoj parceli, bez naknade.

Gradnja infrastrukturnih objekata na javnom vodnom dobru, vrši se na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Republičke direkcije za imovinu - kojom se odobrava zaključivanje koncesionog ugovora između Javnog preduzeća koje upravlja vodnim dobrom i privrednog subjekta koji je zainteresovan za gradnju infrastrukturnog objekta,u konkretnom slučaju između JP "Vode Vojvodine" i privrednog društva DP World.

Republička direkcija za imovinu nije dala saglasnost JP "Vode Vojvodine", da sa privrednim društvom DP World zaključi koncesioni ugovor o gradnji Kejskog zida. "Vode Vojvodine" i DP World nisu zaključili koncesioni ugovor o gradnji Kejskog zida. Agencija za upravljanje lukama odobrava gradnju kejskog infrastrukturnog objekta. Putnički pristan u koji privredno društvo treba da uloži 230.000 eura ne nalazi se na katastarskim parcelama na kojima je utvrženo lucko podrucje luke u Novom Sadu, na kanalu Dunav - Tisa - Dunav.

Putnički pristan u koji privredno društvo DP World Novi Sad a.d. treba da uloži 230.000 eura, nalazi se na Dunavu na katastarskoj parceli br. 10681/2, na kojoj Vlada RS, zbog propusta Agencije za upravljanje lukama i ministra Zorane Mihajlović, nije Uredbom utvrdila lučko područje međunarodnog putničkog pristaništa,zbog čega DP World Novi Sad a.d. od 07.08.2019. godine, bez odobrenja obavlja delatnost usluge u vodnom saobraćaju - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa - ukrcavanje i iskrcavanje putnika,obavlja bez plaćanja naknade za uputrebu javnog vodnog dobra, Javnom preduzeću "Vode Vojvodine" i bez plaćanja naknade za upotrebu operativne obale Agenciji za upravljanje lukama.

DP World Novi Sad a.d. u suprastrukturu - svoju imovinu (objekte . opremu mehanizaciju) će prema ugovoru uložiti 8.391.195 evra. Svoju imovinu DP World Novi Sad a.d.po isteku roka od 3 godine može prodati ili po isteku roka od 25+25 godina,objekte prodati a opremu i mehanizaciju prodati ili odneti.

Prostom matematikom dolazi se do računice da iznos naknade za korišćenje zemljišta na utvrđenom lučkom podrucju Luke u Novom Sadu u periodu od 25 + 25 godina iznosi 7.278.600 eura, da će DP World u infrastrukturu uložiti iznos od 6.337.921 eura, da će privredno društvo DP World Novi Sad a.d. 25+25 godina koristiti zemljište - infrastrukturu - javno dobro za iznos od 1.040 939 eura,da će Republici Srbiji ostaviti infrastrukturu koja je korišćena i raubovana 25+25 godina, koju opet treba obnavljati, objekte koje može porušiti, opremu i mehanizaciju koju može prodati ili odneti, pa se može dogoditi da posle isteka roka od 25+25 godina utvrđeno podrucje luke u Novom Sadu ostane gola ledina, bez objekata i dizalica.

Benefit Republike Srbije za period od 25+25 godina, po osnovu ovog ugovora je 1.040 939 eura i infrastruktura koja je izraubovana kao i u vreme zaključivanja ugovora, kakva je i danas.

Luka Novi Sad je pre odluke Skupštine Akcionara o izdvajanju infrstrukture (zemljišta) iz imovine društva, pre proglašenja lučkog podrucja u Novoim Sadu, pre upisa prava svojine Repubicke direkcije za imovinu, u katastru nepokretnosti,imala zaključene ugovore sa zakupcima o izdavanju u zakup otvornih skladišnih prostora (zemljišta) i ugovore o davanju u zakup zatvorenih skladišnih sa manipulativnim prostorom (zemljištem) ispred zatvorenog skaldišta.

Odredbama zakona o javnojini svojini,dozvoljeno je javnu svojinu (zemljište) davati u zakup uz saglasnost direkcije za imovinu, zabranjeno je javnu svojinu (zemljište) davati u podzakup.

Agencija za upravljanje lukama ima pravo da na osnovu pisane saglasnosti Republičke direkcije za imovinu zemljište u javnoj svojini koje se nalazi na utvrđenom lučkom području luke u Novom Sadu, izda na korišćenje DP World a.d.

Agencija nije pribavila saglasnost Republicke direkcije za imovinu da zemljište u javnoj svojini koje se nalazi na podrucju luke u Novom Sadu, izda na korišćenje DP World a.d. Novi Sad. DP World a.d. na osnovu ugovora sa zakupcima otvorenih i zatvorenih skladišnih prostora, koje je zakljucilo privredno društvo Luka Novi Sad a.d., zemljište koje je sada u svojini Republike Srbije, daje u podzakup, iako je zakonom o javnoj svojini zabranjeno.

Nakon prodaje Luke Novi Sad a.d. po ceni od 7.988.389,31 eura i nakon ovog i zaključivanja ugovora o obavljanju lučke delatnosti između Agencije za upravljanje lukama i privrednog društva DP World a.d. predsednik Vlade Ana Brnabić i ministar Zorana Mihajlović, u nameri da prikažu da je napravljen dobar posao,u medijima iznose neistine da će DP World a.d. iako je po ugovoru u obavezi da uloži iznos od 15 miliona eura ,uložiti 29 miliona eura odnosno preko 30 milona eura. Predsednik Ana Brnabić ide i korak dalje, pa najavljuje da će DP World a.d. vrlo brzo početi sa ulaganjem i to prvo u putničko pristanište.

Ugovorom o obavljanju lučke delatnosti od 07.08.2019. godine, ulaganje u putnicko pristanište ugovoreno je za 2025 godinu, ali pre toga je potrebno da Agencija za upravljanje lukama i Ministarstvo građevinarstva, Vladi RS upute predlog Uredbe za utvrživanje lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa. I potrebno je da Vlada RS takvu Uredbu.

Dana 27.09.2019. godine,privredno društvo DP World a.d. Novi Sad je napravilo prezentaciju budućih ulaganja. Na prezentaciji budućih ulaganja, Rado Antolović - predsednik Nadzornog odbora DP World a.d. Novi Sad, umesto da zastupa interese DP World a.d. Novi Sad, na pitanje novinara u vezi stanja koje su zatekli u privrednom društvu Luka Novi Sad a.d. nakon preuzimanja, odgovara da se radi o krivici lošeg menadžmenta (Aleksandar Milovancev SNS), da nema krivice države.

Na prezentaciji ulaganja, radi lične promocije i obmanjivanja javnosti bili su Zorana Mihajlović i Miloš Vučević. Nije bio pozvan a ni prisutan predsednik Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine - Igor Mirović, u čijoj je nadležnosti JP "Vode Vojvodine" - čiji je direktor Slavko Vrndžić (SNS) - koji upravljaju kanalom Dunav - Tisa - Dunav, na kojem nije utvrđeno lučko područje luke u Novom Sadu.

Ministar Zorana Mihajlović je izjavila da je Luka Novi Sad stupila na međunarodnu pozornicu, da će privredno društvo DP World a.d. iako po ugovoru nije obavezno, uložiti preko 30 miliona evra, a Miloš Vučević je izjavio da će građani Novog Sada uskoro moći da vide najmoderniji putnički pristan na Dunavu (na kojem nije utvrđeno lučko područje), pri čemu su oboje prećutali činjenicu da AP Vovodina nije dobila svojih 50% i Grad Novi Sad svojih 5 % sredstava od prodaje Luke Novi Sad a.d.

Kompanija DP World Emirat Dubai je državna kompanija koja u svom vlasništvu ima 79 luka i koja je ugledna u svetu. Ostaje da se vidi da li će ova ugledna i velika kompanija, pristati da u narednih 25+25 godina posluje u suprotnosti sa Zakonima Srbije i da li će da toleriše da deo od 74 "radnika" - člana SNS-a, svakodnevno na zahtev bivšeg direktora Aleksandra Milovančeva (SNS) , Miloša Vučevića i drugih funkcionera SNS-a, iznose informacije i dokumentaciju u vezi sa poslovanjem DP World a.d. Novi Sad.

Prva naznaka da toga možda neće biti je smena Rade Antolovića - predsednika nadzornog odbora DP World a.d. Novi Sad (27.01.2020), koji se u međuvremenu, uz novčanu naknadu "slizao" sa domaćim neznalicama i neradnicima,na državnim funkcijama.

Ostaje i da se vidi da li će Aleksandar Vučić, potpisnik Sporazuma sa Emiratima o unapređenju saradnje u oblasti vodnog saobraćaja,uspeti da ubedi svoje velike arapske prijatelje da ulože novac u izgradnju novih luka u Srbiji, nakon što su prevareni na prvom poslu.

Haos na Dunavu u Novom Sadu, nastavlja se ovih dana, zbog ambicije Miloša Vučevića da firma GALENS gradi "Novi Sad na vodi", na javnom vodnom dobru, na nasipu koji decenijama uspešno brani Novi Sad od poplava, kojim upravlja JP "Vode Vojvodine" - direktor - Slavko Vrndžić, koji su vršeći svoju dužnost stavili primedbe na izmenjeni generalni urbanistički plan Grada Novog Sada, kojim predviđeno prekopavanje, rušenje, premeštanje.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane