https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tragom vesti

Zašto je i kako zamenik gradskog ombudsmana u Kraljevu sprečen da štiti interese građana

Zaštitnika nema ko da štiti

Kako je zamenik Ombudsmana Grada Kraljeva bezuspešno pokušao da privede pravdi kradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića, podnošenjem krivične prijave Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, u kojoj je naveo i pokazao kako je gradonačenik zloupotrebom službenog položaja potrošio 400 miliona dinara iz gradskog budžeta. Kako se tužilac Sanja Protić, čiji brat je direktor JKP u Kraljevu, stavila na stranu prijavljenog Terzića. Ko je sprečio izbor zamenika ombudsmana za sudiju kraljevačkog suda, pomoću pisma načelnice u Skupštini grada Kraljeva upućenomVisokom savetu sudstva i kako su gnjide iz VSS podržale odmazdu prema ombudsmanu.

***

Zamenik ombudsmana Kraljeva Ivan Petrović podneo je Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Predraga Terzića, zbog zloupotrebe službenog položaja. Umseto pohvala za savestan rad, gospodin Petrović je izložen progonu, potezanjem pitanja i njegove uračunljivosti.

Tužitejka Sanja Protić je predmet prosledila Apelacionom tužilaštvu u Kragujevcu, da odredi drugostravno nadležno tužilaštvo za postupanje po prijavi.

Gradonačlenik je još na svom položaju, miljenik je Aleksandra Vučića. On obožava one koji imaju duge prste.

Odmah potom, u mašinu za mlevenje mesa stavljen je zamenik ombudsmana, kojeg Visoki savet sudstva nije izabrao za sudiju. Šta će pošteni ljudi u sudovima, da dele pravdu.

Prenosimo krivičnu prijavu i druge dopise ombudsmana, da slučaj ne bude zaboravljen.

VIŠE JANVO TUŽILAŠTVO U KRALjEVU

Ul. Karađorđeva br. 7

36000 Kraljevo

Na osnovu člana 280. st. I. n 3. i člana 281. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (..Službeni glasnik RS". br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 - odluka US i 62/21), člana 18. Odluke o lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva („Sl. list grada Kraljeva" br 13/19), Lokalni ombudsman grada Kraljeva (u daljem tskstu: Ombudsman), podnosi

KRIVIČNU PRIJAVU

protiv:

Gradonačelnika grada Kraljeva Predraga Terzića iz Kraljeva, službeno lice koje predstavlja i zastupa Grad Kraljevo (u daljem tekstu - osumnjičeni) državljanin Republike Srbije.

zbog toga što je: 1.

u periodu od 05. avgusta 2016. godine, pa do 09. marta 2022. godine, u stanju uračunljivosti, potpisivao nezakonita rešenja o dodeli finansijskih sredstava za godišnje i posebne programe sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji grada Kraljeva, bez sprovođenja postupka za utvrđivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva u budžetu grada Kraljeva, a koji je propisan Zakonom o sportu ("Sl . glasnik RS", br. 10/2016), pri čemu je iskorišćavanjem svog službenog položaja, omogućio pojedinim sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji Grada Kraljeva pribavljanje imovinske koristi u ukupnom iznosu preko 400.000.000,00 dinara, naneo štetu Gradu Kraljevu u istom iznosu, i povredio prava drugih sportskih klubova i organizacija na teritoriji Grada Kraljeva da pod jednakim uslovima učestvuju u raspodeli finansijskih sredstava za godišnje i posebne programe u napred navedenom periodu, a pri čemu je bio svestan svoga dela i njegove zabranjenosti, i hteo njegovo izvršenje, zbog čega postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika ("Sl . glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr.. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019, u daljem tekstu - KZ).

2.

dana 20. maja 2020. godine, 12. juna 2020. godine, 08. jula 2020. godine, 30. jula 2021. godine, i 19. novembra 2021. godine, u stanju uračunljivosti, podnosio zahteve za angažovanje tekuće budžetske rezerve, i izdavao naloge Gradskoj upravi grada Kraljeva za izradu rešenja o korišćenju tekuće budžetske rezerve za dodelu finansijskih sredstava za posebne programe sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji grada Kraljeva, koje je potpisivao, iako je znao t su nezakonita, tj. suprotna odredbama Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS, br. 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013 ¦ ispr., 108/2013,142/2014,68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 -dr. zakon) n Zakonu o sportu ("Sl . glasnik RS" br. 10/2016), pri čemu je iskorišćavanjem svog službenog položaja, omogućio pojedinim sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji Grada Kraljeva pribavljanje omovinske koristi u ukupnom iznosu preko 32,150.000,00 dinara, naneo štetu Gradu Kraljevu u istom iznosu, i povredio prava drugih sportskih klubova i organizacija na teritoriji Grada Kraljeva da pod jednakim uslovima učestvuju u raspodeli finansijskih sredstava za posebne programe u napred navedenom periodu, a pri čemu je bio svestan svoga dela i njegove zabranjenosti, i hteo njegovo izvršenje, zbog čega postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ.

S obzirom, da radnje osumnjičenog, pod tačkom 1. i 2. predstavljaju istovrsna krivična dela, učinjena u vremenskoj povezanosti, koja predstavljaju celinu zbog postojanja istovetnosti oštećenog, istovrsnosti predmeta dela, korišćenja iste situacije ili istog trajnog odnosa, jedinstva mesta, tj. prostora izvršenja dela i jedinstvenog umišljaja učinioca,

- ispunili su se uslovi za postojanje osnovi sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3., u vezi sa stavom 1., a u vezi sa članom 61. KZ.

Stoga,

PREDLAŽEM

- da javni tužilac pokrene postupak protiv prijavljenog, preduzme odgovarajuće procesne radnje i mere i pred nadležnim sudom podigne optužnicu;

- da se u toku postupka izvede dokaz čitanjem Inicijative broj 07/20 od 25. maja 2020. godine, Dopisa broj 10 - 39/21 od 29. novembra 2021. godine,

- da se izvrši uvid u dokaze tj, rešenja koja su objavljena u Službenom listu grada Kraljeva, i to: „Službeni list grada Kraljsva"

broj 23.24,27, i 35/2016,

broj4, 7,13,16, 17,18,19,21,22,26, i 30/2017,

broj 5,7, 13,15,29, i 30/2018,

broj 4,5,7,11,7,11,22,24,31,34, i 3672019;

broj 6,15, 16,21,27,28, i 43/2020,

broj 6,7,10,21,25,26,36, i 37/2021, i

broj 6, i 7/2022.

- da se izvrši uvid u svu dokumentaciju u vezi raspodele sredstava sportskim klubovima i organizacijama za period od 2016 - 2022. godine, koju čuva Gradska uprava grada Kraljeva.

- da se prijavljeni sasluša u svojstvu osumnjičenog,

- da se izvedu drugi dokazi koje je neophodno i potrebno izvesti u skladu sa zakonom;

- da se, nakon sprovedenog postupka, utvrđenog postojanja krivičnog dela i utvrđene krivice prijavljenog za ovo krivično delo, prijavljeni oglasi krivim i osudi na kaznu po zakonu.

Protiv prijavljenog nije pokrenut postupak za privredni prestup ili prekršajni postupak za delo koje obuhvata obeležja krivičnog dela za koje se podnosi ova krivična prijava.

Obrazloženje

Dana 25. maja 2020. godine, Ombudsman dostavio je organima grada Kraljeva Inicijativu broj 7/20 od 25. maja 2020. godine, za donošenje podzakonskih akata koja su predviđena Zakonom o sportu, shodno članu 138. stav 2. istog zakona.

Ombudsman je dana 05, aprila 2021. godine, na 26. Vanrednoj sednici Gradskog veća grada Kraljeva na zapisnik ukazao na nezakonito raspoređivanje sredstava iz oblasti sporta.

Takođe, Ombudsman je Dopisom broj 10 39/21 OD 29. novembra 2021. godine ukazao Gradkom veću grada Kraljeva (u daljem tekstu Gradsko veće), i gradonačelniku da su njegove radnje u vezi korišćenja tekuće budžetske rezerve za dodelu finansijskih sredstava za posebne programe sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji grada Kraljeva nezakonite, i imaju obeležja krivičnog dela.

Osumnjičeni kao službeno lice izabrano na javnu funkciju gradonačelnika grada Kraljeva, na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl . glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon) predstavlja Gradsko veće grada Kraljeva, saziva i vodi njegove sednice, i odgovoran je za zakonitost rada Gradskog veća grada Kraljeva, kao organa grada, i dužan je da obustavi od primene odluku Gradskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

Članom 138. stav 2. Zakona o sportu ("Sl . glasnik RS", br. 10/2016, u daljem tekstu -Zakon) je propisano da JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE preko nadležnih organa uređuje bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno odobrenje programa za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.

Članom 182. stav 2. Zakona je propisano da podzakonski akt iz člana 138. stav 2. ovog zakona Grad Kraljevo, preko svojih organa bio dužan da donese u ROKU OD 90 DANA, od dana stupanja ia snagu ovog zakona.

Zakon je stupio na snagu 16. Februara 2016. goline, što znači da je od dana stupanja na snagu Zakona do dana podnošenja ovog zahteva protekao zakonom predviđen rok od 90 dana i da je isti prekoračen za GOTOVO ŠEST GODINA, tako da osumnjičeni za napred navedeni period nezakonito, bez kriterijuma, bez sprovođenja postupka, pojedinim sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji Grada Kraljeva, raspoređuje sredstva iz oblasti sporta, na osnovu čega je iskorišćavanjem svog službenog položaja omogućio pojedinim sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji Grada Kraljeva pribavljanje imovinske koristi 400.000.000.00 dinara, naneo štetu Gradu Kraljevu u istom iznosu, i povredio prava drugih sportskih klubova i organizacija na teritoriji Grada Kraljeva da pod jednakim uslovima učestvuju u raspodeli Finansijskih sredstava za godišnje i posebne programe u napred navedenom periodu, jer da je postojao akt o bližim uslovima i kriterijuma shodno Zakonu, 90% sportskih klubova i organizacija koja su do sada dobijala novčana sredstva ne bi ispunjavali uslove.

Naime, iako je stupanjem na snagu ovog Zakopa, prestao da važi Zakon o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakoni), Gradsko veće i dalje kao osnov za donošenje rešenja se poziva na Odluku o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014). i Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kraljeva za realizaciju programa kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2015) i Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja, klubova i organizacija grada Kraljeva ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2015), i ako znaju da su napred navedena akta doneta na osnovu zakona koji je prestao da važi, i da imaju zakonsku obavezu shodno članu 138. stav 2. Zakona da utvrde bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava u oblasti sporta iz budžeta Grada Kraljeva.

Naime, Zakon u odredbi člana 113. stav 1. tačka 2) Zakona propisuje da se opšti interes u oblasti sporta iz člana 112. ovog zakona ostvaruje se kroz FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRLMA I PROJEKATA, za posebni program no JAVNOM POZIVU, međutim Grad Kraljevo u pernodu od 2016 - 2022. godine, nikada nije sproveo postupak javnog poziva, a sportski klubovi i organizacije na teritoriji grada Kraljeva koja su dobijala finansijska sredstva u napred navedenom periodu, nikada nisu dostavljali PROJEKTE I PROGRAME ZA GODIŠNjE I POSEBNE PROGRAME.

Dokaz: Nesporno, dokumentacija o dodeli koju je dužna da čuva Gradska uprava grada Kraljeva. „Službeni list grada Kraljeva" broj 23, 24, 27, i 35/2016, 4, 7. 13, 16, 17, 18, 19, 21. 22, 26, i 30/2017, 5. 7, /j, /5, 29, i 30/2018, 4, 5, 7, 11, 7, C. 22. 24. 31. 34, i 36/2019. 6. 16, 28. i 43/2020, 6, 7, 10, 21, 26, i 37/2021, 6, i 7/2022.

Pri ovakvom stanju stvari, postoji osnovana sumnja da su se u radnji prijavljenog pod tačkom 1. stekla sva objektivna i subjektivna obeležja bića krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3., u vezi sa stavom 1., a u vezi sa članom 61. Krivičnog zakonika.

Osumljičeni je više puta podnosio zahtev Gradskoj upravi za angažovanje tekuće budžetske rezerve, naložio Odeljenju za privredu n finansije da sprovede proceduru za izradu Predloga rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 32.150.000,00 dinara za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta, što je suprotno članu 69. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015,99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019.72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 -dr. Zakon.u daljem tskstu - ZBS), koji u svojoj odredbi propisuje da Vlada, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti donosi na predlog ministra, odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve, a koji se po analogiji primenjuje na sistem lokalne samouprave, tako da je jedino mogao da predloži donošenje rešenja o korišćenju budžetske rezerve većnik iz resora za sport, kako ne bi bilo sukoba interesa, jer gradonačelnik podnošenjem zahteva i potpisivanjem rešenja je u sukobu interesa.

Na osnovu odredbe člana 61. stav 2. ZBS je propisano da, ako se obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog, odnosno njegovog indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana poveća, sredstva će se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve.

Takođe, uvidom u odredbs člana 2. stav 1, tačka 7). i 8). ZBS, nesumnjivo se može UTVRDITI KO SU DIREKTNI, A KO INDIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA, što svakako nicu sportski klubovi i organizacije, tako da ne postoji zakonski osnov za donošenje rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta. Na osnovu svega navedenog, s obzirom da su, osumnjičeni i članovi Gradskog veća grada Kraljeva dužni da postupaju u skladu s Ustavom, zakonom i drugim propisom, prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno, na osnovu napred navedenog postoji osnovana sumnja da su se u radnji prijavljenog pod tačkom 2. stekla sva objektivna i subjektivna obeležja bića krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ.

Dokaz: Nesporno, „Službeni list grada Kraljeva" broj 15/20. 21/20, 27/20. 25/21, i 36/21.

Imajući u vidu napred navedeno, da radnje osumnjičenog, pod tačkom 1. i 2. predstavljaju istovrsna krivična dela, učinjena u vremenskoj povezanosti, koja predstavljaju celinu zbog postojanja istovstnosti oštećenog, istovrsnosti predmeta dela, korišćenja iste situacije ili istog trajnog odnosa, jedinstva mesta, tj. prostora izvršenja dela i jedinstvenog umišljaja učinioca, ispunili su se svi zakonski uslovi za postojanje osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3„ u vezi sa stavom 1., a u vezi sa članom 61. KZ.

Takođe, iako su se u napred navedenim radnjama osumnjičenog stekla sva objektivna i subjektivna obeležja bića produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3., u vezi sa stavom 1., a u vezi sa članom 61. Krivičnog zakonika. Ombudsman je dužan da Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu (u daljem tekstu - VJT Kraljevo) ukaže, da Zakon u odredbi člana 118. stav 4., propisuje da nosilac programa, odnosno projekta ne može da ima blokadu poslovnih računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun, međutim iako je osumnjičeni to znao, i pored svih nezakonitosti u vezi raspodele finansijskih sredstava iz oblasti sporta, iskorišćavanjem svog službenog položaja potpisivao je rešenja o raspodeli finansijskih sredstava, Sportskom klubu "FK Sloga" koji je u blokadi preko 1.800 dana, gde je na osnovu svih rešenja „FK Sloga" je raspodeljeno ukupno 22.350.000,00 dinara,ali taj novac nije legao na račun „FK Sloga", već postoji sumnja da je navedeni iznos uplaćivan na račun registrovanom (fantomskom) sportskom udruženju „Sloga 1947", a koje je inače osnovano 15. novembra 2018. godine.

Zanimljivo je da, Rešenjem Gradskog veća „Službeni list grada Kraljeva" broj 7/2021 iM 18. marta 2021. goddine, „FK Sloga" dobila 8.100.000,00 dinara, a rešenje je konačno danom donošenja, i sprovedeno, osumnjičeni dana 25. juna 2021. godine potpisuje Rešenje „Službeni liet grada Kraljeva" broj 21/2021 o izmeni Rešenja „Službeni list grada Kraljeva" 6poj 7/2021 od 18. marta 2021. godine, gde se iz tabele briše „FK Sloga" pod obrazloženjem da sredstva ol 8.100.000,00 dinara „FK Sloga" ns može da iskoristi, Jer ne ispunjava uslove. Naime, Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl . glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 -autentično tumačenje, u daljem tekstu - ZOUP) ne poznaje institut izmene konačnog rešenja, već samo poništaj konačnog rešenja, jer njegovim izvršenjem se prouzrokuje krivično delo, shodno članu 183. stav 1. tačka 2. ZOUP, a u vezi sa članom 118. stav 4. Zakona.

Napred navedena nezakonita odluka ili izmena rešenja Gradskog veća, je doneta iz razloga što Sportsko udruženje „Sloga 1947" od 28. oktobra 2020. godine, nema zastupnika, koji bi vršio prava i obaveze u ime navedenog udruženja, tj. raspolagao novčanim sredstvima.

Dokaz: „Službeni list grada Kraljeva" broj 7/2018, 5/2019, 36/2019, 7/2021, 21/2021. uvid u sajt APR - pretraga, i sajt Narodne banke Srbije - blokada računa.

Međutim, ovo nije usamljena praksa, s obzirom da je i Košarkaški klub „KK Sloga", u blokadi preko 1.800 dana, pa se iz tih razloga rešenja o raspodeli u periodu od 2016 - 2022. godine u ukupnom novčanom iznosu od 75.800.000,00 donose u ime fantomskog Košarkaškog kluba „Sloga 1", koji kada se pogleda rang takmičenja, ne učestvuje ni u jednoj košarkaškoj ligi, a u rešenjima se predstavlja kao košarkaški klub najvećeg ranga Prve košarkaške lige Srbije, što nije tačno, već je to „KK Sloga" koja se veštački održava preko napred navedenog fantomskog kluba.

Dokaz: „Službeni list grada Kraljeva" broj 7/2017, 7/2018, 5/2019, 6/2020, 43/2020. 21/2021, 37/2021 i 7/2022, uvid u sajt APR - pretraga i sajt Narodne banke Srbije - blokada računa.

Kada se izvrši uvid u sva gore navedena rešenja u Sužbenom listu grada Kraljeva, a koja su doneta u period od 2016 - 2022. godine, može se utvrditi da ne ispunjavaju propisanu zakonsku formu shodno članu 141. ZOUP, i samo odsustvo napred navedenih elemenata uvoda, dispozitiva, obrazloženja i uputstva o pravnom sredstvu pobijanog rešenja, a posebno propisa o nadležnosti organa za donošenje rešenja u konkretnoj upravnoj stvari, predstavlja razlog za poništaj rešenja, shodno članu 183. ZOUP-a.

Tačnije. njihovo izvršenje uopšte nije moguće, s obzirom, da ni jedno rešenje nema potpune podatke o pravnim subjektima kako bi bilo izvršno, kao što su: tačan naziv i sedište, PIB, matični broj i tekući račun sportskog kluba i organizacije. Međutim, ovakva nezakonita i nepravilna rešenja osumnjičenom odgovaraju, jer na taj način dovodi građane u zabludu, a samim tim i javnost o svom radu, pri čemu može nesmetano da iskorišćava svoj službeni položaj, kako bi omogućio pojedinim sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji Grada Kraljeva pribavljanje imovinske koristi, a samim tim i licima koja su u organima upravljanja navedenih organizacija, i sve na štetu Grada Kraljeva. Inače, od neposrednog saznanja od građana postoje osnovi sumnje da, osumnjičeni preko svojih saradnika, potražuje deo novčanih sredstva od sportskih klubova i organizacija, iznos tog dela zavisi od visine novčanih sredstava koje osumnjičeni na osnovu nezakonitog rešenja dodeli sportskim udruženjima. Takođe, osumnjičeni daje obećanje da sva sportska udruženja, koja sa njim sarađuju, neće imati problema sa pravdanjem sredstava, koje kontroliše Javna ustanova „Sportski Centar Ibar" Kraljevo. Naime, ukoliko su tačni ovi navodi, postoje osnovi sumnje da osumnjičeni u svojim radnjama ima obeležje krivičnog dela iz člana 366. stav 1. KZ.

Zanimljivo je da pojedini sportski klubovi i organizacije koji se ponavljaju u dodeli finansijskih sredstava imaju iste zastupnike, Fudbalski Savez grada Kraljeva, KMF Karanovac i FK Lazac, inače KMF Karanovac 7. aprila 2022. godine menja zastupnoka. Klub malog fudbala Karanovac kada se rešenjem dodeljuju sredstva, svrstava se u Zonsku ligu "Morava", što je čudno, s obzirom da jedino može da nastupa u Futsal ligi.

Takođe, zastupnici pojedinih klubova i sportskih organizacija su u rođačkim i političkim vezama, kao što su Boks u kik boks klub „Kraljevo", Sportsko udruženje slepih i slabovidih "FOKUS", Sportsko atletsko udruženje "MARATON TIM KV", Sportsko udruženje za plivanje i rekreaciju „DELFIN", Pikado ulruženje "ROKENROLA 036", sportsko udruženje "SLOGA 1947", i ni kraju Odbojkaški klub "RIBNICA", gde je zastupnik u tazbinskom srodstvu sa osumnjičenim. Međutim, bivši i sadašnji članovi organa rukovođenja pojedinih klubova i sportskih organizacija koja su dobijala neosnovana finansijska sredstva od 2016 - 2022. godine, su funkcioneri grada Kraljeva, službenici na položaju i politički funkcioneri.

Na osnovu svega navedenog, postoje osnovi sumnje da u oblasti sporta u Gradu Kraljevu postoji ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA, koja deluje sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih dela, radi neposrednog ili posrednog sticanja finansijske ili druge koristi.

Iz napred navedenih razloga, ukazujem i predlažem da VJT Kraljevo sprovede određene procesne radnjd, radi provere napred navedenih sumnji.

Imajući sve navedeno u vidu, Ombudsman podnosi VJT Kraljevo ovu krivičnu prijavu i predlaže pokretanje krivičnog postupka protiv prijavljenog pred nadležnim sudom, te da sud no sprovedenom postupku, proglasi prijavljenog krivim i izrekne mu krivičnu sankciju po KZ., i da VJT Kraljevo sprovede procesne radnje radi procesuiranja povezanih lica sa osumnjičenim, i to: većnika za sport, zastupnike, članove organa rukovođenja sportskih klubova i organizacija na teritoriji grada Kraljeva i drugih povezanih lica.

Molimo da nas, u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postuiku, obavestite o ishodu postupanja po ovoj prijavi.

Prilozi:

dokazi navedeni u ovoj prijavi

Napomena: Sva rešenja, podaci o sportskim klubovima i organizacijama, i podaci o blokadi računa, su javno dostupni:

rešenja, Veb sajt Grada Kraljeva, Službeni list grada Kraljeva,

podaci sportskim klubovima i organizacijama, Sajt APR - a, i

podaci o blokadi računa, Veb sajt Narodne Banke, Blokade računa.

Dostavljeno:

Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu,

u spise predmeta arhivi

ZAMENIK LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA KRALjEVA

Ivan Petrović

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane