https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tragom vesti

Zamenik loklanog Ombudsmana grada Kraljeva Ivan Petrović odgovara na pitanja Magazina Tabloid

Dosledna primena zakonitosti

U prošlom broju objavili smo tekst krivične prijave koju je podeno zamenik loklanog ombudsmana grada Kraljeva Ivan Petrović protiv osumnjičenog gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića, zbog osnovane sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u nenamenskom trošenju više od 400 miliona dinara gradskog budžeta. Kako se tužilac Sanja Protić, čiji suprug je direktor JKP Vodovod u Kraljevu, stavila na stranu prijavljenog Predraga Terzića. Ko je sprečio izbor zamenika ombudsmana za sudiju kraljevačkog suda, pomoću pisma načelnice u Skupštini grada Kraljeva upućenomVisokom savetu sudstva i kako su gnjide iz VSS podržale odmazdu prema ombudsmanu. Pismom smo zamolili ombudsmana g. Ivana Petrovića da nam objasni ovaj slučaj, koji zavređeuje pažnju šire javnosti i državnih institucija. Objavljujemo njegov odgovor, iz kojeg smo samo izbacili navođenje imena zakona u kojem su listu objavljeni. Eh, kada bi u Srbiji na zaštiti prava greađana i javnih interesa radilo još mnogo Ivana Petrovića. Pratićemo rasplet pokrenutih inicijativa i prijava ombudsmana

***

Poštovani Gospodine Ivane,

Postupajući po odredbi člana 9 Zakona o javnom informisanju i medijima, a pozivajući se na član 15 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog interesa, obaveštavamo Vas da smo u broju 519 MAGAZINA TABLOID: ISTINE I ZABLUDE (www.magazin-tabloid.com) objavili tekst krivične prijave koju ste podneli dana 14. aprila 2022. godine protiv osumnjičenog gradonačelnika Kraljeva, do koje smo došli privatnim putem.

Molimo Vas da nam odgovorite:

Da li raspolažete informacijama o postupanju po Vašoj krivičnoj prijavi?

Da nas obavestite o Informaciji koju je načelnica Uprave Grada Kraljeva gospođa Jelena Luković Bekčić uputila, kao poslodavac, Visokom savetu sudstva, s predlogom da Vas ne izaberu za sudiju.

Obavešetni smo da ste, postupajući po službenoj dužnosti, podnosili protiv imenovane načelnice tužbe i žalbe povodom njenih službenih radnji, a reč je o mnoštvu krivično-pravnih radnji koje se mogu kvalifikovati kao krivična dela ili zloupotreba službenog položaja ili prekršajnih radnji.

Gajimo nadu da ćete nas obavestiti odgovorom na navedena pitanja, u skladu sa informacijama kojima raspolažete, a u vršenju službene dužnosti.

Prijateljski Vas pozdravljam i ostajem s poštovanjem

13. maja 2022. godine

Milovan Brkić, odgovorni urednik

Odgovor zamenika ombudsmana

Postupajući po Vašem zahtevu broj od 13. maja 2022. godine, u roku utvrđenom članom 16. stav 1. Zakona, u vezi tražene informacije koju ste naveli u zahtevu, izjašnjavam se na sledeći način:

1.Po krivičnoj prijavi koja je dostavljena 14. aprila 2022. godine, Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, Ombudsman ima saznanje da je prosleđena na dalju nadležnost Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, kojim rukovodi zamenik višeg javnog tužioca Sanja Protić.

2. Od strane institucije Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva u radnjama načelnika Gradske uprave grada Kraljeva Jelena Bekčić (u daljem tekstu - Načelnik), utvrđeno je nekoliko nezakonitih radnji, gde je Ombudsman uputio preporuke i to:

Aktom broj 8/19 od 30. septembra 2019. godine, gde je utvrđeno da u radu Gradske uprave grada Kraljeva postoje nedostaci koji su prouzrokovali povredu principa dobre uprave, jer nacrti upravnih akata organizacionih jedinica Gradske uprave grada Kraljeva nisu u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje, u daljem tekstu: Zakon), tačnije nacrti upravnih akata koje pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave, a koji su izvestioci tačaka dnevnog reda na sednicama Gradskog veća grada Kraljeva, ne sadrže uputstvo o pravnom sredstvu što je suprotno članu 141. stav 6. Zakona, pa su shodno članu 183. stav 1. tačka 11) Zakona NIŠTAVI.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Ombudsman je uputio Gradskoj upravi preporuku gde je potrebno da Gradska uprava grada Kraljeva (u daljem tekstu: Gradska uprava), u skladu sa svojim upravno-pravnim ovlašćenjima, saglasno odredbama člana 141. Zakona, bez odlaganja postupi izradi na zakonu zasnovane upravne akte, u skladu sa obavezujućim pravnim shvatanjem i primedbama ove institucije.

Takođe, potrebno je da o navedenoj preporuci obavesti sve rukovodioce organizacionih jedinica Gradske uprave.

Aktom broj 30 - 2 /19 od 30. decembra 2019. godine, gde je utvrđeno da u radu načelnika postoje nedostaci koji su prouzrokovali povredu principa dobre uprave, jer je svojim nečinjenjem ometao zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva u svom radu, tako što je:

- dana 17. oktobra 2019. godine, nije hteo da potpiše putni nalog vozaču, koji je trebao zamenika Lokalnog ombudsmana ( u daljem tekstu: Ombudsman), na osnovu Naloga za službeno putovanje br. 55/19 od 16. oktobra 2019. godine, potpisanog od strane predsednika Skupštine grada Kraljeva, službenim vozilom odveze na seminar u vezi „Diskriminacije pripadnika osetljivih društvenih grupa u lokalnoj samoupravi" koji se održao od 17. do 18. oktobra 2019. godine, na Fruškoj Gori, niti je blagovremeno odgovorio na Zahtev Ombudsmana za korišćenje sopstvenog vozila za službene potrebe broj 16/19 od 16. oktobra 2019. godine.

- dana 02. decembra 2019. godine, nije hteo da potpiše putni nalog vozaču, koji je trebao ombudsmana, na osnovu Naloga za službeno putovanje br. 64/19 od 27. novembra 2019. godine, potpisanog od strane predsednika Skupštine grada Kraljeva, službenim vozilom odveze na konferenciji na temu „Izazovi rada ombudsmana i veštine komunikacije" koja se održala od 2. do 4. decembra 2019. godine, u Nišu, u hotelu „Tami Residence", a pri čemu nije ni jednim aktom blagovremeno obavestio Ombudsmana.

- dana 11. decembra 2019. godine, nije obezbedio vozača, koji je trebao ombudsmana, na osnovu Naloga za službeno putovanje br. 69/19 od 09. decembra 2019. godine, potpisanog od strane predsednika Skupštine grada Kraljeva i Zahteva broj 32/19 od 10. decembra 2019. Godine, službenim vozilom odveze na 47. skupštinu Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije, na temu „Međuopštinska saradnja - put ka daljem jačanju lokalne samouprave" koja se održala od 11. decembra 2019. godine, u Beogradu, u Sava Centru, a pri čemu nije ni jednim aktom blagovremeno obavestio Ombudsmana.

- Načelnik Gradske uprave je postupio suprotno odredbama Odluke i Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja i održavanja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva

- Načelnik Gradske uprave je odgovoran, jer je njegovom krivicom došlo do neizvršavanja određenih procesnih radnji shodno članu 210. Zakona opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", Br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje, u daljem tekstu: Zakon), pri čemu je izvršio teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, i to: neizvršavanje poslova i ometanje stranaka u ostvarivanju prava i interesa shodno članu 138. stav 1. tačka 1 i 17) Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave .....

- Načelnik Gradske uprave je odgovoran, jer se na Akta Ombudsmana broj 20/19 od 17. oktobra 2019. godine i 30-1/19 od 10. decembra 2019. godine, izjašnjavao pristrasno, pri čemu je izvršio težu povredu dužnosti iz radnog odnosa, i to povredu načela nepristrasnosti, shodno članu 138. stav 1. tačka 4) ZZAPJLS.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Ombudsman je uputio Gradskoj upravi i Gradskom Veću grada Kraljeva, sledeću preporuku:

- Gradska uprava je dužna da u buduće postupa u skladu sa svojim upravno-pravnim ovlašćenjima, shodno članu 5. Zakona i shodno Pravilniku, kada odlučuje u vezi korišćenja službenih vozila i stavljanja na raspolaganje službenih vozila i vozača.

- Gradska uprava će u budućem radu posebno voditi računa da se ne dešavaju slični propusti u radu.

- Načelnik Gradske uprave će dostaviti Ombudsmanu spisak građana i svu prateću dokumentaciju koja je sastavni deo razgovora sa građanima koji su hteli da se obrate Ombudsmanu.

- Načelnik Gradske uprave je dužan da se u budućoj pisanoj komunikaciji sa strankama (zaposlenima, stručnim službama, organima grada i organizacijama čiji je osnivač Grad Kraljevo) obraća profesionalno, prema pravilima struke i nepristrasno.

- Gradsko veće grada Kraljeva pokrenuće disciplinski postupak protiv načelnika Gradske uprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, odnosno zbog neizvršavanje poslova, ometanje stranaka u ostvarivanju prava i interesa, nezakoniti rad, dodatni rad koji nije u skladu sa uslovima određenim ovim zakonom i povredu načela nepristrasnosti, shodno članu 138. stav 1. tačka 1, 2, 8 i 17) ZZAPJLS i zbog neizvršavanja određenih procesnih radnji, shodno članu 210. Zakona.

Međutim, iako su upućene urgencije Gradskoj upravi i Gradskom veću dana 15. juna 2020. godine, i 16. juna 2020. godine po napred navedenoj preporuci NIJE POSTUPLJENO.

Aktom broj 2 - 1 /20 od 14. februara 2020. godine, gde je utvrđeno da je Gradska uprava je načinila propust u radu kojim je prouzrokovala grubu povredu principa dobre uprave, i to:

- jer po zahtevu pritužioca o ostvarivanju prava na napredovanje, nije odlučeno u vidu rešenja, već u vidu obaveštenja, na koji način je prekršila osnovno načelo upravnog postupka i to, načelo zakonitosti i predvidivosti shodno članu 5. Zakona opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje, u daljem tekstu: ZOUP) i nije postupila shodno članu 170. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 dr. Zakon, u daljem tekstu: ZZAPJLS),

- jer se pri izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva" broj 16/19 i 3/20, u daljem tekstu - Pravilnik), nije pridržavala postupka razvrstavanja i opisa radnih mesta, koji je propisan Uredbom o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (Službeni glasnik RS, broj 88/2016, u daljem tekstu: Uredba - službenici) i Uredbom o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (Službeni glasnik RS, broj 88/2016, u daljem tekstu: Uredba - nameštenici)

- jer je Pravilnikom propisala radna mesta za Odeljenje komunalne policije, i to radna mesta pod rednim brojevima 163, 164, 165, i 166. istih opisa poslova, a utvrdila različita zvanja, koja se kreću od saradnika do savetnika. Na osnovu navedenog Pravilnik ima elemente nezakonitosti i ništavosti, jer se na osnovu njega donose Rešenja kojim se odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima službenika iz radnog odnosa, tj. određuje se i zarada za napred navedena radna mesta, koja takođe, sadrže elemente nezakonitosti i ništavosti, shodno članu 104. stav 4, a u vezi sa stavom 2. Zakona o radu (Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje, u daljem tekstu: ZOR). Takođe, uvidom u sadržinu Pravilnika, Odeljenje komunalne policije nije usamljen slučaj,

- jer je priznavanjem višeg zvanja određenim službenicima u Odeljenju komunalne policije, za radna mesta komunalni policajac, koja su istih opisa poslova, koje sada obavlja pritužioc sa srednjom stručnom spremom, pa samim tim nepriznavanjem višeg zvanja pritužiocu iako ima uslove za napredovanje, Gradska uprava zabranjuje pritužiocu i svim službenicima, da im pod jednakim uslovima, budu dostupna sva radna mesta, na koji način krši Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006, u daljem tekstu: Ustav), tačnije zagarantovano zajamčeno ustavno pravo na rad iz člana 60. Ustava.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Ombudsman je uputio Gradskoj upravi, sledeću preporuku:

- Gradska uprava, dužna je da bez odlaganja odluči Rešenjem shodno, članu 170. ZZAPJLS o Zahtevu pritužioca o pravu na napredovanje, i to vodeći računa i o ranijim odlukama donetim u istim ili sličnim upravnim stvarima shodno članu 5. ZOUP, a u vezi sa članom 104. stav 4, a u vezi sa stavom 2. ZOR, ili drugačije rečeno „ili priznajete prvo svima, pod istim uslovima ili ne priznajete nikome, a vezano za radno mesta, sa istim opisima poslovima tj. iste vrste".

- Gradska uprava, dužna je da bez odlaganja sprovede postupak razvrstavanja i opisa radnih mesta shodno Uredbi - službenici i Uredbi - nameštenici, i da otkloni sve nedostatke navedene u preporuci, po završenom postupku izradi predlog Pravilnika, koji će dostaviti Gradskom veću grada Kraljeva na usvajanje.

- Gradska uprava dužna da u novom Pravilniku, nazive „Odeljenje komunalne policije", „Radno mesto komunalnog policajca", upodobe nazivima kako propisuje Zakon o komunalnoj miliciji ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019).

- Gradska uprava će uputiti izvinjenje pritužiocu zbog povrede prava i pravnih interesa prouzrokovanih povredom pravila postupka.

- Gradska uprava će u budućem radu posebno voditi računa da se ne dešavaju slični propusti u radu.

Međutim iako je upućena urgencija Gradskoj upravi dana 15. juna 2020. godine, i Gradskom veću dana 20. jula 2021. godine po napred navedenoj preporuci NIJE POSTUPLjENO.

Ombudsman je Aktom broj 9/20 od 16. decembra 2021. godine INICIRAO DISCIPLINSKI POSTUPAK pred Gradskim Većem, protiv načelnika, zbog osnovi sumnje da je učinio teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, i to:

- neizvršavanje, nesavesno, neblagovremeno izvršavanje poslova, shodno članu 138. stav 1. tačka 1) Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. Zakon, 95/2018 dr. zakon i 86/2019 - dr. Zakon, u daljem tekstu - Zakon),

- nezakonit rad, propuštanje radnji za koje je službenik ovlašćen shodno članu 138. stav 1. tačka 1) Zakona.

Gradsko veće je na 15. vanrednoj sednici donelo Rešenje br. 011 - 334/20 - I od 22. decembra 2020. godine (u daljem tekstu: Pobijano rešenje), kojim se odbija zahtev zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva (u daljem tekstu - zamenik), za pokretanje disciplinskog postupka protiv načelnika, zbog osnova sumnje da je učinio teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, kao neosnovan.

Ombudsman je protiv Rešenja Gradskog Veća pokrenuo upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Beogradu, broj 9/20 od 19. januara 2021. godine.

- Obrazloženje pobijanog rešenja je nerazumljivo, ne sadrži činjenično stanje i dokaze na osnovu kojih je ono utvrđeno, propise i razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku iz dispozitiva. Obrazloženje ne sadrži objašnjenje, zbog čega je upravna stvar rešena upravo na način iz dispozitiva.

Naime, iz njega se ne može utvrditi da je rešenje doneto snagom argumenata koji proističu iz primene zakona na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, jer PREDMET Zahteva za pokretanje disciplinskog postupka protiv načelnika Gradske uprave grada Kraljeva, nije nedonošenje akta na osnovu kojih se propisuju preventivne mere, koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i drugih lica koja se zateknu u radnoj okolini, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, kako stoji u obrazloženju pobijanog rešenja, već odbijanje saradnje sa Lokalnim ombudsmanom, što za posledicu ima kršenje Odluke o Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva , a što po Zakonu predstavlja teže povrede radne obaveze, i to: neizvršavanje, nesavesno, neblagovremeno izvršavanje poslova, shodno članu 138. stav 1. tačka 1) Zakona, i nezakonit rad, propuštanje radnji za koje je službenik ovlašćen shodno članu 138. stav 1. tačka 1) Zakona, a što je i osnov za iniciranje disciplinskog postupka shodno članu 17. Odluke.

Gradsko veće je pri donošenju pobijanog rešenja učinilo povredu pravila upravnog postupka, na taj način što je na osnovu prethodne inicijative načelnika, doveo u pravnu zabludu radnike obezbeđenja „Guard Security System 036", pa ih iskoristio, pri čemu su oni zamenika sprečili da prisustvuje sednici veća, a što je za cilj imalo povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, i položaja zamenika.

Inače, sednice Gradskog veća grada Kraljeva su javne, tako da na njima mogu prisustvovati i građani, bez ograničenja, što je tuženi i znao, kao što je znao da napred navedenom radnjom krši Odluku i . Poslovnika o radu Gradskog veća grada Kraljeva ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2019 - prečišćen tekst, u daljem tekstu - Poslovnik), s obzirom da je na osnovu člana 14. stav 1. Poslovnika bio dužan da donese odluku o isključenju javnosti, a što nije uradio.

Gradsko veće nije pre donošenja pobijenog rešenja obrazovalo disciplinsku komisiju da u njegovo ime vodi disciplinski postupak i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti u slučajevima teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, a bio je dužan, shodno članu 141. stav 3. Zakona.

Takođe, dana 12. marta 2021. godine, zamenik Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva izvršio je uvid u spise predmeta PU - Kraljevo br. 205 - 274/20, gde je utvrdio da je načelnik dostavio molbu broj: 1475/2020 od 03. septembra 2020. godine načelniku PU - Kraljevo, na osnovu koje se nesumnjivo utvrđuje da je nezakonito obrađivao podatke ličnosti zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva, sa navodom „najljubaznije Vas molimo da proverite da li Ivan Petrović, zaposlen na radnom mestu Zamenika lokalnog ombudsmana JMBG 15....... stanuje u ulici S... broj 6 u K...obzirom da ima indicija da se samo fiktivno nalazi na toj adresi", koja po sadržini ne predstavlja zahtev organa za proveru činjenice stalnog stanovanja, odnosno privremenog boravka, jer ne sadrži opravdani pravni interes, shodno članu 18. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, zbog čega postoje osnovi sumnje da je učinio prekršaj obrade podataka ličnosti suprotno načelima obrade iz člana 95. stav 1. tačka 1., a u vezi sa članom 5. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

napred navedenoj nezakonitoj radnji obavešten je načelnik MUP - RS - PU Kraljevo, aktom broj 2 - 123/21 od 29. marta 2021. godine, gde je ukazano da molba načelnika ima formalne nedostatke, i da postupanje po navedenoj molbi načelnik MUP - RS - PU Kraljevo PRISTAJE NA ZLOUPOTREBU PRAVA, tačnije zloupotrebljava službeni položaj, na osnovu čega je službenik MUP - RS - PU Kraljevo koji je zadužen po navedenom predmetu doneo Rešenje o obustavi postupka broj 205 - 274/20 od 27. maja 2021. godine, a protiv načelnika je Ombudsman dana 20. maja 2021. godine, podneo Zahtev za pokretanje prekršajnog suda broj 4 - 198/21 od 20. maja 2021. godine, nadležnom Prekršajnom sudu u Kraljevu, koji je još u toku.

S obzirom, na napred navedeno, da zamenik Ombudsmana svojim radom ukazuje na nezakonit rad organa grada Kraljeva i njihovih rukovodioca, i da je ukazivao na kršenje ustavnih prava građana podnošenjem Ustavne inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020) i Odluke o potvrđivanju odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 62/2020), koja je podneta Ustavnom sudu u Beogradu 04. maja 2020. godine, gde je ukazano da napred navedene odluke nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, gradonačelnik i predsednik Skupštine grada Kraljeva ga onemogućavaju da učestvuje na javnoj raspravi na sednicama Gradskog veća i Skupštine grada Kraljeva, i ako on to ima pravo na osnovu Odluke o Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva („Sl. list grada Kraljeva" br. 13/19), gde njihove radnje predstavljaju vid diskriminacije, i zloupotrebe službene dužnosti.

U prilogu:

....sledi popis akata koji se dostavlaju podnosiocu zahteva Redakciji "Magazina Tabloid: ISTINE I ZABLUDE""

Zamenik Lokalnog OMBUDSMANA GRADA KRALJEVA

Ivan Petrović, master pravnik

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane