https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Naučni rad na FDU uređuju inspekcija i Upravni sud

Kafe kuvarica jača od nobelovca

Uprkos pozitivnom mišljenju Komisije za ocenu i odbranu doktorske disretacije mr Radosava Lazića, FDU prihvatio mišljenje Mirjane Nikolić, pa se sada Lazićevom disertacijom bavi Upravni sud

Piše: Ranko Milosavljević

Što reče Svetislav Basara, ovogodišnji dobitnik NIN-ove nagrade: govno je udarilo u ventilator. Srpske institucije, udruženja, visokoškolske ustanove, javni delatnici, zgražavaju se nad silovanjima koje je godinama činio Miroslav Mika Aleksić, vlasnik privatne glumačke škole. Ono o čemu se godinama znalo, ali se ćutalo, sada se „osuđuje". Glumici Mileni Radulović, koja je smogla snage da srpskoj javnosti, koja je na umoru zbog kukavičluka i nezameranja svakoj šuši na vlasti, daju „podršku" ne samo glumačke kolege, već i Fakultet dramskih umesnosti, na kome je diplomirala, i to u klasi supruge silovatelja, Biljane Aleksić, koju srpska štampa predstavlja prezimenom Mašić. Iako je Biljana na zvaničnom sajtu FDU označena kao Aleksić, pa je čak to i njena službena e mejl adresa naveden tim prezimenom.

Na FDU je, posle šokantnih izjava glumice Milene Radulović i Ive Ilinčić, formirana platforma „FDU-Protiv nasilja" čiji je zadatak, kako se ističe na sajtu ovog fakulteta, da se bavi prevencijom i sprečavanjem svake vrste zlostavljanja i zloupotrebe u obrazovnim procesima, a posebno problema vezanim za seksualno uznemiravanje.

Da li će ova platforma u kojoj su ugledni profesori ovog fakulteta Divna Vuksanović, Srdan Golubović, Biljana Srbljanović, Irena Ristić i Stefan Ilinčič, ali i Andrea Pjević, studentkinja prodekanka i Jovana Jankov i Nemanja Obrenović, članovi Studentskog parlamenta, pozabaviti i slučajem nasilja koje je grupa okupljena oko Mirjane Nikolić, profesorke ovog fakulteta, sprovela nad doktorandom mr Radosavom Lazićem iz Kragujevca.

Kao što je Tabloid jedini ranije pisao, Radosav Lazić, je polovinom 2013. godine prijavio izradu doktorske disertacije na Fakultetu dramskih umetnosti „Kreativnost u kriznom menadžmentu". Nastavno-umetničko-naučno veće FDU prihvata pozitivno mišljenje Komisije za procenu teme u kojoj su pored predloženog mentora dr Tijane Mandić, redovne profesorke FDU, bili i dr Milena Dragićević Šešić, takođe profsorka sa tog fakulteta i dr Andreja Savić, redovni profesor Akademije za diplomatiju i bezbednost.

Senat Univerziteta umetnosti 25. septembra 2014. godine usvaja pozitivno mišljenje o disertaciji i rektorka prof. dr Ljiljana Mrkić Popović portisuje rešenje kojim se potvrđuje imenovanje dr Tijane Mandić za mentora u izradi ove disertacije. Mentorka predlaže Veću FDU da imenuje komisiju za oceni i odbranu doktorske disertacije, Veće imenuje komisiju tako što, umesto predložene dr Divne Vukasnović, profesorke FDU, u komisiju bira dr Mirjanu Nikolić, profesorku sa istog fakulteta, uz članove dr Bojanu Škvorc, profesorku Fakuleta likovnih umetnosti, dr Želimira Kešetovića, redovnog profesora Fakulteta bezbednosti, dr Lazara Tenjoviča, docenta na katedri psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

-Činilo se da se sve ide po proceduri. Nisam, međutim, znao da na FDU traju zakulisne igre i borba klanova-kaže za Tabloid Radosav Lazić, dok iščekujue odluku Upravnog suda koji će staviti tačku na osmogodišnju golgotu kroz koju prolazi ovaj kandidat za doktora nauka.

Kada je disertacija završena, Mirjana Nikolić, krajem maja 2019. godine, daje izdvojeno mišljenje smatrajući da rad ima nedostatke i ne ispunjava uslove da se pristupi njenoj odbrani. Mirjana Nikolić je sa katedre za menadžment u umetnosti, ali se upušta u ocenjivanje delove ove multidisciplinarne disertacije, koje zadiru u druge oblasti: psihologiju, bezbednost, filozofiju. U izdvojenom mišljenju profesorka Nikolić se osvrnula i na činjenicu da je kandidat kao jednu od brojnih referenci naveo i knjigu D. Kanemana „Misli brzo i sporo", koji je izdao „Heliks" iz Smederava, nazivajući autora irelevantnim, očigledno ne znajući da je Kaneman dobitnik Nobelove nagrade!?

-Dao sam odgovor na izdvojeno mišljenje, a od dekana zatražio da se na uvid javnosti postavi ne samo disertacija, izveštaj komisije i izdvojeno mišljenje profesorke Nikolić već i moj odgovor na iznete primedbe.- ističe Lazić.

Milena Dragićević Šešić, Vesna Đukić, profesorke i Nina Mihaljinac, 12. avgusta 2019. godine, kao „javnost", dostavljaju Veću FDU negativno mišljenje o urađenoj disertaciji. Mentorka daje odgovor Veću da je kandidat postupao isključivo po utvrđenoj proceduri, da je ispoštovao sve zakonske i druge odredbe, te da je disertacija prošla propisanu ocenu nadležnih tela, o čemu je Veće donelo odgovarajuće odluke. Naučno veće predlaže Nastavno-umetničkom-veću da se pozitivan Izveštaj ne usvoji. To Veće, potom, donosi odluku da se pozitivan izveštaj komisije o urađenoj disertciji ne prihvata i da se obustavlja procedura za odbranu disertacije.

-Uložio sam žalbu na ovu odluku i to istom veću, koje je, prema važećem Statutu, postupalo ovoga puta kao drugostepeni organ, i koje je, odbilo moju žalu- kaže Lazić koji se potom prijavom obratio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a protiv drugostepenog rešenja podneo je i tužbu Upravnom sudu.

Inspekcija Ministarstva prosvete obavila je terenski inspekcijski nadzor na FDU, saslušala dekana Miloša Pavlovića, i utvrdila niz nezakonitosti.

Počev od toga da FDU funckioniše sa Statutom koji nije nezaveden, pa se postavlja pitanje da li je tačno ono što stoji u preambuli ovog opšteg akta u vezi donošenja i potvrđivanja izmena i dopuna Statuta od strane Senata Univerziteta umetnosti.

Uvrđeno je da ne postoji izveštaj mentora o urađenoj disertaciji, da ni Komsija za ocenu i odbranu doktorske disertacije nije podnela izveštaj Veću u roku od 60 dana, na šta je obavezna po članu 85 „nezavedenog" Statuta.

Konačno, rešenje Nastavno-umetničkog-naučnog veća, koje je doneto po žalbi Radosava Lazića na prvostepenu odluku istog veća kojim je odbijen pozitivan izveštaj o urađenoj doktorskoj disertciji, ne sadrži pouku o pravnom leku niti naznaku da li je to rešenje konačno, čime je prekršen člana 112 Statuta, ali i član 170 Zakona o opštem upravnom postupku.

Inpekcija Ministarstva prosvete, zato, nalaže da se roku od 8 dana donesu mere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti: da se poništi drugosteeno rešenje o odbijanju žalbe koju je Radosav Lazić podneo Nastavno-umetnočkom-naučnoom veću. Takođe, FDU se ukazuje da je naophodno da razmotri donošenja predloga za izmenu i dopunu Statuta u vezi odlučivanja tog veća u drugom stepenu, pošto je nelogično da isti organ postupa i kao prvostepeni i kao drugostepeni.

Inspekcija ukazuje FDU da su obavezni da poštuju Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o opštem upravnom postupku, Statut i druge propise, posebno u delu koji se odnose na donošenja odluka i rešenja. Takođe se FDU ukazuje da su „svi organi dužni da preduzimaju sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se obezbedio nesmatan rad ustanove.

FDU je upozoren da je dužan ne samo da otkloni nezakonotosti u roku od 8 dana od uručenja rešenja, već i da u narednih pet dan obaveste inspektore o tome da su postupili po propisanim merama. - FDU nije postupio po nalogu Inspekcije Ministarstva prosvete, iako im je bila zaprećena i kazna zbog nepostupanja. Kada sam se obratio tom ministarstvu prosvete zahtevajući odgovor zašto tolerišu nepostupanje FDU po nalogu prosvetne inspekcije, dobio sam odgovor koji je potpisala pomoćnik ministra, a u kome se kaže da je imajući u vidu da je pokrenut postupak pred Upravnim sudom protiv drugostepenog rešenja FDU, sprovođenje naloga inspekcije „bilo bi nepovoljnije po stranku", zato što bi „poništavanjem drugostepenog rešenja počeo da teče novi rok za uručenje"- kaže Radosav Lazić i čudi se „logici" Ministarstva prosvete da ne sprovede sopstvenu odluku zbog toga što sam Upravnom sudu podneo tužbu protiv rešenja FDU, tim pre što se zna da upravni spor pred Upravnim sudom ne zaustavlja izvršenje naloga inspekcije, na koji se FDU i nije žalio.

Tužba Radosava Lazića protiv trešenja FDU primljena je u Upravnom sudu 16. januara 2020. godine, zavedena je pod brojem I-4 U. 766/20 i dodeljena u rad sudiji Miri Vasilijević. Sudeći po praksi ovog suda, a posebno po broju predmeta kojim je zatrpana ova sudska instanca, presuda bi mogla da se očekuje iduće godine.

Na FDU nisu bili voljni da javno govore o ovom slučaju „naučnog mobinga". Ipak, strahuju da će ukoliko Upravni sud poništi drugostepeno rešenje ovog fakulteta zbog bahatosti sadržanoj u tome da FDU Radosavu Laziću nije dao ni pouku o pravnom leku, niti mu ukazao da li ima pravo da se ikome žali, doći u situaciju da će fakultet platiti veliku odštetu nesuđenom i mobingovanom kandidatu za doktora nauka. To će, kazuju, ohrbariti i druge „mobingovane", te će uslediti lavina prijava i tužbi, tako da će FDU, iako na njemu, kako kažu u saopštenju, nikad nije radio Miroslav Mika Aleksić, doživeti sudbinu njegove, sada, satanizovane školice glume. Tada će se i „naučna javnost", očekujemo, skandalizovano čuditi „kako je sve ovo bilo moguće".

ntrfile

Američki san

Oni koji poznaju lik i delo Mirjane Nikolić ne mogu da se načude kako je ova profesrka FDU u Srbiji ostvarila američki san.

Nesvršeni student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, potom kafe kuvarica u radiju, uspela je da doktorira na FDU iz istorijata radija, pa da se potom nametne kao glavni stručnjak za menadžment na istom fakultetu.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane